Beraní

Hledám varianty 'beraní' [ beraních (11) beraního (2) beraní (18) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 25:5...látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení,...
Exodus 26:14...ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro...
Exodus 35:7...látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení,...
Exodus 35:23...látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každý, kdo chtěl...
Exodus 36:19...stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro...
Exodus 39:34... sloupy a patky, přikrývku z červeně barvených beraních kůží, přikrývku z odolných usní, zastírající oponu...
Leviticus 25:9...let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení...
Jozue 6:4...dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trubberaních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží...
Jozue 6:5... troubí na trouby. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak všechen lid...
Jozue 6:6... před Hospodinovou truhlou nosí sedm trubberaních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město....
Jozue 6:8...sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trubberaních rohů vykročilo, začalo troubit na trouby a Truhla...
Jozue 6:13...neslo před Hospodinovou truhlou sedm trubberaních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi...
Soudců 3:27... Když dorazil, zatroubil v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele...
Soudců 6:34...tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po...
Soudců 7:8... Ti převzali od zbytku vojska jejich zásobyberaní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci...
Soudců 7:16...rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak...
Soudců 7:20...džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem za Hospodina a Gedeona!" A...
Soudců 7:22...s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho...
1. Samuel 13:3... a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý...
1. Samuel 15:22...nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak...
1. Královská 1:34...prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho...
1. Královská 1:39...s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král...
1. Královská 1:41... Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě...
2. Královská 9:13... prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata...
1. Letopisů 15:28...Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer. Když...
2. Letopisů 15:14...voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubekberaních rohů. Všechen judský lid se z přísahy radoval,...
Nehemiáš 4:12...po boku opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a...
Žalmy 47:6...jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi,...
Izaiáš 1:11...ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlů...
Izaiáš 34:6...lepkavý, od krve kozlí a jehněčí, od tuku ledvin beraních. Hospodin chystá v Bosře obětní hody, v Edomu...
Sofoniáš 1:16... den mračna a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy...

Slova obsahující beraní: beraní (18) beraního (2) beraních (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |