Beran

Hledám varianty 'beran' [ berany (20) beranům (6) beranů (29) beranu (6) beranovi (2) berani (5) beranem (4) beranech (1) berana (60) beran (17) ]. Nalezeny 143 verše.
Genesis 15:9...mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta...
Genesis 22:13..." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal...
Genesis 31:10...páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a...
Genesis 31:12...jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a...
Genesis 31:38...dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratilyBerany z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem...
Genesis 32:15...bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10...
Exodus 29:1...službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky...
Exodus 29:3...je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu...
Exodus 29:15... Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana...
Exodus 29:16...a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavuBerana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze...
Exodus 29:17...krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a...
Exodus 29:18...a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť...
Exodus 29:19... ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana...
Exodus 29:20...a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavuBerana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček...
Exodus 29:22...a s ním i jeho synové a jejich roucha. Potomberana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrývající...
Exodus 29:26...před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je...
Exodus 29:27...posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdáváberana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho...
Exodus 29:31...setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě....
Exodus 29:32...u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti,...
Exodus 34:19...samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem;...
Leviticus 5:15... pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno...
Leviticus 5:16...ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno....
Leviticus 5:18...provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz...
Leviticus 5:25...majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako...
Leviticus 8:2... olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke...
Leviticus 8:18... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili...
Leviticus 8:20...zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krvíBerana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem...
Leviticus 8:21...vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící...
Leviticus 8:22...Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili...
Leviticus 8:29...je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podílberana pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom...
Leviticus 9:2...Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hříchberana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před...
Leviticus 9:4...zápalné oběti (oba roční, bez vady), také býkaberana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem...
Leviticus 9:18...vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býkaberana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev,...
Leviticus 9:19...oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, ledviny a...
Leviticus 16:3...do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici...
Leviticus 16:5...Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za...
Leviticus 19:21...vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodněníberana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před...
Leviticus 19:22...svou oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad...
Leviticus 22:23...Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako...
Leviticus 23:18...beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými...
Numeri 5:8...odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech...
Numeri 6:14...ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného...
Numeri 6:17...nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběťBerana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s...
Numeri 6:19...do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek...
Numeri 7:15...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:17...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:21...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:23...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:27...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:29...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:33...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:35...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:39...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:41...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:45...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:47...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:51...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:53...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:57...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:59...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:63...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:65...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:69...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:71...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:75...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:77...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:81...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:83...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:87...oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů....
Numeri 7:88... Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k...
Numeri 15:6...beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané...
Numeri 15:11... Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. jich připravíte jakékoli...
Numeri 23:1...tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s...
Numeri 23:2... a obětoval s Balaámem na každém oltáři býkaberana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti,...
Numeri 23:4...sedm oltářů a na každém jsem obětoval býkaberana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom...
Numeri 23:14...postavil sedm oltářů a na každém obětoval býkaberana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné...
Numeri 23:29...tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na...
Numeri 23:30...Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býkaberana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli...
Numeri 28:11...zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť...
Numeri 28:12...olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť...
Numeri 28:14...úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při...
Numeri 28:19...k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady....
Numeri 28:20...tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině...
Numeri 28:27...oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 28:28...efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině...
Numeri 29:2...Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k...
Numeri 29:3...tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků...
Numeri 29:8...Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady....
Numeri 29:9...desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině...
Numeri 29:13...Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou...
Numeri 29:14...býčků, dvě desetiny na každého z těch dvou beranů a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině...
Numeri 29:17...a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:18...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:20...oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:21...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:23...oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:24...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:26...oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:27...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:29...oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:30...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:32...oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:33...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:36...Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku,...
Numeri 29:37...a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčkuberanu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Deuteronomium 17:1... Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro...
Deuteronomium 32:14...i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytilberany i kozly z Bášanu, pšeničnou moukou nejvybranější; i...
2. Královská 3:4...izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti...
1. Letopisů 15:26...pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako...
1. Letopisů 29:21...Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými...
2. Letopisů 13:9...zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch vašich...
2. Letopisů 17:11...ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V...
2. Letopisů 29:21...Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z Áronových synů...
2. Letopisů 29:22...jejich krev a kropili s oltář. Když poráželi berany, kropili oltář jejich krví, a když poráželi jehňata,...
2. Letopisů 29:32...zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu....
Ezdráš 6:9... Cokoli dalšího bude potřeba - býčciberani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice,...
Ezdráš 6:17...Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo...
Ezdráš 7:17... Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčkyberany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ...
Ezdráš 8:35...zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše...
Ezdráš 10:19...ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš...
Job 42:8...Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe...
Žalmy 66:15...soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmenýchberany pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť...
Izaiáš 60:7...se k tobě shromáždí, poslouží ti i nabajotští berani; budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své...
Jeremiáš 25:34...Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda...
Jeremiáš 50:8...z Babylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti...
Ezechiel 27:21...jsou tvými zákazníky; platí ti jehňaty, kozlyberany. Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé...
Ezechiel 34:17...soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozlyberany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To...
Ezechiel 39:18...hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých beranů, jehňat, kozlů a býků vypasených v Bášanu. Na obětní...
Ezechiel 43:23...očišťování, přivedeš mladého býčka bez vadyberana bez vady. Položíš je před Hospodinem, kněží je...
Ezechiel 43:25...kozla za hřích; také se obětuje býkberan, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat...
Ezechiel 45:23...slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho...
Ezechiel 45:24...hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býkuberanu efu mouky a ke každé efě přidá hin oleje. Totéž bude...
Ezechiel 46:4...jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu...
Ezechiel 46:5... všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidáberanu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke...
Ezechiel 46:6...přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky...
Ezechiel 46:7...oběť přidá efu mouky k býčku a efu moukyberanu, k beránkům pak podle vlastní možnosti. Ke každé efě...
Ezechiel 46:11...bude přidávat efa mouky k býčku a efa moukyberanu, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se...
Daniel 8:3...jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl...
Daniel 8:4...druhý, ačkoli vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře...
Daniel 8:6...dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti...
Daniel 8:7... zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy....
Daniel 8:20...platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten...
Micheáš 6:7...telaty? Hospodin zalíbení v tisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého...

Slova obsahující beran: beran (17) berana (60) beranech (1) beranem (4) berani (5) beraní (18) beranidla (3) beranidly (1) beraního (2) beraních (11) beranovi (2) beranu (6) beranů (29) beranům (6) berany (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |