Beránka

Hledám varianty 'beránka' [ beránky (15) beránkům (10) beránků (39) beránku (2) beránkovi (3) beránkem (8) beránka (90) beránek (32) beránci (5) ]. Nalezeno 195 veršù.
Genesis 22:7...mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné...
Genesis 22:8...je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A...
Exodus 12:3...Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby...
Exodus 12:4...Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda....
Exodus 12:5...osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo...
Exodus 12:21...stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s...
Exodus 12:27...tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů....
Exodus 12:43...a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený...
Exodus 12:48...celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj...
Exodus 21:37...mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty...
Exodus 22:3...to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole...
Exodus 22:8...každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by...
Exodus 22:9...svěří svému bližnímu do opatrování osla, býkaberánka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo...
Exodus 29:38...každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za...
Exodus 29:39...obětovat na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním...
Exodus 29:40...obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané...
Exodus 29:41...oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a...
Exodus 34:25... Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do rána nic nezbude. Nejlepší...
Leviticus 9:3...řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, teleberánka k zápalné oběti (oba roční, bez vady), také býka a...
Leviticus 12:6...knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za...
Leviticus 14:10...vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny...
Leviticus 14:12...do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť...
Leviticus 14:13...oběť odškodnění; zvedáním to nabídne HospodinuBeránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a...
Leviticus 14:21...možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky...
Leviticus 14:24...ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to...
Leviticus 14:25...oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho...
Leviticus 23:5...dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek...
Leviticus 23:12...připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě...
Leviticus 23:18...s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to...
Leviticus 23:19...jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s chleby...
Leviticus 23:20... Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu...
Numeri 6:12...nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší,...
Numeri 6:14...obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez...
Numeri 7:15... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:17... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna...
Numeri 7:21... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:23... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova...
Numeri 7:27... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:29... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova....
Numeri 7:33... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:35... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů...
Numeri 7:39... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:41... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna...
Numeri 7:45... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:47... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova...
Numeri 7:51... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:53... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova...
Numeri 7:57... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:59... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna...
Numeri 7:63... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:65... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho...
Numeri 7:69... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:71... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna...
Numeri 7:75... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:77... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova....
Numeri 7:81... jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:83... dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova....
Numeri 7:87...moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k...
Numeri 7:88...oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl...
Numeri 9:2...Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto...
Numeri 9:4..." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce...
Numeri 9:5...čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno...
Numeri 9:6...však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto...
Numeri 9:10...na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého...
Numeri 9:11...za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce.  beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z něj...
Numeri 9:12...rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý...
Numeri 9:13...a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas...
Numeri 9:14...člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, jej slaví...
Numeri 15:5...oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem...
Numeri 15:11...bude naloženo s každým býkem, s každým beranemberánkem či kůzletem. jich připravíte jakékoli množství,...
Numeri 28:3...budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka...
Numeri 28:4...beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou...
Numeri 28:7...jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou...
Numeri 28:8...kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i...
Numeri 28:9...oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě...
Numeri 28:11...dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři...
Numeri 28:13...k jednomu beranu a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně,...
Numeri 28:14...býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v...
Numeri 28:16...dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po...
Numeri 28:19...dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 28:21...dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za...
Numeri 28:27...dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 28:29...na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás...
Numeri 29:2...ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 29:4...berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás...
Numeri 29:8...ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 29:10...na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:13...oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte...
Numeri 29:15...z těch dvou beranů a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích...
Numeri 29:17...den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:18...beránků bez vady. K těm býčkům, beranůmberánkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle...
Numeri 29:20... Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:21...beránků bez vady. K těm býčkům, beranůmberánkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle...
Numeri 29:23... Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:24...beránků bez vady. K těm býčkům, beranůmberánkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle...
Numeri 29:26... Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:27...beránků bez vady. K těm býčkům, beranůmberánkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle...
Numeri 29:29... Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:30...beránků bez vady. K těm býčkům, beranůmberánkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle...
Numeri 29:32... Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:33...beránků bez vady. K těm býčkům, beranůmberánkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle...
Numeri 29:36...jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte...
Numeri 29:37...ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranuberánkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle...
Numeri 33:3...Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima...
Deuteronomium 15:19...býčka nepoužívej k práci a prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před...
Deuteronomium 16:1...budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš...
Deuteronomium 16:5... nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 16:6...z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh,...
Jozue 5:10...onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i...
2. Královská 23:21... Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize...
2. Královská 23:22... jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli...
2. Královská 23:23...se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky,...
2. Letopisů 30:1...v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Král se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou...
2. Letopisů 30:2...s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli uspořádat v...
2. Letopisů 30:5...Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Dlouho jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na...
2. Letopisů 30:15...den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a levité se zastyděli, posvětili se a...
2. Letopisů 30:17...nečisté proto zabíjeli jejich velikonoční beránky levité, aby je posvětili Hospodinu. Mnozí z Efraima...
2. Letopisů 30:18...se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž...
2. Letopisů 35:1...svých otců. Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního beránka zabíjeli...
2. Letopisů 35:6...oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte velikonoční beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež...
2. Letopisů 35:7..." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků -...
2. Letopisů 35:8...chrámu, věnovali kněžím 2 600 velikonočních beránků a 300 býčků. Levitští předáci - Konaniáš se svými...
2. Letopisů 35:9...a Jozabad - věnovali levitům 5 000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužbě,...
2. Letopisů 35:11...levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří s kropili oltář,...
2. Letopisů 35:13...v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s býčkyBeránky pekli na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené...
2. Letopisů 35:14...a tuk do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale i pro kněží ze synů Áronových....
2. Letopisů 35:15...službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále...
2. Letopisů 35:16...veškerá služba Hospodinu, a to slavením Hodu beránka a obětováním zápalů na Hospodinově oltáři. Přítomní...
2. Letopisů 35:17... Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto...
2. Letopisů 35:18...Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z...
2. Letopisů 35:19...všemi přítomnými z Judy i z Izraele. Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování. Po...
Ezdráš 6:19...dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité....
Ezdráš 6:20... Když byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě....
Ezdráš 6:21...všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i soběBeránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi...
Job 21:11... o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře...
Žalmy 114:4... Jordán obrátil se nazpátek! Hory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky! Pročpak ses, moře,...
Žalmy 114:6...nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly, pahorky? Třes se,...
Přísloví 27:26...na posekané louce, seno se znovu sveze z horBeránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si koupíš...
Izaiáš 1:11...i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlůberánků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat!...
Izaiáš 11:6...ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydletberánkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást...
Izaiáš 16:1...prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské....
Izaiáš 40:11...pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí...
Izaiáš 43:23... byl jsem ti, Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K...
Izaiáš 53:7...trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel....
Izaiáš 65:25...ještě než domluví, je vyslyším. Vlkberánek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu...
Izaiáš 66:3... Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev...
Jeremiáš 11:19...ukázal, co dělají. Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku, netušil jsem, jaké úklady na ...
Jeremiáš 51:40... Povedu je na porážku jako ovečky, jako kozlyberánky. Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa...
Ezechiel 45:21... Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené...
Ezechiel 46:4...přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou...
Ezechiel 46:5... Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin...
Ezechiel 46:6... V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou...
Ezechiel 46:7...přidá efu mouky k býčku a efu mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní možnosti. Ke každé efě přidá hin...
Ezechiel 46:11...efa mouky k býčku a efa mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin...
Ezechiel 46:13... přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť...
Ezechiel 46:15...a věčné ustanovení. Ráno co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak...
Ozeáš 4:16...Jak ho Hospodin teď nechat pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhl s modlami - nech ho...
Matouš 26:18... U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a...
Matouš 26:19...tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za stolem s Dvanácti...
Marek 14:12...nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravit...
Marek 14:14...je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a...
Marek 14:16... našli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka. Večer pak přišel Ježíš se Dvanácti...
Lukáš 10:3...na svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv...
Lukáš 22:7...přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám...
Lukáš 22:8...Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři." "Kde ho máme připravit?"...
Lukáš 22:11...je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní místnost...
Lukáš 22:13... nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka. Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly...
Lukáš 22:15...řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že ho...
Jan 1:29...Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "HleBeránek Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž...
Jan 1:36...uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "HleBeránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká,...
Jan 18:28...paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže...
Jan 21:15... že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas  beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův,...
Skutky 8:32...toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém...
1. Korintským 5:7...těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez...
Židům 11:28... jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených...
1. Petr 1:19...zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán před stvořením...
Zjevení 5:6...těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm...
Zjevení 5:8...bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné...
Zjevení 5:12...a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, slávu,...
Zjevení 5:13...v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnuBeránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!" A...
Zjevení 6:1...na kolena a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu...
Zjevení 6:16...nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?"...
Zjevení 7:9...a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové...
Zjevení 7:10...náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců...
Zjevení 7:14...soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho...
Zjevení 7:17... slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům...
Zjevení 12:11...před Bohem. Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě...
Zjevení 13:8...stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši,...
Zjevení 13:11...šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc ...
Zjevení 14:1...člověka. To číslo je 666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet...
Zjevení 14:4...neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako...
Zjevení 14:10...a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo...
Zjevení 17:14...a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovatBeránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a...
Zjevení 21:22... Jeho chrámem je totiž Pán Bůh VšemohoucíBeránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm...
Zjevení 21:23... neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v jeho světle...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |