Bedra

Hledám varianty 'bedra' [ bedrech (11) bedra (7) beder (14) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 15:4...nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej...
Genesis 35:11... dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě;...
Genesis 46:26...osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových...
Exodus 1:5...a Neftalí, Gád a Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef byl v Egyptě. Josef pak...
Exodus 12:11... A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je...
Exodus 28:42... aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli...
Soudců 8:30... Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho družka mu v Šechemu...
2. Samuel 7:12... pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému...
1. Královská 2:5...byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své...
1. Královská 8:19...ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel...
2. Letopisů 6:9...ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel...
Job 12:18...soudců umí blázny udělat. Králům rozpíná opaskybedra jim obtáčí provazy. I kněží svléká donaha, dávné...
Job 40:16...jako dobytče. Jen se podívej, jakou sílubedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem...
Žalmy 66:11... Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy,...
Žalmy 69:24...se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždycky! Vylij na své rozhněvání, plamen...
Izaiáš 5:27...nezdřímne ani neusne, neuvolní se jim opasek na bedrech, nepřetrhne se jim na obuvi řemínek. Jejich šípy...
Izaiáš 11:5...tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás...
Izaiáš 20:2...Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinubeder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý...
Izaiáš 32:11...se! Vysvlečte se a obnažte, pytlem zahalte se na bedrech! Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými...
Izaiáš 65:9...služebníky: Všechny je nezničím. Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo hory...
Jeremiáš 13:1..."Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy...
Jeremiáš 13:4...ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní...
Jeremiáš 13:11...- úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům...
Jeremiáš 48:37... všechny ruce samá jizva a pytlovina přes bedra. Na všech moábských střechách, na náměstích jen samé...
Ezechiel 23:15... jasně rudé obrazy Chaldejců. Byli přepásaní na bedrech, zdobné turbany na hlavě a každý z nich vypadal...
Ezechiel 44:18... Na hlavách budou mít lněné turbany a kolem beder lněné spodky. nenosí nic, v čem by se potili....
Nahum 2:2...pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi...
Matouš 23:4...těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno...
Lukáš 12:35...poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy...
Efeským 6:14...splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti...
Židům 7:5...bratrů, kteří tak jako oni vzešli z Abrahamových beder. Melchisedech, který ani nepochází z jejich rodokmenu...
Židům 7:10...desátky přijímá, neboť byl ještě v otcových bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby levitské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |