Bděte

Hledám varianty 'bděte' [ bdít (10) bdíš (1) bdíme (1) bdím (2) bdí (9) bděte (14) bděme (1) bdělo (1) bděl (4) ]. Nalezeny 42 verše.
Deuteronomium 32:11... jak oko v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly...
Soudců 18:6...v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do...
Ezdráš 5:5...také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali, dokud o...
Job 8:6...čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou...
Job 21:32...Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za ním kráčí celé...
Job 29:2...by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v...
Job 34:29...Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohli a...
Job 39:1...a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíciBdíš nad laněmi, když sléhají? Počítáš měsíce jejich...
Žalmy 66:7...se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohu,...
Žalmy 119:148...čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš v...
Žalmy 127:1...jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste časně vstávali a...
Přísloví 2:11... bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou moudrost ochrání, před každým,...
Přísloví 6:22... doprovodí, kdykoli ulehneš, bude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou promluví. Přikázání je...
Přísloví 8:34...kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo nalezl, nalezl...
Píseň 5:2...a pijte, milováním se opijte! Spím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá, lásko ...
Jeremiáš 1:12...jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť  bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal...
Jeremiáš 31:10...zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou...
Jeremiáš 31:28...Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, bořil, ničil a pustošil,...
Jeremiáš 44:27...je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě...
Zachariáš 12:4...na něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepím....
Matouš 24:42...jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte...
Matouš 24:43...věděl, ve kterou noční dobu přijde zlodějbděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i...
Matouš 25:13...jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si...
Matouš 26:38...mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tubděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se:...
Matouš 26:40... zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se, abyste...
Matouš 26:41...jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je...
Marek 13:33...v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozorbděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když...
Marek 13:34...určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda...
Marek 13:35...jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o...
Marek 13:37... nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všemBděte." Bylo to dva dny před Velikonocemi a Svátkem...
Marek 14:34... Řekl jim: "Je mi úzko k smrti. Zůstaňte tubděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho,...
Marek 14:37... "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli...
Marek 14:38...řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinuBděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je...
Lukáš 21:36...zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co...
Skutky 20:31...pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez...
1. Korintským 16:13...nechtěl jít; přijde však, bude mít možnostBděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno...
Efeským 6:18...se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny...
1. Tesalonickým 5:6...noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se...
1. Tesalonickým 5:10...Krista, který za nás zemřel, abychom -  bdíme nebo spíme - žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy...
Židům 13:17...ty, kteří vás vedou, a buďte poddajníbdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit...
1. Petr 5:2...zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to...
Zjevení 16:15... "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |