Babylonského

Hledám varianty 'babylonského' [ babylonští (5) babylonskými (3) babylonským (7) babylonských (4) babylonský (52) babylonskou (1) babylonskému (26) babylonském (3) babylonského (57) babylonské (18) babylonská (4) ]. Nalezeno 170 veršù.
Jozue 7:21...jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou...
2. Královská 20:12...schodišti o deset stupňů zpět. V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal...
2. Královská 20:18... budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je...
2. Královská 24:1...jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem....
2. Královská 24:7...vládce pak nikdy nevytáhl ze své zeměBabylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo...
2. Královská 24:10...otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat....
2. Královská 24:11... Během obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou,...
2. Královská 24:12...služebníky, svými veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém...
2. Královská 24:16...odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v BabylonuBabylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000...
2. Královská 24:20...ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém...
2. Královská 25:1...roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem....
2. Královská 25:5...město v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na...
2. Královská 25:6...se mu rozutekli. Král byl zajat a odvedenbabylonskému králi do Ribly. Tam byl nad ním vynesen...
2. Královská 25:8...dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma...
2. Královská 25:10...všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak...
2. Královská 25:11...Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhlibabylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvo. Jen ty...
2. Královská 25:20...Nebuzaradan je zajal a odvedl do Riblybabylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi...
2. Královská 25:22...popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlastiBabylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna...
2. Královská 25:23...Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním...
2. Královská 25:24...se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci...
2. Královská 25:27...vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Evil-merodach. Ten ještě téhož roku,...
2. Letopisů 32:31...se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten...
2. Letopisů 36:6...Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy...
2. Letopisů 36:7...vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámu. Ostatní Joakimovy skutky i to, jaké...
2. Letopisů 36:17...lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na  babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo...
Ezdráš 2:1...v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do...
Ezdráš 4:9...a další představitelé perských, uruckýchbabylonských, súských (to jest elamských) i všech ostatních...
Ezdráš 5:12...otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten...
Ezdráš 5:13...ten chrám zbořil a lid vystěhoval do BabylonuBabylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil,...
Ezdráš 5:14...do svého chrámu v Babylonu, král Kýros vyneslbabylonského chrámu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého...
Ezdráš 5:17..." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledatbabylonském královském archivu, zda král Kýros skutečně...
Ezdráš 6:1...nařídil, jsou prohledány záznamy uloženébabylonské archivní knihovně. v Ekbataně, hlavním městě...
Ezdráš 7:16...spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš kdekolibabylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého...
Nehemiáš 7:6...ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do...
Nehemiáš 13:6...v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi....
Ester 2:6...králem Jekoniášem, kterého odvlekl do zajetí babylonský král Nabukadnezar. Mordechaj se staral o dceru...
Žalmy 137:1...Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme...
Žalmy 137:8... rozbořte, zničte to město v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za...
Izaiáš 14:4...jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšekbabylonském králi: Jaký konec potkal tyrana! Jeho...
Izaiáš 39:1...že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal...
Izaiáš 39:7... budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je...
Izaiáš 47:1...krásou. Klesni a seď v prachu, panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejská!...
Jeremiáš 20:4...tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do Babylonu a pobije...
Jeremiáš 21:2...na nás u Hospodina, protože na nás zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Snad pro nás Hospodin udělá...
Jeremiáš 21:4...Zbraně, jimiž venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi a proti Chaldejcům, kteří na vás útočí,...
Jeremiáš 21:7...v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jejich nepřátel...
Jeremiáš 21:10...zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou babylonského krále a ten je vypálí. Judskému královskému...
Jeremiáš 22:25... do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou Babyloňanů....
Jeremiáš 24:1...chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále...
Jeremiáš 25:1...krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 25:9...Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkembabylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny...
Jeremiáš 25:11...a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let naplní,...
Jeremiáš 25:12... se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví...
Jeremiáš 27:6...tyto země svěřuji do rukou svého služebníkababylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb...
Jeremiáš 27:8... Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod...
Jeremiáš 27:9... jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži,...
Jeremiáš 27:11...zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá se mu, takový ponechám v jeho...
Jeremiáš 27:12...králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho lidu a zůstanete...
Jeremiáš 27:13...to Hospodin prohlásil o národu, který se nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám...
Jeremiáš 27:14...slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži! ...
Jeremiáš 27:17...vám lež! Neposlouchejte je. Poddejte se babylonskému králi a zůstanete naživu. Proč by se toto...
Jeremiáš 27:20...cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když...
Jeremiáš 28:2..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto...
Jeremiáš 28:3...cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. Také...
Jeremiáš 28:4...zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!'" Prorok Jeremiáš na to proroku...
Jeremiáš 28:11...praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech národů!'"...
Jeremiáš 28:14...těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni mu budou...
Jeremiáš 29:3...Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslalbabylonskému králi Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v...
Jeremiáš 29:10... Tak praví Hospodin: se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své...
Jeremiáš 29:21...mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je před vašima...
Jeremiáš 29:22...provede to, co s Cidkiášem a Achabem, které babylonský král upálil v plamenech!" Páchali totiž v...
Jeremiáš 32:2...(což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok...
Jeremiáš 32:3...Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš...
Jeremiáš 32:4...Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a...
Jeremiáš 32:28...toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je dobude....
Jeremiáš 32:36...‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 34:1... Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a se...
Jeremiáš 34:2...Hospodin - Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněm. Ani ty před ním...
Jeremiáš 34:3...budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit...
Jeremiáš 34:7...judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na...
Jeremiáš 34:21... kdo pasou po jejich životě - do rukou vojska babylonského krále, které se od vás právě stahuje. Hle,...
Jeremiáš 35:11...tak, jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král Nabukadnezar, řekli jsme si: Pojďme se před...
Jeremiáš 36:29...sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský král a zničí tuhle zem, takže z zmizí lidé i...
Jeremiáš 37:1...k nim přidáno ještě mnoho slov jim podobných.  Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto...
Jeremiáš 37:10...nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v...
Jeremiáš 37:11...všichni zvedli a toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od...
Jeremiáš 37:17..."Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl:...
Jeremiáš 37:19...jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'?...
Jeremiáš 38:3...Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži pak...
Jeremiáš 38:17...Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude...
Jeremiáš 38:18...i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou...
Jeremiáš 38:22...judského krále, budou vyvedeny k velitelům babylonského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a...
Jeremiáš 38:23...a neunikneš jim ani ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v plamenech!"...
Jeremiáš 39:1...judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl...
Jeremiáš 39:3... co pronikli do města, zasedli všichni velmoži babylonského krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze...
Jeremiáš 39:5... brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak...
Jeremiáš 39:6...zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudekBabylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil...
Jeremiáš 39:11...toho dne vinice a pole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů...
Jeremiáš 39:13...rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho...
Jeremiáš 40:5... synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u...
Jeremiáš 40:7...polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova,...
Jeremiáš 40:9...poddat Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, poddejte se babylonskému králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám...
Jeremiáš 40:11... Edomu i ve všech ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich...
Jeremiáš 41:2...člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy,...
Jeremiáš 41:3...Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Druhý den po zavraždění...
Jeremiáš 41:18... kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé včetně...
Jeremiáš 42:11...od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se...
Jeremiáš 43:10...- Hle, povolám a přivedu svého služebníkababylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad...
Jeremiáš 44:30...judského krále Cidkiáše do rukou jeho nepřítelebabylonského krále Nabukadnezara, který pásl po jeho životě...
Jeremiáš 46:2...vlády judského krále Joakima, syna Jošiášovababylonský král Nabukadnezar porazil): "Chystejte štíty,...
Jeremiáš 46:13...Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na...
Jeremiáš 46:26...rukou těch, kdo pasou po jejich životě, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jeho služebníků...
Jeremiáš 49:28...a o královstvích chacorských kmenů (které pak babylonský král Nabukadnezar porazil): "Vzhůru! Do boje...
Jeremiáš 49:30...Chacorští, skryjte se v dolině! praví HospodinBabylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás...
Jeremiáš 50:17...ji požíral asyrský král a teď drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví Hospodin...
Jeremiáš 50:18...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtujibabylonským králem a jeho zemí, jako jsem zúčtoval s králem...
Jeremiáš 50:42... Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero babylonská, proti tobě! o nich babylonský král uslyší,...
Jeremiáš 50:43...do boje, Dcero babylonská, proti tobě! o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen...
Jeremiáš 51:12... pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte...
Jeremiáš 51:29... plní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí. Babylonští...
Jeremiáš 51:30...babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlíBabylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve svých opevněních...
Jeremiáš 51:31... Běžec předhání běžce, posel posla potkávábabylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech...
Jeremiáš 51:33...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Dcera babylonská je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její...
Jeremiáš 51:34...mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar požíral, rozdrtil na...
Jeremiáš 51:44...pohltil. Národy se k němu nepohrnou, padnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o...
Jeremiáš 51:47...vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy zúčtujibabylonskými modlami! Celá jejich zem se zastydí, v ...
Jeremiáš 52:3...ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém...
Jeremiáš 52:4...roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem....
Jeremiáš 52:8...město v obležení. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše...
Jeremiáš 52:9...se mu rozutekli. Král byl zajat a odvedenbabylonskému králi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad...
Jeremiáš 52:10...zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek:  Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil...
Jeremiáš 52:11...také všechny judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a...
Jeremiáš 52:12...dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma...
Jeremiáš 52:14...všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak...
Jeremiáš 52:15...těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhlibabylonskému králi, a také zbytek řemeslníků. Zbytek...
Jeremiáš 52:26...gardistů Nebuzardan je zajal a odvedl do Riblybabylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi...
Jeremiáš 52:31...vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě téhož roku,...
Jeremiáš 52:34...králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od babylonského krále pravidelně den co den po všechny dny...
Ezechiel 1:3...Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu Kebarbabylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm spočinula...
Ezechiel 17:12... co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i knížata a odvedl je s...
Ezechiel 17:17...mocným a početným vojskem nepomůže ve válce,  babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil...
Ezechiel 19:9...ho do pasti. Za háky do klece ho dovlekli, k babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby ...
Ezechiel 21:24...člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob...
Ezechiel 21:26...Amonců anebo do Judska s opevněným JeruzalémemBabylonský král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě...
Ezechiel 23:15...turbany na hlavě a každý z nich vypadal jako babylonský velitel, rozený Chaldejec. Na první pohled se po...
Ezechiel 24:2...den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě vzbouřenců...
Ezechiel 29:18...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčíbabylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil...
Ezechiel 29:19... Proto tak praví Panovník Hospodin: Hle - dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si odnese jeho...
Ezechiel 30:10...to přichází! Tak praví Panovník Hospodin: Skrze babylonského krále Nabukadnezara skoncuji s egyptskými...
Ezechiel 30:24...mezi národy a rozpráším je po zemích. Paže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do...
Ezechiel 30:25...před ním bude sténat, jako sténají ranění. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou...
Ezechiel 32:11...záhuby. Tak totiž praví Panovník Hospodin: Meč babylonského krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu...
Daniel 1:1...judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej. Hospodin mu...
Daniel 1:4...sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil...
Daniel 2:14...Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě...
Daniel 2:18...a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství...
Daniel 2:24...za Ariochem, kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za ním a řekl mu: "Nepopravuj...
Daniel 2:48...celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu žádost pak správou...
Daniel 2:49...mudrců. Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega....
Daniel 3:30... aby se Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovibabylonské provincii dobře dařilo. Král Nabukadnezar lidem...
Daniel 4:3...Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věštci,...
Daniel 4:26... Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal: "Veliký Babylon!...
Daniel 5:7...kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis přečte a...
Daniel 5:30...nejmocnějším v království. Ještě noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. Království pak obdržel...
Daniel 7:1...a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To,...
Daniel 9:1...(původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království - nuže v prvním roce jeho vlády...
Zachariáš 2:11... Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!" Neboť tak praví Hospodin zástupů, který pro...
Zachariáš 5:11...zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a ...
Matouš 1:11...zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš...
Matouš 1:17...po Davida, čtrnáct pokolení od Davida po babylonské zajetí a čtrnáct pokolení od babylonského zajetí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |