Baalům

Hledám varianty 'baalům' [ baaly (11) baalům (7) baalů (3) baalu (2) baalovi (24) baalem (3) baale (1) baala (16) baal (48) ]. Nalezeno 105 veršù.
Genesis 36:38... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn...
Genesis 36:39...jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad....
Exodus 14:2...Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili...
Exodus 14:9...je, když tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele...
Numeri 25:3...jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin...
Numeri 25:5...pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhliBaal-peorem!" Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu...
Numeri 32:38...vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, NebóBaal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města,...
Numeri 33:7...z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem. Vyšli z...
Deuteronomium 4:3...Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinilBaal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu...
Jozue 11:17... vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal...
Jozue 12:7...se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalak, jež se...
Jozue 13:5...území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny...
Jozue 13:17...i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, Jahca, Kedemot, Mefaat...
Jozue 15:9...Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dáleBaale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo...
Jozue 15:10...je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu...
Jozue 15:11...svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři. Západní...
Jozue 15:29... Beer-šeba, BiziotiaBaala, Ijim, Ecem, Eltolad, Kesil, Chorma...
Jozue 15:60...- celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami....
Jozue 18:14...ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je...
Soudců 2:11...pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je...
Soudců 2:13...tak Hospodina. Opustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli...
Soudců 3:3...a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl...
Soudců 3:7... Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli...
Soudců 6:31...zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude...
Soudců 6:32...oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu...
Soudců 7:1...ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene...
Soudců 8:29...dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon...
Soudců 8:33...Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele...
Soudců 8:35...nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli...
Soudců 9:4..." říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbraBaal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a...
Soudců 9:16...udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si...
Soudců 9:19...příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z...
Soudců 10:6...jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským, bohům...
Soudců 10:10...tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás...
Soudců 20:33...Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikovalBaal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého...
1. Samuel 7:4...ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále...
1. Samuel 12:10...jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich...
1. Samuel 12:11...sloužit tobě!' Hospodin tedy posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z...
2. Samuel 5:20...ti jistě vydám do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží...
2. Samuel 6:2...tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí...
2. Samuel 13:23...sestru Támar. Dva roky nato pořádal AbšalomBaal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání...
1. Královská 16:31...si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří...
1. Královská 18:18...opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a...
1. Královská 18:21... "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo....
1. Královská 19:18...sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu,...
1. Královská 22:54...Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele,...
2. Královská 1:2...se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím."...
2. Královská 1:3... není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin:...
2. Královská 1:6...Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože...
2. Královská 1:16...slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože...
2. Královská 4:42...hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišelBaal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody -...
2. Královská 10:18...všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně...
2. Královská 10:19...sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze....
2. Královská 10:20...vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal...
2. Královská 10:21...nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by nepřišel. Vešli do...
2. Královská 10:23...rouch a ten jim rozdal roucha. Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a...
2. Královská 10:28...záchody, které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma...
2. Královská 17:16... klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se...
2. Královská 21:3...jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král...
2. Královská 23:4...svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je...
2. Královská 23:5...pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a všem nebeským...
1. Letopisů 1:49... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn...
1. Letopisů 1:50...jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad....
1. Letopisů 5:5...Šimei, jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar...
1. Letopisů 5:8... syna Joelova. Bydleli od Aroeru k NebóBaal-meonu. A protože se jejich stáda v gileádské zemi...
1. Letopisů 5:23...Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich...
1. Letopisů 8:30... Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, KíšBaal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zecher a Miklot...
1. Letopisů 8:33...Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil...
1. Letopisů 8:34... Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton,...
1. Letopisů 9:36...Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, KíšBaal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot...
1. Letopisů 9:39...Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil...
1. Letopisů 9:40... Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton,...
1. Letopisů 13:6... Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud...
1. Letopisů 14:11... "Vydám ti je do rukou." Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl:...
1. Letopisů 27:28...Zabdi Šifmiský; za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; za skot...
2. Letopisů 17:3...starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od...
2. Letopisů 24:7...posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou...
2. Letopisů 26:7...proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti Meunitům. Také Amonci odevzdávali Uziášovi...
2. Letopisů 28:2...izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny...
2. Letopisů 33:3...zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským...
2. Letopisů 34:4...a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal na třísky....
Žalmy 106:28...cizích zemích že je rozpráší. Potom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinám. Boha tak...
Píseň 8:11...spočine, bude spokojen. Vinici měl ŠalomounBaal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu...
Jeremiáš 2:8...pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji,...
Jeremiáš 2:23...říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos prováděla v Údolí, nad tím, cos...
Jeremiáš 7:9... cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít...
Jeremiáš 9:13... Řídili se svým zarputilým srdcem a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto Hospodin...
Jeremiáš 11:13...jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi. Nemodli se za tento lid. Nevysílej za prosby a...
Jeremiáš 11:17...páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin poučil a jsem to pochopil, jakmile...
Jeremiáš 12:16...jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou obnoveni stejně jako můj lid. Pokud...
Jeremiáš 19:5...místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné...
Jeremiáš 23:13...v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě...
Jeremiáš 23:27...jako na jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví....
Jeremiáš 32:29...střechách lidé uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i...
Jeremiáš 32:35... V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť...
Ezechiel 25:9...chloubou země, hraničními městy Bet-ješimotBaal-meon a Kiriatajim. Vydám je spolu s Amonci do...
Ozeáš 2:10...dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli na Baala. Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době...
Ozeáš 2:15... Potrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá baaly kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za...
Ozeáš 2:18...dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých...
Ozeáš 2:19...- Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým...
Ozeáš 9:10...na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se obludě. Stali se stejně...
Ozeáš 11:2...ale volal víc, tím více ode odcházeli pryčbaalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. jsem...
Ozeáš 13:1...v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A nyní hřeší dál a dál; odlévají...
Sofoniáš 1:4... Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám -...
Římanům 11:4...jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |