Bůh

Hledám pøesnì 'bůh'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad...
Genesis 1:3...byla tma a nad vodami se vznášel Boží DuchBůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že...
Genesis 1:4...řekl: " je světlo!" - a bylo světloBůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy....
Genesis 1:5...že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmyBůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a...
Genesis 1:6...nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den prvníBůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody...
Genesis 1:7...vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad...
Genesis 1:8...pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo seBůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý...
Genesis 1:9..."nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhýBůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a...
Genesis 1:10...jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo seBůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A...
Genesis 1:11..."moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a...
Genesis 1:12...nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetíBůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby...
Genesis 1:16...svítilnami k osvětlování země!" - a stalo seBůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a...
Genesis 1:17... a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdyBůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtýBůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad...
Genesis 1:21...nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy...
Genesis 1:22...okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobréBůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátýBůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy...
Genesis 1:25... drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo seBůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné...
Genesis 1:26...havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší...
Genesis 1:27...vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se,...
Genesis 1:29...i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající...
Genesis 1:31...za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo seBůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré!...
Genesis 2:2...země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul...
Genesis 2:3...dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělalBůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh...
Genesis 2:4...země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní...
Genesis 2:5...křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí...
Genesis 2:8... Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do postavil...
Genesis 2:9... postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled...
Genesis 2:15...od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji...
Genesis 2:16...Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš...
Genesis 2:18...den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu...
Genesis 2:19...sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno...
Genesis 2:21...Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal...
Genesis 2:22... Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát...
Genesis 3:1...ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh...
Genesis 3:3...hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak...
Genesis 3:5...to had ženě řekl: "Určitě nezemřeteBůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám...
Genesis 3:9...stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj...
Genesis 3:11...se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal...
Genesis 3:13...tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:14...podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený...
Genesis 3:21... neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je....
Genesis 3:22...a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás...
Genesis 3:23...ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z...
Genesis 4:10...strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď...
Genesis 4:25...mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil...
Genesis 5:1... Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žilBohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo...
Genesis 6:12...však byla v Božích očích zkažená a plná násilíBůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na...
Genesis 6:13...zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženěBůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je...
Genesis 6:22...tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou...
Genesis 7:9...a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou...
Genesis 7:16...tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během...
Genesis 7:23...dech života, vše, co žilo na souši, pomřeloBůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka...
Genesis 8:1...se na zemi vzdouvala sto padesát dní.  Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek,...
Genesis 8:15...dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví...
Genesis 9:1...žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den."  Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte...
Genesis 9:6...člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen...
Genesis 9:8...jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám...
Genesis 9:12...nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi...
Genesis 9:17...mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem...
Genesis 9:26...otroků!" Řekl také: "Požehnán buď HospodinBůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří...
Genesis 9:27... Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého...
Genesis 14:20... Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy...
Genesis 16:11...jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno IzmaelBůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak...
Genesis 16:13... jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla...
Genesis 16:15...svému synovi narozenému z Hagar jméno IzmaelBůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi...
Genesis 17:1...se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou...
Genesis 17:3...a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvářBůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu:...
Genesis 17:9... do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty...
Genesis 17:15...ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat...
Genesis 17:19...tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí...
Genesis 17:22...touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a...
Genesis 17:23...téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo...
Genesis 19:29...ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a...
Genesis 20:3...si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš....
Genesis 20:6...jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s...
Genesis 20:13... matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl...
Genesis 20:17...budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlilBohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky,...
Genesis 21:2...přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 21:4...osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi...
Genesis 21:6...syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou...
Genesis 21:12...ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho synaBůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli...
Genesis 21:17...dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláčeBůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z...
Genesis 21:19... protože z něj učiním veliký národ." Tehdy  Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila...
Genesis 21:20...tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napítBůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal...
Genesis 21:22...velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu...
Genesis 22:1...bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde...
Genesis 22:2... Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpovědělBůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého...
Genesis 22:3...pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to...
Genesis 22:8...Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl...
Genesis 22:9...tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak...
Genesis 24:7...syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "HospodinBůh nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti,...
Genesis 24:27...se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď HospodinBůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své...
Genesis 25:11...Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice...
Genesis 26:24...ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou....
Genesis 27:20..."Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu,...
Genesis 28:3...z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem...
Genesis 28:4...přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten...
Genesis 28:13...ním stanul Hospodin a řekl: " jsem HospodinBůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš,...
Genesis 28:20...Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k...
Genesis 30:6...počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto...
Genesis 30:17...od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna....
Genesis 30:18...a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou...
Genesis 30:20...a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude...
Genesis 30:22...dceru a dala jméno Dína, SpravedlnostBůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její...
Genesis 30:23...lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef,...
Genesis 31:5...vašem otci, že mi není nakloněn jako dříveBůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu...
Genesis 31:7...otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:9...' vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi...
Genesis 31:16...nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto...
Genesis 31:24... noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában...
Genesis 31:29...jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl:...
Genesis 31:42... ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hleBůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl:...
Genesis 31:53...a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslemBůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je...
Genesis 33:5...tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily...
Genesis 33:11...z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 35:1...naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu....
Genesis 35:7...a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betelBůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před...
Genesis 35:9...se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé...
Genesis 35:10...z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal muBůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude...
Genesis 35:11...se jmenovat Izrael." A tak se mu říká IzraelBůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a...
Genesis 35:13...zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil,...
Genesis 35:15...a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli...
Genesis 41:16...ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi...
Genesis 41:25...faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýžBůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných...
Genesis 41:28...větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řeklBůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou...
Genesis 41:32...dvakrát zopakován, znamená, že ta věc jeBoha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere...
Genesis 41:39...v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý...
Genesis 41:51...jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj...
Genesis 41:52...pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v...
Genesis 42:28... Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do...
Genesis 43:14...vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího...
Genesis 43:23... nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku."...
Genesis 43:29...němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl...
Genesis 44:16...můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého...
Genesis 45:5...se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. ...
Genesis 45:7...ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízetBůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi...
Genesis 45:8... Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho...
Genesis 45:9...otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn JosefBůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!...
Genesis 46:2... přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde...
Genesis 46:3...Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta,...
Genesis 48:3...na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a...
Genesis 48:9..."To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám...
Genesis 48:11...jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hleBůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl...
Genesis 48:15...ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh...
Genesis 48:20...slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael...
Genesis 48:21... Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců....
Genesis 50:20...máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věciBůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes...
Genesis 50:24...Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou...
Genesis 50:25...Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel...
Exodus 1:20...k nim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se...
Exodus 2:24...o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s...
Exodus 2:25...svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a JákobemBůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím...
Exodus 3:4... že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem,"...
Exodus 3:6...stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 3:12...Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : ...
Exodus 3:13...k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké...
Exodus 3:14... když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:16...stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi HospodinBůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl:...
Exodus 3:18...králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi HospodinBůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 4:5...hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal HospodinBůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 5:1...k faraonovi a řekli mu: "Takto praví HospodinBůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na...
Exodus 5:3...nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 6:2...sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem...
Exodus 6:3...jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým...
Exodus 6:7... Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás...
Exodus 7:1... způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit...
Exodus 7:16...se proměnila v hada, a řekni mu: ‚HospodinBůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid,...
Exodus 8:6..."Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy,...
Exodus 9:1...k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví HospodinBůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je...
Exodus 9:13...před faraona a řekni mu: ‚Takto praví HospodinBůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát ...
Exodus 10:3...k faraonovi a řekli mu: "Takto praví HospodinBůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou...
Exodus 13:17...své ruky." Když farao konečně lid propustilBůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla...
Exodus 13:18...válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:19...ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli...
Exodus 15:2... to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit....
Exodus 16:12... abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly...
Exodus 18:1... midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že...
Exodus 18:4...se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před...
Exodus 18:19...nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím tiBůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k...
Exodus 18:23...s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své...
Exodus 19:19...Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvilBůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na...
Exodus 20:1...tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.  Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj...
Exodus 20:2...všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné...
Exodus 20:5...se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na...
Exodus 20:12...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:19...ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh...
Exodus 20:20...nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte seBůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě...
Exodus 20:21... zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 21:13...zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci...
Exodus 22:8...označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu...
Exodus 29:46...Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed...
Exodus 32:4...toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl,...
Exodus 32:8...se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:27...Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví HospodinBůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte...
Exodus 33:9...sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový...
Exodus 34:6...prošel kolem něj a volal: "Hospodin, HospodinBůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý...
Exodus 34:14...posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě...
Leviticus 10:6...netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům...
Leviticus 11:44...nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a...
Leviticus 18:2..."Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste...
Leviticus 18:4...pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je...
Leviticus 18:30... Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:2...obci: Buďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce...
Leviticus 19:3...a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů....
Leviticus 19:4... Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat...
Leviticus 19:10...chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního...
Leviticus 19:25...pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani...
Leviticus 19:31...a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě...
Leviticus 19:34...přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření,...
Leviticus 19:36...efu a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna ...
Leviticus 20:7...a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin,...
Leviticus 20:24...oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi...
Leviticus 23:22...chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:43...jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele....
Leviticus 24:22...budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli...
Leviticus 25:17...svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a...
Leviticus 25:38...jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou...
Leviticus 25:55...jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu...
Leviticus 26:1...se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. ...
Leviticus 26:13...a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich...
Leviticus 26:44...smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež...
Numeri 7:89...Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa...
Numeri 10:10...obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého...
Numeri 15:41... Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. ...
Numeri 16:9... Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám...
Numeri 22:9..." A tak moábští hodnostáři zůstali u BalaámaBůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?"...
Numeri 22:12...snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid,...
Numeri 22:22...svou oslici a odjel s moábskými hodnostářiBůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův...
Numeri 22:38...jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu...
Numeri 23:4...co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sámBůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm...
Numeri 23:8...Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej...
Numeri 23:19... Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu CiporůvBůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval....
Numeri 23:21...na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh,...
Numeri 23:22... je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáryBůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích...
Numeri 23:23...včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev!...
Numeri 24:8...nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedneBůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích...
Numeri 24:23...další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí...
Deuteronomium 1:6...vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře...
Deuteronomium 1:10...řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na...
Deuteronomium 1:11...je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás HospodinBůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám...
Deuteronomium 1:20...jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou...
Deuteronomium 1:21... náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti...
Deuteronomium 1:25...podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se...
Deuteronomium 1:30...vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za...
Deuteronomium 1:31...poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu,...
Deuteronomium 1:41...a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně...
Deuteronomium 2:7... jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé...
Deuteronomium 2:29...Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým...
Deuteronomium 2:30...však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak...
Deuteronomium 2:33...proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho...
Deuteronomium 2:36...tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců,...
Deuteronomium 2:37...v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru...
Deuteronomium 3:3...Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se...
Deuteronomium 3:18... Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci...
Deuteronomium 3:20...městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. ...
Deuteronomium 3:21...vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem...
Deuteronomium 3:22...se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 3:24...ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech...
Deuteronomium 4:1...živi a vešli do země, kterou vám dává HospodinBůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím...
Deuteronomium 4:3... co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval...
Deuteronomium 4:5...vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte...
Deuteronomium 4:7...národ!" A vskutku - který mocný národ  bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu...
Deuteronomium 4:19...aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin...
Deuteronomium 4:21...do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu...
Deuteronomium 4:23... abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v...
Deuteronomium 4:24...ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V zemi...
Deuteronomium 4:31...Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu;...
Deuteronomium 4:32...časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe...
Deuteronomium 4:34...jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít...
Deuteronomium 4:35...však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj...
Deuteronomium 4:39...dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a...
Deuteronomium 4:40...v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu...
Deuteronomium 5:2...se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin...
Deuteronomium 5:6...na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné...
Deuteronomium 5:9...se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na...
Deuteronomium 5:12...aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci...
Deuteronomium 5:15...jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To...
Deuteronomium 5:16...otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou...
Deuteronomium 5:24...stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme...
Deuteronomium 5:27...k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 5:32..." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy...
Deuteronomium 5:33...jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou...
Deuteronomium 6:1...ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v...
Deuteronomium 6:3...se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl HospodinBůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh,...
Deuteronomium 6:4... Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 6:10...veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým...
Deuteronomium 6:15...z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh!...
Deuteronomium 6:20...a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky,...
Deuteronomium 7:1... jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před...
Deuteronomium 7:2...větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako...
Deuteronomium 7:6...spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem...
Deuteronomium 7:9...krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a...
Deuteronomium 7:12... zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak...
Deuteronomium 7:16... Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl...
Deuteronomium 7:18...se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na...
Deuteronomium 7:19...ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi...
Deuteronomium 7:20...se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těch,...
Deuteronomium 7:21...strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty...
Deuteronomium 7:22... tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci...
Deuteronomium 7:23...tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud...
Deuteronomium 8:2...na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a...
Deuteronomium 8:5...člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého...
Deuteronomium 8:7... choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a...
Deuteronomium 9:3...Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je...
Deuteronomium 9:4... jak ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou...
Deuteronomium 9:5...do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a...
Deuteronomium 9:6... Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou...
Deuteronomium 9:16...uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty,...
Deuteronomium 10:9...je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako...
Deuteronomium 10:12...Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel...
Deuteronomium 10:17...srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh,...
Deuteronomium 10:21...přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro...
Deuteronomium 10:22...v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. ...
Deuteronomium 11:12...deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k ,...
Deuteronomium 11:25...moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli...
Deuteronomium 11:29...bohy, které jste nepoznali. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš...
Deuteronomium 11:31...a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě dodržujte...
Deuteronomium 12:1...pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti HospodinBůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna...
Deuteronomium 12:5... Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí...
Deuteronomium 12:7...se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti...
Deuteronomium 12:9... do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi,...
Deuteronomium 12:10...a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech...
Deuteronomium 12:11...v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše...
Deuteronomium 12:18...rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to...
Deuteronomium 12:20...své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš:...
Deuteronomium 12:21...budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj...
Deuteronomium 12:26...odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev -...
Deuteronomium 12:29... dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je...
Deuteronomium 12:31...to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin,...
Deuteronomium 13:4... neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:6... neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu...
Deuteronomium 13:13...o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby...
Deuteronomium 14:24... Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš...
Deuteronomium 14:25...a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít...
Deuteronomium 14:29...městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý...
Deuteronomium 15:4... Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví,...
Deuteronomium 15:6...přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat...
Deuteronomium 15:7...městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a...
Deuteronomium 15:10... nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 15:14... Podělíš se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl...
Deuteronomium 15:15...zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti...
Deuteronomium 15:18...dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného...
Deuteronomium 16:1...měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu...
Deuteronomium 16:5...v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které...
Deuteronomium 16:6...pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při...
Deuteronomium 16:7...a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš...
Deuteronomium 16:10...začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své...
Deuteronomium 16:11...Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před...
Deuteronomium 16:15...městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin...
Deuteronomium 16:17... podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce....
Deuteronomium 16:20...žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 16:22...si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani...
Deuteronomium 17:2... v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích...
Deuteronomium 17:8...a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce,...
Deuteronomium 17:14... přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si:...
Deuteronomium 17:15...takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince,...
Deuteronomium 18:5...z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál...
Deuteronomium 18:9... vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch...
Deuteronomium 18:12...kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému...
Deuteronomium 18:14...jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých...
Deuteronomium 18:15...Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem ...
Deuteronomium 19:1...mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti ...
Deuteronomium 19:2...si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 19:3... tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území...
Deuteronomium 19:8...přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ...
Deuteronomium 19:10...proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by...
Deuteronomium 19:14...tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný...
Deuteronomium 20:1... neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy,...
Deuteronomium 20:4...neděste - nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům...
Deuteronomium 20:13...bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo...
Deuteronomium 20:14...kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe...
Deuteronomium 20:16...měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce,...
Deuteronomium 20:17...jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů...
Deuteronomium 21:1... Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý...
Deuteronomium 21:5...kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu...
Deuteronomium 21:23...ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 23:6...Aramu, aby proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil...
Deuteronomium 23:15...a potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby ...
Deuteronomium 23:21... ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi,...
Deuteronomium 23:22... kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:4...k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do...
Deuteronomium 24:9...co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému...
Deuteronomium 24:18...v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci....
Deuteronomium 24:19... sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš...
Deuteronomium 25:15...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští...
Deuteronomium 25:19...slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš...
Deuteronomium 26:1... přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl...
Deuteronomium 26:2...sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin,...
Deuteronomium 26:11...radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků,...
Deuteronomium 26:16...mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a pravidla....
Deuteronomium 27:2...Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile...
Deuteronomium 27:3...vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil...
Deuteronomium 28:1... Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti...
Deuteronomium 28:8...i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si ...
Deuteronomium 28:52...po celé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé,...
Deuteronomium 28:53...a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás se bude lakomě...
Deuteronomium 29:5...proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje...
Deuteronomium 29:11...vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si...
Deuteronomium 30:1...mezi všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k...
Deuteronomium 30:3... jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět...
Deuteronomium 30:4...na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 30:5...shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu...
Deuteronomium 30:7...a celou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří...
Deuteronomium 30:9...přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v...
Deuteronomium 30:16... Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání,...
Deuteronomium 31:3...‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy,...
Deuteronomium 31:5... i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem...
Deuteronomium 31:6...nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato...
Deuteronomium 31:17...hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den...
Deuteronomium 32:4... všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!...
Deuteronomium 32:12... Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou...
Deuteronomium 33:26...všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve...
Deuteronomium 33:27...spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé...
Jozue 1:9... neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal...
Jozue 1:11... abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a...
Jozue 1:13...Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše...
Jozue 1:15...oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se...
Jozue 1:17...poslouchat i tebe. Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří...
Jozue 2:11...jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi...
Jozue 3:10..."Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce,...
Jozue 4:23...tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste...
Jozue 7:13...se pro zítřek. Neboť toto praví HospodinBůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš...
Jozue 8:7...ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte...
Jozue 9:24...bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou...
Jozue 10:19...jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu...
Jozue 10:40... vyhladil jako proklaté, jak přikázal HospodinBůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od...
Jozue 10:42...se Jozue zmocnil jedním rázem, protože HospodinBůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým...
Jozue 13:33...dědictví nedal. Jejich dědictvím je HospodinBůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která...
Jozue 18:3... než obsadíte zem, kterou vám dal HospodinBůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty...
Jozue 22:3...svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům...
Jozue 22:4...Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte...
Jozue 22:22...náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a to i...
Jozue 22:34...řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode...
Jozue 23:3...věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin,...
Jozue 23:5...moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem,...
Jozue 23:13...nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se...
Jozue 23:14...těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila -...
Jozue 23:15...každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo,...
Jozue 23:16...smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane...
Jozue 24:2...promluvil ke všemu lidu: "Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a...
Jozue 24:17...a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví...
Jozue 24:18...tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit...
Jozue 24:19...moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy....
Soudců 1:7...drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel....
Soudců 4:6...z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "HospodinBůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc...
Soudců 5:8... Deboro, povstala, než matka v Izraeli povstalaBůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se...
Soudců 6:8...proroka. Ten jim řekl: "Toto praví HospodinBůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z...
Soudců 6:10...vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.'...
Soudců 6:31...Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne...
Soudců 6:40...jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na...
Soudců 7:14...může být jen meč Izraelce Gedeona, syna JoašovaBůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon...
Soudců 8:3...paběrkování lepší než abiezerské vinobraníBůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou....
Soudců 9:7..."Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit....
Soudců 9:9...To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy...
Soudců 9:13...To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy...
Soudců 9:23...panoval nad Izraelem tři rokyBůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha...
Soudců 9:56...Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém...
Soudců 9:57...bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna...
Soudců 11:21... utábořil se v Jahce a napadl Izrael. HospodinBůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:23...k Jaboku a od pouště po Jordán. HospodinBůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty...
Soudců 11:24...vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal...
Soudců 13:9...máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu...
Soudců 15:19...To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla...
Soudců 16:23...vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do...
Soudců 16:24...Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země...
Soudců 18:10...Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsaditBůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete...
Růt 1:16... tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu....
Růt 2:12...skutek odplatí! Kéž hojně odmění HospodinBůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke...
1. Samuel 1:17..." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své...
1. Samuel 1:20...a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se...
1. Samuel 2:2... ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí...
1. Samuel 2:3... povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků...
1. Samuel 2:25...Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověkuBůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu,...
1. Samuel 2:30...mého lidu Izraele! Nuže, tak praví HospodinBůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský...
1. Samuel 3:17...se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj.  Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné...
1. Samuel 4:7... dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic...
1. Samuel 6:6...udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli....
1. Samuel 10:7...tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz...
1. Samuel 10:9...Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešelBůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila...
1. Samuel 10:18...Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví HospodinBůh Izraele: jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil...
1. Samuel 10:26...oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?"...
1. Samuel 12:12...vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali....
1. Samuel 13:13...jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil...
1. Samuel 14:44...mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne,  Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid...
1. Samuel 17:46...ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají,...
1. Samuel 22:3...matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u...
1. Samuel 23:7... že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s...
1. Samuel 23:14...pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na...
1. Samuel 25:22...neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlemBůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech,...
1. Samuel 25:29...pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A...
1. Samuel 25:32..." David řekl Abigail: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá...
1. Samuel 25:34...pomstu do svých rukou. Jakože je živ HospodinBůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys...
1. Samuel 26:8...u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi....
1. Samuel 28:15...odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojujíBůh se ode odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze...
2. Samuel 3:9... dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě?  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:35...za světla najedl, ale David přísahal: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli...
2. Samuel 5:10... Tak se David stále více vzmáhal a HospodinBůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k...
2. Samuel 6:7...proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel....
2. Samuel 7:23...tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno?...
2. Samuel 7:24...ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi...
2. Samuel 7:28...modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá...
2. Samuel 12:7...ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví HospodinBůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a ...
2. Samuel 14:14...voda na zem rozlitá, která se nedá posbíratBůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj...
2. Samuel 14:17...a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král....
2. Samuel 18:28...k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu...
2. Samuel 19:14... tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo...
2. Samuel 21:14...Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh...
2. Samuel 22:32...on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?...
2. Samuel 22:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým...
2. Samuel 22:47...nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnánaBůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění...
2. Samuel 22:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchranaBůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy....
2. Samuel 23:1... tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze ...
2. Samuel 23:3...ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě...
2. Samuel 24:3...počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále...
2. Samuel 24:23...dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král...
1. Královská 1:36...Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil HospodinBůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským...
1. Královská 1:47...a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho...
1. Královská 1:48...na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď HospodinBůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka...
1. Královská 2:3...mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení,...
1. Královská 2:23...Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova...
1. Královská 3:5... "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci...
1. Královská 3:11...se líbilo, že Šalomoun žádal právě o toBůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi...
1. Královská 5:9...tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěniBůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal...
1. Královská 5:18...nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník,...
1. Královská 8:15...shromáždění Izraele: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci...
1. Královská 8:23...vztáhl ruce k nebi a řekl: "HospodineBože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh...
1. Královská 8:27...svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes...
1. Královská 8:57...Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž...
1. Královská 8:60... aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří...
1. Královská 10:9...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn!...
1. Královská 10:24...slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty,...
1. Královská 11:23... "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který...
1. Královská 11:31..."Vezmi si deset kusů, neboť tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a...
1. Královská 12:28...do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil...
1. Královská 13:21...jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na...
1. Královská 14:7... Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem...
1. Královská 14:13...v hrobě, neboť je jediný, na kom HospodinBůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem...
1. Královská 15:4...otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm...
1. Královská 17:1...Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ HospodinBůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech...
1. Královská 17:12...to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a...
1. Královská 17:14...jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví HospodinBůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve...
1. Královská 18:10...Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat...
1. Královská 18:24...na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví...
1. Královská 18:27...začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma...
1. Královská 18:36... přistoupil prorok Eliáš a pravil: "HospodineBože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi...
1. Královská 18:37...mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův...
1. Královská 18:39... všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy...
1. Královská 20:23...hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi...
2. Královská 1:3...krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:6... a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:16... Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale...
2. Královská 2:14...plášť a udeřil jím do vody. "Kde je HospodinBůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím...
2. Královská 5:7... roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ...
2. Královská 5:15..."Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka...
2. Královská 6:31...si všimli, že na holém těle pytlovinu. "  Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten...
2. Královská 9:6...hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví HospodinBůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým...
2. Královská 14:25... k Mrtvému moři v Aravě, jak to HospodinBůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna...
2. Královská 19:4...začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým...
2. Královská 19:15...se tehdy k Hospodinu modlil: "HospodineBože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh...
2. Královská 19:19...to proto je zničili. Teď ale prosím, HospodineBože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království...
2. Královská 19:20... tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví HospodinBůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále...
2. Královská 20:5... vůdci mého lidu: Toto praví HospodinBůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl...
2. Královská 21:12...svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví HospodinBůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové...
2. Královská 22:15...tom promluvili, odpověděla: "Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak...
2. Královská 22:18...dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví HospodinBůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi...
1. Letopisů 4:10..."Porodila jsem ho s trápením." Jábec volalBohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž...
1. Letopisů 5:22...000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého...
1. Letopisů 5:25...muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země,...
1. Letopisů 5:26... země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž...
1. Letopisů 11:2...boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš...
1. Letopisů 11:19...napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili...
1. Letopisů 12:18...mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na...
1. Letopisů 12:19...pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli...
1. Letopisů 13:2...to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi...
1. Letopisů 14:11...Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali...
1. Letopisů 14:14...a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni...
1. Letopisů 14:15...kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu...
1. Letopisů 14:16...porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu...
1. Letopisů 15:13... které jsem pro ni připravil. Hospodin, náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy....
1. Letopisů 15:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl...
1. Letopisů 16:14...jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je HospodinBůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu...
1. Letopisů 16:36... se chlubíme!" je požehnán HospodinBůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl:...
1. Letopisů 17:2...vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží...
1. Letopisů 17:21...tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno...
1. Letopisů 17:22...učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které...
1. Letopisů 17:24...navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupůBůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého...
1. Letopisů 17:26...modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní....
1. Letopisů 21:15...dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužůBůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin...
1. Letopisů 22:18...byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do...
1. Letopisů 23:25...dvacetiletých výše. David totiž řekl: "HospodinBůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky...
1. Letopisů 24:19...svého otce Árona, jak mu je vydal HospodinBůh Izraele. K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů...
1. Letopisů 25:5...Ti všichni byli synové králova vidoucího HemanaBůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal...
1. Letopisů 26:5... šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili...
1. Letopisů 28:3...nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl...
1. Letopisů 28:4...jsi vedl války a proléval jsi krev.' HospodinBůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu ,...
1. Letopisů 28:8...Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání...
1. Letopisů 28:20...do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí a nenechá, dokud se...
1. Letopisů 29:1...shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo....
2. Letopisů 1:1...se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun...
2. Letopisů 1:7...zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun...
2. Letopisů 1:11...by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto -...
2. Letopisů 2:4... který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal...
2. Letopisů 2:11..." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi...
2. Letopisů 6:4...shromáždění Izraele: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci...
2. Letopisů 6:18...jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa, ba ani...
2. Letopisů 9:8...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl...
2. Letopisů 9:23...slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty,...
2. Letopisů 10:15...karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které...
2. Letopisů 13:5... poslouchejte! Copak nevíte, že HospodinBůh Izraele, uzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu,...
2. Letopisů 13:12...Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustiliBůh je s námi! Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti...
2. Letopisů 13:15...vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřikBůh před Abiášem a Judskými porazil Jeroboáma a celý Izrael...
2. Letopisů 13:16... Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem...
2. Letopisů 13:20...za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatovalBůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si...
2. Letopisů 14:10...Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti...
2. Letopisů 15:6... Národy i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však vzchopte a...
2. Letopisů 15:9...přidali k Judovi, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce patnáctého roku Asova...
2. Letopisů 18:5...o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu...
2. Letopisů 18:13...Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši,...
2. Letopisů 18:31... Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu pomohlBůh je od něj odlákal. Vozatajové poznali, že to není...
2. Letopisů 19:7... Jednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!" V...
2. Letopisů 20:6...v Hospodinově chrámu a promluvil: "HospodineBože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty...
2. Letopisů 20:30...království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal...
2. Letopisů 21:12...mu proto přišel dopis: "Tak praví HospodinBůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce...
2. Letopisů 22:7... syna Achabova, navštívil. Při návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi,...
2. Letopisů 24:20... Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Neuspějete....
2. Letopisů 25:7...a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojskoBůh není s Izraelem, není s nikým z Efraima. Pokud vytáhneš...
2. Letopisů 25:8...vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli statečněBůh ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci,...
2. Letopisů 25:16...tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš...
2. Letopisů 25:20...s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože...
2. Letopisů 26:5...očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud...
2. Letopisů 26:7...Ašdodu i jinde na filištínském území městaBůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v...
2. Letopisů 28:5...košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili...
2. Letopisů 28:9...jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "HospodinBůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do...
2. Letopisů 29:36...i všechen lid se radovali z toho, co pro  Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále. ...
2. Letopisů 30:9...slitování a vrátí se do této země. Hospodin, váš Bůh, je přece milostivý a soucitný. Pokud se k němu vrátíte...
2. Letopisů 30:27...a levité nakonec vstali, aby lidu požehnaliBůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho...
2. Letopisů 32:8...jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta...
2. Letopisů 32:11...Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že...
2. Letopisů 32:14...bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdobohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal...
2. Letopisů 32:15...Ezechiáše klamat a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj...
2. Letopisů 32:17... Senacherib psal dopisy, jimiž haněl HospodinaBoha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů...
2. Letopisů 32:29...a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal...
2. Letopisů 32:31...vyptali na ten zázrak, který se v zemi odehrálBůh ho v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v...
2. Letopisů 33:13...kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od...
2. Letopisů 34:23...tom promluvili, odpověděla: "Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak...
2. Letopisů 34:26...dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví HospodinBůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi...
2. Letopisů 34:32...řídili podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech...
2. Letopisů 35:21...tobě, ale proti národu, se kterým válčím. A Bůh mi řekl, si pospíším. Bůh je se mnou, proto se mu...
2. Letopisů 36:15...chrám v Jeruzalémě, který on posvětil. HospodinBůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je...
2. Letopisů 36:23... "Tak praví Kýros, král perský: HospodinBůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil,...
Ezdráš 1:2...písmem: Tak praví Kýros, král perský: HospodinBůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil,...
Ezdráš 1:3...Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho liduBůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět...
Ezdráš 6:12...a zbičován; jeho dům se pak stane hnojištěmBůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého...
Ezdráš 7:6...znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od HospodinaBoha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin...
Ezdráš 7:9...dorazil prvního dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj...
Ezdráš 7:25... Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen...
Ezdráš 7:27...majetku nebo žalářem. Požehnán buď HospodinBůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil...
Ezdráš 7:28...velmožů. Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce...
Ezdráš 8:18...nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho,...
Ezdráš 8:22...chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají,...
Ezdráš 8:31...od průplavu Ahava vydali na cestu do JeruzalémaBůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před...
Ezdráš 9:8...i zjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás vyvázla...
Ezdráš 9:9...maličko pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále...
Nehemiáš 2:8...dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k...
Nehemiáš 2:12...jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani...
Nehemiáš 2:18...Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl...
Nehemiáš 2:20...provádíte za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme...
Nehemiáš 4:9...dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý...
Nehemiáš 4:14...uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněteBůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a...
Nehemiáš 5:13...prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo,  Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto...
Nehemiáš 6:12...Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a...
Nehemiáš 7:5...v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené,...
Nehemiáš 9:7... tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi HospodinBůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru jej vyvedl a...
Nehemiáš 9:17... aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a...
Nehemiáš 9:18...jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty...
Nehemiáš 9:31...s nimi neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivý a soucitný. A tak, Bože náš, Bože veliký,...
Nehemiáš 12:43...veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy a děti a...
Nehemiáš 13:2...toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon...
Nehemiáš 13:18...sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo!...
Nehemiáš 13:26...nebylo krále jako on - Boží miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy...
Job 3:4...Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen denBůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec nezačal s...
Job 3:23...K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen...
Job 4:18...před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh nespoléhá, dokonce i na andělích najde kaz. Co potom s...
Job 5:17...násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří, však také...
Job 6:8...Kéž by se přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději - že by Bůh ráčil rozmáčknout,...
Job 6:9... kéž by Bůh naplnil mou naději - že by  Bůh ráčil rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit. Pak by mi...
Job 8:3...mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací?...
Job 8:20...se šťastně povede, vždyť jinde z prachu vykveteBůh se bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídáka. Tvá...
Job 9:13...Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit i...
Job 11:5...jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti...
Job 11:6... potřebuješ totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží...
Job 12:13...jenom kmetům, patří rozumnost k dlouhému věkuBůh - ten moudrost a také moc, patří mu prozřetelnost a...
Job 15:15... kdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom...
Job 16:9...vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě drásá  Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe, probodává...
Job 16:11...bijí do tváře, všichni se srotili proti mněBůh dal napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil...
Job 17:6...zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do...
Job 19:6...a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle, volám:...
Job 20:15...mu v hadí jed. Vše, co spolykal, musí vyzvracetBůh mu to bohatství z břicha vyžene. Bude nasávat hadí jed,...
Job 20:23...vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpeBůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm...
Job 20:29...proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na to...
Job 21:17...na pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr...
Job 21:19...větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu,...
Job 22:2...Temanský mu na to řekl: " snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak...
Job 22:12...neprůhledná tma a přikrývá záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se...
Job 22:13...jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže...
Job 22:29...řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny,...
Job 23:16...před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím seBůh srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem...
Job 24:22... která nerodí, vdovu opustí bez jměníBůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si...
Job 27:8...Copak bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání,...
Job 27:9...naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení? Copak...
Job 27:13...tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I...
Job 28:23...i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí...
Job 29:2...by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a...
Job 29:4...tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se...
Job 30:11...jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i oni odhodili všechny...
Job 30:17... ale duše opouští, zmocňují se dny souženíBůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se...
Job 31:2... že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví,...
Job 31:4...pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na cesty, copak nepočítá všechny kroky?...
Job 31:6...jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak  Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí o nevině!...
Job 32:2... že se Job považuje za spravedlivějšího než Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli...
Job 32:13... Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešeníBůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly...
Job 33:10...nijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hříchBůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho...
Job 33:12... dohlíží!' V tom se však mýlíš, to ti povídámBůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ,...
Job 33:14...tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověďBůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva...
Job 33:16...těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby...
Job 33:26...svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlitBohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s jásáním a...
Job 33:28... nedostal jsem však, co jsem zasloužilBůh vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu...
Job 33:29... uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil...
Job 34:5...spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za...
Job 34:10...o Boží oblibu!' slyší každý, kdo rozum Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená...
Job 34:12...odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zasloužíBůh v žádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže...
Job 34:23...příšeří, kde by se zločinci před ním schovaliBůh nemusí shromažďovat další důkazy, aby se k němu člověk...
Job 34:33...a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty...
Job 35:2...si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být...
Job 35:10...mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás...
Job 35:13...je to pro zpupnost těch lidí zlých. Je to marnéBůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li,...
Job 36:5...lži, máš tu člověka skvělých znalostí. HleBůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný....
Job 36:15...proto zmírají, končí svůj život mezi smilníkyBůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši...
Job 36:22... i když se ti líbí víc než strádání! HleBůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný?...
Job 36:26...spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí. HleBůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani...
Job 37:5...zazní jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu...
Job 37:10...ze své komnaty a severák s sebou zimu přinášíBůh tvoří led svým dechnutím, na širých vodách mrznou...
Job 37:15...se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš...
Job 37:22... Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a...
Job 39:17...nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestaráBůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu ...
Job 40:9... odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se...
Žalmy 7:11...Bože, ty zkoumáš srdce i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh je...
Žalmy 7:12...Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímnýchBůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den....
Žalmy 9:18...odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž je Bůh lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut navždy, naděje...
Žalmy 10:4...snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledajíBůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají...
Žalmy 10:11...jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí."...
Žalmy 14:1...předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro...
Žalmy 14:2...z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumětBůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty, úplně se...
Žalmy 14:5...volali?! Jednou je ale přepadne zděšeníBůh je s pokolením poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohých?...
Žalmy 18:3...! Hospodin je skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh...
Žalmy 18:29...ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém...
Žalmy 18:32...on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?...
Žalmy 18:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým...
Žalmy 18:47...nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnánaBůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh dopřává zadostiučinění,...
Žalmy 18:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchranaBůh dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy, zprostřed...
Žalmy 19:5...celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěstBůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich...
Žalmy 20:8...vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však...
Žalmy 22:11...jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi...
Žalmy 25:5...nauč . Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj,...
Žalmy 29:3...svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodamiBůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními...
Žalmy 31:15... Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky...
Žalmy 33:12...jeho srdce od věků navěky! Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví!...
Žalmy 41:14... stavíš navěky. je požehnán HospodinBůh izraelský, od věků navěky! Amen! Amen! Pro předního...
Žalmy 42:4...noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše opouští, když na to vzpomínám, jak...
Žalmy 42:6..., proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, záchrana!...
Žalmy 42:11... drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně...
Žalmy 42:12..., proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! ...
Žalmy 43:2... před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli...
Žalmy 43:5..., proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! ...
Žalmy 44:22...by na to znalec tajemství srdce, cožpak by na to Bůh nepřišel? Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli,...
Žalmy 45:3...jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se...
Žalmy 45:8...spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto  Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé!...
Žalmy 46:2...zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů KorachovýchBůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále...
Žalmy 46:6...město Boží, kde svatý příbytek NejvyššíBůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání v...
Žalmy 46:8...S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak...
Žalmy 46:11...vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!...
Žalmy 46:12...S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěváka. Žalm synů...
Žalmy 47:6...chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh...
Žalmy 47:8... zpívejte našemu Králi, zpívejte! Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh...
Žalmy 47:9...na zemi, proto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti....
Žalmy 48:4...Sion, město mocného Krále, na svazích severníchBůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností!...
Žalmy 48:9...ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme, Bože, o...
Žalmy 48:15...mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud...
Žalmy 49:16...daleko od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on vytrhne z jeho sevření! séla...
Žalmy 50:1...zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. HospodinBůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu ...
Žalmy 50:2... tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde...
Žalmy 50:3...v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje,...
Žalmy 50:6...Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a...
Žalmy 50:7... a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím: Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním,...
Žalmy 50:16... vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou...
Žalmy 52:7...si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykemBůh však navždy porazí, chytne , z domova uchvátí, ze...
Žalmy 53:2... k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo...
Žalmy 53:3...ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal byBůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh...
Žalmy 53:6...strach neznali. Kosti těch, kdo napadli Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil!...
Žalmy 53:7...zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat,...
Žalmy 54:6...Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať...
Žalmy 55:19...ráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když...
Žalmy 55:20... duši dopřeje, i když jich tolik je proti mněBůh vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje!...
Žalmy 56:10...k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž jednoBůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu,...
Žalmy 57:4...zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými...
Žalmy 58:12..."Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv...
Žalmy 59:11... tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hradBůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu...
Žalmy 59:14...dočista! Jen se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako...
Žalmy 60:8...byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím,...
Žalmy 62:12...vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží....
Žalmy 63:2...Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě...
Žalmy 64:8...hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověkaBůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní...
Žalmy 66:19...si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšelBůh však vyslyšel a popřál sluch modlitbě! Bůh je...
Žalmy 66:20... však vyslyšel a popřál sluch modlitběBůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi...
Žalmy 67:7...všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dáváBůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho...
Žalmy 67:8...nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehnáBůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro...
Žalmy 68:2...předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním...
Žalmy 68:6...před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu,...
Žalmy 68:7...je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají...
Žalmy 68:17...závistivě hledíte, hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstane!...
Žalmy 68:19...dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás...
Žalmy 68:20...buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy...
Žalmy 68:21...požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti!...
Žalmy 68:22... Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve...
Žalmy 68:36...je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblakBože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a...
Žalmy 69:36...jej oslavují, též moře i všechna havěť v nichBůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví,...
Žalmy 70:5...všichni ti, kdo hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem...
Žalmy 71:11...mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!"...
Žalmy 72:18... jej prohlásí! je požehnán Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný divy působí! Jeho...
Žalmy 73:1...Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. AnoBůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! ...
Žalmy 73:11...o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto...
Žalmy 73:26...ničem na zemi! I když tělo i srdce strádajíBůh je síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti,...
Žalmy 75:8...ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižuje....
Žalmy 76:2...nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za...
Žalmy 76:10...svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání!...
Žalmy 77:10...láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačil?...
Žalmy 77:15... kdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy!...
Žalmy 78:19... podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil...
Žalmy 78:35... pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel...
Žalmy 78:59...ho svými výšinami, rozzuřili ho svými modlamiBůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl...
Žalmy 79:10...pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých...
Žalmy 81:5...Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když...
Žalmy 81:11... cizímu bohu se neklaněj. jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa,...
Žalmy 82:1... Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete...
Žalmy 84:12...abych bydlel v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře...
Žalmy 85:9... obdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým):...
Žalmy 86:8... v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných!...
Žalmy 86:10...Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel...
Žalmy 86:15... kdo nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a...
Žalmy 89:8...z Božích synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než...
Žalmy 89:27... ‚Ty jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním,...
Žalmy 90:2... dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v prach, pravíš: "Vraťte...
Žalmy 91:2...Hospodinu řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z lovcovy pasti...
Žalmy 94:7...sirotky! Říkají: "Hospodin to přece nevidíBůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největší,...
Žalmy 94:22...nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na ...
Žalmy 94:23...vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je vyhladí! Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí,...
Žalmy 95:3... hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho...
Žalmy 95:7...je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje....
Žalmy 98:3... aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu...
Žalmy 99:9...jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte HospodinaBoha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je...
Žalmy 100:3... přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho...
Žalmy 105:7...jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je HospodinBůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu...
Žalmy 106:48...chválou se chlubíme! je požehnán HospodinBůh izraelský, od věků navěky! všechen lid odpoví:...
Žalmy 108:8...ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím,...
Žalmy 113:5... jeho sláva klene se nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše...
Žalmy 115:2...a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to...
Žalmy 115:3...mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a...
Žalmy 116:5...Milostivý je Hospodin a spravedlivý, ano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem...
Žalmy 118:27...Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce,...
Žalmy 118:28... vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!...
Žalmy 127:2...vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolestiBůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od...
Žalmy 140:7...mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! Hospodine,...
Žalmy 143:10... Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po zemi srovnané. Obživ...
Žalmy 144:15...Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin! Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe...
Žalmy 146:5...úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha,...
Žalmy 146:10...podvrací. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja! Haleluja! Jak...
Kazatel 1:13...se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje...
Kazatel 2:26...něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří...
Kazatel 3:10...svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a...
Kazatel 3:14...se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho...
Kazatel 3:15... Co je, bylo. Co bude, je. Co minuloBůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto...
Kazatel 3:17...zlo. Pomyslel jsem si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl...
Kazatel 3:18...skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i...
Kazatel 5:1...mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu...
Kazatel 5:17...těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál...
Kazatel 5:18...člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, ...
Kazatel 5:19...svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost...
Kazatel 6:2...viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidiBůh někomu dopřeje bohatství, jmění i slávu, takže mu v...
Kazatel 7:14...den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy...
Kazatel 7:29...nenašel. Pohleď, došel jsem pouze k jedinémuBůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu...
Kazatel 8:15...v těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci...
Kazatel 9:1...a moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží...
Kazatel 9:7...svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky...
Kazatel 12:14...jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším.  Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo...
Izaiáš 5:16...se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou pást...
Izaiáš 5:19...hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší,  Bůh neotálí s dílem svým, abychom si je prohlédli! Jen ...
Izaiáš 7:14...počne a porodí syna a mu jméno ImmanuelBůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude...
Izaiáš 8:8...křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh je s námi - Immanuel! Spolčete se, národy, a děste se,...
Izaiáš 8:10...a zhroutí se, proneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh je s námi - Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když ...
Izaiáš 9:5...vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste...
Izaiáš 12:2...jsi však svůj hněv a potěšil jsi . HleBůh zachránil - doufám a se nebojím. síla a píseň...
Izaiáš 17:6...se jich urodí na větvích - tak praví HospodinBůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k...
Izaiáš 21:17...nepatrný pozůstatek." Tak promluvil HospodinBůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi...
Izaiáš 25:1...svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi...
Izaiáš 25:9... V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je...
Izaiáš 27:7...a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel,...
Izaiáš 28:11...bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je...
Izaiáš 28:26...do řádků a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným...
Izaiáš 31:3...zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin...
Izaiáš 35:4...bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde...
Izaiáš 37:4...začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
Izaiáš 37:16...se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupůBože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh...
Izaiáš 37:21... tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví HospodinBůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále...
Izaiáš 38:5..."Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví HospodinBůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl...
Izaiáš 40:1..." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že ...
Izaiáš 40:9...se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže...
Izaiáš 40:27... stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš?...
Izaiáš 40:28...práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? HospodinBůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani...
Izaiáš 41:10...- jsem s tebou, nestrachuj se - jsem tvůj Bůh. Posilním a podpořím, podepřu svou spravedlivou...
Izaiáš 41:13...s tebou válčili. Neboť Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti...
Izaiáš 41:17...žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším, Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších,...
Izaiáš 42:5...- ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž...
Izaiáš 43:3... plamen nespálí. Hospodin jsem přece tvůj Bůh, , Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem...
Izaiáš 43:10...a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. , ...
Izaiáš 43:12... zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste svědkové, praví Hospodin, že ...
Izaiáš 44:6...první a jsem poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámí a...
Izaiáš 44:8...pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím!...
Izaiáš 44:17...teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká ...
Izaiáš 45:3...železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že jsem Hospodin, Bůh izraelský,...
Izaiáš 45:5...Hospodin a žádný jiný není, kromě není žádný Bůh. I když neznáš, vyzbrojím, aby od východu k...
Izaiáš 45:14...Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k...
Izaiáš 45:15...u tebe a není boha kromě něj! Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci model...
Izaiáš 45:18...Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který...
Izaiáš 45:21...Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spasitel - není tu žádný kromě...
Izaiáš 45:22...spaseny, všechny zemské končiny - vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy...
Izaiáš 46:9...Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. ...
Izaiáš 48:17... jenž vykoupil: jsem Hospodin, tvůj Bůh, který učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys...
Izaiáš 49:5...jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako...
Izaiáš 49:26...lidé poznají, že Hospodin jsem tvůj spasitelBůh Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví Hospodin: Kde je...
Izaiáš 51:15...mu scházet nebude. jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno...
Izaiáš 51:22...ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj PánBůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky...
Izaiáš 52:7... toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí...
Izaiáš 52:10...aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po...
Izaiáš 52:12...na útěk, protože Hospodin před vámi půjdeBůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje;...
Izaiáš 54:6...v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh. Opustil jsem na kratičkou chvilku, v nesmírném...
Izaiáš 57:21...utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze...
Izaiáš 60:16...a poznáš, že Hospodin jsem tvůj spasitelBůh Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu přinesu ti zlato...
Izaiáš 60:19...měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce nikdy nezapadne,...
Izaiáš 62:5...tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil...
Izaiáš 64:3...neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj....
Izaiáš 66:9..., který vedu k porodu, lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji...
Jeremiáš 3:22...jdeme k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam. Ano...
Jeremiáš 5:4...Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti...
Jeremiáš 5:5...Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho...
Jeremiáš 5:14...stane jim samotným!" Nuže, tak praví HospodinBůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do...
Jeremiáš 5:19...budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a...
Jeremiáš 7:3...klanět Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a vás tu...
Jeremiáš 7:21...a nezhasne!" Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: "Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to...
Jeremiáš 8:14...měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít,...
Jeremiáš 9:14...naučili jejich otcové. Proto Hospodin zástupůBůh Izraele, praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k...
Jeremiáš 10:10...to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho...
Jeremiáš 11:3...Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví HospodinBůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této...
Jeremiáš 13:12..." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví HospodinBůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou:...
Jeremiáš 16:9...a popil, neboť tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: Hle, před vašima očima a za vašich dnů na...
Jeremiáš 19:3...Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí,...
Jeremiáš 19:15...ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele - Hle, přivádím na toto město a na všechna...
Jeremiáš 21:4..."Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví HospodinBůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím...
Jeremiáš 23:2...ovce na pastvině! praví Hospodin. HospodinBůh Izraele, proto prohlašuje o pastýřích pasoucích můj...
Jeremiáš 23:23...zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko? praví Hospodin. Nejsem snad Bůh...
Jeremiáš 24:5...dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví HospodinBůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem odsud poslal do...
Jeremiáš 25:15... za to, co vlastnoručně páchali.'" HospodinBůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s...
Jeremiáš 25:27...Šešak! "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: Pijte, opijte se, pozvracejte se a padněte, že...
Jeremiáš 27:4...pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou...
Jeremiáš 27:21...do Babylonu). Nuže, toto praví Hospodin zástupůBůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v...
Jeremiáš 28:2...vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let...
Jeremiáš 28:14...ho jhem ze železa! Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho...
Jeremiáš 29:4... Stálo v něm: Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma...
Jeremiáš 29:8...je i váš prospěch. Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří...
Jeremiáš 29:21...do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupůBůh Izraele, o Achabovi, synu Kolajášovu, a o Cidkiášovi,...
Jeremiáš 29:25...Nechlamskému řekni: "Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu lidu v...
Jeremiáš 30:2...dostal od Hospodina: "Tak praví HospodinBůh Izraele: Všechna slova, která jsem k tobě promluvil,...
Jeremiáš 31:18... Obrať , se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém...
Jeremiáš 31:23...ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude se v...
Jeremiáš 32:14...Baruchovi uložil: "Tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny - zapečetěný kupní list i...
Jeremiáš 32:15...zachovány.' Neboť tak praví Hospodin zástupůBůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole...
Jeremiáš 32:18...splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých...
Jeremiáš 32:27...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |