Břichu

Hledám varianty 'břichu' [ břiše (13) břichu (2) břicho (11) břicha (11) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 3:14...zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi...
Leviticus 11:42...havěť hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost....
Soudců 3:21...tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad ...
Soudců 3:22...a tuk se nad zavřel, protože mu ten mečbřicha nevytáhl. Ven vyšel zadem. Ehud vyšel ven záchodem a...
2. Samuel 2:23...být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě...
2. Samuel 3:27...si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra Asaela. Když se...
2. Samuel 4:6...do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku...
2. Samuel 20:10...meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba...
Job 20:15...spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatstvíbřicha vyžene. Bude nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabije...
Job 20:23...bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým...
Job 31:15...mu odpověděl, se bude ptát? Nestvořil jebřiše Ten, který stvořil ? Nezformoval nás jeden a týž v...
Job 40:16... jakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně...
Job 41:22...mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina...
Žalmy 17:14...odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil, jejich děti mají víc,...
Přísloví 13:25... kdo je miluje. Spravedlivý se nají do sytostibřicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj...
Přísloví 18:20...hradní závory. Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc...
Píseň 5:14...Jeho paže - zlaté pruty osázené chrysolity. Jeho břicho - plát slonoviny pokrytý safíry. Jeho stehna -...
Izaiáš 21:3... oblehni! Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by zachvátily porodní bolesti...
Jeremiáš 4:19... zasáhne přímo do srdce!" Bolí, bolí tobřiše! Bolestí svíjím se! Srdce mám sevřené, srdce se...
Jeremiáš 20:17...ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobembřicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z...
Jeremiáš 30:6...rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako rodičky, s popelavými tvářemi? Běda, bude to...
Jeremiáš 51:34...džbán. Polykal jako drak, mými pochoutkami si břicho cpal, vytřel jako hrnec dočista. Násilí na ...
Ezechiel 3:3... který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce...
Daniel 2:32...byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbrabřicho a boky bronzové, stehna železná a nohy zčásti...
Jonáš 2:1...spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš...
Jonáš 2:2...v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a...
Micheáš 6:14... Budeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti kručetbřiše. Budeš tlačit, ale neporodíš, a co porodíš, to vydám...
Nahum 2:11...ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde...
Matouš 12:40...Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři nocibřiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v...
Matouš 15:17... že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze...
Marek 7:19...pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!" Tak očistil všechny pokrmy. Potom...
Římanům 16:18...lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a...
1. Korintským 6:13... ale ničím z toho se nedám ovládnout. "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž,...
Filipským 3:19...opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí...
Zjevení 10:9...mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako...
Zjevení 10:10...jako med, ale když jsem ji snědl, měl jsembřiše hořko. Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |