Březích

Hledám varianty 'březích' [ březích (6) březí (2) břehy (1) břehů (8) břehu (52) břehem (1) břeh (13) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 22:17...tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém...
Genesis 33:13...pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen...
Genesis 41:3...a hubených; postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm...
Genesis 41:17...tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně...
Genesis 49:13...jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu...
Exodus 2:3...dítě do . Ošatku pak vložila do rákosíbřehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby...
Exodus 7:15... půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl,...
Exodus 14:30...Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin...
Numeri 24:24...přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná...
Deuteronomium 2:36...jsme si rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo...
Deuteronomium 4:47... tedy zem obou emorejských králů na východním břehu Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon k hoře...
Deuteronomium 4:48...králů na východním břehu Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon k hoře Sirion (což je Hermon) a celou...
Jozue 1:15...Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kterou vám dal...
Jozue 3:15...(Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévábřehů), vtom se vody přitékající shora zastavily....
Jozue 4:18...vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly sebřehů jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne...
Jozue 5:1...Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští králové u Středozemního...
Jozue 9:1...Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží...
Jozue 11:4...všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském břehu a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové...
Jozue 12:2...v Chešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes...
Jozue 12:7... které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře...
Jozue 13:9...Mojžíš jim přidělil toto území: Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí,...
Jozue 13:16...Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí;...
Jozue 13:23... syna Beorova. Hranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich...
Jozue 13:27...království chešbonského krále Sichona (východní břeh Jordánu k okraji Galilejského jezera). To je...
Jozue 22:7...dal Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domů, požehnal jim a...
Soudců 7:12...jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden...
Soudců 7:22...útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru, ke břehu u Abel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští muži z...
1. Samuel 13:5...vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Michmasu na východ od...
2. Samuel 10:16... Hadad-ezer poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl, přitáhli do Chelamu v...
1. Královská 5:9...důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech...
2. Královská 2:13...spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody....
2. Královská 3:22...slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z druhého břehu připadala rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti...
1. Letopisů 6:63... Rimon a Tábor s jejich pastvinami. Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní...
1. Letopisů 12:16...v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévábřehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k...
1. Letopisů 19:16...posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce...
1. Letopisů 26:30...mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a...
2. Letopisů 20:2...proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsou v Chasason-tamaru!"...
Žalmy 1:3...Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší,...
Žalmy 104:12... divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi...
Píseň 6:6...z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat...
Izaiáš 8:7...vystoupí ze svého koryta, všude se vylijebřehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne...
Izaiáš 40:11...beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty...
Jeremiáš 25:22...všechny krále Týru a Sidonu; krále zámořských břehů; Dedana, Temu a Búze; všechny, kteří si vyholují...
Jeremiáš 46:8... jak říční proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupímbřehů, zaplavím zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koně,...
Ezechiel 27:7...ti jako zástava, purpur a šarlat přikrývábřehů elišského ostrova. Sidonci a Arvaďané jsou tví...
Ezechiel 27:28... se vprostřed moře utopí v den tvé záhuby. I břehy pevniny se zachvějí, tví námořníci spustí křik....
Ezechiel 32:13...bude zničena. Vyhubím i všechen jeho dobytek na březích velkých řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí...
Ezechiel 47:6...to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na obou...
Ezechiel 47:7...řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče...
Ezechiel 47:10... všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi ...
Ezechiel 47:12...nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy....
Daniel 8:3...řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé,...
Daniel 8:6...dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana...
Daniel 10:4... Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil...
Daniel 12:5...pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného...
Matouš 8:18... přikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy:...
Matouš 13:1..." Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké zástupy, že...
Matouš 13:2...na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech....
Matouš 13:48...možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co...
Matouš 14:24...večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti . Krátce...
Matouš 16:5...a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl:...
Marek 2:13...jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je...
Marek 4:1...na jezeře a posadil se. Celý ten zástup byl na břehu a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém...
Marek 5:21...Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup. Přišel k němu...
Lukáš 5:1...v judských synagogách. Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se na něj tlačili, aby...
Lukáš 5:3... nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi. Když...
Lukáš 5:11...budeš lovit lidi." Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Jednou byl v jednom...
Lukáš 8:22...jim: "Přeplavme se přes jezero." Odrazili od břehu a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla...
Jan 6:17...jezeru, nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se setmělo, Ježíš k nim...
Jan 6:21...ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitlabřehu, k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal...
Jan 6:22...Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že...
Jan 6:25... kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?"...
Jan 21:4... noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte...
Jan 21:8...pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když...
Jan 21:9...a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš...
Jan 21:11...teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo...
Skutky 21:5...ženami a dětmi vyprovodili za město, kde jsme na břehu poklekli a modlili se. Po rozloučení jsme nastoupili...
Skutky 27:39...zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusit s lodí najet. Odsekli...
Skutky 27:40... přední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na mělčinu. Příď...
Skutky 27:43... kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných...
Skutky 27:44... Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. Když jsme se zachránili, zjistili jsme, že se ten...
Židům 11:12... jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení...
Zjevení 12:18...se Ježíšova svědectví. Zastavil se na mořském břehu. Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |