Břemenem

Hledám varianty 'břemenem' [ břímě (6) břemeny (2) břemeno (13) břemenem (7) břemene (1) břemena (9) břemen (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 49:15...je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude...
Exodus 18:22...menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh...
Exodus 23:5...osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit....
Numeri 4:15...věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovi,...
Numeri 4:19...synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou...
Numeri 4:24...bude služba geršonských rodů, jejich úkolybřemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan...
Numeri 4:27...Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena...
Numeri 4:31...při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, dále...
Numeri 4:32...službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno nosit. To bude služba merarijských rodů při...
Numeri 4:47...díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet byl 8 580...
Numeri 4:49...byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 11:17... který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni:...
Deuteronomium 1:12...Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých kmenech moudré,...
2. Samuel 15:33... David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi:...
2. Samuel 19:36...tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty,...
2. Královská 18:14...králi do Lachiše: "Pochybil jsem. Jakékoli břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím odtáhni."...
Job 7:20...Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč viny...
Žalmy 38:5...mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež...
Žalmy 55:23...hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece...
Žalmy 68:14...si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena, křídla holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše...
Žalmy 81:7...hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v soužení a...
Izaiáš 1:14...vaše svátky - jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte...
Izaiáš 10:27...moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje -...
Izaiáš 14:25...ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena! Toto je rozhodnutí o celé...
Izaiáš 46:1...Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryčbřemeny, jež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí....
Izaiáš 46:2...k padnutí. Hroutí se, spolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte , dome...
Pláč 3:28... od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu klesne - snad je...
Ozeáš 8:10...je teď ale shromáždím, aby brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim tolik oltářů k oběti...
Sofoniáš 3:18..." "Odstraním z tebe neštěstí, abys nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo ...
Matouš 11:30...najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a  břemeno lehké." Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím....
Matouš 23:4...mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi...
Lukáš 11:46...odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda...
Skutky 15:28...svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte se...
2. Korintským 4:17...chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to,...
2. Korintským 11:9...a budu se střežit i nadále, abych pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou...
Galatským 6:2...dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si...
Zjevení 2:24...hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |