Běh

Hledám varianty 'běh' [ běhu (3) během (38) běh (6) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 7:17...přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, ...
Genesis 38:28...jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčataBěhem porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni...
Genesis 41:34...začne jednat. ustaví nad zemí úředníkyběhem těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské...
Genesis 41:35...vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci  během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny...
Leviticus 15:20... bude nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno,...
Leviticus 18:19...s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou...
Leviticus 26:35...svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli)...
Numeri 10:34...před nimi, aby jim hledala místo k odpočinkuBěhem dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi...
Numeri 33:2...vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova...
Deuteronomium 31:10...sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhůběhem Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se...
Jozue 3:15...se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody...
Soudců 13:10...s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi...
1. Samuel 11:11...dne Saul rozdělil své muže do tří oddílůBěhem poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli...
2. Samuel 3:6... Tito synové se Davidovi narodili v HebronuBěhem boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v...
2. Samuel 19:33... bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk...
1. Královská 6:7...již opracovaných v lomu, takže se v chrámu během stavby neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné...
1. Královská 9:10...oba domy, Hospodinův chrám i královský palácběhem dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun...
2. Královská 24:11...krále Nabukadnezara a začali město obléhatBěhem obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král....
1. Letopisů 5:20...válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a NodabemBěhem války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby,...
2. Letopisů 8:1...vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která...
2. Letopisů 28:22...asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový...
2. Letopisů 29:19...náčiním. Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili....
Ezdráš 10:9...a bude vyloučen se shromáždění navrátilcůBěhem tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do...
Nehemiáš 6:15...kteří chtěli zastrašit. Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne měsíce elul. Když...
Nehemiáš 7:3...jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu,...
Nehemiáš 12:9...písně díkuvzdání. Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima,...
Nehemiáš 12:22...čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských...
Job 39:18...rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo...
Žalmy 121:6...po tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším...
Kazatel 9:11...jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na statečných, ba ani...
Jeremiáš 1:3... dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a do...
Jeremiáš 41:1...rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářůmBěhem společné hostiny v Micpě pak Išmael, syn Netaniášův,...
Lukáš 8:23...se přes jezero." Odrazili od břehu a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře,...
Lukáš 11:27...nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu...
Lukáš 13:14...řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se pracovatBěhem nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v...
Jan 2:23...) Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli...
Skutky 5:37...z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i...
Skutky 11:19...dal Bůh pokání k životu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili do...
Skutky 12:3...líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal...
Skutky 20:6...po Svátku nekvašených chlebů vypluli z FilipBěhem pěti dnů jsme dorazili k nim do Troady a strávili...
Skutky 20:24...mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl...
Galatským 2:2...mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval...
Efeským 3:4... o němž jsem se krátce zmínil dříveBěhem čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu...
Filipským 2:16... abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a...
2. Timoteus 4:7...čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká...
Židům 12:1...nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujmeběhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce...
Jakub 3:6...svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší...

Slova obsahující běh: běh (6) běhá (2) běhají (3) běhala (1) běhali (2) běhalo (1) běhat (1) běhejte (1) během (38) běhně (1) běhu (3) doběhl (3) naběhlými (1) odběhl (3) odběhla (2) odběhli (2) odběhnou (1) poběhlice (3) poběhlici (1) poběhlicí (1) proběhla (1) proběhlo (2) průběh (1) průběhu (1) přeběhli (4) přeběhne (2) přeběhněme (1) přeběhnout (1) předběhl (2) příběh (5) přiběhl (4) příběhu (1) rozběhl (7) rozběhli (1) rozběhlo (1) rozběhnutého (1) rozeběhl (1) rozeběhli (1) rozeběhlo (1) sběhli (3) sběhnou (1) seběhl (1) seběhli (4) seběhlo (2) seběhněte (1) uběhlo (2) uběhne (1) vběhl (1) vběhli (2) vyběhl (4) vyběhly (1) zaběhlé (1) zaběhlou (1) zběhali (1) zběhl (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |