Běduji

Hledám varianty 'běduji' [ bědujte (2) bědují (3) běduji (3) běduješ (1) běduje (2) bědovat (1) bědoval (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 19:5...prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome! Abšalome, synáčku můj! Synáčku...
Žalmy 88:2... Bože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své...
Přísloví 29:2...lid se raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel...
Izaiáš 15:4...slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci...
Izaiáš 15:5... jejich duše je zděšená. srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, k Eglat-šelišiji....
Izaiáš 16:7... všichni kvílejí; nad rozinkami z Kir-charešet bědujte - ach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla...
Izaiáš 19:8...v nilském okolí, bude to odváto a nezůstane nicBědovat budou nilští rybáři, spláčou ti, kdo loví na udici...
Jeremiáš 9:9...pomstou, když je ten národ takový?" Pláčuběduji nad horami, nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv,...
Jeremiáš 9:17...ty nejšikovnější, přijdou!" si pospíšíbědují nad námi. se nám z očí řinou slzy, zpod víček ...
Jeremiáš 49:3... Chešbone, Aj je vyhuben, obyvatelky Rabybědujte, oblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam...
Micheáš 1:8...znovu bude platit za nevěstky." Proto naříkámběduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali musím výt a...
Micheáš 4:9...království Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak zahynul tvůj Rádce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |