Běda

Hledám varianty 'běda' [ běda (121) běd (1) ]. Nalezeno 106 veršù.
Genesis 42:21...souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve...
Exodus 32:31...usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si...
Numeri 21:29...pohltil Ar Moábský, obyvatele arnonských návršíBěda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů...
Numeri 24:23...vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských...
1. Samuel 4:7...Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich táboraBěda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám!...
1. Samuel 4:8...nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebyloBěda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To...
Job 10:15...mi neodpustil žádné přestupky. Pokud jsem vinenběda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem nevinný; přesycen...
Žalmy 120:5...bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovceBěda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců!...
Přísloví 11:24... Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí  běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat,...
Kazatel 4:10...jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělýběda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se...
Kazatel 10:16...hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do městaBěda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži...
Izaiáš 3:9...nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odivBěda jim! Přivedli na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivému:...
Izaiáš 3:11...Bude dobře! Ovoce svých skutků užijeBěda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane....
Izaiáš 5:8... a hle - bezpráví, spravedlnost, a hle - úpěníBěda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s...
Izaiáš 5:11...džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrnaBěda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo...
Izaiáš 5:18... v troskách boháčů se budou pást kůzlataBěda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na...
Izaiáš 5:20...svůj záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají...
Izaiáš 5:21...hořkost za sladkost a sladkost za hořkostBěda těm, kdo se považují za moudré, kdo si připadají...
Izaiáš 5:22...se považují za moudré, kdo si připadají rozumněBěda hrdinům v pití vína, zdatným v nalévání nápojů, kteří...
Izaiáš 6:5...a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji...
Izaiáš 10:1...nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit!  Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté...
Izaiáš 10:5...stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřitBěda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je ...
Izaiáš 17:12...najednou zmizí v den choroby a hrozné bolestiBěda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři!...
Izaiáš 18:1...nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují.  Běda zemi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských,...
Izaiáš 24:16... ale říkám: "Zle je mi, zle je miBěda mi - zrádci zradili, zrádci zrádně zradili!" Strach a...
Izaiáš 28:1...se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě.  Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu, který zvadne...
Izaiáš 29:1...jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti!  Běda Arieli, Arieli - městu, v němž se David usídlil!...
Izaiáš 29:15...moudrých vymizí a vytratí se rozum rozumnýchBěda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají...
Izaiáš 30:1...bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit.  Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plány, jež...
Izaiáš 31:1... Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech!  Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně,...
Izaiáš 33:1...potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu!  Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobě,...
Izaiáš 45:9...spolu s ! Hospodin jsem to vytvořilBěda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, je střep z hlíny...
Izaiáš 45:10..."Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos...
Jeremiáš 4:13...vozy jako vichřice, koně rychlejší než orliběda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme,...
Jeremiáš 4:31...křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte...
Jeremiáš 6:4...se k boji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín.'...
Jeremiáš 10:19...a dopustím na soužení, aby byli zajati." Běda mi, rána bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem si:...
Jeremiáš 13:27...jsem tvé nechutnosti na kopcích i v políchBěda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?" ...
Jeremiáš 15:10...meči před jejich nepřáteli, praví Hospodin." Běda mi, matko, že jsem se ti narodil - muž, který s...
Jeremiáš 22:13...kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu,...
Jeremiáš 23:1...na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na pastvině!...
Jeremiáš 30:7...na břiše jako rodičky, s popelavými tvářemiBěda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova...
Jeremiáš 45:3...Baruchu, říká Hospodin, Bůh Izraele. Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k bolesti přidal trápení. jsem...
Jeremiáš 46:21...prchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich běd, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt...
Jeremiáš 48:1...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno,...
Jeremiáš 48:46...skráně Moábu, lebky těch pyšných křiklounůBěda tobě, Moábe! Lid Kemošův zahyne. Tví synové půjdou do...
Jeremiáš 50:27...Pobijte jim všechny býky, na jatka je pošleteBěda jim! Přišel jejich den, čas, kdy se s nimi zúčtuje!...
Pláč 5:16...změnil v truchlení. Koruna spadla z naší hlavyběda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá,...
Ezechiel 6:11...Hospodin: Spráskni ruce, dupni a vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť...
Ezechiel 13:3...slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník HospodinBěda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním...
Ezechiel 13:18...proti nim. Řekni: Tak praví Panovník HospodinBěda těm, které šijí pásky pro každé zápěstí a zhotovují...
Ezechiel 16:23... kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krviBěda! Běda ti! praví Panovník Hospodin. Kromě všech svých...
Ezechiel 24:6...klokotá! Nuže, tak praví Panovník HospodinBěda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému spáleniny,...
Ezechiel 24:9...přikryta! Nuže, tak praví Panovník HospodinBěda tomu městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více...
Ezechiel 34:2...těm pastýřům - Tak praví Panovník HospodinBěda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají...
Ozeáš 7:13... když uslyším, jak se slétají. Utekli ode běda jim! Záhuba na , že zradili! jsem je toužil...
Ozeáš 9:12...odchovali, o každé z nich je připravím. Achběda jim, se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima jako...
Amos 5:16...Nářek bude znít na všech prostranstvích, "Achběda!" bude slyšet na všech ulicích. Rolníky povolají k...
Amos 5:18...vinicích, projdu mezi vámi, praví HospodinBěda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude...
Amos 6:1... praví Hospodin, Bůh zástupů - tak se jmenuje.  Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře...
Micheáš 2:1...si lysinu jako sup - odejdou ti do vyhnanství!  Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v...
Micheáš 7:1...vaše občany - budete tupeni, že jste můj lid!"  Běda mi! Jsem jako sběrač po vinobraní, jak ten, kdo...
Nahum 3:1...z celé země, hlas tvých poslů se neozve!"  Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a loupeží a...
Abakuk 2:6...posměšná přísloví a popěvky? Zanotují siBěda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! Jak dlouho bude...
Abakuk 2:9...a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateliBěda tomu, kdo chtivě shání pro svůj dům mrzký zisk, aby si...
Abakuk 2:12...i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidajíBěda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec...
Abakuk 2:15...slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují mořeBěda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z...
Abakuk 2:19...ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumíBěda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen:...
Sofoniáš 2:5... Ašdod bude vyhnán v poledne, Ekron vykořeněnBěda, obyvatelé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hospodinovo...
Sofoniáš 3:1...kolemjdoucí nad ním zasyčí a pěstí zahrozí.  Běda tomu zatvrzelému městu plnému špíny a útisku! Nikoho...
Zachariáš 11:17...však bude jíst; bude je rvát i s kopýtkyBěda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na...
Matouš 11:21... tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: "Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky,...
Matouš 18:7...mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubiněBěda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí...
Matouš 23:13... a kdo se poníží, bude povýšen." [14] "Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte...
Matouš 23:15...tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníteBěda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte...
Matouš 23:16...z něj dvakrát většího zatracence, než jste samiBěda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na...
Matouš 23:23...přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedíBěda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte...
Matouš 23:25...vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáteBěda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte...
Matouš 23:27...kalich zevnitř, pak bude čistý i navenekBěda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se...
Matouš 23:29... ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnostiBěda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby...
Matouš 24:19...na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť.  Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se,...
Matouš 26:24...člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší,...
Marek 13:17...bude na poli, se nevrací ani pro plášťBěda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby...
Marek 14:21...člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší,...
Lukáš 6:24...se totiž chovali jejich otcové k prorokům. Ale běda vám bohatým, neboť máte své potěšení. Běda vám,...
Lukáš 6:25...běda vám bohatým, neboť máte své potěšeníBěda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda...
Lukáš 6:26...se teď smějete, neboť budete truchlit a naříkatBěda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře....
Lukáš 10:13...onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městuBěda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky,...
Lukáš 11:42...máte v mísách, a hle - všechno vám bude čistéBěda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z...
Lukáš 11:43...věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávatBěda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na...
Lukáš 11:44...na shromážděních a zdravení na náměstíchBěda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich...
Lukáš 11:46...Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete...
Lukáš 11:47... ale sami na ta břemena ani prstem nesáhneteBěda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši...
Lukáš 11:52... říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídatBěda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami...
Lukáš 17:1..."Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší,...
Lukáš 21:23...dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psánoBěda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi...
Lukáš 22:22.... Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje." Začali se tedy dohadovat, kdo...
1. Korintským 9:16... nemám nač být hrdý - je to povinnostběda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle,...
Juda 1:11...jako nerozumná zvířata, je vede do záhubyBěda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli...
Zjevení 8:13...jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají...
Zjevení 9:12...a v řečtině jméno Apollyon, Zhoubce. První "běda" pominulo, hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil...
Zjevení 11:14...strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo, hle, třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy...
Zjevení 12:12...se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváteBěda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám...
Zjevení 18:10...hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné - tvůj...
Zjevení 18:16...v povzdálí a budou plakat, truchlit a naříkat: "Běda, běda, město veliké, oblékané kmentem, purpurem a...
Zjevení 18:19...prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda, město veliké, z jehož blahobytu zbohatli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |