Běžnou

Hledám varianty 'běžnou' [ běžnými (1) běžným (3) běžných (2) běžnou (12) běžnému (1) běžném (1) běžného (2) běžné (4) běžná (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 19:31...kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s...
Genesis 23:16...před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti...
Leviticus 15:25...krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku...
Leviticus 15:26...den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude nečisté...
Leviticus 23:7...mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé...
Leviticus 23:8...další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:21...mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:25...s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu."...
Leviticus 23:35...bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé...
Leviticus 23:36...Hospodinu. Je to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete...
Numeri 28:18...dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k...
Numeri 28:25...pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti...
Numeri 28:26...oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste...
Numeri 29:1...měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je to Den troubení. Jako příjemně vonící...
Numeri 29:12...měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu...
Numeri 29:35... Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste...
Deuteronomium 3:11...- devět loket nadél a čtyři lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem...
1. Samuel 21:6...válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal...
Žalmy 73:5... bez vady. Lidské strádání sami neznajíběžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí...
Přísloví 30:2...Uchalovi: Nesporně jsem ten nejtupější z lidíběžná rozumnost mi zcela uniká. Moudrosti jsem se nenaučil,...
Izaiáš 8:1...mi řekl: "Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni běžným písmem: Maher-šalal Chaš-baz (to je: Rychlá kořist,...
Ezechiel 48:15...loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určenběžnému užívání městu - pro zástavbu a volnou plochu. Město...
1. Korintským 6:3...Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodíte...
1. Korintským 7:28... není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vám, bratři, nezbývá moc času. ...
1. Korintským 10:13...se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |