Běžel

Hledám varianty 'běžel' [ poběžíte (1) poběžíš (1) poběžíme (1) poběžím (2) poběží (2) běžte (4) běžím (1) běží (10) běžet (5) běžely (1) běželi (3) běžela (3) běžel (10) běž (9) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 29:12... že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin synběžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu...
Genesis 39:12...mnou!" On však nechal šaty v její ruce, uteklběžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a...
Genesis 39:15... jak křičím, nechal své šaty u , uteklběžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud...
Numeri 17:12...tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla...
Jozue 2:5...měla zavírat brána. Kam se vydali, nevímBěžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy...
Jozue 2:16...v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou...
1. Samuel 17:17...tady efu praženého zrní a těchto deset chlebůběž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů...
1. Samuel 17:22...druhému. David nechal své věci u hlídače zásobběžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají...
1. Samuel 20:21...bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej...
1. Samuel 20:36... Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl...
1. Samuel 26:19...z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko...
2. Samuel 18:9... Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z...
2. Samuel 18:19...syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho...
2. Samuel 18:21...syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi...
2. Samuel 18:22...Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu?...
2. Samuel 18:23...dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac...
2. Samuel 18:25...Když to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil,...
2. Samuel 18:27... dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac,...
1. Královská 1:50... Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle,...
1. Královská 19:20...přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytekběžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za...
2. Královská 4:29...řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůlběž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej....
2. Královská 5:20...Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodinpoběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak se Gehazi...
2. Královská 5:21...za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v...
Žalmy 85:14...a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova....
Žalmy 119:32... Hospodine, držím se, nedej, abych byl zahanbenPoběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu!...
Žalmy 119:150...práva, Hospodine, obživ ! Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty,...
Přísloví 1:16... nevydávej se v jejich šlépějích - jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před...
Přísloví 4:12... Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se chop a nepovoluj,...
Píseň 1:4...- to proto panny milují. Vezmi s seboupoběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a...
Izaiáš 10:3...den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své bohatství?...
Izaiáš 40:31...nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutíchběží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte...
Izaiáš 55:5...neznal jsi, a národy, jež neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému...
Izaiáš 59:7... na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev nevinných. Jejich...
Jeremiáš 12:5...naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje běžet s pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid...
Jeremiáš 23:21...porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v ...
Jeremiáš 36:19... "a jsem je zapisoval inkoustem do knihy." "Běžte se s Jeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi...
Amos 6:12...dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však...
Zachariáš 2:8... ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik...
Matouš 20:14...ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě....
Matouš 28:8...a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobuběžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle...
Marek 9:15...ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeniBěželi k němu a zdravili ho. "Proč se s nimi dohadujete?"...
Lukáš 19:4... ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavyBěžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl...
Jan 20:2...k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobuběžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl...
Jan 20:4...a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobuBěželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a...
Skutky 12:14...Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou....
1. Korintským 9:24...svůj podíl. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak,...
1. Korintským 9:26... my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych...
Galatským 5:7... ale na víře, která se projevuje láskouBěželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy?...
Zjevení 9:9...křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch...

Slova obsahující běžel: běžel (10) běžela (3) běželi (3) běžely (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |