Běž

Hledám varianty 'běž' [ poběžíte (1) poběžíš (1) poběžíme (1) poběžím (2) poběží (2) běžte (4) běžím (1) běží (10) běžet (5) běžely (1) běželi (3) běžela (3) běžel (10) běž (9) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 29:12... že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin synběžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu...
Genesis 39:12...mnou!" On však nechal šaty v její ruce, uteklběžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a...
Genesis 39:15... jak křičím, nechal své šaty u , uteklběžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud...
Numeri 17:12...tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla...
Jozue 2:5...měla zavírat brána. Kam se vydali, nevímBěžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy...
Jozue 2:16...v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou...
1. Samuel 17:17...tady efu praženého zrní a těchto deset chlebůběž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů...
1. Samuel 17:22...druhému. David nechal své věci u hlídače zásobběžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají...
1. Samuel 20:21...bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej...
1. Samuel 20:36... Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl...
1. Samuel 26:19...z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko...
2. Samuel 18:9... Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z...
2. Samuel 18:19...syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho...
2. Samuel 18:21...syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi...
2. Samuel 18:22...Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu?...
2. Samuel 18:23...dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac...
2. Samuel 18:25...Když to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil,...
2. Samuel 18:27... dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac,...
1. Královská 1:50... Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle,...
1. Královská 19:20...přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytekběžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za...
2. Královská 4:29...řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůlběž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej....
2. Královská 5:20...Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodinpoběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak se Gehazi...
2. Královská 5:21...za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v...
Žalmy 85:14...a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova....
Žalmy 119:32... Hospodine, držím se, nedej, abych byl zahanbenPoběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu!...
Žalmy 119:150...práva, Hospodine, obživ ! Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty,...
Přísloví 1:16... nevydávej se v jejich šlépějích - jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před...
Přísloví 4:12... Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se chop a nepovoluj,...
Píseň 1:4...- to proto panny milují. Vezmi s seboupoběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a...
Izaiáš 10:3...den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své bohatství?...
Izaiáš 40:31...nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutíchběží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte...
Izaiáš 55:5...neznal jsi, a národy, jež neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému...
Izaiáš 59:7... na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev nevinných. Jejich...
Jeremiáš 12:5...naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje běžet s pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid...
Jeremiáš 23:21...porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v ...
Jeremiáš 36:19... "a jsem je zapisoval inkoustem do knihy." "Běžte se s Jeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi...
Amos 6:12...dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však...
Zachariáš 2:8... ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik...
Matouš 20:14...ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě....
Matouš 28:8...a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobuběžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle...
Marek 9:15...ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeniBěželi k němu a zdravili ho. "Proč se s nimi dohadujete?"...
Lukáš 19:4... ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavyBěžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl...
Jan 20:2...k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobuběžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl...
Jan 20:4...a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobuBěželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a...
Skutky 12:14...Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou....
1. Korintským 9:24...svůj podíl. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak,...
1. Korintským 9:26... my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych...
Galatským 5:7... ale na víře, která se projevuje láskouBěželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy?...
Zjevení 9:9...křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch...

Slova obsahující běž: běž (9) běžce (3) běžec (4) běžel (10) běžela (3) běželi (3) běžely (1) běžence (2) běženci (2) běžet (5) běží (10) běžím (1) běžná (1) běžné (4) běžně (5) běžného (2) běžném (1) běžnému (1) běžnou (12) běžných (2) běžným (3) běžnými (1) běžte (4) poběží (2) poběžím (2) poběžíme (1) poběžíš (1) poběžíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |