Bývalo

Hledám varianty 'bývalo' [ býváme (3) bývaly (2) bývalo (7) bývali (16) bývala (1) býval (38) bývají (12) bývá (18) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 31:29...dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci...
Genesis 39:20...jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři....
Genesis 40:13...podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na...
Genesis 42:13...Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratřiBývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi;...
Genesis 42:32...‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehovéBývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není...
Exodus 9:15... že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i...
Exodus 29:29...roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po...
Exodus 39:23...z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal. Podél...
Numeri 10:21...svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor...
Numeri 10:34... Během dne, když byli na cestě z táborabýval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala...
Deuteronomium 2:20...do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci -...
Jozue 1:5...života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám samotného a...
Jozue 1:17... Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a...
Jozue 3:7...dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím...
Jozue 10:2...strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a...
Soudců 2:18...nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudcebýval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je...
1. Samuel 1:7...tomu, že Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně....
1. Samuel 3:1...pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté....
1. Samuel 9:6..."Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se...
1. Samuel 20:13... v pokoji. je Hospodin s tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj...
2. Samuel 1:22...luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve...
2. Samuel 7:19...svého služebníka dokonce přislíbil budoucnostBývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k...
1. Královská 1:37...promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s...
1. Královská 5:28...jich posílal 10 000 v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím velel...
1. Královská 12:6... Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil:...
1. Královská 20:31...mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si...
2. Královská 23:24... hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil...
1. Letopisů 9:19...za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem...
1. Letopisů 9:20...do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním! Zachariáš,...
1. Letopisů 11:4...pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci....
2. Letopisů 10:6... Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil....
Job 4:20...Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou,...
Job 21:18... pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný BůhBývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl?...
Job 29:5...byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky...
Job 29:16...očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince. Zlosynům...
Job 30:1...jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu...
Žalmy 22:6... doufali a tys je vysvobozoval. K tobě volalibývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni. ...
Žalmy 27:9...svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítejbýval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj,...
Žalmy 36:9...tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen...
Žalmy 37:25... přece neupadne, Hospodin za ruku drží jejBýval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že...
Žalmy 61:4...Ke skále, která převyšuje, prosím doveď Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel....
Žalmy 78:35...se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší....
Žalmy 81:15...kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku...
Žalmy 94:17...Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši...
Žalmy 104:30...se znovu v prach. Svého Ducha když pošlešbývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova...
Přísloví 11:11...poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný...
Přísloví 12:8...ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být...
Přísloví 14:12...Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když...
Přísloví 14:17... Unáhlený člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývá v nenávisti. Omezenci jsou obdařeni tupostí, korunou...
Přísloví 15:15... ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je...
Přísloví 16:25...Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí, jeho...
Přísloví 19:14...žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost...
Přísloví 21:31...šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. ...
Přísloví 24:25... takovému budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná...
Přísloví 26:26...nenávist za přetvářku skrývá, přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí...
Kazatel 9:12...anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na znenadání přichází chvíle...
Kazatel 9:16...je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je...
Kazatel 12:7...se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad...
Píseň 8:1...pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych ...
Izaiáš 25:10...spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje. Moáb v tom hnoji ruce...
Jeremiáš 2:3...pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni,...
Jeremiáš 22:16...dobře. Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty...
Jeremiáš 23:22...jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili...
Jeremiáš 28:8... co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha...
Pláč 1:1...Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národyBývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce...
Pláč 4:2...kamení rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako...
Pláč 4:7...chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejší. Těla měli...
Ezechiel 16:55...a Samaří se svými dcerami, budou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými dcerami budeš znovu tím,...
Ezechiel 23:42... na který jsi nakladla můj olej a kadidlaBývala tam spousta lidí, hluk a zábava. K nejrůznější...
Ozeáš 10:1...budou z nich tuláci mezi pohany. Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však...
Ozeáš 10:11... aby je spoutaly za jejich dvojí hřích. Efraim býval povolná jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale...
Ozeáš 13:1... Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se...
Nahum 2:9...jak holubice pláčou, bijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč....
Matouš 7:19...ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovocebývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po...
Marek 5:4...nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy...
Marek 5:15... Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém...
Marek 5:18... Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale...
Marek 6:20...svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšelbýval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal....
Marek 14:49...zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámu a učil, nezatkli jste . se však naplní...
Marek 16:10...sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že...
Lukáš 8:14...mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto...
Lukáš 8:29...a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhalbýval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se...
Lukáš 8:36...svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony, zachráněn. Všichni obyvatelé...
Lukáš 12:55... Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak...
Lukáš 16:8...správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám...
Lukáš 22:53... vypravili s meči a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše...
Jan 9:18... Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je...
2. Korintským 4:8...z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme...
2. Korintským 4:9...zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalíbýváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale...
Titus 3:3... vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme...
Židům 5:1...milost, když potřebujeme pomoci. Každý velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu...
Židům 11:34...lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří mečebývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a...
Židům 11:37...výsměch a bičování a také okovy a vězeníBývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečem, chodili v...
Židům 13:11...do nejsvětější svatyně jako oběť za hříchbývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku...
2. Petr 2:1...byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou...

Slova obsahující bývalo: bývalo (7) nebývalou (1) neubývalo (1) přibývalo (3) ubývalo (1) zbývalo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |