Být

Hledám pøesnì 'být'. Nalezeno 249 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 17:13...pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé...
Genesis 28:17...hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místoNení to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská...
Genesis 29:21...řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a...
Genesis 40:15...o mně zmínil faraonovi a dostal odsud venByl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem...
Genesis 47:25...rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být...
Exodus 2:6...děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hlebylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla:...
Exodus 8:5..." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to  být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit,...
Exodus 8:15...komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 10:10...Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu...
Exodus 14:12...udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, ...
Exodus 21:20...děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo...
Exodus 21:28...býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel...
Exodus 39:31... Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 2:11...moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu...
Leviticus 6:23...k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude...
Leviticus 7:19...jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý....
Leviticus 13:19...bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled...
Leviticus 13:49...tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství na...
Leviticus 13:52... neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po...
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být...
Leviticus 14:4...na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového...
Leviticus 14:19...oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije...
Leviticus 15:12...nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou....
Leviticus 20:17...obcoval s a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou...
Leviticus 22:15...jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe...
Leviticus 22:21...dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vada....
Leviticus 27:20...to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti...
Leviticus 27:29...patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země,...
Numeri 15:31...slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové...
Numeri 35:33...zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být...
Deuteronomium 15:11...ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému...
Deuteronomium 17:6...na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectví. Svědkové na...
Deuteronomium 19:15...jakýkoli hřích, jenž se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li...
Deuteronomium 22:3...se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak...
Deuteronomium 32:30...a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich...
Soudců 7:14...zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do...
Soudců 16:6... v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali...
Soudců 16:10...odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Achtys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím...
Soudců 16:13...nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
Soudců 21:3... co se to v Izraeli stalo? Proč dnes  být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána...
1. Samuel 14:19...rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a...
1. Samuel 25:30...to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci...
2. Samuel 2:21...si jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech ...
2. Samuel 2:22...tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech  být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému...
2. Samuel 2:23...do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha....
2. Samuel 19:12..."Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu domů? Jste bratři, ...
2. Samuel 19:13...Proč máte být poslední při králově návratu domůJste bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu...
2. Samuel 19:36...a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí...
2. Samuel 24:13...na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo...
1. Královská 22:33...ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně...
2. Královská 9:22...Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem smilstvo...
1. Letopisů 16:22... I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá...
1. Letopisů 21:3...rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán...
1. Letopisů 22:5... a ten dům, který se vystavět Hospodinu,  být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích....
2. Letopisů 2:4...navěky uloženo. Chrám, který chci postavit,  být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo...
2. Letopisů 2:8...dřeva, neboť chrám, který chci stavět,  být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000...
2. Letopisů 18:32...Bůh je od něj odlákal. Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně...
Nehemiáš 6:6...stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o...
Ester 8:13...a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým nepřátelům....
Job 7:16...zemřel, než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou ...
Job 9:2... je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k...
Job 10:20... Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech  být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu...
Job 14:6...jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň...
Job 15:14...vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je z ženy zrozený? Ani na...
Job 21:14...odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten...
Job 22:5...by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně...
Job 22:17...základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy...
Job 25:4... nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil...
Job 30:2...ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a hladem vyzáblí...
Job 35:3...Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mámbýt bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou...
Žalmy 5:5... Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš...
Žalmy 32:9...jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni...
Žalmy 77:10...Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačil? séla To je...
Žalmy 91:7...a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu...
Žalmy 105:15... I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na...
Přísloví 12:9...ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a...
Přísloví 16:32...- kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města...
Přísloví 18:17...jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže...
Přísloví 19:22...ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k...
Přísloví 22:1...než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a chudák mají společné jedno:...
Přísloví 25:7... mezi významné lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I...
Přísloví 25:27...před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné. Bezbranné...
Přísloví 26:22...člověk pro vzplanutí rozepře. Pomluvy se pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na...
Kazatel 7:12...jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo dneBýt zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi, poznání...
Izaiáš 1:5...zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je...
Izaiáš 6:13...opustí. Kdyby v zůstala i jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá...
Izaiáš 17:1..." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města...
Izaiáš 17:3... Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva...
Izaiáš 30:11...ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto...
Izaiáš 43:26...paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešil, tvoji...
Izaiáš 53:9...živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy...
Izaiáš 58:7...Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním příbuzným? Tehdy jak svítání tvé...
Izaiáš 64:4...cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme...
Izaiáš 66:1...podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde  být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou...
Jeremiáš 12:7...i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám...
Jeremiáš 13:23...skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako plevy unášené...
Jeremiáš 17:16...slovem? Tak se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým pastýřem, nepřál jsem si ten hrozný den...
Jeremiáš 30:18...příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní se odtud...
Jeremiáš 31:36... praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li...
Jeremiáš 40:1...jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše...
Jeremiáš 44:8...Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být...
Jeremiáš 50:23...rozbito kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe...
Jeremiáš 51:41...jako ovečky, jako kozly a beránky. Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být...
Pláč 2:20...dlaně! Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky,...
Ezechiel 13:9...mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou...
Ezechiel 20:32...Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme...
Ezechiel 24:14... to přichází, to učiním. Nenechám to být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky ...
Ezechiel 24:27...V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústabudeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý....
Ezechiel 31:12...mezi pohany, jej porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze...
Ezechiel 33:22...mi otevřel ústa. ústa se otevřela a přestal jsem být němý. Dostal jsem slovo...
Daniel 1:5...pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do...
Daniel 1:18...uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před...
Daniel 4:23...a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu  být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své...
Daniel 6:9...podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn." A tak král Darjaveš ten edikt podepsal...
Daniel 6:16... králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy...
Ozeáš 4:17...beránka? Efraim se spřáhl s modlami - nech ho být! Když je pití vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo...
Amos 5:23...ani podívat. S rámusem svých písní nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí...
Amos 7:17...neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem....
Jonáš 4:11... Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více...
Abakuk 1:4...a násilí, rostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen...
Abakuk 2:19...říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to obloženo...
Zachariáš 8:6...tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být nemožné i pro ? praví Hospodin zástupů. Tak praví...
Matouš 3:14... Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu...
Matouš 5:14...ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto....
Matouš 16:21...od starších, vrchních kněží a znalců Písmabýt zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal...
Matouš 18:8...do života, než mít obě ruce nebo obě nohybýt uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko,...
Matouš 18:9...nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je...
Matouš 19:21..."Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a...
Matouš 19:25...Božího království." Když to učedníci uslyšelibyli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali...
Matouš 20:26...nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším...
Matouš 20:27... je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka...
Matouš 22:22...jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří...
Matouš 22:45...' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od...
Matouš 26:54...by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec...
Marek 4:22...nebo pod postel? Nemá se postavit na svícenNení totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic...
Marek 8:31...začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpětbýt zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být...
Marek 9:12...psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpětbýt pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišel a oni mu udělali...
Marek 9:35...těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech." Vzal...
Marek 9:45... Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé...
Marek 9:47...lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne...
Marek 9:50...ohněm. Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolu v...
Marek 10:26...ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to...
Marek 10:43...nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším...
Marek 10:44... je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je otrokem všech. Ani Syn člověka přece...
Marek 12:37...' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve...
Marek 13:10... abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět...
Lukáš 2:49... tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v...
Lukáš 9:22... Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpětbýt zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být...
Lukáš 9:51... je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma....
Lukáš 13:16...satan držel svázanou osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to řekl,...
Lukáš 14:8...místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť...
Lukáš 14:26...a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za...
Lukáš 14:27...vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým...
Lukáš 14:33...z vás, kdo se nezřekne všeho, co , nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila...
Lukáš 15:19...jsem proti nebi i proti tobě! si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej jedním ze svých...
Lukáš 15:21...a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. si nezasloužím být...
Lukáš 15:26...si jednoho ze služebníků a ptal se, co to  být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil...
Lukáš 17:25...ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpětbýt zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak...
Lukáš 18:26...než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí...
Lukáš 20:44...' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým...
Lukáš 22:7... Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy:...
Lukáš 24:7...vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale...
Lukáš 24:47... Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste...
Jan 1:12...nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví...
Jan 1:46... syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat," řekl...
Jan 3:14... Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl...
Jan 5:6...leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by ...
Jan 7:4...vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové...
Jan 10:35...ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a...
Jan 12:23... Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy  být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno...
Jan 12:34...jakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč...
Jan 20:27...ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal...
Jan 21:25...ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo...
Skutky 4:12... jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž...
Skutky 5:38...jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí,...
Skutky 12:15...ale tvrdila, že je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně...
Skutky 15:1...nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý...
Skutky 16:36...tedy Pavlovi řekl: "Správci vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejděte v pokoji." Pavel však...
Skutky 17:18...nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše...
Skutky 17:20...to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to  být." (Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se...
Skutky 21:13...Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o jsem připraven nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě...
Skutky 21:16...Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma,...
Skutky 21:37...lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když měl být Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s...
Skutky 25:9...odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl:...
Skutky 26:32...Festovi řekl: "Kdyby se neodvolal k císaři, mohl být propuštěn." Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do...
Římanům 3:7...Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží...
Římanům 4:14...spravedlnosti z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení...
Římanům 4:24...jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž  být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých...
Římanům 7:10... ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a  jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu, je mi tedy...
Římanům 8:7... Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v...
Římanům 9:3...zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých...
Římanům 11:24...v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě...
Římanům 15:16...některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem ...
1. Korintským 7:9... Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám...
1. Korintským 7:25... ale dám vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrným. Myslím si, že vzhledem k současné tísni je pro...
1. Korintským 9:16...hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to povinnost a běda mně, kdybych nekázal!...
1. Korintským 10:30...Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže - ...
1. Korintským 11:19... a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou...
1. Korintským 14:34...zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není...
1. Korintským 15:9...ze všech se ukázal i mně, nedochůdčetiJsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější;...
1. Korintským 15:15...se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil -...
1. Korintským 15:16...- pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeniJestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen...
2. Korintským 5:4...jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být...
2. Korintským 6:14...vy. Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah...
2. Korintským 8:21...tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme...
Galatským 3:23...na víře v Ježíše Krista. Než přišla vírabyli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla...
Galatským 3:24...jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod...
Galatským 4:20...ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradný....
Galatským 4:21... neboť jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká?...
Efeským 5:5...narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý...
Filipským 1:23... neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejítbýt s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle...
Filipským 2:16...se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li...
Filipským 4:11...to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se...
Filipským 4:12...se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít...
1. Timoteus 1:7...a uchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají...
1. Timoteus 3:2... zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný,...
1. Timoteus 3:3... pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný...
1. Timoteus 3:6... jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení....
1. Timoteus 3:12... ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a...
1. Timoteus 6:6...velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli a...
1. Timoteus 6:8...neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti...
2. Timoteus 1:4...zapomenout na tvé slzy; toužím znovu vidětbýt naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru, kterou...
2. Timoteus 2:24... že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a být...
2. Timoteus 4:6... naplň svou službu. totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý...
Titus 1:6...ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který věřící děti, jimž...
Titus 1:7...prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý,...
Titus 2:5...učí mladé ženy milovat své muže a dětibýt zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a...
Židům 3:5...postavil a stavitelem všeho je Bůh. Ano, Mojžíš byl jako služebník věrný v celém Božím domě, aby dosvědčil...
Židům 5:2...Bohu dary a oběti za jejich hříchy. Dovede být shovívavý k nevědomým a zbloudilým - vždyť i on sám...
Židům 5:12...naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu...
Židům 6:16...a přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě...
Židům 7:4...knězem navždycky. Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové...
Židům 7:23...lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale...
Židům 8:4...měl co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona,...
Jakub 1:13... že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je...
Jakub 1:19... Víte, milovaní bratři, že každý člověk  být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k...
Jakub 2:12... Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný...
Jakub 3:10...žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou...
Jakub 4:4...nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Anebo si...
Jakub 4:11...a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem....
1. Petr 3:1... Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak...
2. Petr 3:11...země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte...
1. Jan 3:3...je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá...
1. Jan 5:17... Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší...
Zjevení 6:11...a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ...
Zjevení 13:10...Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo  být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí...
Zjevení 15:1...po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm...
Zjevení 20:3...se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na...

Slova obsahující být: být (265) dobýt (4) nebýt (2) pobýt (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |