Býka

Hledám varianty 'býka' [ býky (10) býků (21) býku (2) býkem (1) býka (48) býk (30) býcích (2) býci (15) ]. Nalezeny 114 verše.
Genesis 32:16... 30 kojících velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé...
Genesis 49:6...! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak...
Exodus 20:17...jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když...
Exodus 21:28...zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk...
Exodus 21:29...býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale...
Exodus 21:31...za svůj život vše, co mu bude uloženo.  býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo...
Exodus 21:32...bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30...
Exodus 21:33...jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do  býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem:...
Exodus 21:35... mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého...
Exodus 21:36...zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho...
Exodus 21:37...býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti...
Exodus 22:3...Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé -  býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo...
Exodus 22:8...bližního. V každé majetkové při, půjde-libýka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou...
Exodus 22:9...někdo svěří svému bližnímu do opatrování oslabýka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde...
Exodus 23:4...ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil,...
Exodus 23:12...svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech....
Exodus 34:19...prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš...
Leviticus 9:4...k zápalné oběti (oba roční, bez vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před...
Leviticus 9:18...na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali...
Leviticus 9:19...pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusybýka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti,...
Leviticus 16:6...berana k zápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za...
Leviticus 16:11...k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a...
Leviticus 16:14... aby nezemřel. Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž...
Leviticus 16:15... Naloží s jeho krví tak, jako naložil s krví býka: stříkne ji na slitovnici a před slitovnici. Tak...
Leviticus 16:18... a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu...
Leviticus 16:27...si tělo vodou; teprve pak smí vejít do táboraBýka oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev...
Leviticus 22:23...nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběťBýka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš...
Numeri 7:3...dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když...
Numeri 7:6...souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozybýky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k...
Numeri 7:7...dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod...
Numeri 7:8...Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží...
Numeri 7:17...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:23...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:29...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:35...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:41...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:47...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:53...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:59...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:65...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:71...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:77...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 7:83...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné...
Numeri 8:12... Levité pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako...
Numeri 15:11...vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. jich...
Numeri 23:1..."Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a...
Numeri 23:2...řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné...
Numeri 23:4...jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo....
Numeri 23:14...Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své...
Numeri 23:29..."Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a...
Numeri 23:30... co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby...
Deuteronomium 5:14...ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také...
Deuteronomium 5:21...bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečkubýka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato...
Deuteronomium 17:1...Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohubýka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného...
Deuteronomium 22:1...Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je...
Deuteronomium 22:4... nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný....
Deuteronomium 28:31...vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla...
Deuteronomium 33:17... na temeni vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze...
Soudců 6:25...Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let...
Soudců 6:26...oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu...
Soudců 6:28...je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se...
1. Samuel 12:3...a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu býka? Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem někomu? Ublížil...
1. Samuel 14:34...se do vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte...
2. Samuel 6:13...Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil...
1. Královská 1:9...Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovcebýky a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene...
1. Královská 7:25...zároveň s . Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k...
1. Královská 7:29...rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvůbýků a cherubů a na rámech nad lvy a býky i pod nimi byly...
1. Královská 7:44...deset umyvadel na podstavce, jedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a mísy. Všechny...
1. Královská 8:63... Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele...
1. Královská 18:23...proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí...
1. Královská 18:25...odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho...
1. Královská 18:26...svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo...
1. Královská 18:33...vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou...
2. Královská 16:17...a sejmul z nich umyvadla. Moře sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil je na kamenné dláždění....
2. Letopisů 4:3...po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s nádrží. Moře...
2. Letopisů 4:4...jednolitých s nádrží. Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k...
2. Letopisů 4:15...umyvadla na podstavce, jedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a vidlice. Všechny...
2. Letopisů 7:5...obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili...
Ezdráš 6:17... K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého...
Nehemiáš 5:18...národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset...
Job 21:10...bez obav, Boží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele...
Job 24:3... Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se chudí...
Job 42:8...můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem....
Žalmy 22:13...mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci obkličují, obstupují tuři bášanští. Své tlamy na...
Žalmy 50:9... tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna...
Žalmy 51:21...oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm...
Žalmy 66:15...vykrmených, berany pro tebe v dým proměnímbýky i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďte a slyšte,...
Žalmy 69:32...s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a kopyty! Ponížení se...
Žalmy 106:20... Slávu svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž...
Přísloví 14:4...rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví lživě,...
Přísloví 15:17... Lepší je talíř zeleniny s láskou než vykrmený býk a s ním nenávist. Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry,...
Izaiáš 1:3...jsem hýčkal, vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán -...
Izaiáš 1:11...beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec...
Izaiáš 10:13...jejich poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býk. Bohatství národů ruka pobrala, jako se hnízdo...
Izaiáš 30:24...se bude v ten den pást na širých pastvináchBýci i osli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit pící...
Izaiáš 32:20... blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! Běda tobě, zhoubce,...
Izaiáš 66:3... kteří se chvějí před slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo...
Jeremiáš 31:18...Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk, krotil jsi a jsem zkrocený. Obrať , se...
Jeremiáš 50:27...z něj nezůstane ani ostatek! Pobijte jim všechny býky, na jatka je pošlete. Běda jim! Přišel jejich den, čas...
Jeremiáš 52:20...sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král...
Ezechiel 1:10...tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tváře. Křídla měly...
Ezechiel 39:18...vládců - samých beranů, jehňat, kozlůbýků vypasených v Bášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás...
Ezechiel 43:21...a vykonáš za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě...
Ezechiel 43:25...obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat...
Ezechiel 45:23...sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a...
Ezechiel 45:24...za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin oleje....
Daniel 4:22...budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období,...
Daniel 4:29...bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským...
Daniel 4:30... Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, mu narostly vlasy jako...
Daniel 5:21...zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským...
Ozeáš 12:12...zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných!...
Skutky 14:13...stál před městem, přivedl k branám ověnčené býky a chtěl s lidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové...
Židům 9:13...věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlůbýků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a...
Židům 10:4...se ale hříchy jen každoročně připomínají; krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |