Býčka

Hledám varianty 'býčka' [ býčky (10) býčkům (6) býčků (23) býčku (4) býčkem (6) býčka (38) býček (13) býčci (2) ]. Nalezeno 97 veršù.
Exodus 24:5...přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil...
Exodus 29:1...pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb,...
Exodus 29:3...koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke...
Exodus 29:10...syny kněžstvím: Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka...
Exodus 29:11...a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavuBýčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání...
Exodus 29:14...nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za...
Exodus 29:36...sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej...
Leviticus 4:3... jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před...
Leviticus 4:4...mladého býčka bez vady jako oběť za hříchBýčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání,...
Leviticus 4:5... Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a...
Leviticus 4:7...ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krevbýčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který...
Leviticus 4:8...který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potombýčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk...
Leviticus 4:11...dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama,...
Leviticus 4:14... jehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové...
Leviticus 4:15...obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavubýček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese...
Leviticus 4:20...tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích....
Leviticus 4:21...obřad smíření a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního...
Leviticus 8:2...s jeho syny a jejich roucha, olej pomazáníbýčka k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva...
Leviticus 8:14...hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil...
Leviticus 8:17...tuk a nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za...
Leviticus 16:3... Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti....
Leviticus 23:18...sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu...
Numeri 7:15...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:21...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:27...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:33...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:39...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:45...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:51...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:57...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:63...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:69...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:75...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:81...pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,...
Numeri 7:87...k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12...
Numeri 7:88...12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl...
Numeri 8:8...si oděv. Tak budou očištěni. vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem;...
Numeri 15:24...celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s...
Numeri 28:11...přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako...
Numeri 28:12...efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke...
Numeri 28:14... K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu na beránka....
Numeri 28:19...přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, ...
Numeri 28:20...mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi...
Numeri 28:27...zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou...
Numeri 28:28...zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch...
Numeri 29:2...zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako...
Numeri 29:3...mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z...
Numeri 29:8...zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, ...
Numeri 29:9...mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch...
Numeri 29:13...přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady....
Numeri 29:14...tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na každého z těch dvou beranů a na...
Numeri 29:17...oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům...
Numeri 29:18... 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť...
Numeri 29:20...moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům...
Numeri 29:21... 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť...
Numeri 29:23...její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům...
Numeri 29:24... 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť...
Numeri 29:26... její moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům...
Numeri 29:27... 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť...
Numeri 29:29... její moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům...
Numeri 29:30... 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť...
Numeri 29:32...její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům...
Numeri 29:33... 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť...
Numeri 29:36...oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K...
Numeri 29:37...berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a...
Deuteronomium 15:19...bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného býčka nepoužívej k práci a prvorozeného beránka nestříhej....
1. Samuel 1:24...neodkojila. A když ho odkojila, vzala tříletého býčka, efu mouky a džbán vína a odvedla chlapce do...
1. Samuel 1:25...svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítěBýčka porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane,"...
1. Letopisů 15:26...smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm...
1. Letopisů 21:23...pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro...
1. Letopisů 29:21...dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s příslušnými úlitbami a...
2. Letopisů 5:6...před Truhlu, obětoval tolik ovcí, kozbýčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo....
2. Letopisů 13:9...pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj...
2. Letopisů 29:21...svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z...
2. Letopisů 29:22...je obětují na Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s oltář....
2. Letopisů 29:32...také zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť...
2. Letopisů 29:33...oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství...
2. Letopisů 30:24...král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí a koz. Hodnostáři pak věnovali 1 000...
2. Letopisů 31:6...městech, totiž přinesli desátek z ovcí, kozbýčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili...
2. Letopisů 35:7...a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního majetku. Také jeho hodnostáři...
2. Letopisů 35:8...kněžím 2 600 velikonočních beránků a 300 býčků. Levitští předáci - Konaniáš se svými bratry...
2. Letopisů 35:9...levitům 5 000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle...
2. Letopisů 35:12...předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je předepsáno, ale...
Ezdráš 6:9...nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba -  býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes,...
Ezdráš 7:17...a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, berany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a...
Ezdráš 8:35...zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako...
Izaiáš 34:7...hrozné krveprolití. Padnou s nimi i buvolibýčci spolu se statnými tury. Jejich zem celá nasákne krví,...
Ezechiel 43:19...mi sloužili, praví Panovník Hospodin, mladého býčka k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš ...
Ezechiel 43:22...očistili oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem. dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez...
Ezechiel 43:23...býčkem. dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez vady a berana bez vady. Položíš je před...
Ezechiel 45:18..."Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme...
Ezechiel 45:22...dne vládce přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude...
Ezechiel 46:6...přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady....
Ezechiel 46:7...bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu moukybýčku a efu mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní...
Ezechiel 46:11...svátcích a slavnostech bude přidávat efa moukybýčku a efa mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní...
Ozeáš 14:3...vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na...
Matouš 22:4...připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i vykrmená telata, všechno je připraveno; pojďte na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |