Bílém

Hledám varianty 'bílém' [ bílým (5) bílých (4) bílý (8) bílí (1) bílém (3) bílého (8) bílé (15) bílá (5) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 30:35...skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňata, svěřil je do...
Genesis 30:37...pruty, oloupal z nich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před...
Genesis 49:12...Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude...
Exodus 4:6... a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocnábílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu...
Exodus 16:31...pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandrubílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin...
Exodus 22:2...prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit...
Leviticus 13:4...kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:10...ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva...
Leviticus 13:19... který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi...
Leviticus 13:21...prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho...
Leviticus 13:24...a na jizvě po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně...
Leviticus 13:26...skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho...
Leviticus 13:38...za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži...
Numeri 12:10...vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocnábílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že...
2. Královská 5:27...potomcích!" A Gehazi od něj odešel malomocnýbílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej...
Ester 1:6...bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a...
Ester 8:15...vyšel od krále oděn královsky v modrébílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru....
Kazatel 9:8...skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se...
Kazatel 12:5...a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se...
Jeremiáš 15:9...I matka sedmi dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo...
Ezechiel 12:3...jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima odejdi z domova...
Ezechiel 12:4...tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Za bílého dne, před jejich očima vynes svůj ranec sbalený jako...
Ezechiel 12:7..." Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl svůj ranec sbalený jako do...
Ezechiel 30:16...budou vzaty útokem a Memfis sevřou nepřátelé za bílého dne. Mládenci z Heliopole a Bubastis padnou mečem a...
Daniel 7:9...trůny a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn...
Joel 1:7...zbavil je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé větévky. Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává...
Zachariáš 1:8...v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlatavíbílí. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co...
Matouš 5:36...hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne'...
Matouš 28:3...něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a...
Marek 16:5... a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však řekl:...
Jan 20:12...leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva andělybílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč...
Skutky 1:10...do nebe, hle, přistoupili k nim dva mužibílém rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi,...
Zjevení 1:14...na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen...
Zjevení 2:17...Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná...
Zjevení 3:4...svá roucha. Ti se budou se mnou procházetbílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se...
Zjevení 3:5...si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života,...
Zjevení 3:18...zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé...
Zjevení 4:4...trůnech sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu...
Zjevení 6:2...hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu...
Zjevení 6:11...země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký...
Zjevení 7:9...stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě...
Zjevení 7:13...a zeptal se : "Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty...
Zjevení 14:14...jejich skutky je provázejí." A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na...
Zjevení 19:11...proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hlebílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a...
Zjevení 19:14...je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst...
Zjevení 20:11...i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |