Bída

Hledám varianty 'bída' [ bídy (6) bídu (5) bídou (1) bídě (2) bídami (3) bída (10) běd (1) ]. Nalezeno 28 veršù.
1. Samuel 2:7...smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z...
2. Samuel 22:19...silnějším, než jsem byl. Přepadli v den  bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu,...
Nehemiáš 1:3...unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány...
Job 6:2...se muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by těžší, než je písek v moři - to proto...
Job 20:22...blahobyt. Uprostřed nadbytku přijde do úzkýchbída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe...
Job 36:8... Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedli, čím...
Job 36:15...život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed...
Žalmy 18:19...silnějším, než jsem byl. Přepadli v den  bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu,...
Žalmy 25:18...si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na trápení, všechny hříchy odpusť mi. Pohleď,...
Žalmy 44:25...navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla...
Žalmy 73:5... bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv...
Žalmy 107:39... Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě, nechal je...
Přísloví 5:14...nedopřál! Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní...
Přísloví 6:11...chvilku složíš ruce a spočineš? Vtom jako tulák bída navštíví , jako loupežník nouze přepadne! Ničemný...
Přísloví 13:18...do neštěstí, spolehlivý posel je jako lékBída a hanba tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy...
Přísloví 23:21...masa neřaď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost člověka do hadrů obléká! Poslouchej otce,...
Přísloví 24:34...a poležíš; najednou jak tulák navštíví nouzebída přepadne jako loupežník! Zde jsou další...
Přísloví 28:19...upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebembídy se nasytí, kdo honí vidiny. Věrného člověka požehnání...
Přísloví 31:7...těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení. Otevři...
Jeremiáš 2:27...mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové...
Jeremiáš 2:28... které sis pořídil? Jen přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha...
Jeremiáš 5:12...se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do větru...
Jeremiáš 15:11...pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu přerazit...
Jeremiáš 18:17...protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli:...
Jeremiáš 46:21...prchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich běd, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt...
Pláč 3:19... u Hospodina pro není naděje! Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a trpké byliny. Když...
Římanům 3:16...krev spěchají jejich nohy, zkázabída jsou jejich průvodci, cestu pokoje ale...
Jakub 5:1... A teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám...

Slova obsahující bída: bída (10) bídami (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |