Bázeň

Hledám varianty 'bázeň' [ bázní (7) bázni (9) bázně (2) bázeň (35) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 20:11...jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to...
Exodus 9:30... Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl...
Deuteronomium 13:12... o tom uslyší všechen Izrael, přijde na  bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají....
Deuteronomium 17:13...zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na  bázeň a nebudou jednat opovážlivě. přijdeš do země,...
Deuteronomium 19:20...zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na  bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane....
Deuteronomium 21:21...zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven...
1. Samuel 12:18...pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu,...
2. Samuel 23:3...sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné...
1. Královská 3:28... který král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že v sobě Boží moudrost, aby...
2. Letopisů 26:5...Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do...
Nehemiáš 5:9...správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žítbázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly...
Nehemiáš 7:2... což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány...
Job 39:20...ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň nahání! Rozjařen silou divoce hrabe kopyty, ...
Job 41:25...na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným...
Žalmy 2:11... nechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se...
Žalmy 36:2...Davida. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může...
Žalmy 64:10...sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřeseBázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou...
Žalmy 89:8...Kdo z Božích synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než...
Žalmy 90:11...tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci...
Kazatel 3:14...odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je, bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh...
Kazatel 8:12... vím: Dobře se povede bohabojným, neboť žijíbázni před Bohem. Zlosynu se však dobře nepovede, nedlouhý...
Kazatel 12:13...unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro...
Izaiáš 8:13...zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní,...
Izaiáš 29:23...svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali...
Jeremiáš 2:19...chutná, žes opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů....
Jeremiáš 42:11...se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin - vždyť jsem s vámi...
Jeremiáš 44:10...ulicích? dodnes se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem...
Daniel 5:19... Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jejbázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho...
Daniel 6:27... aby všude, kam sahá královská moc, lidébázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý,...
Ozeáš 3:5... i svého krále Davida; v posledních časech sebázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Slyšte slovo...
Ozeáš 13:1... jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se ale...
Jonáš 1:10...moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž,...
Jonáš 1:16... a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinu a zavázali se mu...
Micheáš 7:17...Hospodinu, našemu Bohu, s děsem, z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích...
Ageus 1:12...poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Hospodinem. Ageus, Hospodinův posel, pak lidu...
Malachiáš 1:6...otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří...
Malachiáš 2:5...života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žilbázni, a on ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V...
Malachiáš 3:5...i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. Hospodin se...
Lukáš 1:65...Bohu. Na všechny jejich sousedy přišla bázeň a lidé si o tom všem povídali po celých judských...
Lukáš 5:26...v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš...
Lukáš 7:16... Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký...
Skutky 5:5...k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a...
Skutky 5:11...i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a...
Skutky 9:31...pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr...
Skutky 19:17...Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z...
Římanům 3:18...pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm,...
1. Korintským 2:3... Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. poselství a kázání nespočívalo...
2. Korintským 5:11... to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k víře. Bohu...
2. Korintským 7:1...od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme sebázni Boží. Přijměte nás. Nikomu jsme neublížili, nikomu...
1. Timoteus 5:20...hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň. Zapřísahám před Bohem, před Kristem Ježíšem i...
Židům 11:7... varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak...
Židům 12:28...Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň....
1. Petr 2:17...ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší vážností se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |