Bášanské

Hledám varianty 'bášanské' [ bášanské ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 13:12...Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům...
Jozue 17:5...tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádskébášanské země v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely...
Žalmy 68:16...hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské! Proč závistivě...
Izaiáš 2:13...ztepilé libanonské cedry, pro všechny statné bášanské duby, pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené...
Amos 4:1...ty skvělé domy vymizí, praví Hospodin. Vybášanské krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře...
Zachariáš 11:2...padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí...

Slova obsahující bášanské: bášanské (7) bášanského (7) bášanském (1) bášanskému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |