Avšak

Hledám varianty 'avšak' [ avšak ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 33:3... Půjdeš do země oplývající mlékem a medemavšak s tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil, neboť...
Numeri 8:18...prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil soběavšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si...
Numeri 9:13... Kdokoli je ovšem čistý a není na cestáchavšak zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze...
Numeri 14:21...odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řeklAvšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou...
Deuteronomium 4:30...najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihneavšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš...
Deuteronomium 7:8...si vás - vždyť jste nejnepatrnější z národůAvšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že...
Deuteronomium 20:14...meče všechny, kdo tam budou mužského pohlavíAvšak ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si...
Job 32:2... protože se stále považoval za spravedlivéhoAvšak Elihu, syn Barachela Buzského z rodu Ramova, vzplanul...
Přísloví 1:28... pak volat budou, neozvu se, budou shánětavšak nenajdou. Protože nenáviděli poznání, úctu k...
Izaiáš 10:33...zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšiněAvšak hle, Panovník, Hospodin zástupů, strašlivou silou ty...
Jeremiáš 21:10...zachrání si život. Rozhodl jsem o tomto městěavšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je...
Jeremiáš 39:16...Hle, teď naplním svá slova o tomto městěavšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní...
Jeremiáš 44:27...živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdítavšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do...
Ezechiel 29:13...Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemíchAvšak toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let...
Ezechiel 44:15...o všechnu jeho službu a o všechnu práci v němAvšak levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u...
Amos 9:4...je tam vyhubil. Spočinu na nich svým pohledemavšak ne v dobrém, ale ve zlém! Panovník, Hospodin zástupů,...
Jan 14:26...vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vásAvšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém...
Římanům 7:7...to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případěAvšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o...
1. Korintským 13:8...doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončíAvšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání...
1. Korintským 15:10...naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichniavšak ne , ale Boží milost, která je se mnou. Toto kážeme...
2. Korintským 6:10...zarmoucení, stále se však radující, jako chudíavšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom...
Židům 4:15... který byl v každém ohledu zkoušen jako myavšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se...
Zjevení 16:9...se jménu Boha, který moc nad těmi ranamiavšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil...
Zjevení 16:11...nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředyavšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou...
Zjevení 21:27...do něj slávu a čest národůavšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |