Asyrským

Hledám varianty 'asyrským' [ asyrští (4) asyrským (5) asyrských (5) asyrský (32) asyrskému (14) asyrském (4) asyrského (22) asyrské (2) ]. Nalezeno 85 veršù.
2. Královská 15:19... který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů...
2. Královská 15:20...50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se...
2. Královská 15:29... Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl Ijon, Abel-bet-maaku,...
2. Královská 16:7...a bydlí tam dodnes. Achaz proto vyslalasyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem...
2. Královská 16:8...i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel....
2. Královská 16:9...paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatuAsyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho,...
2. Královská 16:10...popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi Tiglat-pilesarovi do Damašku. Když spatřil...
2. Královská 16:18...a položil je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu,...
2. Královská 17:3...tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a...
2. Královská 17:4...byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k...
2. Královská 17:5...asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězeníAsyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři...
2. Královská 17:24... dodnes vystěhován ze své země do AsýrieAsyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy,...
2. Královská 17:26... a tak na poslal lvy, kteří je zabíjeliAsyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi...
2. Královská 17:27... Je to proto, že neznají způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z...
2. Královská 18:7... co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil...
2. Královská 18:9...rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar proti Samaří a oblehl je. Teprve...
2. Královská 18:11... což byl devátý rok izraelského krále HošeyAsyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v...
2. Královská 18:13...Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům...
2. Královská 18:14...městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil jsem. Jakékoli břímě...
2. Královská 18:16...předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do...
2. Královská 18:17...pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králiAsyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi...
2. Královská 18:23...budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánemasyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na ...
2. Královská 18:30...‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto...
2. Královská 18:33...snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou...
2. Královská 19:4...všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánemasyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal...
2. Královská 19:6...jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst...
2. Královská 19:8...mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl...
2. Královská 19:10... Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové...
2. Královská 19:11...do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A...
2. Královská 19:17... jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodineasyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich...
2. Královská 19:20...Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo,...
2. Královská 19:32...zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodinasyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem...
2. Královská 19:35...Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobilasyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude...
2. Královská 19:36...mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvolyAsyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v...
2. Královská 20:6... Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe...
2. Královská 23:29...dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti...
1. Letopisů 5:6...Reajáš, jeho syn Baal a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera...
1. Letopisů 5:26...Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie),...
2. Letopisů 28:16...vrátili do Samaří. V době poslal král Achazasyrskému králi žádost o pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli...
2. Letopisů 28:20...sváděl Judu na scestí a zcela zradil HospodinaAsyrský král Tiglat-pilesar sice k němu přitáhl, ale spíše...
2. Letopisů 28:21...palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu. I během svého...
2. Letopisů 30:6...se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklým z moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří...
2. Letopisů 32:1...co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města, která...
2. Letopisů 32:4...protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se...
2. Letopisů 32:7...silní a stateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani spousty, která táhne s ním. S námi...
2. Letopisů 32:9...judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš...
2. Letopisů 32:11...tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na...
2. Letopisů 32:21...všechny bojovníky, velitele i vojevůdce v táboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své země s ostudou. Když...
2. Letopisů 32:22...i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále Senacheriba i z rukou všech ostatních a...
2. Letopisů 33:11...nevšímali. Proto na Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho zajali. Vrazili mu...
Ezdráš 4:2...obětujeme mu od doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon." Zerubábel, Jošua a ostatní...
Ezdráš 6:22...je Hospodin obšťastnil, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrámu,...
Nehemiáš 9:32...i proroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co...
Izaiáš 7:18...mouchy v končinách egyptského Nilu a na včelyasyrské krajině. Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé...
Izaiáš 7:20...den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i...
Izaiáš 8:4...bohatství Damašku i kořist Samaří odvlečenaasyrskému králi." Hospodin mi pak ještě...
Izaiáš 8:7...přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého...
Izaiáš 10:7...lup, aby je pošlapali jak bahno v ulicíchAsyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na...
Izaiáš 10:12...vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě...
Izaiáš 20:1...rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního...
Izaiáš 20:4...znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky...
Izaiáš 20:6...jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'" Ortel nad...
Izaiáš 36:1...opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům...
Izaiáš 36:2...proti všem judským opevněným městům a dobyl jeAsyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi...
Izaiáš 36:8...budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánemasyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na ...
Izaiáš 36:15...‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto...
Izaiáš 36:18...snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou...
Izaiáš 37:4... co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánemasyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal...
Izaiáš 37:6...jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst...
Izaiáš 37:8...mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl...
Izaiáš 37:10... Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové...
Izaiáš 37:11...do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A...
Izaiáš 37:18... jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodineasyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich...
Izaiáš 37:21... Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo, které o něm...
Izaiáš 37:33...zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodinasyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem...
Izaiáš 37:36...Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobilasyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude...
Izaiáš 37:37...mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvolyAsyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v...
Izaiáš 38:6... Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Toto je znamení od...
Jeremiáš 50:17...ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti babylonský král...
Jeremiáš 50:18...králem a jeho zemí, jako jsem zúčtoval s králem asyrským! Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl...
Ezechiel 23:5... Ohola ale smilně zradila. Roztoužila se po asyrských milencích - po vojevůdcích oblečených purpurem,...
Ezechiel 23:7... Ve svém smilstvu se dala každému z výkvětu asyrských synů. Poskvrnila se s každým, po kom zatoužila,...
Ezechiel 23:12...horší než její sestra. I ona se roztoužila po asyrských hejtmanech a velitelích, po vojevůdcích v plné...
Ozeáš 11:11... Přispěchají z Egypta jako rozechvělí ptáčci, z asyrské země jako holoubci a je k nim domů navrátím,...
Nahum 3:18...slunce a zas uletí a nikdo neví, kam se poděliAsyrský králi, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |