Aspoň

Hledám varianty 'aspoň' [ aspoň ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 17:18...Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti...
Numeri 23:25...na to Balaámovi řekl: "Když ho nezatracuješaspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak...
1. Královská 20:10...bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten...
2. Královská 5:11...popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel jsem, že bude...
Job 10:20...nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země...
Job 13:5... všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlkli, vzbudili byste dojem moudrosti! Moji...
Job 14:7... si užije život jako nádeník! Strom, ten  aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší, nic...
Job 19:3...trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte  aspoň po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem...
Job 36:25...smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho...
Izaiáš 1:9...se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli...
Izaiáš 41:22... oznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci vezmeme a poznáme, jak...
Izaiáš 44:9...svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic...
Jeremiáš 49:9... Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen...
Ezechiel 2:5...nebo ne - vždyť je to banda vzbouřencůaspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí...
Ezechiel 15:3...dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se něco zavěsit? Hle - hází se do...
Ozeáš 4:15...ten tupý lid! Jestliže, Izraeli, smilníš ty,  aspoň Juda nehřeší! Proto nechoďte do Gilgalu, neputujte do...
Abdiáš 1:5...chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! Jak jen Ezaua...
Matouš 14:36...němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl...
Matouš 26:53... že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale naplnila...
Marek 5:28...se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned...
Marek 6:56...na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven...
Marek 14:5..."K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!" A...
Lukáš 15:16...ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to....
Lukáš 16:21...ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi...
Lukáš 19:42...město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to...
Jan 6:7...ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona...
Římanům 9:29...řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli...
1. Korintským 9:22... Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu...
2. Korintským 11:16... nikdo nemá za blázna. A i kdyby, přijměte  aspoň jako blázna, abych se i trochu pochlubil. Pokud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |