Asi

Hledám varianty 'asi' [ asi ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 38:24...jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar...
Exodus 12:37...z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství...
Deuteronomium 12:30...pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i...
Jozue 3:4...půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete...
Jozue 7:4... vždyť je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk...
Jozue 7:5...ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na...
Jozue 8:12...od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a...
Soudců 3:29...a nedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo...
Soudců 8:10...v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl...
Soudců 20:31...silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si...
Soudců 20:39...právě začali Izraelce pobíjet (padlo  asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako...
Růt 1:4...se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena...
1. Samuel 4:2...se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do...
1. Samuel 9:22...dal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou...
1. Samuel 13:15... Saul spočetl vojsko, které zůstalo při němasi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří...
1. Samuel 14:2...pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn...
1. Samuel 14:14...první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém políčku. Nepřátelské vojsko...
1. Samuel 20:26...Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří,...
1. Samuel 23:13..." odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa...
1. Samuel 25:13..." Všichni včetně Davida si tedy připásali mečasi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich...
1. Samuel 25:38...chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámenAsi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel....
1. Královská 22:24... a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To...
2. Letopisů 18:23... a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To...
Nehemiáš 2:2..."Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocnýAsi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl:...
Ester 9:12...pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš...
Job 21:15...Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci...
Job 34:13...zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak...
Přísloví 26:1...nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšťasi tak sluší tupci čest. Vrabec přeletí, vlaštovka se...
Kazatel 2:12...moudrost a také hloupost a třeštění. (Co asi zmůže králův následník? Ne více než jeho předchůdci!)...
Izaiáš 2:22...člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů...
Ezechiel 8:16...chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k...
Marek 5:13...ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasatAsi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů...
Lukáš 1:56...a jeho semeni navěky. Marie pak u zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy...
Lukáš 3:23..." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna...
Lukáš 4:23...to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme...
Lukáš 8:42...ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceruasi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za ním a davy ho...
Lukáš 9:14...bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti," řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a...
Lukáš 9:28...nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil...
Lukáš 22:24... Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi...
Lukáš 22:59..."Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě...
Jan 6:10...bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a...
Jan 6:19...se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí...
Jan 7:14...však o něm nikdo nemluvil otevřeněAsi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit....
Jan 11:18...Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzalémaasi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit...
Jan 21:8...s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili...
Skutky 1:15...shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v...
Skutky 4:4...slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští...
Skutky 5:7...vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbiliAsi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která...
Skutky 13:20... rozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával...
Skutky 19:7...jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam...
Skutky 19:34...křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy:...
2. Korintským 12:17... Jako chytrák jsem vás prý ale obelstil! Jak asi? Podvedl jsem vás skrze někoho, koho jsem k vám poslal?...
Zjevení 8:1...pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů,...

Slova obsahující asi: amasiáš (1) asi (53) asie (9) asielova (1) asii (10) asijských (1) asir (3) asirova (1) hlasitě (57) hlasitého (5) hlasitěji (1) hlasitou (2) hlasitý (1) hlasitým (6) hlasitými (2) jaasiel (2) kasie (1) kasifii (2) kasií (2) lasice (1) nesouhlasil (1) nespasili (1) neuhasitelného (1) neuhasitelný (1) neuhasitelným (2) souhlasil (5) souhlasili (7) souhlasilo (2) spasil (5) spasit (3) spasitel (12) spasitele (18) spasitelem (1) spasiteli (4) tasil (2) uhasil (1) uhasit (5) vytasil (3) vytasit (1) zápasil (4) zkvasilo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |