Aramejským

Hledám varianty 'aramejským' [ aramejští (1) aramejským (9) aramejských (2) aramejský (20) aramejskému (5) aramejském (1) aramejského (13) aramejské (6) aramejská (1) ]. Nalezeno 57 veršù.
Soudců 3:10...soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho...
Soudců 10:6...očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským, bohům moábským, amonským i bohům...
2. Samuel 8:6...David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali...
2. Samuel 10:6... jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od...
2. Samuel 15:8...jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlelaramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli ...
1. Královská 10:29... Také je vyváželi dál pro všechny chetitskéaramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery...
1. Královská 15:18...paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal jearamejskému králi Ben-hadadovi, synu Tabrimonovu, synu...
1. Královská 20:1...vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník.  Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a...
1. Královská 20:20...se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimiAramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou....
1. Královská 20:22... opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělatAramejský král totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne...
1. Královská 20:23...totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh...
1. Královská 20:29...bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek,...
1. Královská 22:3... Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se...
1. Královská 22:31..." A tak se král Izraele před bitvou přestrojilAramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům:...
2. Královská 5:1... přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v...
2. Královská 5:5...země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi."...
2. Královská 6:8...si ji," řekl a on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými...
2. Královská 6:11...tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovuAramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak...
2. Královská 6:23...je. Vrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale...
2. Královská 6:24...nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko,...
2. Královská 7:4...sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme....
2. Královská 7:10...bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsmearamejskému táboru a hle - nikde nikdo! Po nikom ani vidu...
2. Královská 7:14...vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po...
2. Královská 7:16...zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a...
2. Královská 8:7...země, dodnes!" Elíša se vypravil do DamaškuAramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu...
2. Královská 8:9...před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj synaramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi...
2. Královská 8:28...Spolu s Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád....
2. Královská 8:29...z ran, které utržil, když v Rámotu bojovalaramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn...
2. Královská 9:14...čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil...
2. Královská 9:15...do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v bojiaramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil:...
2. Královská 12:18...neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom...
2. Královská 12:19...chrámu i královského paláce, a poslal to aramejskému králi Chazaelovi. Ten pak od Jeruzaléma odtáhl....
2. Královská 13:3...Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz...
2. Královská 13:4...ho vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal...
2. Královská 13:7...než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní...
2. Královská 13:22...na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohyAramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu...
2. Královská 13:24...zkázu a dosud je nevyhnal ze své blízkostiAramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal...
2. Královská 15:37... době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.)...
2. Královská 16:5... návrších a pod kdejakým košatým stromemAramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem,...
2. Královská 16:6...Achaze, ale nedokázali ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro...
2. Královská 16:7... tvůj syn! Přijď prosím vysvobodit z rukou aramejského a izraelského krále, kteří napadli." Achaz...
2. Královská 24:2... Hospodin však na něj posílal chaldejskéaramejské, moábské a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu...
1. Letopisů 7:14...Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova....
1. Letopisů 18:6...pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali...
2. Letopisů 1:17... Také je vyváželi dál pro všechny chetitskéaramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám...
2. Letopisů 16:2...chrámu i královského paláce a poslal jearamejskému králi Ben-hadadovi, sídlícímu v Damašku....
2. Letopisů 16:7...Chanani a řekl mu: "Protože ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého Boha, vojsko...
2. Letopisů 18:30..." A tak se král Izraele před bitvou přestrojilAramejský král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým...
2. Letopisů 22:6...z ran, které utržil, když v Rámotu bojovalaramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn...
2. Letopisů 24:23...Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i do Jeruzaléma a pobili...
2. Letopisů 24:24... Veškerou kořist odeslali damašskému králiAramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin...
2. Letopisů 28:5... Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho...
2. Letopisů 28:23...bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu...
Ezdráš 4:7...dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky. Kancléř Rechum a...
Izaiáš 7:1...Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl aramejský král Recin s izraelským králem Pekachem, synem...
Jeremiáš 35:11... řekli jsme si: Pojďme se před babylonskýmaramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme...
Amos 1:5...v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenuAramejský lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin. Toto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |