Arše

Hledám varianty 'arše' [ arše (4) archy (18) archu (4) archa (4) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 6:14...násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a...
Genesis 6:15...i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji taktoarcha bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů...
Genesis 6:16...dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku...
Genesis 6:18... S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů...
Genesis 6:19...všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude...
Genesis 7:1...Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení...
Genesis 7:7...set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze...
Genesis 7:9...i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi...
Genesis 7:13...žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí...
Genesis 7:15... všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom...
Genesis 7:17...dní nastala potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně...
Genesis 7:18...na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývaloarcha plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala...
Genesis 7:23...ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byliarše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní....
Genesis 8:1...i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním bylarše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny...
Genesis 8:4...konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala do...
Genesis 8:6...hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, ježarše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se...
Genesis 8:9...mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe...
Genesis 8:10...ještě sedm dní a znovu vypustil holubiciarchy. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku...
Genesis 8:13...voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, zemský povrch osychal....
Genesis 8:16...Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdiarchy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů...
Genesis 8:19...každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšloarchy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu...
Genesis 9:10...i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšloarchy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo ...
Genesis 9:18...na zemi." Noemovi synové, kteří vyšliarchy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána)...
Matouš 24:38...se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa...
Lukáš 17:27...se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo...
Židům 11:7... co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a...
1. Petr 3:20... zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž...

Slova obsahující arše: arše (4) karšena (1) maršem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |