Ano

Hledám varianty 'ano' [ ano ]. Nalezeno 185 veršù.
Genesis 22:7... "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl...
Genesis 27:18...ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený,"...
Genesis 27:24... Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se...
Genesis 29:6...odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě...
Exodus 2:8...žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla faraonova dcera. Dívka tedy...
Exodus 3:7... slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřiceAno, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je...
Exodus 19:5...mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lidAno, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím...
Numeri 14:40...a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k...
Deuteronomium 3:11...Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících RefajcůAno, jeho lože je to železné lože, které je k vidění v Rabě...
Deuteronomium 4:22... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictvíAno, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete...
Deuteronomium 32:36...blíží se, jejich úděl je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se...
Deuteronomium 32:52...uprostřed synů Izraele prokázali mou svatostAno, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země,...
Deuteronomium 33:9...bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal seAno, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité...
Jozue 2:4...oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když...
Jozue 24:22...si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí...
Soudců 6:16...a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do...
Soudců 10:10...volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti toběAno, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin...
Soudců 11:8...úzkých?" Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat...
Soudců 13:11...se mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži,...
Růt 3:12...v mém městě přece , že jsi znamenitá ženaAno, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší...
Růt 4:10... i všechno, co patřilo Kiljonovi a MachlonoviAno, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za...
1. Samuel 2:30...Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh IzraeleAno, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v...
1. Samuel 9:12...pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel...
1. Samuel 12:3...úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli....
1. Samuel 12:5...je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli. "Ano, Hospodin, který...
1. Samuel 12:6...nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli. "Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona a který...
1. Samuel 16:5...a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu....
1. Samuel 22:12... Saul promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč...
1. Samuel 23:11...Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano, přitáhne," odpověděl Hospodin. David se tedy zeptal:...
1. Samuel 23:12...by Keilští a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi...
1. Samuel 26:17...tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A pokračoval:...
1. Samuel 26:21... neboť sis dnes tolik cenil mého životaAno, jednal jsem jako hlupák - hrozně jsem se zmýlil!"...
2. Samuel 1:7...se rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?'...
2. Samuel 1:21... nejásají dcery neobřezaných! Svahy Gilboaano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole...
2. Samuel 7:28...nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbuAno, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému...
2. Samuel 12:13...jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích...
2. Samuel 12:19... "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků. "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když...
2. Samuel 14:19...pana krále člověk neunikne napravo ani nalevoAno, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou...
2. Samuel 16:9...mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavuano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové...
2. Samuel 20:17...zeptala se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice,"...
1. Královská 2:13...Chagity. "Přicházíš v pokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv,"...
1. Královská 13:14...Boží muž, který přišel z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu...
1. Královská 18:8...na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu...
1. Královská 18:24... ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš...
1. Královská 20:33...jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na...
1. Královská 21:20... našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchal, co je...
1. Královská 22:22...všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže,...
2. Královská 3:17...v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vodyAno, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale...
2. Královská 5:22...šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá...
2. Královská 8:10...král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša....
2. Královská 10:9...lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedlivíAno, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil...
2. Královská 10:15..."Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže ano," odvětil Jonadab. "Tak mi podej ruku,"...
1. Letopisů 17:26...služebník nalezl odvahu modlit se před tebouAno, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku...
2. Letopisů 7:15... odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemAno, oči budou otevřené a uši nakloněné k modlitbě z...
2. Letopisů 18:21...ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže,...
Ezdráš 10:12..." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je...
Ester 6:5...pověsit na kůl, který pro něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. "...
Job 36:16...ubohé jejich bídami, otevírá jim uši souženímAno, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke...
Job 42:3...to zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích,...
Žalmy 21:12...ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizíAno, chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic...
Žalmy 21:13...špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohouAno, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou....
Žalmy 65:14... údolí se oblékají obilím. křičí radostíAno, zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. ...
Žalmy 66:10...při životě, našim nohám nedal klopýtnoutAno, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro...
Žalmy 68:9...třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohemano, před Bohem, Bohem Izraele! Vydatným deštěm, Bože,...
Žalmy 73:1...modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm AsafůvAno, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce...
Žalmy 76:8...i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsiano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš?...
Žalmy 77:12...Budu však vzpomínat, co Hospodin učinilano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals,...
Žalmy 82:6...stále tápají, bortí se všechny zemské základyAno, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího...
Žalmy 116:5...mi!" Milostivý je Hospodin a spravedlivýano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl...
Žalmy 116:16...oddaných! Hospodine, že jsem tvůj služebníkano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta...
Žalmy 135:14... tvá památka, Hospodine, po všechna pokoleníAno, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude...
Přísloví 2:3...k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnostAno, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji...
Kazatel 4:16...zástupů, těm, kdo přišli potom, se ale nelíbilAno, i to je marnost a honba za větrem. Dej pozor na své...
Kazatel 8:12...zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dálAno, vím: Dobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni...
Izaiáš 7:5...hněvem Aramejce Recina a syna RemaliášovaAno, Aram s Efraimem, totiž Remaliášovým synem, chystal...
Izaiáš 7:22...mu však tolik mléka, že bude jíst smetanuAno, každý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a...
Izaiáš 34:8...nasákne krví, jejich prach bude tukem lepkavýAno, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o...
Izaiáš 43:19...novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíteAno, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká...
Izaiáš 48:15...padne na Chaldejce. , sám jsem promluvilano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho cesta bude...
Izaiáš 49:19...jako ozdoby, jako nevěsta se jimi okrášlíšAno, tvé trosky a tvé sutiny a rozvaliny tvé krajiny budou...
Izaiáš 49:25...o vězně připravit?" Nuže, toto praví HospodinAno, válečníci budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni...
Izaiáš 51:3...jen jediný, požehnal jsem ho však a rozmnožilAno, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho...
Izaiáš 55:12...ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své posláníAno, vyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a...
Izaiáš 60:10...zbudují tvoje zdi a jejich králové ti posloužíAno, ve svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad...
Izaiáš 62:4... Budou ti říkat Oblíbená a tvoji zem nazvou Provdanou - ano, Hospodin se bude v tobě kochat, tvá země znovu...
Jeremiáš 3:23...k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš BůhAno, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam. Ano, v...
Jeremiáš 4:18...a tvé skutky ti to zavinily. To je tvé neštěstíano tak trpké, zasáhne přímo do srdce!" Bolí, bolí to...
Jeremiáš 8:14...se! Prchněme do opevněných měst, tam zemřemeAno, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou...
Jeremiáš 9:23...milosrdenství, právo i spravedlnost na zemiano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí...
Jeremiáš 30:17...a všechny, kdo olupují, nechám oloupitAno, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin...
Jeremiáš 31:11... nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou...
Jeremiáš 31:25...Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se stádyAno, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím...
Jeremiáš 32:30... od mládí jen páchají, co je zlé v mých očíchAno, synové Izraele pořád jen urážejí tím, co vlastníma...
Jeremiáš 32:42...v této zemi, celým svým srdcem a celou dušíAno, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl...
Jeremiáš 33:26...svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním...
Jeremiáš 35:16...Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec neposloucháteAno, potomci Jonadaba, syna Rechabova, dodržují, co jim...
Jeremiáš 36:18..." ptali se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim...
Jeremiáš 37:17...vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského...
Jeremiáš 39:18... Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíšAno, opravdu zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ,...
Jeremiáš 42:6... k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobřeAno, poslechneme Hospodina, svého Boha!" Po deseti dnech...
Jeremiáš 47:4...a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbýváAno, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatky z ostrova...
Jeremiáš 49:26...opuštěno město slavné pověsti, to město radostiAno! Jeho mládenci padnou v ulicích, všichni bojovníci...
Jeremiáš 50:15... se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořenyAno, toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na něm!...
Jeremiáš 51:2...v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v...
Jeremiáš 51:11...médských králů, neboť se chystá zničit BabylonAno, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám!...
Jeremiáš 51:26...z tebe kámen úhelný ani kámen pro základyAno, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedněte v...
Jeremiáš 51:56...hučí jak množství vod, burácejí jako hromAno, zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou...
Pláč 3:1... jež jsem vychovala, můj nepřítel zhubil!  Ano, i jsem pocítil, jak trestá jeho rozzuřený kyj....
Pláč 4:18...vyjít ven. Přišel náš konec, dny se naplnilyano, náš konec nadešel. Naši pronásledovatelé byli...
Ezechiel 1:2...otevřela nebesa a jsem spatřil vidění BožíAno, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého...
Ezechiel 5:8...národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano jsem proti tobě, Jeruzaléme!...
Ezechiel 7:4...uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu...
Ezechiel 11:16... Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy,...
Ezechiel 14:7...model a odvraťte tvář ode všech svých ohavnostíAno, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli...
Ezechiel 17:10...ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořenyAno, byla zasazena, ale uspěje? Zasažena východním větrem,...
Ezechiel 17:18...lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvuAno, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě....
Ezechiel 20:40...jméno svými obětními dary a hnusnými modlamiAno, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na...
Ezechiel 21:18...i můj lid. Bij se do hrudi nad tím neštěstímAno, je to zkouška. Co když ale z toho směšného žezla nic...
Ezechiel 23:34... budeš hryzat jeho střepy s prsy rozdrásanýmiAno, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Nuže,...
Ezechiel 26:5...Stane se ostrůvkem v moři, místem k sušení sítíAno, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Stane se...
Ezechiel 28:10...katů. Zahyneš smrtí neobřezanců, rukama cizákůAno, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin." Dostal...
Ezechiel 34:11...své ovce ze chřtánu; se jimi živit nebudouAno, tak praví Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat...
Ezechiel 36:5...dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím horlení...
Ezechiel 38:17...na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v...
Ezechiel 39:5...i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poliAno, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Pošlu...
Daniel 9:15...svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchaliAno, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z...
Ozeáš 2:2...Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude den Jizreele! Říkejte svým...
Ozeáš 8:2...se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeliAno, volají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro...
Joel 2:1... se třesou, neboť přichází Hospodinův denAno, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem!...
Joel 2:20...do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch." Ano, on vykonal věci veliké, neboj se, země, jásej a raduj...
Joel 3:2...budou mívat sny a vaši mladíci vídat viděníAno, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch...
Sofoniáš 1:18... plamen jeho horlení pohltí celou zemiAno, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země! ...
Sofoniáš 3:8...svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlostAno! Žár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám...
Sofoniáš 3:20...čas vás znovu přivedu, v ten čas vás shromáždímAno, dám vám čest a slávu mezi všemi národy na zemi, ...
Ageus 2:13...mrtvolou," pokračoval Ageus, "poskvrní se to?" "Ano, poskvrní," odpověděli kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné...
Zachariáš 8:10...byly položeny základy domu Hospodina zástupůAno, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli...
Zachariáš 10:3...pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtujiAno, Hospodin zástupů své stádo navštíví a z domu Judy...
Malachiáš 1:11...budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté obětiAno, jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů...
Malachiáš 2:7...a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vinAno, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se ...
Matouš 5:37...udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Slýchali...
Matouš 9:28... "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl:...
Matouš 11:9... Na co jste se tedy šli podívat? Na prorokaAno, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o...
Matouš 13:51...a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý učitel Písma,...
Matouš 15:27...a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak...
Matouš 17:25...daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho...
Matouš 20:23...mám pít?" "Můžeme," odvětili. Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po pravici a...
Matouš 21:30...šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil...
Marek 7:28...dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech."...
Marek 10:39..."Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest,...
Marek 12:32...Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobřeAno, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho...
Lukáš 7:26... Na co jste se tedy šli podívat? Na prorokaAno, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o...
Lukáš 11:51... který zahynul mezi oltářem a chrámemAno, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám...
Lukáš 12:5... který když zabije, moc uvrhnout do peklaAno, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců...
Jan 11:27...žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš,...
Jan 16:2...se nenechali svést. Vyobcují vás ze shromážděníAno, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si...
Jan 21:15...Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu...
Jan 21:16...ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu...
Skutky 3:16...dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáteAno, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně...
Skutky 5:8...mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se domluvili, že...
Skutky 22:27...Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl Pavel. Velitel mu řekl: " jsem získal...
Římanům 5:15... Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdílAno, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost...
Římanům 5:18...v životě skrze toho jediného, Ježíše KristaAno, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi...
Římanům 6:17...ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnostiAno, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste...
Římanům 11:17...i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větveAno, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl...
Římanům 11:23...vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když...
1. Korintským 1:18...řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův křížAno, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže...
1. Korintským 8:1...Ducha. Pokud jde o maso obětované modlámAno, víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem...
1. Korintským 14:15...modlí se můj duch, ale mysl zahálí. Co s tímAno, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí....
2. Korintským 1:17...Nebo že se rozhoduji tělesně, takže říkám "ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný,...
2. Korintským 1:18...je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás ,...
2. Korintským 1:19..., Silvanus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je "ano" ke...
2. Korintským 1:20...a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je "ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen"...
2. Korintským 7:8...jsem vás svým dopisem zarmoutil, nelituji tohoAno, litoval jsem, když jsem poznal, jak vás ten dopis na...
2. Korintským 11:11... Proč? Protože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále, abych vzal...
Galatským 5:13...kdo vás navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezatAno, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu...
Filipským 2:27...a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemociAno, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a...
Filipským 4:3...Syntychu, aby měly stejné smýšlení v PánuAno, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal....
Koloským 2:13...vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeniAno, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu...
1. Tesalonickým 2:20...před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchoduAno, právě vy jste naše sláva a radost! Když jsme to...
Židům 3:5...přece někdo postavil a stavitelem všeho je BůhAno, Mojžíš byl jako služebník věrný v celém Božím domě,...
Jakub 5:12...zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni. ...
1. Jan 2:28...žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v němAno drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení...
Zjevení 1:7... Všechna pokolení země se pro něj rozpláčíAno, amen. " jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je,...
Zjevení 14:13...mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahy; vždyť...
Zjevení 16:7..." Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a...

Slova obsahující ano: achanovi (1) ano (193) anot (1) anova (2) anovu (1) anovy (2) baanovi (1) beranovi (2) bilhanovi (1) branou (20) čechranou (1) danova (8) danovce (1) danovci (2) danovi (9) danovy (2) danových (2) dátanova (2) dátanovi (2) dedanovi (1) dišanovi (2) dostanou (8) elicafanových (2) elkanova (1) enanova (1) etanova (1) habešanovi (1) hamanova (2) hamanovi (7) hamanových (4) hano (1) hanobili (3) hanobíš (1) hanobit (1) hanobíte (1) hanou (1) háranova (1) hemanovi (1) hemanových (3) hýčkanou (1) chananovi (2) chanoch (7) chanocha (1) chanochovi (1) chanošský (1) janoach (1) janoachem (1) janoachu (1) janova (2) janovi (14) janovo (2) janovu (2) janovým (2) janovými (1) javanovi (2) jochananovi (3) jochananovým (1) jokšanovi (1) joktanovi (2) jonatanova (2) jonatanově (1) jonatanovi (11) jonatanovým (1) kanou (6) kanoucí (3) kénanova (1) kénanovi (1) lábanova (1) lábanově (1) lábanovi (7) lábanovým (1) ladanovi (1) ladanových (1) lano (1) lanoví (1) lebanovi (2) lemovanou (1) libanon (10) libanone (1) libanonem (1) libanonská (3) libanonské (5) libanonského (5) libanonském (4) libanonský (3) libanonských (1) libanonu (37) lotanova (2) lotanovi (2) manoach (11) manoacha (4) manoachovi (2) manou (4) memuchanovy (1) milovanou (2) námanovi (1) námanovo (1) námanovy (1) nanosí (3) nanosili (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |