Aniž

Hledám varianty 'aniž' [ aniž ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 15:22... vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouštíaniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli...
Leviticus 5:4...či dobrou - nerozvážně přísahal o čemkolianiž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí,...
Leviticus 5:18...kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustilaniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění,...
Leviticus 15:11...večera. Každý, koho by se trpící výtokem dotklaniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou...
Leviticus 17:4... ovci nebo kozu v táboře nebo venku za táboremaniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do...
Leviticus 17:9...žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběťaniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je...
Numeri 27:3...tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hříchaniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen...
Numeri 27:8...Izraele pak promluv takto: Když někdo zemřeaniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby...
Deuteronomium 4:42...směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabilaniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z...
Deuteronomium 19:4...(v případě, že svého bližního zabil neúmyslněaniž ho kdy předtím měl v nenávisti), se to bude mít takto:...
Deuteronomium 25:5...bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemřeaniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny,...
Deuteronomium 25:18... co ti provedl Amalek na vaší cestě z EgyptaAniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou...
Jozue 20:5...mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěněaniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě...
1. Samuel 20:2... Můj otec přece nedělá nic velkého ani maléhoaniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou...
2. Královská 4:39...a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do hrnce s tou polévkou...
1. Letopisů 23:22... Synové Machliho: Eleazar a Kíš. Eleazar zemřelaniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich...
Job 21:25...morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkostianiž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu však ulehnou...
Přísloví 5:6...života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jdeaniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte...
Přísloví 6:27...vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíněaniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí,...
Přísloví 6:28...si šat? Může snad chodit po žhavém uhlíaniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou...
Izaiáš 28:24...slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád ořeaniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své?...
Izaiáš 30:2...vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se vydalianiž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí,...
Pláč 2:17... také udělal. Jak varoval odedávna, bořilaniž se slitoval. Obveselil nad tebou protivníka, roh tvých...
Pláč 4:6...Sodoma - ta byla vyvrácena v jedinou chvílianiž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh...
Ezechiel 16:49...klidné pohodlí, které užívala se svými dceramianiž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a...
Amos 3:5... když chybí návnada? Sklapne snad někdy pastaniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach,...
Amos 3:7...Hospodin? Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nicaniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky. Lev...
Nahum 2:12...krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďatyaniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal hojnou kořist lvíčatům...
Marek 7:3...rukama. Farizeové a všichni Židé totiž nejedíaniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici...
Lukáš 4:35...něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z nějaniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se...
Lukáš 20:31... třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřeloaniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta žena...
Jan 7:51... jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudíaniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?"...
Skutky 17:23...je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíteaniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i...
Skutky 25:16...jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit člověkaaniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a...
Římanům 7:3...zákona svobodná a může se oddat jinému mužianiž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámi, bratři moji....
Římanům 10:15...uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázataniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná...
1. Korintským 9:18...odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmoaniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám....
1. Korintským 11:29...a pít z toho kalichu. Kdo totiž a pijeaniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový a...
Židům 11:13...na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve vířeaniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |