Ani

Hledám varianty 'ani' [ ani ]. Nalezeno 917 veršù.
Genesis 2:5...Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však...
Genesis 3:3...uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z nějani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě...
Genesis 8:22...setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a...
Genesis 14:23...země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nicani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚ jsem...
Genesis 19:33...šla spát se svým otcem, který nic nevědělani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak...
Genesis 19:35... Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevědělani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery...
Genesis 21:12...ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla,...
Genesis 21:23...mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž...
Genesis 31:28...písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi  ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák!...
Genesis 31:38...Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem...
Genesis 31:52... že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník...
Genesis 37:4...je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl...
Genesis 39:23...tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl...
Genesis 40:15...ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejůani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do...
Genesis 41:44...tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a...
Genesis 43:8...vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho...
Genesis 44:16..."Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků....
Genesis 45:6...a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše...
Genesis 45:11...ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči -...
Genesis 48:11...je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh...
Exodus 4:9...znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z...
Exodus 4:10..."Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověkani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku....
Exodus 5:14...biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!"...
Exodus 5:19...totiž říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona,...
Exodus 6:9... ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil...
Exodus 8:27...dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid...
Exodus 9:7...zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil....
Exodus 9:11...hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy...
Exodus 9:30...poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším...
Exodus 10:5...kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilo,...
Exodus 10:6...tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se...
Exodus 10:15... V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona....
Exodus 10:19...Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak...
Exodus 10:26...Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě...
Exodus 11:7...nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že...
Exodus 12:39...z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v...
Exodus 12:45... bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho...
Exodus 13:22...mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. ...
Exodus 14:28... jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou...
Exodus 16:24...na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes,...
Exodus 19:24... "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k...
Exodus 20:10...Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani...
Exodus 20:17...manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen...
Exodus 20:23...naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm...
Exodus 21:10...ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském styku. Jestliže toto trojí nesplní,...
Exodus 22:20... propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalci v...
Exodus 22:21...přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke...
Exodus 23:3... Nevypovídej u soudu pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého...
Exodus 23:13...Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost...
Exodus 23:24... nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je...
Exodus 23:32... takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé...
Exodus 30:9...pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu...
Exodus 34:3...nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto horou nepase."...
Leviticus 2:11...dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin,...
Leviticus 10:9...budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste...
Leviticus 16:29...postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás...
Leviticus 17:12...Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krevAni přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst krev....
Leviticus 18:3...egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím;...
Leviticus 18:8... Je to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého...
Leviticus 18:17...bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval, je to dcera...
Leviticus 18:23...se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovatAni žena se nepoddá zvířeti, aby se s pářilo. Je to...
Leviticus 18:26...se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali...
Leviticus 19:10... do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstaloAni svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici...
Leviticus 19:11... jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu...
Leviticus 19:13...jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí...
Leviticus 19:14...nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem...
Leviticus 19:18...napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého...
Leviticus 19:20...jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla...
Leviticus 19:26... Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím. Nezastřihujte si vlasy na skráních a...
Leviticus 19:28...na bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou...
Leviticus 19:35... váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování. Mějte poctivé váhy,...
Leviticus 21:5...na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a...
Leviticus 21:7...proto jsou svatí. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý...
Leviticus 21:10... si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. Nepřijde k žádnému mrtvému,...
Leviticus 21:11... Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a...
Leviticus 21:20...zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či lišejemani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl...
Leviticus 21:23...darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni....
Leviticus 22:10... Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolanýAni knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když...
Leviticus 22:25...varlaty; to ve své zemi dělat nebudeteAni od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého...
Leviticus 22:28...dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete...
Leviticus 23:14...vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar...
Leviticus 25:11...rok pro vás bude létem milosti: nebudete sítani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici...
Leviticus 25:20...‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové...
Leviticus 25:30...koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány...
Leviticus 25:36... aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít...
Leviticus 25:37...mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin,...
Leviticus 26:1...si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný...
Leviticus 26:18...utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy...
Leviticus 26:23...počet tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále...
Leviticus 27:10...odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby...
Leviticus 27:28...část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě...
Numeri 6:3...zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z...
Numeri 6:7...Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli,...
Numeri 11:33...celém táboře. Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem...
Numeri 14:44...hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří...
Numeri 16:15...a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětíAni jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z...
Numeri 18:3...Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se...
Numeri 18:17...svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví...
Numeri 20:5...místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy...
Numeri 20:17...nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou...
Numeri 21:22..."Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme...
Numeri 22:26...se do soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla...
Numeri 27:9...jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby...
Numeri 27:10...jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce....
Numeri 27:11...přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví...
Numeri 30:6...v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin slib...
Numeri 31:49...sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme...
Numeri 32:19... Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od...
Numeri 35:32...Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřítAni za toho, kdo se uchýlil do útočištného města,...
Deuteronomium 1:32...cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 1:37...Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten...
Deuteronomium 2:5... Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví...
Deuteronomium 2:27...jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za...
Deuteronomium 4:28...rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat...
Deuteronomium 5:14...Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani...
Deuteronomium 5:21...jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova...
Deuteronomium 5:32... váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin,...
Deuteronomium 7:3...se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé...
Deuteronomium 7:14...všechny národy. Nevyskytne se u tebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe...
Deuteronomium 7:25...jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do...
Deuteronomium 8:3...tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude...
Deuteronomium 10:9...to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho...
Deuteronomium 12:12...ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné...
Deuteronomium 12:17...městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze svého skotu a bravu, žádnou ze svých...
Deuteronomium 13:1...vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit...
Deuteronomium 13:7...sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž některému z bohů okolních národů,...
Deuteronomium 14:1... svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého...
Deuteronomium 14:18... kormorána, čápa, různé druhy volavek ani dudka a netopýra. Také všechna okřídlená havěť pro vás...
Deuteronomium 14:27...je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody...
Deuteronomium 14:29...městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří...
Deuteronomium 16:21...Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to...
Deuteronomium 17:1... nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro...
Deuteronomium 17:11...Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevo. Kdyby se někdo odvážil neuposlechnout kněze,...
Deuteronomium 17:20...a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové...
Deuteronomium 18:1...kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí...
Deuteronomium 18:11... čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco...
Deuteronomium 20:3...svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste - nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 21:4...do říčního údolí, na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom přistoupí kněží,...
Deuteronomium 21:14...ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil....
Deuteronomium 21:18...a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho...
Deuteronomium 22:5...pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému...
Deuteronomium 23:3... Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastardAni jeho desáté pokolení nevejde do Hospodinova shromáždění...
Deuteronomium 23:4...shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do...
Deuteronomium 23:7...své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich prospěch. Edomských se však nestraň - vždyť...
Deuteronomium 23:8...- vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako...
Deuteronomium 23:19...syny Izraele žádný prostitut. Odměnu coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého...
Deuteronomium 24:6... Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život!...
Deuteronomium 24:16...hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj...
Deuteronomium 24:17...vlastní hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v...
Deuteronomium 26:13...Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic...
Deuteronomium 28:14... která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li...
Deuteronomium 28:36...si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a...
Deuteronomium 28:39...a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani skladování; sežerou to červi. I když budeš mít olivy po...
Deuteronomium 28:51... dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého bravu, dokud ...
Deuteronomium 28:55...sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic...
Deuteronomium 28:64...sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy...
Deuteronomium 28:65...si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé srdce,...
Deuteronomium 28:68...nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž...
Deuteronomium 29:3...Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti....
Deuteronomium 29:5...nohou nezpuchřela, chléb jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem...
Deuteronomium 29:17... jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil...
Deuteronomium 29:22...spálená sírou a solí, nic se neseje, nic nerašíani stéblo trávy na neroste - tak přece byla rozvrácena...
Deuteronomium 31:6...vám dal. Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on...
Deuteronomium 31:8...před tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal...
Deuteronomium 31:21...jako svědek proti nim (nebude totiž zapomenutaani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám...
Jozue 1:7...služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha...
Jozue 2:8...město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím...
Jozue 6:1...synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem...
Jozue 6:10... Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne, kdy vám...
Jozue 8:20...z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil...
Jozue 8:22...jedné i druhé strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a...
Jozue 8:35... Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně...
Jozue 10:14...celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že...
Jozue 10:21...v Makedě. Nikdo se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a...
Jozue 11:11...vyhladili je jako proklaté, takže nezůstala ani živá duše. Chacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech...
Jozue 11:14...ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku...
Jozue 21:45...dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraeleani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal...
Jozue 22:19...mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám stavbou jiného oltáře, než je oltář Hospodina...
Jozue 23:6...Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhodně se nesměšujte s národy, které tu s...
Jozue 23:7...zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim ani se jim...
Jozue 23:14...dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůhani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila - neselhalo...
Jozue 24:12...ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali,...
Soudců 1:27... Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele...
Soudců 1:30... Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi;...
Soudců 1:31...Akka, Sidonu, Achlabu, Achzibu, Chelby, Afeku ani Rechobu. Ašerovci se tedy usídlili uprostřed...
Soudců 1:33...vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil uprostřed kananejských...
Soudců 2:10...po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v...
Soudců 2:17...z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli...
Soudců 4:16...Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy...
Soudců 6:4...Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo...
Soudců 8:23...Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout  ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám...
Soudců 8:26...a přívěsky a purpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak...
Soudců 8:35...všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno...
Soudců 11:15..."Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští...
Soudců 11:17...tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali proto k moábskému králi, ale i on je...
Soudců 11:34...zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha:...
Soudců 13:4...syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počneš a porodíš...
Soudců 13:6...hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna....
Soudců 13:7... počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od...
Soudců 13:14...nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno ani pivo a nejí nic nečistého. dodržuje všechno, co...
Soudců 13:21...jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si...
Soudců 14:3..."Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm...
Soudců 14:6...holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny...
Soudců 14:16... a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce," řekl na to, "a tobě ji mám...
Růt 2:9... a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se  ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij...
Růt 2:13...mluvil jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu...
Růt 2:20...mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých...
Růt 3:10... neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše,...
1. Samuel 1:7...ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč...
1. Samuel 1:15... můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před Hospodinem....
1. Samuel 2:13...synové byli ničemové. Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl...
1. Samuel 3:1... V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácnéAni vidění nebylo časté. Elí měl v době tak slabý...
1. Samuel 3:14...Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít...
1. Samuel 6:12...po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi k hranici...
1. Samuel 11:11... ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal:...
1. Samuel 12:4...jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl:...
1. Samuel 12:21...se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své...
1. Samuel 12:23...se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne  ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás...
1. Samuel 14:26...med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani nedotkl, aby ho ochutnal, protože se báli přísahy....
1. Samuel 14:36...za Filištíny a budeme je plenit do svítáníAni jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš,"...
1. Samuel 14:45...vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodinani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal...
1. Samuel 15:9...ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli...
1. Samuel 16:7...ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled...
1. Samuel 16:8...a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu....
1. Samuel 16:9..." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před...
1. Samuel 17:47... kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on...
1. Samuel 20:2..."Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede...
1. Samuel 20:27...svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David prosil o svolení, aby...
1. Samuel 20:31...bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí...
1. Samuel 21:6..." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na válečné výpravě....
1. Samuel 21:9...Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz...
1. Samuel 22:15...poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé...
1. Samuel 24:12... Pohleď a uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na číháš,...
1. Samuel 25:11...pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a...
1. Samuel 27:9...útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy....
1. Samuel 27:11...kenijského Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na...
1. Samuel 28:6...tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec...
1. Samuel 28:15...a Bůh se ode odvrátil! Vůbec mi neodpovědělani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem zavolal,...
1. Samuel 30:19...i obě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim...
2. Samuel 1:22... bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracelani meč Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v...
2. Samuel 2:19...gazela. Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty,...
2. Samuel 3:11...Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi...
2. Samuel 5:8...Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v pevnosti...
2. Samuel 12:17... aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtělAni pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo...
2. Samuel 13:22... Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvilani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to,...
2. Samuel 13:30...všechny královské syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se...
2. Samuel 14:7...mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci...
2. Samuel 14:11...je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě...
2. Samuel 14:19... "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on...
2. Samuel 14:29...Poslal pro něj tedy znovu, ale on nechtěl přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že...
2. Samuel 17:12...se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města,...
2. Samuel 17:13...a strhneme je do údolí, takže z něj nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži...
2. Samuel 18:3... nebude jim záležet na nás; nebude je zajímatani kdyby nás polovina padla. Ty jsi přece cennější než...
2. Samuel 18:12...a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova...
2. Samuel 19:7... kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že...
2. Samuel 19:25...Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu ...
2. Samuel 20:20..."To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor...
2. Samuel 21:4...žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co...
2. Samuel 21:10...déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak...
2. Samuel 22:44...vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co...
2. Samuel 24:4...něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali...
1. Královská 1:1... stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřátani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli:...
1. Královská 1:8... Jojadův syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli....
1. Královská 1:10... Proroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy...
1. Královská 1:11...syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i...
1. Královská 1:18...kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu...
1. Královská 1:26...‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníkaani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jojadova, ba ani tvého...
1. Královská 1:42... "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara....
1. Královská 1:52...muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře." S...
1. Královská 2:32...izraelského vojevůdce Abnera, syna Nerovaani o vraždě judského vojevůdce Amasy, syna Jeterova,...
1. Královská 2:43...' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci...
1. Královská 3:8...lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby...
1. Královská 3:11...dlouhý život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu...
1. Královská 3:12...srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to, jsi nežádal:...
1. Královská 3:26...jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho!...
1. Královská 6:7...v chrámu během stavby neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z...
1. Královská 7:47...tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun...
1. Královská 8:5... obětoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu...
1. Královská 8:23...a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával...
1. Královská 8:27...snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento...
1. Královská 8:56...lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbilAni jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil...
1. Královská 10:7...nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal pověst,...
1. Královská 10:12...a citery pro zpěváky. Dodnes se nedovezlo, ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak...
1. Královská 11:11...to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe...
1. Královská 13:8... nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesnímani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic...
1. Královská 13:9... Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel...
1. Královská 13:16...vrátit, nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od...
1. Královská 13:17...od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I ...
1. Královská 13:22...na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých...
1. Královská 13:28...a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil...
1. Královská 13:33...samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty....
1. Královská 15:17...Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato,...
1. Královská 16:11...mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to...
1. Královská 17:1...jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo...
1. Královská 17:12..."Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi...
1. Královská 18:10...Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli:...
1. Královská 18:21...Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův...
1. Královská 18:26... do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře,...
1. Královská 18:29... do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval...
1. Královská 19:11...Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale...
1. Královská 19:12...nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas....
1. Královská 21:4...Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel,...
1. Královská 21:5...Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutýAni jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Ale, mluvil jsem s...
1. Královská 22:31...svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové...
2. Královská 2:21...Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně...
2. Královská 3:9...cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach,...
2. Královská 3:17...vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy...
2. Královská 4:23...dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a...
2. Královská 4:29...vezmi si tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdravani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na...
2. Královská 4:31...napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi...
2. Královská 5:17... Tvůj služebník totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž...
2. Královská 5:19..." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže...
2. Královská 7:10...aramejskému táboru a hle - nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen...
2. Královská 8:11..." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula, z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží...
2. Královská 10:10...ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu,...
2. Královská 12:7... která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu...
2. Královská 12:14...stříbrných kalichů, kratiknotů, misek, trub ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu, zlatého...
2. Královská 12:16...dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo vyúčtování. Stříbro z obětí odškodnění a z...
2. Královská 14:6..."Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj...
2. Královská 17:19...blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen JudaAni Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha....
2. Královská 17:34...a neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům...
2. Královská 17:35...cizí bohy, neklaňte se jim, neslužte jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z...
2. Královská 18:5...Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k Hospodinu a...
2. Královská 18:36...Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!"...
2. Královská 19:32...králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít....
2. Královská 20:4..." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo...
2. Královská 22:2...cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře...
2. Královská 23:22... od dob soudců, kteří kdysi vedli Izraelani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého...
2. Královská 23:25...nalezl v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil...
2. Královská 25:16...zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm...
1. Letopisů 21:4...uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít...
1. Letopisů 21:7...a Benjamína, protože se mu králův rozkaz příčilAni Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael....
1. Letopisů 22:3...do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového dřeva nepočítaně (Sidonští a...
1. Letopisů 22:14...talentů stříbra, bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě...
1. Letopisů 23:11... Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný...
1. Letopisů 23:26... a tak levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových...
1. Letopisů 27:23...kmenů. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako...
2. Letopisů 1:11...chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal,...
2. Letopisů 1:12... takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na...
2. Letopisů 2:5...dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem , abych mu směl stavět dům,...
2. Letopisů 4:18...nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré...
2. Letopisů 5:6...tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu...
2. Letopisů 6:5...k postavení domu, v němž by zůstávalo jménoani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu...
2. Letopisů 6:14...a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by...
2. Letopisů 6:18...opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento...
2. Letopisů 8:15...od králova příkazu pro kněží a levity v ničemani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo...
2. Letopisů 9:6...ale vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela....
2. Letopisů 15:5...najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy...
2. Letopisů 16:1...Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z...
2. Letopisů 18:30...král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s velkým, jedině s králem izraelským!" Když potom...
2. Letopisů 19:7... náš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé...
2. Letopisů 20:10...vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A...
2. Letopisů 20:15... Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné přesily. Ten boj není váš, ale...
2. Letopisů 20:17...záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti...
2. Letopisů 20:25...výzbroje, šatů a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim...
2. Letopisů 21:12...Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů...
2. Letopisů 21:19...v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci. Stal...
2. Letopisů 25:4..."Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj...
2. Letopisů 32:7...je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani spousty, která...
2. Letopisů 32:15...a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani...
2. Letopisů 32:17...z ruky, tak svůj lid z ruky nevysvobodí ani Bůh Ezechiášův!" Hlasitě křičeli v hebrejštině na...
2. Letopisů 34:2...cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík,...
2. Letopisů 36:17...mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do rukou....
Ezdráš 3:6...měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze...
Ezdráš 7:23...domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že...
Ezdráš 7:24...Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti...
Ezdráš 9:1...z představených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů - Kananejců,...
Ezdráš 9:12...s jejich dcerami. Nikdy neusilujte o mír s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů...
Ezdráš 10:6... syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců....
Nehemiáš 2:12...položil na srdce, abych vykonal pro JeruzalémAni zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám....
Nehemiáš 2:16...jsem do doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď...
Nehemiáš 2:20... Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se...
Nehemiáš 4:17... aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat."  ani bratři a mládenci a strážní, kteří provázeli,...
Nehemiáš 9:34... Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své...
Nehemiáš 10:32...v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh....
Nehemiáš 13:1...Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli naproti s...
Nehemiáš 13:25...své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani sebe s jejich dcerami! Copak právě kvůli nim nezhřešil...
Ester 2:7...strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti...
Ester 3:5...si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo...
Ester 4:16...v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto...
Ester 5:9...ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstalani se nepohnul. Haman se na Mordechaje rozlítil, ale...
Ester 6:14...ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi eunuchové a...
Ester 9:10... syna Hamedatova. Pobili je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě...
Ester 9:15... Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích se...
Ester 9:16...pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru....
Job 1:16...jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe...
Job 1:17...jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve třech...
Job 1:18...jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a dcery právě...
Job 2:10...přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba...
Job 2:13...když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den...
Job 4:18...Bohem? Je člověk čistý před svým StvořitelemAni na své služebníky se Bůh nespoléhá, dokonce i na...
Job 5:19...však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti souženíani posedmé nestihne neštěstí. V hladomoru zachrání ...
Job 5:22...zhouba přichází. Zhoubě i hladu se budeš smátani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s...
Job 7:19...sledovat. Kdy ode odvrátíš svůj zrakAni slinu polknout nenecháš? Když zhřeším, co ti to...
Job 9:18...nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by  ani nadechnout, nasytil by samou útrapou. Přemoci ho?...
Job 14:4...ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátitAni jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi...
Job 14:21... O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolest v těle,...
Job 15:15...čistý? Může být v právu, kdo je z ženy zrozenýAni na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před...
Job 18:19...bude ze světa. Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě...
Job 23:8...soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tamani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho...
Job 25:5...Může být čistý, kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před...
Job 28:4...tmě. Šachty razí, kam poutník nezavítá, kam ani nezabloudí noha člověka, spouští se na laně, kde není...
Job 28:16...Nedá se zaplatit zlatem ofirským, vzácným onyxem ani safíry. Zlato ani křišťál s nelze porovnat, nedá se...
Job 28:17...ofirským, vzácným onyxem ani safíry. Zlato ani křišťál s nelze porovnat, nedá se koupit za šperky...
Job 28:19... cena moudrosti je nad perly. Nevyrovnají se  ani africké topasy, nejryzejším zlatem se nedá zaplatit....
Job 30:1...nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být?...
Job 30:8... spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale...
Job 31:19... jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se...
Job 31:32...‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem...
Job 31:34...jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčelani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je...
Job 32:22...stranit, nikomu nechci lichotit. Lichotit totiž ani neumím - to by můj Stvořitel rychle odstranil! Tak...
Job 34:19...‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzáky - dílo...
Job 36:13...ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto zmírají, končí...
Job 36:26... Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře vynáší kapky do výšky, aby se v...
Job 37:19...nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit?...
Job 37:24... Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z...
Job 39:17...se nestará. Bůh ji totiž moudrostí neobdarovalani trochu rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do...
Job 40:5...jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z...
Job 41:8...jsou pevně spojené. Jedna přiléhá ke druhéani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou k sobě navzájem těsně...
Žalmy 14:3...úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by...
Žalmy 17:3... prověřil, tříbils a nenalezl nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro...
Žalmy 18:44... za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen co uslyší, ihned poslouchají,...
Žalmy 22:3...Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíšani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš...
Žalmy 22:7...v tebe a nebyli zklamáni. však jsem červani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se...
Žalmy 32:6...je čas naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí ...
Žalmy 35:15... seběhli se na , aby napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými...
Žalmy 39:7...kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal?...
Žalmy 40:5...skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj,...
Žalmy 40:7...uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně...
Žalmy 49:17...séla Proto se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře, nic s sebou...
Žalmy 53:4...se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli...
Žalmy 71:15... celý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst! Přistoupím s chválou Hospodinova...
Žalmy 75:7...výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece...
Žalmy 78:30... dal jim to, po čem bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží...
Žalmy 91:5...věrnosti obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se...
Žalmy 91:6...ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se plížíani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne...
Žalmy 102:5...jako pec. zbité srdce jak tráva uvadloani si nevzpomenu na jídlo! Od námahy mého kvílení jsem na...
Žalmy 106:11...nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteliani jediný z nich neutek. Tehdy věřili jeho zaslíbením,...
Žalmy 109:16...památku ze země vyhladí! Proto, že na laskavost ani nepomyslel, nuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval...
Žalmy 115:7... Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodíani nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je...
Žalmy 119:46...budu o tvých svědectvích, nebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je...
Žalmy 121:4... tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj...
Žalmy 121:6... ti stín. Neublíží ti slunce během dneani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou...
Žalmy 129:7... co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se  ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. je...
Žalmy 135:17... a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i...
Žalmy 139:12...světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu...
Žalmy 141:4...ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci -  ani neokusím jejich lahůdky! spravedlivý třeba i bije...
Žalmy 142:5... Pohleď k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o ...
Žalmy 144:14... Náš dobytek je obtěžkaný, nejsou vpády ani vyhnanství, není nářek v našich ulicích. Blaze lidu,...
Přísloví 3:25...sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku...
Přísloví 4:27...cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti...
Přísloví 6:4...Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka  ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako...
Přísloví 6:7...hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o...
Přísloví 11:17... Laskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře se,...
Přísloví 13:1...syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši...
Přísloví 19:7... kdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se...
Přísloví 21:10...tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří,...
Přísloví 22:6... Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z ani když zestárne. Boháč panuje nad chudáky, dlužník je...
Přísloví 27:1... Nechlub se tím, co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní...
Přísloví 27:10... přítel je vítanější než vlastní úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď...
Přísloví 27:24...stádu. Bohatství přece netrvá věčně, netrvá ani koruna králů. Tráva však vyroste na posekané louce,...
Přísloví 29:24...uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec...
Přísloví 30:8...lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak, jak potřebuji, abych ...
Přísloví 31:21...ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinuani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích...
Kazatel 1:8... Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy nenasytí, ucho...
Kazatel 1:11...předcích, tak jako nebude po našich potomcíchAni památky nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí. ...
Kazatel 2:16...tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v...
Kazatel 2:23...muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka...
Kazatel 3:14...Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním...
Kazatel 4:13...mladík než starý a pošetilý král, který si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem,...
Kazatel 4:17...raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej mluvit,...
Kazatel 6:3...však v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené dítě je šťastnější než...
Kazatel 7:16...i se svou špatností. Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani...
Kazatel 7:17...přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně...
Kazatel 8:8...nemá úniku z bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval o...
Kazatel 8:17...postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to ani on to nemůže nikdy pochopit. Když jsem o tom všem v...
Kazatel 9:11...běh nezáleží na rychlých a boj na statečných, ba ani živobytí na moudrých, bohatství na šikovných a přízeň...
Kazatel 10:15... co bude dál? Pachtění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do města! Běda ti, země, když je tvým králem...
Kazatel 10:20...králi, byť jenom v mysli, boháči nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé...
Kazatel 11:6... jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej - vždyť nevíš, zda se zdaří...
Píseň 4:2...vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejíani jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá...
Píseň 6:6...vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejíani jediné nechybí. Jak plátky granátových jablek jsou pod...
Izaiáš 1:6... modřiny a jizvy samý hnis - nejsou ošetřeny ani obvázány, olejem nejsou léčeny! Vaše země leží v...
Izaiáš 3:7..." přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se...
Izaiáš 5:27...z nich se neunaví, neklesne, nikdo si nezdřímne ani neusne, neuvolní se jim opasek na bedrech, nepřetrhne...
Izaiáš 9:18...lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných....
Izaiáš 10:14...vajíčka, tak jsem celou zemi vysbíral a nikdo ani křídlem nezamával, neotevřel zobák, aby zapípal."...
Izaiáš 13:18...luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon, to věhlasné...
Izaiáš 19:15...jak opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten...
Izaiáš 23:4..."Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědí v Egyptě, zachváceni...
Izaiáš 23:10...svou zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť tu ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře, aby otřásl...
Izaiáš 23:12... Dcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej seAni tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej na zemi...
Izaiáš 23:18...zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou...
Izaiáš 26:14...jsi je ztrestal, vyhladil, nenechal jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi...
Izaiáš 27:9... jako se na prach drtí vápenec, nezůstanou stát ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město...
Izaiáš 30:5...jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu. Ortel o zvířatech v...
Izaiáš 30:14...se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny....
Izaiáš 33:20...nevytrhnou jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam...
Izaiáš 34:10...tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky;...
Izaiáš 34:16...k druhovi. Hledejte v knize Hospodinově a čtěteAni jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky....
Izaiáš 35:8...po nečistý, bude určena jen pro poutníkyani hloupí na cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev...
Izaiáš 36:21...Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!"...
Izaiáš 37:33...králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít....
Izaiáš 38:18...zahodil jsi pryč. Není to hrob, kdo velebíani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy,...
Izaiáš 40:16...zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil ani na podpal, k oběti by nestačila jeho zvířena. Všechny...
Izaiáš 40:26...sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli,...
Izaiáš 40:28... jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu...
Izaiáš 41:28...dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není ani jediný, žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se...
Izaiáš 43:10...že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořenani po mně nebude. , sám jsem Hospodin a není...
Izaiáš 44:12...s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se vysílí. Řezbář tu modlu měří šňůrou...
Izaiáš 45:6...k západu všichni poznali, že kromě není ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný není! formuji...
Izaiáš 45:17...zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel...
Izaiáš 47:11...moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhubaani se nenadáš! Jen se teď postav se svými čáry, s tím...
Izaiáš 47:14...přichází. Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí jeani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane...
Izaiáš 49:10...na všech pustých návrších; nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede...
Izaiáš 51:18...ze všech synů, které zplodila; za ruku ji nevzal ani jediný ze všech synů, které hýčkala.) Dvojí neštěstí...
Izaiáš 52:14...zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven -  ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I...
Izaiáš 53:2... jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět...
Izaiáš 56:10...nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek...
Izaiáš 57:11...tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na nedbala! To proto, že jsem...
Izaiáš 59:16...viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu...
Izaiáš 59:21...vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani od úst potomků tvých potomků,...
Izaiáš 60:11...zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich...
Izaiáš 60:19... ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj...
Izaiáš 62:7...Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokojeani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud...
Izaiáš 65:20... které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve...
Jeremiáš 2:6...a stínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste...
Jeremiáš 2:8...a zprznili mou zemi, zohavili jste dědictvíAni kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona ...
Jeremiáš 3:3...zemi! Když potom přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses...
Jeremiáš 3:10...zem, když cizoložila s kamením a dřevemAni po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke...
Jeremiáš 3:16... praví Hospodin, v těch dnech nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl ...
Jeremiáš 4:25...se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad...
Jeremiáš 4:29...skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani človíček. Co si však, nebožačko, počneš ty? Vezmeš si...
Jeremiáš 5:12...on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné...
Jeremiáš 5:18...opevněná města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se...
Jeremiáš 5:24...srdce odbojné a zpupné; odvrátili se a odešliAni je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v...
Jeremiáš 6:15...ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznajíani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se...
Jeremiáš 7:31...- to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin,...
Jeremiáš 7:32... praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v Tofetu se bude...
Jeremiáš 8:12...ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznajíani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se...
Jeremiáš 8:13... Nadobro je sklidím, praví Hospodin; nezbude ani hrozen na vinici, na stromech ani fík, jen zvadlé listí...
Jeremiáš 9:15...jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil."...
Jeremiáš 9:22...Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo...
Jeremiáš 10:5... Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a...
Jeremiáš 11:23... přivedu na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich." Hospodine, spravedlivý jsi, kdykoli si...
Jeremiáš 13:14...rodiče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji se, dokud je nezničím." Pozorně...
Jeremiáš 14:12..."Nemodli se za tento lid, za jeho blahobytAni když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani...
Jeremiáš 14:14... " jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění,...
Jeremiáš 14:16...poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy, jejich syny ani dcery. Tak na vyliji...
Jeremiáš 16:2..."Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech zde...
Jeremiáš 16:4... Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a...
Jeremiáš 16:6...této zemi pomřou velcí i malí. Nebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude dělat smuteční...
Jeremiáš 16:13...země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí...
Jeremiáš 19:4...zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto...
Jeremiáš 19:5...nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin,...
Jeremiáš 19:6... kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě...
Jeremiáš 20:9...dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi...
Jeremiáš 22:17...znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit...
Jeremiáš 23:4...se nebudou bát a strachovat a nebude chybět ani jediná, praví Hospodin. Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 23:36...odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina', protože za ortel od...
Jeremiáš 25:33...po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani nepohřbí; zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Kvílejte,...
Jeremiáš 26:2...domě. Vyřiď jim všechno, co ti přikazujiani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnou a odvrátí se...
Jeremiáš 29:19...znovu a znovu posílal své služebníky prorokyAni vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin. Nuže, slyšte...
Jeremiáš 31:40...Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v...
Jeremiáš 32:4...do rukou babylonského krále a ten je dobudeAni judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě...
Jeremiáš 32:35... To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a svádět...
Jeremiáš 33:20...smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také ...
Jeremiáš 33:22...kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého...
Jeremiáš 33:24...' Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro  ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže nemám...
Jeremiáš 34:3...rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněmAni ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš...
Jeremiáš 35:6... nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno,...
Jeremiáš 35:8...přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a dcery. Nestavíme si obytné...
Jeremiáš 35:9...a dcery. Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme...
Jeremiáš 36:25...vůbec se nelekali, natož aby si roztrhli rouchaAni když Elnatan, Delajáš a Gemariáš krále prosili, aby...
Jeremiáš 37:2... jmenoval králem Cidkiáše, syna JošiášovaAni on však, stejně jako jeho dvořané i prostý lid,...
Jeremiáš 37:19...‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj...
Jeremiáš 38:9...ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť  ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu...
Jeremiáš 38:16...živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji  ani nevydám do rukou těch, kdo chtějí zabít." Nato...
Jeremiáš 38:18... Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů...
Jeremiáš 38:23...i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město...
Jeremiáš 42:17... pomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na dopustím....
Jeremiáš 43:4...do Babylonu!" A tak Jochanan, syn Kareachůvani žádný z vojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl...
Jeremiáš 44:3...kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal...
Jeremiáš 44:7... ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč urážíte výtvory svých rukou?...
Jeremiáš 44:10... dodnes se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a...
Jeremiáš 46:6...rozhlížení. Hrůza všude kolem! praví HospodinAni nejrychlejší nemohou utéci, neuniknou ani siláci. Tam...
Jeremiáš 49:18...Gomora i s městy v jejich okolí, praví Hospodinani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník....
Jeremiáš 49:31...pohodlí a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečí. Jejich velbloudi jim...
Jeremiáš 49:36...a těmi vichry ho všude rozmetám, takže nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím...
Jeremiáš 50:24...Políčil jsem na tebe a byl jsi lapenani jsi o tom, Babylone, nevěděl. Byl jsi dopaden a byl jsi...
Jeremiáš 50:26...to město jako proklaté, z něj nezůstane ani ostatek! Pobijte jim všechny býky, na jatka je pošlete....
Jeremiáš 50:40...Gomoru i s městy v jejich okolí, praví Hospodinani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník....
Jeremiáš 51:3...jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknout!...
Jeremiáš 51:26... v horu popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěky, praví...
Jeremiáš 51:62...že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu knihu...
Jeremiáš 52:20...král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po...
Pláč 4:14...zbroceni krví prolitou; nikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na...
Pláč 4:16...nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, na  ani nepohlédne; nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří...
Pláč 4:18...zachránit. Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se naplnily, ano, náš...
Ezechiel 2:6... Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a bodláčím a...
Ezechiel 3:19...varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se...
Ezechiel 3:20...ve svém hříchu a jeho spravedlivé skutky nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti...
Ezechiel 4:14... doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!"...
Ezechiel 5:7... neplníte zákony - neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví...
Ezechiel 7:19...ulic, zlato budou mít za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření...
Ezechiel 10:16...cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zemani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich....
Ezechiel 12:13...síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejcůani tu ale neuvidí a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem...
Ezechiel 14:16...v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe,...
Ezechiel 14:18...v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe....
Ezechiel 14:20...Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo...
Ezechiel 15:5...střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hleani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve,...
Ezechiel 16:4...vodou do čista omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plenkami zavinuta jsi nebyla. Nikdo se nad tebou...
Ezechiel 16:22...Při všech těch ohavnostech a smilnění sis ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosá...
Ezechiel 16:43...tehdy se uklidním a nechám zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím...
Ezechiel 16:48...ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodinani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš...
Ezechiel 16:51... jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako ty! Ve srovnání s nimi ses chovala tak...
Ezechiel 16:63... Tehdy se rozpomeneš a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi páchala,...
Ezechiel 17:9... které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla...
Ezechiel 21:37... tvá krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:27...nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti nezůstane ani vzpomínka. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - vydávám...
Ezechiel 24:16...zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza. Jen tiché sténání -...
Ezechiel 25:10...z východu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky. v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že...
Ezechiel 29:11...hranici. Neprojde tudy lidská noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let....
Ezechiel 29:18...měli všichni hlavy odřené a rozlámaná ramena. On ani jeho vojsko však za to tažení nezískali z Týru žádnou...
Ezechiel 30:21...paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani žádný převaz, aby měl znovu...
Ezechiel 31:8... protože zapouštěl kořeny k vodám vydatnýmAni cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím...
Ezechiel 32:13...řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí kopyta. Tehdy ty jejich vody ustálím a nechám...
Ezechiel 33:28... Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli...
Ezechiel 38:11...vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit, vztáhneš...
Ezechiel 39:10...nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou...
Ezechiel 43:7...synů Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým...
Ezechiel 44:13...službu, nepřiblíží se k žádné z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti,...
Ezechiel 44:20...rouchy neposvětili lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko....
Ezechiel 44:22...z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z...
Ezechiel 44:31...požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva nebo ze zvěře." " si...
Ezechiel 48:14...Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající...
Daniel 2:10...nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti...
Daniel 2:27...sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu...
Daniel 3:27...a Abednego vyšli z ohně ven. Satrapové, hejtmani, místodržící i královští rádcové se shromáždili, aby...
Daniel 4:16... neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu...
Daniel 4:28...sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe,...
Daniel 5:8... ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl...
Daniel 5:23... železa, dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který v moci každý tvůj dech...
Daniel 6:5... Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou...
Daniel 6:14...zákona Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi, ani z...
Daniel 6:16...Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, ...
Daniel 6:23... neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice...
Daniel 6:24..." Král se velice zaradoval a hned přikázal, Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z jámy vytáhli, nenašli...
Daniel 9:13...nic takového, jako se stalo v JeruzaléměAni když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně...
Daniel 10:3...smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou...
Daniel 10:17...služebník? Všechna síla opustila a nemohu se ani nadechnout." Ten kdosi podobný člověku se však znovu...
Daniel 11:6...krále, svou moc si však dlouho neudržíani on nezůstane u moci. V těch dnech totiž bude spolu se...
Daniel 11:15...násep a dobude je. Jižní vojsko se neubráníani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník...
Daniel 11:24...a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a...
Daniel 11:37...bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude uznávat,...
Daniel 11:42... Moáb a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemíani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné...
Ozeáš 2:1...bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou...
Ozeáš 2:6...ji v poušť a suchopár, aby žízní zmíralaAni její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze...
Ozeáš 3:3..."Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž...
Ozeáš 4:1...na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a...
Ozeáš 4:6...od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsiani nebudu dbát na tvé potomky. Jak se rozmáhali víc a...
Ozeáš 4:14...cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to muži, kdo...
Ozeáš 7:4... rozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V den...
Ozeáš 9:2...nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda vína přinese zklamání....
Ozeáš 9:11...jako pták uletí - žádné porody, těhotenství ani početí! A i kdyby děti odchovali, o každé z nich je...
Amos 1:9...vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli, sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil...
Amos 2:15...síla nezbude, hrdina nezachrání se. Neobstojí ani lukostřelec, rychlonohý posel neunikne, jezdec na koni...
Amos 5:22... Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní nechte být, nechci...
Amos 6:10..."Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše!  ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává...
Amos 7:6...A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin. Potom mi ukázal toto:...
Amos 7:14...na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky....
Amos 8:11... kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od...
Amos 9:1...na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji! Neuteče ani jeden z nich, neunikne mi ani jediný! I kdyby se...
Abdiáš 1:7...poklady! Všichni tví spojenci poženou k hranicím; ti, s kterými žiješ v pokoji, podvedou a porazí;...
Jonáš 3:7...Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířata, skot ani brav neokusí žádnou potravu; ...
Jonáš 4:11...v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice - a k tomu tolik...
Micheáš 1:10...lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tom v Gatu,  ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se v prachu...
Micheáš 7:1... jak ten, kdo paběrkuje po sklizni - nezůstal ani hrozen k ochutnání, ani jeden vytoužený zralý fík!...
Micheáš 7:5...nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš...
Sofoniáš 1:12... kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich...
Ageus 2:19... v obilnici zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám."...
Zachariáš 2:4...mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi...
Zachariáš 4:6...je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi,...
Zachariáš 7:10... Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni...
Zachariáš 7:12...se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze...
Zachariáš 7:14...jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo...
Zachariáš 8:10...kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. Teď ...
Zachariáš 10:10...zpět do Gileádu a libanonského kraje, ale ani to jim nepostačí. Budou procházet mořem soužení, mořské...
Zachariáš 11:6...Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin...
Zachariáš 11:16... nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude...
Zachariáš 14:6... a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den - jen Hospodin ho zná...
Zachariáš 14:18...se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy, které by...
Malachiáš 3:10...průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil...
Malachiáš 3:19... praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce...
Matouš 3:11...po mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm....
Matouš 5:18... říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se...
Matouš 5:34...' vám však říkám, abyste vůbec nepřísahaliani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi,...
Matouš 5:35... ani při nebi, protože to je Boží trůnani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při...
Matouš 5:36...to je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat...
Matouš 6:15...lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte...
Matouš 6:20... kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce...
Matouš 6:25..." "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete....
Matouš 6:28...Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své...
Matouš 6:29... Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z...
Matouš 8:28...z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás,...
Matouš 10:9... Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl -...
Matouš 10:10...si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl - dělník si...
Matouš 10:24... než přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom,...
Matouš 10:26... Není totiž nic skrytého, co nebude zjevenoani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě,...
Matouš 10:29... Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám...
Matouš 11:27...od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn...
Matouš 12:4...posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v...
Matouš 12:5...ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují...
Matouš 12:19... on oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou...
Matouš 12:32...proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. Šlechtěte strom, a jeho...
Matouš 13:13... že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví:...
Matouš 15:23...hrozně posedlá ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli...
Matouš 16:10...pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košůAni na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste...
Matouš 18:17...dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i...
Matouš 21:27...Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl...
Matouš 21:32...mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to viděli, jste si nerozmysleli, že mu...
Matouš 22:29...jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají,...
Matouš 22:30...Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o...
Matouš 22:46...být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho nikdo neodvážil na nic...
Matouš 23:4...je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před...
Matouš 24:18...něco vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím...
Matouš 24:36...nepominou. Ten den a hodinu však nikdo neznáani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale...
Matouš 25:13... že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při odchodu na...
Matouš 26:40... zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se, abyste...
Matouš 26:47... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden z Dvanácti, a s...
Marek 1:7...mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. jsem vás...
Marek 2:2...se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k...
Marek 3:20... znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuzní, vypravili...
Marek 4:22...totiž nic skrytého, co by nemělo být zjevenoani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo uši...
Marek 4:27...ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe -...
Marek 5:3...duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a...
Marek 5:35...a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného...
Marek 6:8...jim, si na cestu neberou nic kromě holeani mošnu ani chléb ani peníze do opasku; mají obuté...
Marek 6:9...do opasku; mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile. "Když vejdete do něčího domu," řekl...
Marek 6:31...a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté...
Marek 10:45...mezi vámi chtěl být první, je otrokem všechAni Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby...
Marek 11:16...i sedačky prodavačů holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je...
Marek 11:33...proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim...
Marek 12:22...zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetíAni jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec pak...
Marek 12:24...odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit...
Marek 12:25...moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho,...
Marek 13:16...odtud něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím...
Marek 13:32...nepominou. Ten den a hodinu však nikdo neznáani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor,...
Marek 14:37... ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení....
Marek 14:43... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a...
Marek 14:59...tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'" Ale ani tak se jejich svědectví neshodovala. Nato se přede...
Marek 16:13...šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatnímAni těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli...
Lukáš 1:15...v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude naplněn Duchem...
Lukáš 3:14...my?" ptali se vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte," odpověděl jim. "Spokojte se se svým...
Lukáš 3:16...někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem...
Lukáš 6:29...druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo prosí, dej a od toho, kdo si...
Lukáš 7:7...si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo, a můj...
Lukáš 7:9..."Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak vrátili do domu a toho...
Lukáš 8:17... Není totiž nic tajného, co nebude zjevenoani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto...
Lukáš 8:27...byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše,...
Lukáš 9:3...nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberteani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani...
Lukáš 10:4...jako beránky mezi vlky. Neberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do...
Lukáš 11:44...jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodíani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona,...
Lukáš 11:46...lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků,...
Lukáš 12:2... Není totiž nic skrytého, co nebude zjevenoani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě,...
Lukáš 12:6...se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale...
Lukáš 12:22..."Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je...
Lukáš 12:24...než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím...
Lukáš 12:26...prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se...
Lukáš 12:27...Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své...
Lukáš 12:29...Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pítani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají...
Lukáš 12:57...jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým...
Lukáš 14:12...nebo večeři, nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase pozvat...
Lukáš 14:35...svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo uši k slyšení, slyš."...
Lukáš 15:16...lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků ...
Lukáš 15:28...zpátky živého a zdravého.' Ale on se rozhněvalani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a...
Lukáš 15:29...jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel...
Lukáš 16:31...neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí jeani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým...
Lukáš 18:13...Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj...
Lukáš 20:8...mu řekli: "Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl...
Lukáš 21:18...mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte...
Lukáš 22:47...se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášem, jedním z...
Lukáš 22:53...a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle - vláda...
Lukáš 23:15...jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic...
Lukáš 23:40...sebe i nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my...
Jan 1:13...v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krveani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se...
Jan 1:25...se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan,...
Jan 1:27...je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v Betanii za...
Jan 4:11...ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká....
Jan 4:21... že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho...
Jan 4:22...Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože...
Jan 5:23...ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší...
Jan 6:7...) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň...
Jan 6:24...díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a...
Jan 7:5...skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl:...
Jan 8:11... neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a nehřeš."...
Jan 8:14...a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, nesoudím nikoho...
Jan 8:19...je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte  ani mého Otce. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce."...
Jan 8:43... Proč nerozumíte řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého...
Jan 15:4...sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. jsem vinná réva a vy...
Jan 16:3...Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani . Předpověděl jsem vám to, abyste si v době...
Jan 17:14...je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale...
Jan 17:16...abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je...
Jan 21:6...něco najdete," řekl jim. Hodili tedy síť a ji ani nemohli utáhnout, kolik v bylo ryb. Učedník, kterého...
Jan 21:25...za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem sepsal, drahý...
Skutky 4:18...jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v...
Skutky 7:5... v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a...
Skutky 8:21... že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem...
Skutky 9:9...odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán...
Skutky 13:25...- hle, on přichází po mně! Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova...
Skutky 13:27...posláno toto slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak...
Skutky 15:10...nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako...
Skutky 17:25...nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco...
Skutky 18:10...se, mluv a nemlč! jsem s tebou a nikdo se  ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž...
Skutky 19:2... když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli," řekli mu na to. "Jak jste tedy byli...
Skutky 19:32... druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého...
Skutky 19:37...muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní...
Skutky 20:33... Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na...
Skutky 23:8... (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.)...
Skutky 23:12...se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně...
Skutky 23:21...mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a čekají jen...
Skutky 25:8... která však nemohli dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti...
Skutky 27:20...vyhodili lodní výbavu. Bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se...
Skutky 27:21...všechna naděje, že se zachráníme. Když dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl:...
Skutky 27:34...své záchrany něco snězte; nikdo z vás nepřijde ani o vlásek!" Po těch slovech vzal chléb, přede všemi...
Skutky 28:17...jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsem v Jeruzalémě zatčen a...
Římanům 3:9...trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohanéAni v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že...
Římanům 3:10... Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí...
Římanům 8:7...smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť neníani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle,...
Římanům 8:26...tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s...
Římanům 8:38...Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí,...
Římanům 8:39... věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže...
Římanům 9:11... Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení...
Římanům 10:7...vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolůani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z...
Římanům 15:3... Usilujme o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno:...
1. Korintským 2:1..."Kdo se chlubí, se chlubí v Hospodinu."  Ani jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží...
1. Korintským 2:6... ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti...
1. Korintským 2:9...nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují...
1. Korintským 3:2...pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snéstani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste...
1. Korintským 3:7...vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sázíani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten,...
1. Korintským 4:3...pro znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. svědomí je čisté, ale tím ještě...
1. Korintským 5:1...smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou vlastního...
1. Korintským 5:10... Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť to byste...
1. Korintským 5:11... pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte...
1. Korintským 6:5...Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale...
1. Korintským 6:10... zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království. A...
1. Korintským 7:15...však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás...
1. Korintským 10:32...k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem...
1. Korintským 11:11...kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž...
1. Korintským 13:4...je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není...
1. Korintským 14:21...jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvímani tak však neposlechnou," praví Hospodin. Jazyky tedy...
1. Korintským 15:9...apoštolů ten nejposlednější; nezasloužím si ani být apoštolem nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval...
1. Korintským 15:13...Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše...
1. Korintským 15:16...mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra...
2. Korintským 3:7...synové Izraele kvůli pomíjející slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli...
2. Korintským 3:10... ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou,...
2. Korintským 9:4... abychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že...
2. Korintským 12:4...ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám...
2. Korintským 12:14...tu křivdu! Právě se k vám chystám potřetíani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o vaše peníze,...
2. Korintským 13:2... nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchuani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví...
Galatským 1:1...vámi všemi. Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce,...
Galatským 1:12...jsem kázal, není z člověka. Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista....
Galatským 1:17... Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krvíani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly...
Galatským 2:2... které kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo...
Galatským 2:3...zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku Titovi. To jen ti vetřelci, ti...
Galatským 2:5...máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročiliAni na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro...
Galatským 3:15... Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané...
Efeským 5:3...nečistota a chamtivost mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není...
Efeským 5:5... Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá...
1. Tesalonickým 2:3...evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod. Naopak! Bůh...
1. Tesalonickým 2:5...srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek!...
1. Tesalonickým 5:5...jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme...
1. Timoteus 1:7...Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře...
1. Timoteus 3:3... pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,...
1. Timoteus 6:16...světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen....
2. Timoteus 1:8... Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej...
2. Timoteus 2:5...jinak by s ním velitel nebyl spokojenAni žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle...
Titus 1:7...nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný,...
Titus 1:15...však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to...
Židům 5:5...musí ho povolat Bůh tak jako Árona. Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu velekněze, ale dal mu ji...
Židům 7:6...vzešli z Abrahamových beder. Melchisedech, který ani nepochází z jejich rodokmenu, však přijal desátek od...
Židům 8:4... aby i on měl co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary...
Židům 9:18...zůstavitel žije, závěť nenabývá platnosti. Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš...
Židům 10:5...Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil;...
Židům 10:8...přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle...
Jakub 4:14...tam rok a vyděláme si obchodem" - vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára....
Jakub 5:12..." Především však, bratři moji, nepřísahejteani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale...
1. Petr 1:8... Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujeteAni teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se...
1. Petr 1:18...předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako...
1. Petr 2:10...ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste...
1. Petr 3:9... milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste...
2. Petr 2:5...spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale...
2. Petr 2:11...nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před...
1. Jan 2:15...a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce tento svět, nemá v sobě...
1. Jan 2:23...zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten i Otce. ve vás...
1. Jan 3:6... tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije...
2. Jan 1:10...jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho...
Juda 1:9...vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo...
Zjevení 2:13...a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit...
Zjevení 3:3...pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zlodějAni se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Máš ale v...
Zjevení 3:15...Božího stvoření: Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi...
Zjevení 3:16...bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažnýani studený ani horký, vyplivnu ze svých úst. Říkáš...
Zjevení 5:3...rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnout....
Zjevení 7:1...drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného...
Zjevení 7:3...dáno, aby škodili zemi a moři: "Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho...
Zjevení 7:16...přebývat mezi nimi. Nebudou nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást...
Zjevení 9:4... Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří...
Zjevení 9:20... mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze...
Zjevení 9:21...ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých...
Zjevení 13:17...nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo...
Zjevení 14:11...jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se...
Zjevení 18:22...kteréhokoli řemesla se v tobě nikdy nenajdeani zvuk mlýnského kamene se v tobě nikdy neozve. Světlo...
Zjevení 20:4...Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na...
Zjevení 21:4...On jim setře každou slzu z očí a smrt nebudeani nářek ani křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé...
Zjevení 21:23...a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva...
Zjevení 21:27...avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou...
Zjevení 22:5...tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou...

Slova obsahující ani: anani (1) ananiáš (9) ananiáši (2) ananiášova (1) ani (1050) aniam (1) anim (1) aniž (39) ašurbanipal (1) azaniášův (1) bani (5) baniho (8) berani (5) beranidla (3) beranidly (1) betanie (6) betanii (6) caananimu (2) cefaniáš (1) cefaniáše (3) cefaniáši (1) cefaniášova (2) cefaniášovi (1) cefaniášovu (1) daniel (41) daniela (15) danielem (1) danieli (6) danielova (1) danielově (2) danielovi (9) danielovu (1) danimu (1) dlani (5) etanim (1) ganim (3) havrani (3) hejtmani (3) hranic (7) hranice (77) hranicemi (1) hranici (27) hranicí (2) hranicích (4) hranicím (4) hraničícího (1) hraničními (1) chanani (6) chananiáš (16) chananiáše (1) chananiáši (1) chananiášova (1) chananiášovi (9) chananiášův (1) chananiho (4) chananimu (1) chaniel (2) jaazaniáš (3) jaazaniáše (3) janim (1) kenani (1) kenaniáš (3) konaniáš (3) lysaniáš (1) mataniáš (11) mataniáše (1) mataniášova (4) nachmaniho (1) nanic (1) neodstranil (1) neranil (1) netaniáš (2) netaniáše (4) netaniášova (3) netaniášův (10) nezranil (1) odstranil (18) odstranili (4) odstranit (3) ohranič (1) ohraničeno (2) panicové (1) planinou (1) planinu (3) podmanil (3) podmanila (1) podmanit (1) pohraničních (1) poranil (2) poranili (1) postranic (2) postranice (3) postranicemi (1) postranicích (1) přerozmanitou (1) ranil (15) ranila (3) ranili (1) ranit (2) rozmanité (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |