Anebo

Hledám varianty 'anebo' [ anebo ]. Nalezeno 100 veršù.
Exodus 12:19... bude vyloučen z izraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých...
Exodus 21:16...člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci...
Leviticus 5:22...nebo když bude svého bližního okrádat či vydírat anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře....
Leviticus 5:24...úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našelanebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši...
Leviticus 22:5...se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnilaanebo člověka, který by ho poskvrnil nějakou nečistotou,...
Leviticus 24:16...se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka...
Leviticus 25:47...zchudne, takže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i...
Leviticus 25:49...jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej...
Numeri 30:14...přísežný závazek, jímž by se omezovala, potvrdíanebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího...
Numeri 35:21...po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemřeanebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný...
Numeri 35:22...někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelstvíanebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na...
Numeri 35:23...anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslněanebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který...
Deuteronomium 4:32...po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid...
Deuteronomium 6:7... sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako...
Deuteronomium 11:19... sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých...
Deuteronomium 17:12... stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohuanebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele...
Deuteronomium 22:2...bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe...
Deuteronomium 24:3...list, ho do ruky a pošle ji z domuAnebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel,...
Deuteronomium 24:14... chudého a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý...
Jozue 24:15... bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekouanebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům...
Soudců 2:22...Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcovéanebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s...
Soudců 20:28...znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncůmanebo máme přestat?" "Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je...
1. Samuel 21:4... Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz...
1. Samuel 26:10...Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemřeanebo vytáhne do války a zahyne. ale Hospodin chraň,...
2. Samuel 24:13...měsíce pronásledován a prchat před nepřáteliAnebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a...
1. Královská 18:27...se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle...
1. Královská 20:39... Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval...
1. Královská 21:2...palácem! Dám ti místo jinou vinici, lepšíanebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře."...
1. Královská 21:6... Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbroanebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.' Jenže on na to:...
1. Letopisů 21:12... kdy bude stíhat meč tvých nepřátelanebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a...
2. Letopisů 8:6...mu zlíbilo postavit, v Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé své říši. Všechno obyvatelstvo...
2. Letopisů 30:25...všemi cizinci, dorazili z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná...
Nehemiáš 13:24...děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim to,...
Job 3:15...a velmoži, jejichž stavby jsou troskamianebo s velmoži, kteří oplývali zlatem, kteří si příbytky...
Job 12:8... poučí, ptáci na nebi ti to povědíanebo promluv se zemí, poučí, ryby v moři ti to...
Job 13:22...tvými hrůzami. Potom vyzvi, se obhájímanebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik...
Job 33:19...uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl šípAnebo ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech stálé...
Job 38:31...když zamrzne? Umíš Plejády pouty připoutat anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít...
Žalmy 90:10...s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina...
Kazatel 2:19...zdědí můj následník. Kdo , zda bude moudrýanebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co jsem se lopotně...
Kazatel 9:1...skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý...
Kazatel 9:12...svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síťanebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají...
Kazatel 11:5... nikdy nesklidí. Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu...
Kazatel 12:14... co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň...
Izaiáš 38:14...s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak...
Izaiáš 40:20...od zlatníka, s řetízky tepanými ze stříbraAnebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a...
Jeremiáš 13:23...ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře...
Jeremiáš 24:8...ty, kdo zbyli v Jeruzalémě a zůstali v této zemi anebo se usadili v Egyptě, ty všechny pokládám za špatné...
Jeremiáš 37:18...řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste dali do vězení? A...
Jeremiáš 40:5...judských měst. Bydli u něj mezi svým lidemAnebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu...
Jeremiáš 43:3...nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!" A tak Jochanan, syn Kareachův,...
Jeremiáš 44:28...do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda anebo jejich. A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na...
Pláč 5:22...se vrátíme! Obnov naše dny, jsou jako dřív!  Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás...
Ezechiel 16:37... s nimiž ses těšila, jsi je milovalaanebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z celého okolí a...
Ezechiel 21:25... Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se...
Joel 1:2...nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem o tom povězte, vaše...
Amos 3:12...Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří si hoví...
Matouš 9:5...vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka ...
Matouš 11:3...učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který přijítanebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a...
Matouš 17:15...padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale...
Matouš 17:25...králové daně a poplatky? Od vlastních synůanebo od cizích?" "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou...
Matouš 20:15...tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chciAnebo snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou...
Matouš 24:23...Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní...
Matouš 24:26...vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejteanebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna...
Matouš 25:37... kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme viděli jako...
Matouš 25:38...Kdy jsme viděli jako cizince a přijali  anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme viděli nemocného...
Matouš 25:39...a oblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví:...
Marek 2:9...Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli,...
Marek 13:21... Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní...
Lukáš 5:23...snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka ...
Lukáš 14:5..."Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli?"...
Lukáš 14:31...člověk začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému,...
Lukáš 17:21...nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království je přece mezi vámi!"...
Lukáš 17:23... ale neuvidíte. Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako...
Jan 4:27...mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán,...
Jan 19:10...naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovatanebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade...
Skutky 24:20...mají, měli by tu stát před tebou a žalovat Anebo řeknou zde tito, jaký zločin na našli, když...
Skutky 28:6...se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli,...
Římanům 2:4...soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéžAnebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti,...
Římanům 4:10... kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezánanebo předtím? Nebylo to po obřízce, ale před ! Znamení...
Římanům 6:16...toho, koho posloucháte, hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste...
Římanům 14:10...živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratraAnebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme...
1. Korintským 4:3...- aby byl shledán věrným. Co o mně soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro znamená velmi málo; nezáleží mi...
1. Korintským 4:21...v moci. Co chcete? Abych k vám přišel s holíanebo s duchem lásky a mírnosti? Proslýchá se dokonce, že...
1. Korintským 7:11... Pokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem. Stejně tak muž neopouští...
1. Korintským 7:28...Nesnaž se najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás...
1. Korintským 10:19...říci? Že maso obětované modlám něco znamenáAnebo že modla něco znamená? Nikoli. Říkám však, že pohané...
2. Korintským 5:9...byli doma u Pána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili....
2. Korintským 5:10...za to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto...
2. Korintským 9:7... dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh...
2. Korintským 10:12...vám přijdeme. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší...
2. Korintským 11:7...při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčitAnebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží...
Galatským 3:2...jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákonaanebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum?...
Galatským 3:5...a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákonaanebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je...
Filipským 1:20...těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít - to je pro Kristus, a umřít - to je...
Filipským 3:12...vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen...
Jakub 2:15...Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: "Jděte v pokoji, je...
Jakub 3:12...Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává...
Jakub 4:5...být přítelem světa, stává se Božím nepřítelemAnebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch,...
Zjevení 3:15...- nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |