Andělů

Hledám varianty 'andělů' [ anděly (26) andělům (8) andělů (20) andělu (14) andělovi (2) andělem (6) andělech (1) andělé (35) anděla (52) anděl (123) ]. Nalezeny 273 verše.
Genesis 16:7...pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla?...
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její...
Genesis 16:10...své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik,...
Genesis 16:11... Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu...
Genesis 19:1...Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je...
Genesis 19:15...si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítatandělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě...
Genesis 21:17...se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se,...
Genesis 22:11...podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl....
Genesis 22:15..."Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při...
Genesis 24:7...dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ...
Genesis 24:40... před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral...
Genesis 28:12...a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem...
Genesis 31:11...a strakatí. Tehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl:...
Genesis 32:2...odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží...
Genesis 48:16...mým pastýřem po celý můj život po dnešní denAnděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Exodus 3:2...plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl...
Exodus 14:19...i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel...
Exodus 23:20...v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl na místo,...
Exodus 23:23...nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům,...
Exodus 32:34...však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování,...
Exodus 33:2...‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce, Chetejce, Perizejce,...
Numeri 20:16...tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš...
Numeri 22:22...kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím...
Numeri 22:23...služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z...
Numeri 22:24...bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran...
Numeri 22:25...zídkami. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu...
Numeri 22:26...Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil se do soutěsky, kde nebyla...
Numeri 22:27...ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem...
Numeri 22:31...Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil...
Numeri 22:32...v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle,...
Numeri 22:34... ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi...
Numeri 22:35...se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co...
Soudců 2:1...Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do...
Soudců 2:4...bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se...
Soudců 5:23... prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to,...
Soudců 6:11...bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi...
Soudců 6:12...lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný...
Soudců 6:20...to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu...
Soudců 6:21...vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem...
Soudců 6:22... Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem...
Soudců 13:3...a neměla děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale...
Soudců 13:6..."Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi...
Soudců 13:9...se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její...
Soudců 13:13...zařídit? Jak s ním máme nakládat?" Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho,...
Soudců 13:15... co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a...
Soudců 13:16... tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl...
Soudců 13:17...Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, ...
Soudců 13:18... poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je...
Soudců 13:20...plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned...
Soudců 13:21...k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl...
1. Samuel 29:9...jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do...
2. Samuel 14:17... Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se ...
2. Samuel 14:20...stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s...
2. Samuel 19:28...u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský...
2. Samuel 24:16...Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím...
2. Samuel 24:17...mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil...
1. Královská 13:18...mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije...
1. Královská 19:5...pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u...
1. Královská 19:7...vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!"...
2. Královská 1:3...Ekronu, jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi...
2. Královská 1:15...muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se...
2. Královská 19:35...můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a...
1. Letopisů 21:12... kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď...
1. Letopisů 21:15...mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu...
1. Letopisů 21:16... David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem...
1. Letopisů 21:18...Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a...
1. Letopisů 21:20... který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se...
1. Letopisů 21:27...oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát...
1. Letopisů 21:30...hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina...
2. Letopisů 32:21...a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdce...
Job 5:1... Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komuandělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí rozhořčení,...
Job 15:15...být v právu, kdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima...
Job 33:23...jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který...
Žalmy 34:8... ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil....
Žalmy 35:5... jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta je temná a kluzká,...
Žalmy 35:6...Jejich cesta je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na svoji síť nastražili,...
Žalmy 78:49...svůj poslal na , prchlivost, zlobu a souženíanděly zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv,...
Žalmy 91:11...se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na rukou...
Žalmy 103:20...vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy,...
Žalmy 148:2...ho z výšin svých! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho,...
Izaiáš 37:36... jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali,...
Izaiáš 63:9... Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své lásce a smilování je sám...
Daniel 3:28... Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj...
Daniel 6:23...odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili,...
Ozeáš 12:5...paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasilandělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil....
Zachariáš 1:9...jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal...
Zachariáš 1:11...onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle...
Zachariáš 1:12...celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se konečně...
Zachariáš 1:13... se na hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými...
Zachariáš 1:14...se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchyAnděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví...
Zachariáš 2:2...jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily...
Zachariáš 2:7...odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný...
Zachariáš 3:1...velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval....
Zachariáš 3:3...oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a...
Zachariáš 3:5...čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu...
Zachariáš 3:6... Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 4:1...posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se probouzí ten,...
Zachariáš 4:4...od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš,...
Zachariáš 4:5... pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi:...
Zachariáš 5:2...- jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se  anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů...
Zachariáš 5:5...nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a...
Zachariáš 5:8...koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil...
Zachariáš 5:10...nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl....
Zachariáš 6:4...hřebci. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští...
Zachariáš 6:5... kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi...
Zachariáš 12:8...den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, jako anděl Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít...
Malachiáš 3:1...do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází, praví...
Matouš 1:20...přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii...
Matouš 1:24... zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ale do...
Matouš 2:13...odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do...
Matouš 2:19...Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň,...
Matouš 4:6..." řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys...
Matouš 4:11...'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl...
Matouš 13:39...je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak...
Matouš 13:41...to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující,...
Matouš 13:49...vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé...
Matouš 16:27...Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen,...
Matouš 18:10...z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského...
Matouš 22:30...se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak...
Matouš 24:31...oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze...
Matouš 24:36... Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů...
Matouš 25:31...přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou...
Matouš 25:41...ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl...
Matouš 26:53...svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle...
Matouš 28:2...zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho...
Matouš 28:5...a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu,...
Marek 1:13...ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje...
Marek 8:38... přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, říkám vám, že někteří z těch,...
Marek 12:25... nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak...
Marek 13:27...v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od...
Marek 13:32... Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte....
Lukáš 1:11...modlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš...
Lukáš 1:13...spatřil, byl ohromen a přemožen strachemAnděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla...
Lukáš 1:18...lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v...
Lukáš 1:19...stařec! I moje manželka je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží...
Lukáš 1:26...Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k...
Lukáš 1:30...ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlelaAnděl ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla...
Lukáš 1:34...bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na...
Lukáš 1:35...svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl  anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno...
Lukáš 1:38... se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od  anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla...
Lukáš 2:9...u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili,...
Lukáš 2:10...je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou...
Lukáš 2:13...zavinuté do plenek, ležící v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto...
Lukáš 2:15...na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do...
Lukáš 2:21...přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas...
Lukáš 4:10...Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili, a ponesou na...
Lukáš 9:26... přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí,...
Lukáš 12:8...před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly. Kdo ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před...
Lukáš 12:9...před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude...
Lukáš 15:10...Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš...
Lukáš 16:22...lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřelandělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč...
Lukáš 20:36... Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení...
Lukáš 22:43...nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy...
Lukáš 24:23... Pak přišly a říkaly, že dokonce měly viděníAndělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke...
Jan 1:51... amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka." ...
Jan 12:29..."Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně...
Jan 20:12...předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou....
Skutky 5:19...zatknout a vsadit do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl...
Skutky 6:15...něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho zeptal: "Je to...
Skutky 7:30...letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění...
Skutky 7:35...a vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla ukázal v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na...
Skutky 7:38...ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci....
Skutky 7:53...zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to slyšeli,...
Skutky 8:26...v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k...
Skutky 10:3...kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!" V úleku na něj...
Skutky 10:4...na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží...
Skutky 10:7... který dům u moře." Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a...
Skutky 10:22...u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá...
Skutky 11:13...toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech...
Skutky 12:7...hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a...
Skutky 12:8...ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z rukouanděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal, anděl...
Skutky 12:9...Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že vidění. Když minuli...
Skutky 12:10... Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím...
Skutky 12:11...vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a vytrhl z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský...
Skutky 12:15... že je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli...
Skutky 12:23...boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán...
Skutky 23:8...totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl...
Skutky 23:9...něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal obávat,...
Skutky 27:23...z vás nepřijde o život. Dnes v noci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj...
Římanům 8:38...nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani životandělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc,...
1. Korintským 4:9...k smrti stali podívanou světu - lidemandělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v...
1. Korintským 6:3...takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale s...
1. Korintským 11:10...si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy...
1. Korintským 13:1...vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidíandělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů....
2. Korintským 11:14... A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho...
Galatským 1:8... Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám...
Galatským 3:19...toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro...
Galatským 4:14...mnou a neodmítli . Přijali jste jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení?...
2. Tesalonickým 1:7... Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají...
1. Timoteus 3:16...byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a...
1. Timoteus 5:21... před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se...
Židům 1:4...na výsostech. Tento Syn o tolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému...
Židům 1:5...jména se mu dostalo. Vždyť kterémuandělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška...
Židům 1:6...na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry,...
Židům 1:7... říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých...
Židům 1:13...jsi tentýž - tvá léta neskončí!" A kterémuandělů kdy řekl: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k...
Židům 1:14...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní...
Židům 2:2...unášet pryč. Jestliže slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a každou...
Židům 2:5... Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk,...
Židům 2:7...je lidský tvor, že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k...
Židům 2:9...ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a...
Židům 2:16...po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve...
Židům 12:22...- nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených,...
Židům 13:2...pohostinnost - díky někteří nevědomky hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s...
1. Petr 1:12...seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto...
1. Petr 3:22...nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení...
2. Petr 2:4...a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni...
2. Petr 2:11...vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem...
Juda 1:6...mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to byloanděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale...
Zjevení 1:1... co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten...
Zjevení 1:20... a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví." "Andělu...
Zjevení 2:1...sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví." "Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve...
Zjevení 2:8... tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i...
Zjevení 2:12...církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který ...
Zjevení 2:18... jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží,...
Zjevení 3:1... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který ...
Zjevení 3:5...jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím...
Zjevení 3:7... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a...
Zjevení 3:14... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný...
Zjevení 5:2...sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu...
Zjevení 5:11...bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným...
Zjevení 7:1...hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři...
Zjevení 7:2...ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo...
Zjevení 7:11...Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí...
Zjevení 8:2...na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic....
Zjevení 8:3...tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu...
Zjevení 8:5...vystoupil z andělovy ruky před Boží tvářAnděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a...
Zjevení 8:6... hromobití, blýskání a zemětřesení. Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení....
Zjevení 8:7...pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to...
Zjevení 8:8...a shořela veškerá zeleň. Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí...
Zjevení 8:10...třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a...
Zjevení 8:12...zemřelo, neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a...
Zjevení 8:13..."Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý...
Zjevení 9:1...zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl...
Zjevení 9:11...lidem po pět měsíců. Měly nad sebou králeanděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v...
Zjevení 9:13...hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře...
Zjevení 9:14... který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou...
Zjevení 9:15...řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby...
Zjevení 10:1...svých krádeží. Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl...
Zjevení 10:5...co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl...
Zjevení 10:7...nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak...
Zjevení 10:8... pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu otevřenou knížku."...
Zjevení 10:9...zemi tu otevřenou knížku." Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi ji...
Zjevení 10:10...jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med,...
Zjevení 11:15..."běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království...
Zjevení 12:7...šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé,...
Zjevení 12:9...celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v...
Zjevení 14:6...lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium,...
Zjevení 14:8... zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon,...
Zjevení 14:9...smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a...
Zjevení 14:10...bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na...
Zjevení 14:15...korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku:...
Zjevení 14:17... Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě...
Zjevení 14:18...on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na...
Zjevení 14:19...země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je...
Zjevení 15:1...uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze ...
Zjevení 15:6...chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni...
Zjevení 15:7...pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky...
Zjevení 15:8...do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká...
Zjevení 16:1...uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem...
Zjevení 16:5...prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který...
Zjevení 17:1...veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď,...
Zjevení 17:7...v naprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženy i šelmy, která ji...
Zjevení 18:1...nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla...
Zjevení 18:21...za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do...
Zjevení 19:17...KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na...
Zjevení 20:1...se nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od...
Zjevení 21:9...smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních...
Zjevení 21:12...s dvanácti branami, na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři...
Zjevení 21:17...hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město...
Zjevení 22:6...Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků. Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh,...
Zjevení 22:8...uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl:...
Zjevení 22:16...a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. jsem...

Slova obsahující andělů: andělů (20) andělům (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |