Anděl

Hledám varianty 'anděl' [ anděly (26) andělům (8) andělů (20) andělu (14) andělovi (2) andělem (6) andělech (1) andělé (35) anděla (52) anděl (123) ]. Nalezeny 273 verše.
Genesis 16:7...pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla?...
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její...
Genesis 16:10...své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik,...
Genesis 16:11... Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu...
Genesis 19:1...Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je...
Genesis 19:15...si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítatandělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě...
Genesis 21:17...se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se,...
Genesis 22:11...podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl....
Genesis 22:15..."Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při...
Genesis 24:7...dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ...
Genesis 24:40... před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral...
Genesis 28:12...a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem...
Genesis 31:11...a strakatí. Tehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl:...
Genesis 32:2...odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží...
Genesis 48:16...mým pastýřem po celý můj život po dnešní denAnděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Exodus 3:2...plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl...
Exodus 14:19...i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel...
Exodus 23:20...v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl na místo,...
Exodus 23:23...nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům,...
Exodus 32:34...však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování,...
Exodus 33:2...‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce, Chetejce, Perizejce,...
Numeri 20:16...tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš...
Numeri 22:22...kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím...
Numeri 22:23...služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z...
Numeri 22:24...bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran...
Numeri 22:25...zídkami. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu...
Numeri 22:26...Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil se do soutěsky, kde nebyla...
Numeri 22:27...ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem...
Numeri 22:31...Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil...
Numeri 22:32...v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle,...
Numeri 22:34... ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi...
Numeri 22:35...se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co...
Soudců 2:1...Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do...
Soudců 2:4...bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se...
Soudců 5:23... prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to,...
Soudců 6:11...bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi...
Soudců 6:12...lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný...
Soudců 6:20...to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu...
Soudců 6:21...vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem...
Soudců 6:22... Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem...
Soudců 13:3...a neměla děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale...
Soudců 13:6..."Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi...
Soudců 13:9...se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její...
Soudců 13:13...zařídit? Jak s ním máme nakládat?" Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho,...
Soudců 13:15... co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a...
Soudců 13:16... tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl...
Soudců 13:17...Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, ...
Soudců 13:18... poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je...
Soudců 13:20...plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned...
Soudců 13:21...k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl...
1. Samuel 29:9...jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do...
2. Samuel 14:17... Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se ...
2. Samuel 14:20...stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s...
2. Samuel 19:28...u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský...
2. Samuel 24:16...Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím...
2. Samuel 24:17...mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil...
1. Královská 13:18...mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije...
1. Královská 19:5...pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u...
1. Královská 19:7...vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!"...
2. Královská 1:3...Ekronu, jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi...
2. Královská 1:15...muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se...
2. Královská 19:35...můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a...
1. Letopisů 21:12... kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď...
1. Letopisů 21:15...mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu...
1. Letopisů 21:16... David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem...
1. Letopisů 21:18...Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a...
1. Letopisů 21:20... který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se...
1. Letopisů 21:27...oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát...
1. Letopisů 21:30...hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina...
2. Letopisů 32:21...a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdce...
Job 5:1... Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komuandělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí rozhořčení,...
Job 15:15...být v právu, kdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima...
Job 33:23...jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který...
Žalmy 34:8... ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil....
Žalmy 35:5... jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta je temná a kluzká,...
Žalmy 35:6...Jejich cesta je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na svoji síť nastražili,...
Žalmy 78:49...svůj poslal na , prchlivost, zlobu a souženíanděly zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv,...
Žalmy 91:11...se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na rukou...
Žalmy 103:20...vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy,...
Žalmy 148:2...ho z výšin svých! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho,...
Izaiáš 37:36... jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali,...
Izaiáš 63:9... Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své lásce a smilování je sám...
Daniel 3:28... Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj...
Daniel 6:23...odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili,...
Ozeáš 12:5...paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasilandělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil....
Zachariáš 1:9...jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal...
Zachariáš 1:11...onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle...
Zachariáš 1:12...celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se konečně...
Zachariáš 1:13... se na hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými...
Zachariáš 1:14...se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchyAnděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví...
Zachariáš 2:2...jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily...
Zachariáš 2:7...odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný...
Zachariáš 3:1...velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval....
Zachariáš 3:3...oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a...
Zachariáš 3:5...čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu...
Zachariáš 3:6... Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 4:1...posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se probouzí ten,...
Zachariáš 4:4...od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš,...
Zachariáš 4:5... pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi:...
Zachariáš 5:2...- jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se  anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů...
Zachariáš 5:5...nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a...
Zachariáš 5:8...koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil...
Zachariáš 5:10...nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl....
Zachariáš 6:4...hřebci. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští...
Zachariáš 6:5... kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi...
Zachariáš 12:8...den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, jako anděl Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít...
Malachiáš 3:1...do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází, praví...
Matouš 1:20...přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii...
Matouš 1:24... zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ale do...
Matouš 2:13...odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do...
Matouš 2:19...Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň,...
Matouš 4:6..." řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys...
Matouš 4:11...'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl...
Matouš 13:39...je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak...
Matouš 13:41...to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující,...
Matouš 13:49...vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé...
Matouš 16:27...Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen,...
Matouš 18:10...z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského...
Matouš 22:30...se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak...
Matouš 24:31...oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze...
Matouš 24:36... Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů...
Matouš 25:31...přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou...
Matouš 25:41...ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl...
Matouš 26:53...svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle...
Matouš 28:2...zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho...
Matouš 28:5...a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu,...
Marek 1:13...ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje...
Marek 8:38... přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, říkám vám, že někteří z těch,...
Marek 12:25... nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak...
Marek 13:27...v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od...
Marek 13:32... Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte....
Lukáš 1:11...modlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš...
Lukáš 1:13...spatřil, byl ohromen a přemožen strachemAnděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla...
Lukáš 1:18...lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v...
Lukáš 1:19...stařec! I moje manželka je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží...
Lukáš 1:26...Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k...
Lukáš 1:30...ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlelaAnděl ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla...
Lukáš 1:34...bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na...
Lukáš 1:35...svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl  anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno...
Lukáš 1:38... se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od  anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla...
Lukáš 2:9...u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili,...
Lukáš 2:10...je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou...
Lukáš 2:13...zavinuté do plenek, ležící v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto...
Lukáš 2:15...na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do...
Lukáš 2:21...přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas...
Lukáš 4:10...Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili, a ponesou na...
Lukáš 9:26... přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí,...
Lukáš 12:8...před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly. Kdo ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před...
Lukáš 12:9...před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude...
Lukáš 15:10...Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš...
Lukáš 16:22...lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřelandělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč...
Lukáš 20:36... Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení...
Lukáš 22:43...nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy...
Lukáš 24:23... Pak přišly a říkaly, že dokonce měly viděníAndělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke...
Jan 1:51... amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka." ...
Jan 12:29..."Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně...
Jan 20:12...předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou....
Skutky 5:19...zatknout a vsadit do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl...
Skutky 6:15...něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho zeptal: "Je to...
Skutky 7:30...letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění...
Skutky 7:35...a vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla ukázal v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na...
Skutky 7:38...ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci....
Skutky 7:53...zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to slyšeli,...
Skutky 8:26...v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k...
Skutky 10:3...kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!" V úleku na něj...
Skutky 10:4...na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží...
Skutky 10:7... který dům u moře." Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a...
Skutky 10:22...u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá...
Skutky 11:13...toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech...
Skutky 12:7...hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a...
Skutky 12:8...ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z rukouanděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal, anděl...
Skutky 12:9...Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že vidění. Když minuli...
Skutky 12:10... Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím...
Skutky 12:11...vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a vytrhl z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský...
Skutky 12:15... že je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli...
Skutky 12:23...boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán...
Skutky 23:8...totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl...
Skutky 23:9...něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal obávat,...
Skutky 27:23...z vás nepřijde o život. Dnes v noci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj...
Římanům 8:38...nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani životandělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc,...
1. Korintským 4:9...k smrti stali podívanou světu - lidemandělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v...
1. Korintským 6:3...takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale s...
1. Korintským 11:10...si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy...
1. Korintským 13:1...vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidíandělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů....
2. Korintským 11:14... A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho...
Galatským 1:8... Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám...
Galatským 3:19...toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro...
Galatským 4:14...mnou a neodmítli . Přijali jste jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení?...
2. Tesalonickým 1:7... Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají...
1. Timoteus 3:16...byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a...
1. Timoteus 5:21... před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se...
Židům 1:4...na výsostech. Tento Syn o tolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému...
Židům 1:5...jména se mu dostalo. Vždyť kterémuandělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška...
Židům 1:6...na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry,...
Židům 1:7... říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých...
Židům 1:13...jsi tentýž - tvá léta neskončí!" A kterémuandělů kdy řekl: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k...
Židům 1:14...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní...
Židům 2:2...unášet pryč. Jestliže slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a každou...
Židům 2:5... Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk,...
Židům 2:7...je lidský tvor, že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k...
Židům 2:9...ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a...
Židům 2:16...po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve...
Židům 12:22...- nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených,...
Židům 13:2...pohostinnost - díky někteří nevědomky hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s...
1. Petr 1:12...seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto...
1. Petr 3:22...nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení...
2. Petr 2:4...a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni...
2. Petr 2:11...vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem...
Juda 1:6...mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to byloanděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale...
Zjevení 1:1... co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten...
Zjevení 1:20... a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví." "Andělu...
Zjevení 2:1...sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví." "Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve...
Zjevení 2:8... tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i...
Zjevení 2:12...církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který ...
Zjevení 2:18... jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží,...
Zjevení 3:1... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který ...
Zjevení 3:5...jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím...
Zjevení 3:7... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a...
Zjevení 3:14... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný...
Zjevení 5:2...sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu...
Zjevení 5:11...bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným...
Zjevení 7:1...hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři...
Zjevení 7:2...ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo...
Zjevení 7:11...Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí...
Zjevení 8:2...na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic....
Zjevení 8:3...tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu...
Zjevení 8:5...vystoupil z andělovy ruky před Boží tvářAnděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a...
Zjevení 8:6... hromobití, blýskání a zemětřesení. Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení....
Zjevení 8:7...pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to...
Zjevení 8:8...a shořela veškerá zeleň. Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí...
Zjevení 8:10...třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a...
Zjevení 8:12...zemřelo, neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a...
Zjevení 8:13..."Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý...
Zjevení 9:1...zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl...
Zjevení 9:11...lidem po pět měsíců. Měly nad sebou králeanděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v...
Zjevení 9:13...hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře...
Zjevení 9:14... který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou...
Zjevení 9:15...řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby...
Zjevení 10:1...svých krádeží. Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl...
Zjevení 10:5...co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl...
Zjevení 10:7...nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak...
Zjevení 10:8... pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu otevřenou knížku."...
Zjevení 10:9...zemi tu otevřenou knížku." Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi ji...
Zjevení 10:10...jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med,...
Zjevení 11:15..."běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království...
Zjevení 12:7...šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé,...
Zjevení 12:9...celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v...
Zjevení 14:6...lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium,...
Zjevení 14:8... zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon,...
Zjevení 14:9...smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a...
Zjevení 14:10...bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na...
Zjevení 14:15...korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku:...
Zjevení 14:17... Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě...
Zjevení 14:18...on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na...
Zjevení 14:19...země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je...
Zjevení 15:1...uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze ...
Zjevení 15:6...chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni...
Zjevení 15:7...pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky...
Zjevení 15:8...do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká...
Zjevení 16:1...uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem...
Zjevení 16:5...prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který...
Zjevení 17:1...veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď,...
Zjevení 17:7...v naprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženy i šelmy, která ji...
Zjevení 18:1...nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla...
Zjevení 18:21...za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do...
Zjevení 19:17...KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na...
Zjevení 20:1...se nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od...
Zjevení 21:9...smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních...
Zjevení 21:12...s dvanácti branami, na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři...
Zjevení 21:17...hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město...
Zjevení 22:6...Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků. Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh,...
Zjevení 22:8...uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl:...
Zjevení 22:16...a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. jsem...

Slova obsahující anděl: anděl (123) anděla (52) andělé (35) andělech (1) andělem (6) andělích (1) andělovi (2) andělovy (1) andělském (1) andělský (1) andělu (14) andělů (20) andělům (8) anděly (26) archanděl (1) archanděla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |