Amen

Hledám varianty 'amen' [ amen ]. Nalezeny 124 verše.
Numeri 5:22...lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na...
Deuteronomium 27:15...ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A...
Deuteronomium 27:16...svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A...
Deuteronomium 27:17...mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A všechen...
Deuteronomium 27:18...svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalce,...
Deuteronomium 27:19... sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce -...
Deuteronomium 27:20...zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A...
Deuteronomium 27:21...s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou...
Deuteronomium 27:22...otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen...
Deuteronomium 27:23...obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A...
Deuteronomium 27:24...zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit, aby prolil nevinnou...
Deuteronomium 27:25...prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova...
Deuteronomium 27:26...slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha...
1. Královská 1:36.... Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil...
1. Letopisů 16:36... od věků na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho...
Nehemiáš 5:13...a prázdný." Celé shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle...
Nehemiáš 8:6...Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se...
Žalmy 41:14...Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěkyAmen! Amen! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů...
Žalmy 72:19...navěky, jeho slávy je plná celá zemAmen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna Jišajova....
Žalmy 89:53...a jeho šlépějím! Hospodin je požehnán navěkyAmen! Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky...
Žalmy 106:48... od věků navěky! všechen lid odpovíAmen! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho...
Jeremiáš 11:5...mlékem a medem' - zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej...
Jeremiáš 28:6...lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin učiní. Kéž...
Matouš 5:18...Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnitAmen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani...
Matouš 5:26...a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězeníAmen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš...
Matouš 6:2...a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidíAmen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš...
Matouš 6:5...a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmiAmen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když se...
Matouš 6:16...hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postíAmen, říkám vám, že mají svou odměnu. Když se postíš,...
Matouš 8:10...tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel!...
Matouš 10:15...nebo města a setřeste si z nohou i jeho prachAmen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a...
Matouš 10:23...pronásledovat v jednom městě, utečte do jinéhoAmen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde...
Matouš 10:42...z těchto maličkých, protože je to můj učedníkamen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš...
Matouš 11:11...tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana...
Matouš 13:17...vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyšíAmen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili...
Matouš 16:28...a tehdy každému odplatí podle jeho skutkůAmen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě...
Matouš 17:20...[21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice,...
Matouš 18:3...malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti,...
Matouš 18:13...hledat tu bloudící? A když ji konečně najdeamen, říkám vám, že se z raduje více než z těch...
Matouš 18:18...je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daníAmen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v...
Matouš 19:23...mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do...
Matouš 19:28...šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste následovali, že při...
Matouš 21:21...tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat...
Matouš 21:31...vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího...
Matouš 23:36... kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářemAmen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení!...
Matouš 24:2...stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechnoAmen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno...
Matouš 24:34...vše, vězte, že se blíží, že je ve dveříchAmen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno...
Matouš 24:47...kterého pán při příchodu zastihne, že tak jednáAmen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem....
Matouš 25:12...‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte...
Matouš 25:40...žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z...
Matouš 25:45...nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z...
Matouš 26:13...žena polila tělo mastí, připravila na pohřebAmen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto...
Matouš 26:21...byl za stolem s Dvanácti, uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se...
Matouš 26:34...Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout,...
Marek 3:28...nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho důmAmen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům...
Marek 8:12...povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení...
Marek 9:1...svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně...
Marek 9:41...podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiášiamen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale...
Marek 10:15...jim - vždyť právě takovým patří Boží královstvíAmen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako...
Marek 10:29...opustili a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo...
Marek 11:23...jim na to řekl: "Mějte Boží víruAmen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a...
Marek 12:43...čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni,...
Marek 13:30...věci, vězte, že je blízko, že je ve dveřích!  Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to...
Marek 14:9... co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbuAmen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno...
Marek 14:18...byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo se mnou, zradí."...
Marek 14:25... krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohéAmen, říkám vám, že neokusím plod vinné révy do dne,...
Marek 14:30...prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát...
Lukáš 4:24... udělej i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu...
Lukáš 12:37... které pán při svém příchodu zastihne bdícíAmen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl,...
Lukáš 18:17...jim - vždyť právě takovým patří Boží královstvíAmen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako...
Lukáš 18:29..."my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." "Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo...
Lukáš 21:32...tyto věci, vězte, že se blíží Boží královstvíAmen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to...
Lukáš 23:43...do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne...
Jan 1:51...fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly,...
Jan 3:3...ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže...
Jan 3:5...lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha,...
Jan 3:11...Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a...
Jan 5:19...tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic,...
Jan 5:24...Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslalAmen, amen, říkám vám: Kdo slyší slovo a věří Tomu,...
Jan 5:25...na soud, ale již přešel ze smrti do životaAmen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a je tu, kdy...
Jan 6:26... kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli...
Jan 6:32...jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš....
Jan 6:47... kdo viděl Otce, je ten, který je od BohaAmen, amen, říkám vám: Kdo věří, věčný život. jsem...
Jan 6:53...může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a...
Jan 8:34...říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem...
Jan 8:51...slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudíAmen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová slovo, navěky...
Jan 8:58...řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, jsem."...
Jan 10:1...ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale...
Jan 10:7...chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: jsem dveře ovcí. Všichni, kolik...
Jan 12:24..."Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslavenAmen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a...
Jan 13:16...se chovali, jako jsem se zachoval k vámAmen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a...
Jan 13:20... abyste, se to stane, uvěřili, že jsemAmen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá ;...
Jan 13:21...slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás zradí." Učedníci...
Jan 13:38...život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen, říkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát ...
Jan 14:12...a Otec ve mně, jen kvůli těm skutkům věřteAmen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky,...
Jan 16:20... neuvidíte a za další okamžik spatříte'? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět...
Jan 16:23...nevezme. V ten den se nebudete ptát na nicAmen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém...
Jan 21:18... mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas ovceAmen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a...
Římanům 1:25...nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěkyAmen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy...
Římanům 9:5... který je nade vším, Bůh požehnaný navěkyAmen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele...
Římanům 11:36...něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěkyAmen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste...
Římanům 15:33...si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemiAmen. Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v...
Římanům 16:27...Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěkyAmen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a...
1. Korintským 14:16...a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne "Amen" ke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš? Děkuješ...
2. Korintským 1:20...ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v...
Galatským 1:5...Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věkůAmen. Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás...
Galatským 6:18...Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratřiAmen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým,...
Efeským 3:21...a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věkůAmen. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým...
Efeským 6:24...všem, kdo milují našeho Pána Ježíše KristaAmen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem...
Filipským 4:20... Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věkůAmen. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují...
1. Timoteus 1:17... jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věkůAmen. Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s...
1. Timoteus 6:16...vidět nemůže a kterému patří čest a věčná mocAmen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ...
2. Timoteus 4:18...nebeské království. Jemu buď sláva na věky věkůAmen. Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům...
Židům 13:21...Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věkůAmen. Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení;...
1. Petr 4:11...Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věkůAmen. Milovaní, nedivte se zkoušce ohněm, jež na vás...
1. Petr 5:11...upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěkyAmen. S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra,...
2. Petr 3:18...Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěkyAmen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na...
Juda 1:25...i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věkyAmen. Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby...
Zjevení 1:6...Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věkůAmen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti,...
Zjevení 1:7... Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Anoamen. " jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je,...
Zjevení 3:14..." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího...
Zjevení 5:14...i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se. Dále jsem...
Zjevení 7:12...trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chvála a sláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i...
Zjevení 19:4...padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha...
Zjevení 22:20...svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi....

Slova obsahující amen: amen (154) kamene (23) kamenech (1) kamenem (20) kameni (17) kamení (42) kameníci (1) kameníkům (1) kameníky (6) kamením (8) kamenná (2) kamenné (18) kamennou (3) kamenný (3) kamenných (2) kamenorytec (2) kamenovali (5) kamenován (1) kamenováni (1) kamenovat (4) kamenů (22) kamenuješ (2) kameny (42) neukamenoval (1) neukamenovali (1) nevyznamenal (1) neznamená (5) neznamenají (4) neznamenám (1) ornamenty (5) pergamen (1) pergameny (1) plamen (26) plamene (1) plamenech (7) plamenem (16) plameni (6) plamenné (5) plamenným (1) plamenů (3) plameny (23) poznamenal (1) poznamenali (1) pramen (20) pramene (14) pramenem (4) prameni (7) pramení (8) pramenící (1) pramenité (1) pramenitou (7) pramenným (1) pramenů (3) pramenům (3) prameny (23) ramen (1) ramena (9) ramene (2) ramenem (1) rameni (3) ramenní (2) ramenních (2) ramenním (4) rameno (4) ramenou (10) ramenům (2) rameny (2) ukamenoval (1) ukamenovali (7) ukamenován (6) ukamenováni (1) ukamenováno (1) ukamenovat (3) ukamenuj (1) ukamenuje (5) ukamenuješ (1) ukamenují (5) ukamenujte (2) vyznamenal (2) vyznamenán (1) vyznamenat (6) zaznamenán (1) zaznamenaní (2) zaznamenáno (3) zaznamenány (1) zaznamenej (1) znamená (49) znamenají (4) znamenáš (1) znamenat (8) znamení (113) znameních (1) znamením (28) znameními (5) znamenitá (3) znamenitého (1) znamenití (1) znamenitý (2) znamenitých (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |