Ale

Hledám varianty 'ale' [ ale ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:20...ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama...
Genesis 3:3...v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z...
Genesis 3:5...to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči...
Genesis 3:8...tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou...
Genesis 4:2... jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcíale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain...
Genesis 4:5...našel zalíbení v Ábelovi a v jeho obětiale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to...
Genesis 4:7...Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a...
Genesis 12:12...uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra,...
Genesis 13:12...druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemiale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své...
Genesis 14:4...moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomeroviale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy...
Genesis 14:22...řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem,...
Genesis 15:11...neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravciale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat,...
Genesis 15:16...pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců...
Genesis 16:5...ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručíale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. ...
Genesis 17:5... Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otecale Abraham, Otec množství, neboť jsem učinil otcem...
Genesis 17:15...Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovniceale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z...
Genesis 18:15...to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a...
Genesis 18:22... poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodoměale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a...
Genesis 19:4...hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedliAle než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští...
Genesis 19:18... Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 20:3...tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě...
Genesis 20:4... Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s  ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i...
Genesis 20:12... je to opravdu sestra. Je dcerou mého otceale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh...
Genesis 21:7...by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit dětiAle porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě...
Genesis 21:12...slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své...
Genesis 22:7...mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k...
Genesis 24:4...manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlímale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam vybereš...
Genesis 24:33...muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou...
Genesis 24:38...z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlímale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam...
Genesis 24:56...pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal cestě...
Genesis 25:28...si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřinaale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil...
Genesis 27:5...pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem....
Genesis 27:11... a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je...
Genesis 27:20...úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel...
Genesis 27:21...ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu,...
Genesis 27:22... Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobůvale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté...
Genesis 29:17...Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké očiale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si...
Genesis 30:42...nekladl. A tak byl Lábanův dobytek neduživýale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl,...
Genesis 31:7...víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech silale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh...
Genesis 31:29...ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížitale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl:...
Genesis 31:30...ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem...
Genesis 31:32... že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci...
Genesis 31:33...stanu, do stanu Léy i do stanů obou děvečekale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu...
Genesis 31:34...a posadila se na . Lában prohledal celý stanale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj...
Genesis 31:35...tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledalale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana...
Genesis 31:39...nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášelale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo...
Genesis 31:41...za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytekale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce...
Genesis 31:42... určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl...
Genesis 31:43...můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim...
Genesis 32:7...se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauoviale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba...
Genesis 32:25... co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho...
Genesis 32:29... Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákobale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s...
Genesis 34:3...se a spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a...
Genesis 35:10...se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákobale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh...
Genesis 37:4...stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než...
Genesis 37:5...ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl senale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více....
Genesis 37:11...máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárliliale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři...
Genesis 37:22...krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pustiněale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před nimi...
Genesis 37:35...jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšitale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým...
Genesis 38:20...příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavuale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta...
Genesis 38:21... co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil...
Genesis 38:23...neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslalale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi...
Genesis 39:14...zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspatale jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím...
Genesis 39:18...přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven."...
Genesis 40:17... bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraonaale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef...
Genesis 40:22...jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonoviale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef...
Genesis 40:23...na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou...
Genesis 41:16... vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy...
Genesis 41:24...těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcůmale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi...
Genesis 41:44...zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem faraoale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou...
Genesis 41:54...jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hladale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá...
Genesis 42:4...Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilíAle Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznalale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich...
Genesis 42:21...ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milostale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!"...
Genesis 42:31... s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehyale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli...
Genesis 42:34...bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehovéale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete...
Genesis 43:18...Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě...
Genesis 44:10...pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete...
Genesis 45:2... když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to...
Genesis 45:5... kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám...
Genesis 45:8... Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslalale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého...
Genesis 45:22...na cestu. Všem jim dal také sváteční pláštěale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních...
Genesis 45:27...zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a...
Genesis 48:17... a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na...
Genesis 48:21... Potom řekl Josefovi: "Hle, umírámale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců....
Genesis 50:24... Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírámale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země,...
Exodus 1:8...rozmáhali, takže se jimi naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten...
Exodus 1:17...bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král,...
Exodus 2:15...o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabítale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam...
Exodus 2:16...dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce,...
Exodus 3:2... Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněmale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít,...
Exodus 3:13... budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim:...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěkale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:10...z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem...
Exodus 4:13...ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného."...
Exodus 5:4...snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce?...
Exodus 5:8...jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic...
Exodus 5:11...vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chceteale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak...
Exodus 5:16...cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou bitiale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte...
Exodus 5:18...se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebudeale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli,...
Exodus 6:1... a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem...
Exodus 6:9...Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraeleale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani...
Exodus 6:12... propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli...
Exodus 6:30...králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao...
Exodus 7:11...a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci...
Exodus 7:13...hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 7:22...Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal...
Exodus 7:24... Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou...
Exodus 8:11...spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin...
Exodus 8:14...pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáryale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli...
Exodus 8:21... "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl...
Exodus 8:24...Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl:...
Exodus 8:25... jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid, aby...
Exodus 9:4... skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele...
Exodus 9:6...Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošlaale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal...
Exodus 9:21...zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i...
Exodus 9:30... To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před...
Exodus 9:32... měl klasy a len pučel. Pšenice a špalda ale potlučeny nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy...
Exodus 10:11...po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinuale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin...
Exodus 10:20...egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele...
Exodus 10:26...ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba."...
Exodus 10:27... co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten...
Exodus 11:10...faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země...
Exodus 12:27...Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egyptale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a...
Exodus 14:20...a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmouale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou...
Exodus 15:19...vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vodale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou....
Exodus 16:3...masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění...
Exodus 16:8...proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti námale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni...
Exodus 16:20...řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na...
Exodus 16:26...na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbíratale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak...
Exodus 16:27..." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbíratale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho...
Exodus 18:22...soudí lid. Každou větší věc přednesou toběale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou...
Exodus 18:26...soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšoviale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého...
Exodus 19:6...jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mněale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto...
Exodus 20:10...dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práciale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu,...
Exodus 20:11...nebe i zemi, moře a všechno, co je v nichale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní...
Exodus 20:19...Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchatale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu...
Exodus 21:2...hebrejského otroka, u tebe slouží šest letale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže...
Exodus 21:5...s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své...
Exodus 21:13... musí zemřít. Pokud mu však neukládal o životale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude...
Exodus 21:18...udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemřeale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku...
Exodus 21:22...a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plodale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit...
Exodus 21:29...majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho majitel byl...
Exodus 21:36...však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějškaale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a...
Exodus 23:11...zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu....
Exodus 23:12...a svým olivovím. Šest dní dělej svou práciale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a...
Exodus 23:24...jim ani se chovat podle jejich zvyklostíale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš...
Exodus 31:15...ze svého lidu. Šest dní se bude pracovatale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku....
Exodus 31:17...V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemiale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k...
Exodus 32:10... je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím jeale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina...
Exodus 33:11...svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do táboraale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu...
Exodus 33:12...namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám...
Exodus 34:3...a tam, na vrcholu hory, staneš u mne. Nikdo  ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani...
Exodus 34:7... provinění i hřích. Nezapomíná však trestatale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do...
Exodus 34:21...přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracujale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně....
Exodus 34:29...nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář....
Exodus 34:34...domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu...
Exodus 35:2...Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovatale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro...
Exodus 36:3...přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary....
Leviticus 1:17...na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídelale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři,...
Leviticus 2:12...Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotinale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni....
Leviticus 5:8...za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavuale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na...
Leviticus 7:24...zvířete se smí užívat k různým účelůmale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk...
Leviticus 7:31...Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltářiale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze...
Leviticus 11:4...jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykujeale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman...
Leviticus 11:5...je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykujeale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc...
Leviticus 11:6...je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykujeale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase...
Leviticus 11:7...pro vás nečistý. Prase sice rozdělené kopytoale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso...
Leviticus 11:21...po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi,...
Leviticus 12:4...dne bude chlapec obřezánale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny....
Leviticus 13:28...za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude...
Leviticus 13:31... druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled...
Leviticus 13:42...na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána...
Leviticus 14:8...se vodou a bude čistý. Potom vejde do táboraale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne...
Leviticus 22:11...nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci...
Leviticus 23:3...jsou to slavnosti: Šest dní se bude pracovatale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté...
Leviticus 24:21...bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí jeale kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete...
Leviticus 25:17...přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližníhoale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš...
Leviticus 25:26...pozemek svého bratra. Nemá-li někdo vykupiteleale později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho...
Leviticus 25:46...svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli....
Leviticus 27:20...peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to poleale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno....
Numeri 5:10...knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárciale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k...
Numeri 7:9...Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech...
Numeri 8:26...bratrům plnit povinnosti při Stanu setkáváníale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde...
Numeri 9:7...jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se...
Numeri 11:20...jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dníale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám,...
Numeri 11:21...ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty...
Numeri 11:25... Jakmile na nich Duch spočinul, prorokovaliale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se...
Numeri 13:31... Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s nímale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než...
Numeri 14:9...jako sousto chleba! Jejich záštita je opustilaale s námi je Hospodin; nebojte se jich!" Celá obec se ...
Numeri 14:13...větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi...
Numeri 14:24...pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb  ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do...
Numeri 14:40...horskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsmeale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám...
Numeri 14:41...k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz?...
Numeri 16:12...nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovyale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl...
Numeri 18:4...službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři...
Numeri 18:17... což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš...
Numeri 20:2...zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a...
Numeri 20:12... že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a...
Numeri 20:15...Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme...
Numeri 21:4... táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi...
Numeri 21:23...cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil...
Numeri 22:19...udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin...
Numeri 22:22...svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl...
Numeri 22:33...uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych zabilale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu...
Numeri 22:35...anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými...
Numeri 24:1... a tak nešel vyhledávat věštby jako předešleale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a...
Numeri 24:11... vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám Balákovi...
Numeri 24:14... co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svýmale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým...
Numeri 26:11...se stali výstražným znamením. Korachovi synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z...
Numeri 27:3...setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na pouštiale nepatřil k tlupě, která se srotila proti Hospodinu,...
Numeri 31:9... zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek...
Numeri 31:23... přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese,...
Numeri 32:9...zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zemale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim...
Numeri 32:18...městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého...
Numeri 35:22...nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmětale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli...
Numeri 35:26...kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého...
Numeri 36:6...přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějíale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude...
Deuteronomium 1:42...jste se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a...
Deuteronomium 1:43...vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám toale neposlechli jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu příkazu...
Deuteronomium 1:45...se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinemale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchu. Proto...
Deuteronomium 2:4...Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bátale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám...
Deuteronomium 2:11...jako Anakovci se i oni počítali za Refajceale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně...
Deuteronomium 2:12...Emejci. Na Seíru zase původně bydleli Chorejciale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na...
Deuteronomium 2:37... náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách...
Deuteronomium 3:26...za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To...
Deuteronomium 4:2... nic nepřidávejte a nic z nich neubírejteale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám...
Deuteronomium 4:9...svého života to nenech vymizet ze svého srdceale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste...
Deuteronomium 4:12...promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slovaale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám...
Deuteronomium 4:20... tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebemale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak...
Deuteronomium 4:21...jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že...
Deuteronomium 4:22... Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordánale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy...
Deuteronomium 5:3... Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otciale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme....
Deuteronomium 5:14...dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práciale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu,...
Deuteronomium 5:25...mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může...
Deuteronomium 6:21...mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otrokyale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima...
Deuteronomium 7:15...ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptěale postihne jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš všechny...
Deuteronomium 8:3...ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch...
Deuteronomium 8:18...a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo...
Deuteronomium 9:14... je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebemale z tebe učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni...
Deuteronomium 9:19...se proti vám rozlítil tak, že by vás vyhladilAle i tenkrát Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na...
Deuteronomium 10:22...sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osobale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď...
Deuteronomium 11:28...poslouchat přikázání Hospodina, svého Bohaale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se...
Deuteronomium 14:7... Velbloud, zajíc a daman sice přežvykujíale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás nečistí....
Deuteronomium 14:8...pro vás nečistí. Vepř sice rozdělené kopytoale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso...
Deuteronomium 15:3...promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíšale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u...
Deuteronomium 15:6...ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národůmale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale...
Deuteronomium 15:12... prodá do otroctví, odslouží u tebe šest letale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš...
Deuteronomium 15:15...Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokemale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes...
Deuteronomium 17:16...by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš.  ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro...
Deuteronomium 18:14...ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštceale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 20:7...neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženouale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v...
Deuteronomium 20:19...se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jístale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby...
Deuteronomium 22:1...býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejnýale poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr...
Deuteronomium 22:7... neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzítale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi...
Deuteronomium 22:13... si udělej třásně. Když si někdo vezme manželkuale poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne...
Deuteronomium 22:14...očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženuale když jsem se s spojil, zjistil jsem, že není panna",...
Deuteronomium 22:16...jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá...
Deuteronomium 22:17...‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou její roucho před...
Deuteronomium 22:27... Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičelaale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká...
Deuteronomium 23:21... nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrokale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak...
Deuteronomium 23:25... můžeš jíst hrozny podle chuti do sytostiale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého...
Deuteronomium 23:26...obilím svého bližního, můžeš trhat klasyale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. Může se...
Deuteronomium 24:1... Může se stát, že se někdo ožení s manželkouale ta se mu znelíbí, neboť na najde nějakou...
Deuteronomium 24:3...se po odchodu z jeho domu vdá za jiného mužeale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list, ...
Deuteronomium 26:6...- velikým, mocným a početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali...
Deuteronomium 28:12...počínání, takže budeš půjčovat mnohým národůmale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli...
Deuteronomium 28:32...přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzyale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí...
Deuteronomium 28:68...prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyněale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova...
Deuteronomium 29:6...boje chešbonský král Sichon a bášanský král Ogale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za...
Deuteronomium 29:14...společně stojíte před Hospodinem, naším Bohemale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak...
Deuteronomium 30:17...se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušnýale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a...
Deuteronomium 32:5... on je spravedlivý a upřímný! Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod. Takhle se...
Deuteronomium 32:15...i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl, spravil ses!...
Deuteronomium 32:27... jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci vyloží...
Deuteronomium 32:52...mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebouale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele,...
Deuteronomium 34:4...' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní očiale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak...
Deuteronomium 34:6...jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoruale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel,...
Deuteronomium 34:10... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli  ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se...
Jozue 1:2... synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán...
Jozue 1:8...Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých ústale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše,...
Jozue 1:14...zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před...
Jozue 2:4...do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti...
Jozue 2:6... Běžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu,...
Jozue 2:14...za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem,...
Jozue 2:19...na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na...
Jozue 2:20...tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni."...
Jozue 2:22...nevrátili. Hledali je totiž po všech cestáchale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor,...
Jozue 3:4...svá místa a půjdete za . Mezi vámi a  ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k ...
Jozue 5:5... Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezánale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti...
Jozue 5:12...mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměliale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou...
Jozue 6:2... Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho,...
Jozue 6:15... za svítání a stejným způsobem obešli městoale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát....
Jozue 6:22...Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědáchale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji...
Jozue 6:25...jejího otce a se všemi, kdo k patřiliale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes,...
Jozue 7:1...o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn Karmiho, syna...
Jozue 7:4...málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužůale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich...
Jozue 7:8...se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můjale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na...
Jozue 8:2...a s jeho králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu...
Jozue 9:7...země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi?...
Jozue 9:8...služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji...
Jozue 9:16... Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že...
Jozue 9:18...přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto...
Jozue 10:16...vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue...
Jozue 10:19...velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele. Vpadněte jim do...
Jozue 10:33...tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu. Potom...
Jozue 11:6...vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto...
Jozue 11:13... Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue...
Jozue 11:14...kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani...
Jozue 13:1... Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkemale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto...
Jozue 13:13...Mojžíš porazil a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí...
Jozue 14:8...šli se mnou, připravili všechen lid o odvahuale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne...
Jozue 14:11...tu jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu...
Jozue 15:63...- celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto...
Jozue 16:10...všechna ta města byla i s osadami. Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali...
Jozue 17:3...syna Gileádova, syna Machirova, syna Manasesovaale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovaly se: Machla, Noa,...
Jozue 17:12... (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli...
Jozue 17:13...zesílili, podrobili Kananejce nuceným pracímale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi:...
Jozue 18:2...Stan setkávání. Země byla podmaněnaale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly...
Jozue 19:47...a Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem....
Jozue 21:12...otcem Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze...
Jozue 22:3...dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratryale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil...
Jozue 22:27...se a postavme si oltář. Ne pro zápaly a obětiale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi...
Jozue 22:28...vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a obětiale aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti...
Jozue 22:29...a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme...
Jozue 23:12...abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které...
Jozue 23:15...vám splnila - neselhalo ani jediné z těch slovAle tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám...
Jozue 24:3...sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou...
Jozue 24:4... Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seírale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal...
Jozue 24:8... bydlících v Zajordání. Bojovali s vámiale vydal jsem je do vašich rukou; obsadili jste jejich zem...
Jozue 24:10... synu Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem...
Jozue 24:11... Hivejci i Jebusejci proti vám bojovaliale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi...
Jozue 24:15...a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete...
Jozue 24:19...budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu;...
Soudců 1:6...a bojovali s ním. Kananejce i Perizejce pobiliale Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když ho...
Soudců 1:17...tam dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce...
Soudců 1:19...také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolíale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné...
Soudců 1:21...trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak...
Soudců 1:25... a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země...
Soudců 1:27...je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich...
Soudců 1:28...zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracímale úplně se jich nezbavil. Efraim nebyl s to vyhnat...
Soudců 2:2...‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře...
Soudců 2:3...Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámiale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou...
Soudců 2:16... Přišlo na veliké soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval soudce a ti je zachraňovali z ruky nájezdníků...
Soudců 2:19...utlačovateli a trýzniteli. Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a...
Soudců 3:19...daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesliale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro...
Soudců 3:25...potřebu. Přešlapovali tam, z toho byli nesvíale dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali...
Soudců 4:9..."Dobrá, půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá...
Soudců 5:8...vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem...
Soudců 6:10...ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil...
Soudců 6:13...hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, paneale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno...
Soudců 6:15...přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Paneale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi...
Soudců 6:16...a sám jsem v rodném domě poslední." "Anoale budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do...
Soudců 6:27...i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dneale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář...
Soudců 6:31...oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit...
Soudců 6:40...to noci udělal. Jedině na rounu bylo suchoale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal...
Soudců 8:6... muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že...
Soudců 8:8...do Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon proto...
Soudců 8:12...králové Zebach a Calmuna se dali na útěkale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko...
Soudců 8:20... svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě...
Soudců 8:28...se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za...
Soudců 9:5... Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se schoval. Všichni měšťané Šechemu i...
Soudců 9:15...sobě za krále, pak se do mého stínu uchylteAle pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry...
Soudců 9:18... aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste...
Soudců 9:20...radujte se z Abimelecha a on se raduje z vásAle pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne...
Soudců 9:23...panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru,...
Soudců 9:36... z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako...
Soudců 9:40... aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho...
Soudců 9:52...šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká...
Soudců 10:13...jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste  ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás ...
Soudců 10:15...jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobréale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého...
Soudců 11:7...se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste z...
Soudců 11:8...Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Anoale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti...
Soudců 11:17...nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali proto k moábskému králi,...
Soudců 11:20...prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak...
Soudců 11:27...nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížilale ty mi křivdíš, když proti mně válčíš. Soudce Hospodin...
Soudců 11:28...syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi...
Soudců 12:2...jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vásale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl,...
Soudců 12:6..."Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně),...
Soudců 13:3...a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětnáale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys...
Soudců 13:7...se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své jménoale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď...
Soudců 13:16... tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach...
Soudců 14:3...dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani...
Soudců 14:6...na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma...
Soudců 14:9...k otci a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak...
Soudců 14:13...třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a...
Soudců 15:1...svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji...
Soudců 16:2...den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se...
Soudců 16:3...si říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl...
Soudců 16:9...zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když se ...
Soudců 16:10... tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby...
Soudců 16:12...tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila pak...
Soudců 16:22...musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci...
Soudců 17:2... to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti žehnej, můj synu!" zvolala jeho...
Soudců 17:8...levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k...
Soudců 18:25...Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se na...
Soudců 18:29...Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím se ale to město jmenovalo Laiš. Danovci tam vztyčili tu modlu...
Soudců 19:2...levita. Našel si družku z judského Betlémaale ta se s ním pohádala a odešla od něj do domu svého otce...
Soudců 19:5...a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se...
Soudců 19:7...přespi a pohov si." On se zvedal, že půjdeale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc....
Soudců 19:8...pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli,...
Soudců 19:9...a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlí k večeru. Zůstaňte...
Soudců 19:10... vydáte se na cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým...
Soudců 19:15...do Gibeje, posadil se na městském prostranstvíale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden...
Soudců 19:18...judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo  ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i...
Soudců 19:24...je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho...
Soudců 20:5...do benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané  ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli ...
Soudců 20:13...zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze...
Soudců 20:20...vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti Benjamínovi,...
Soudců 20:25...dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili...
Soudců 20:32...říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města k silnicím...
Soudců 20:40... porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle -...
Soudců 20:42... Dali se před Izraelci na útěk směrem k pouštiale bojovníci z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou...
Soudců 20:45...se dali na útěk do pouště k Rimonské skáleale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc....
Soudců 20:47... samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali...
Soudců 21:14...nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin...
Soudců 21:18...z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali:...
Soudců 21:19...Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!"...
Růt 1:9...domov a manžela." Políbila je na rozloučenouale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k...
Růt 1:14... Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešlaale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá...
Růt 1:16...lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút  ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila se...
Růt 1:20...však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal!...
Růt 2:8...paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsudale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli...
Růt 3:3...nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a nenapije. si půjde...
Růt 3:12...žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc....
Růt 3:13...povinnost, budiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím ....
Růt 3:14...do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhéhoale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na...
1. Samuel 1:2...jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla dětiale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze...
1. Samuel 1:5...Penině i všem jejím synům a dcerám porce masaale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu,...
1. Samuel 1:6...Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že ...
1. Samuel 1:11...na ! Nezapomeneš-li na svou služebniciale dáš syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a...
1. Samuel 1:13...Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvělyale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je...
1. Samuel 1:15..."Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená....
1. Samuel 2:11...pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámyale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu....
1. Samuel 2:21...a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl velmi starý. Slýchával...
1. Samuel 2:25...proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na...
1. Samuel 2:30...otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo ctí, totiž...
1. Samuel 3:8...slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za...
1. Samuel 5:9...Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě...
1. Samuel 5:10... A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do...
1. Samuel 6:9...ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho rukaale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě...
1. Samuel 6:12...stále stejným směrem po téže silnici. Bučelyale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli...
1. Samuel 6:19... dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do...
1. Samuel 7:10...se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže...
1. Samuel 8:6...nás vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to...
1. Samuel 8:7...ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebouale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali...
1. Samuel 8:9...i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král...
1. Samuel 8:18...budete naříkat, že jste se rozhodli pro králeale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl...
1. Samuel 8:19... ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili....
1. Samuel 9:4...Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališaale nenašli nic. Prošli kraj Šaalim a zase nic. Prošel kraj...
1. Samuel 9:7...cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám ...
1. Samuel 9:22...rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal...
1. Samuel 10:2... se našly. Tvůj otec nemá starost o osliceale bojí se o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom...
1. Samuel 10:8...tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti,...
1. Samuel 10:16...Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel potom svolal lid k Hospodinu do...
1. Samuel 10:19...všech království, která vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech...
1. Samuel 10:21...Nakonec byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali hoale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten...
1. Samuel 10:27... jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a...
1. Samuel 11:2...smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás...
1. Samuel 11:11...a pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyliale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu...
1. Samuel 11:13...Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin...
1. Samuel 12:10...a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!'...
1. Samuel 12:12...ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si...
1. Samuel 12:20... "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem....
1. Samuel 13:11...mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl...
1. Samuel 13:14...tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže...
1. Samuel 14:1...hlídce tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod...
1. Samuel 14:19...truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře...
1. Samuel 14:24... Izraelští muži byli toho dne vysíleniale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo...
1. Samuel 14:26...přišli do lesa, uviděli med kanoucí z plástvíale nikdo z vojska se ho ani nedotkl, aby ho ochutnal,...
1. Samuel 14:27...ho ochutnal, protože se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a...
1. Samuel 14:36..."Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha:...
1. Samuel 14:37...za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem,...
1. Samuel 14:45...ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který...
1. Samuel 15:8... k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem...
1. Samuel 15:9...vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladitale všechno podřadné a slabé vyhladili jako proklaté. Tehdy...
1. Samuel 15:12... Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník?...
1. Samuel 15:15...bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a...
1. Samuel 15:25...se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi  ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se...
1. Samuel 15:27...Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchoduale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu...
1. Samuel 15:30...litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před...
1. Samuel 15:35...Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřilale truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil...
1. Samuel 16:7..."To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho...
1. Samuel 16:8...zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj...
1. Samuel 16:9...Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl...
1. Samuel 16:10...Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synůale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikoho z nich...
1. Samuel 17:13...synů. Ten byl v Saulově době příliš starýale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války....
1. Samuel 17:14...třetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David...
1. Samuel 17:28... kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na Davida...
1. Samuel 17:45...nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí,...
1. Samuel 18:10...prorockém vytržení. David hrál tak jako vždyckyale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž :...
1. Samuel 18:11...ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním...
1. Samuel 18:14...táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním....
1. Samuel 18:16... měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i...
1. Samuel 18:17..." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukouale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo...
1. Samuel 18:20...za Adriela Mecholatského. Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovi, líbilo...
1. Samuel 18:23...Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se...
1. Samuel 19:1...chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul...
1. Samuel 19:10...něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi. David se dal na...
1. Samuel 19:11...ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč;...
1. Samuel 19:21... Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné poslyale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale...
1. Samuel 19:23...v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy k chýším v Ráměale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu...
1. Samuel 20:1...se říká: To i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se:...
1. Samuel 20:3...přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis ...
1. Samuel 20:5...a bych měl sedět s králem u jídla. Nech  ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří večer....
1. Samuel 20:7...to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy ,...
1. Samuel 20:13... nebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin...
1. Samuel 20:22...a nic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před...
1. Samuel 21:2...do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechoviale toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?"...
1. Samuel 21:5...kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl:...
1. Samuel 21:8...téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne...
1. Samuel 22:5...zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do...
1. Samuel 22:16...tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví...
1. Samuel 22:17...i oni drží s Davidem! Věděli, že je na útěkuale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale...
1. Samuel 22:20...Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul...
1. Samuel 22:23...usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni...
1. Samuel 23:3...porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To máme...
1. Samuel 23:9...Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl...
1. Samuel 23:14...na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledalale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na...
1. Samuel 23:19...a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u...
1. Samuel 23:22...vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje....
1. Samuel 23:25... Saul a jeho muži se pustili do hledáníale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na...
1. Samuel 24:4... aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to...
1. Samuel 24:6...nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak...
1. Samuel 24:11...vydal do rukou. Říkali mi, zabijuale mně bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána...
1. Samuel 24:12...cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláštěale nezabil jsem . Pohleď a uznej, že jsem nespáchal...
1. Samuel 24:13... pomstí křivdu, kterou jsi mi způsobilale na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají...
1. Samuel 24:18..." řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobremale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou...
1. Samuel 24:19...jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukouale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého nepřítele,...
1. Samuel 25:3... Byla to velmi chytrá a neobyčejně krásná ženaale její muž byl hrubý a choval se zle. Byl to potomek...
1. Samuel 25:14...z pouště k našemu pánovi posly s pozdravemale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní,...
1. Samuel 25:19...napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle,...
1. Samuel 25:24...k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane můjAle dovol, prosím, své služebnici promluvit; vyslechni...
1. Samuel 25:26...ty mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty -...
1. Samuel 25:39...Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zloale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David...
1. Samuel 25:44...z Jizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho...
1. Samuel 26:9...jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout...
1. Samuel 26:11...den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne.  ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova...
1. Samuel 26:19... tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak jsou před Hospodinem prokletí,...
1. Samuel 26:23...a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukouale jsem nechtěl vztáhnout ruku na Hospodinova...
1. Samuel 27:1...dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout....
1. Samuel 27:12...dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli...
1. Samuel 28:6...chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodinaale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani...
1. Samuel 28:10... chceš nachytat a připravit o život?" Saul  ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný...
1. Samuel 28:23... abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale...
1. Samuel 29:4...mu nemám co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se...
1. Samuel 29:6...dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji, abys filištínské vládce...
1. Samuel 29:9..." řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží andělale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!'...
1. Samuel 30:2... ženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabiliale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži...
1. Samuel 30:6... každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal...
1. Samuel 30:22...pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece...
1. Samuel 30:23...si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal...
1. Samuel 31:4...ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč...
2. Samuel 1:9...‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárechale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a...
2. Samuel 2:7...tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtevale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův...
2. Samuel 2:10...věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v...
2. Samuel 2:21... "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých...
2. Samuel 2:23...podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem...
2. Samuel 2:31...z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom...
2. Samuel 3:13..." odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem...
2. Samuel 3:16...jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu...
2. Samuel 3:23...mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerůvale on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za...
2. Samuel 3:26... Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho...
2. Samuel 3:27...brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra...
2. Samuel 3:35...za Davidem, aby se ještě za světla najedlale David přísahal: " Bůh potrestá a ještě mi přidá,...
2. Samuel 3:39... že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikánAle , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži,...
2. Samuel 4:4...chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak ale pospíchala, upustila ho a on zchroml. Jmenoval se...
2. Samuel 4:10... si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím...
2. Samuel 5:7...Prohlašovali, že se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David...
2. Samuel 6:10...truhlu vzít k sobě do Města Davidovaale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova...
2. Samuel 6:20... aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král...
2. Samuel 6:22...ještě víc, si budu i sám připadat jako nicale u těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v úctě!"...
2. Samuel 7:4...Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku...
2. Samuel 7:6...z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel v doměale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu...
2. Samuel 7:15...holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého...
2. Samuel 8:5...přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomocale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do...
2. Samuel 10:7...krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími...
2. Samuel 10:18...Davidovi a pustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil...
2. Samuel 11:1...Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabuale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když...
2. Samuel 11:9...palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu...
2. Samuel 11:13...zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko...
2. Samuel 11:23...podnikli protiútok, vyrazili za námi do poleale my jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začali z...
2. Samuel 11:27...ženou a porodila mu syna. To, co David provedlale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem...
2. Samuel 12:4... Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých...
2. Samuel 12:12...nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajněale to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil...
2. Samuel 12:13...řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi...
2. Samuel 12:14...z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj...
2. Samuel 12:17...postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze zeměale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech...
2. Samuel 12:18...chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme muale nechtěl nás poslechnout. Co mu řekneme: ‚Dítě...
2. Samuel 12:19...Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že...
2. Samuel 12:21... "Dokud chlapec žil, postil ses a plakalale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud...
2. Samuel 12:23...Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za nímale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou...
2. Samuel 13:9...a upekla je. Potom mu je z pánve nabídlaale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když...
2. Samuel 13:14... Přemohl ji a znásilnil. Jakmile se s  ale vyspal, začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k cítil...
2. Samuel 13:20...řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber...
2. Samuel 13:25...na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jítale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr...
2. Samuel 13:27... "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i všechny...
2. Samuel 14:6...mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe...
2. Samuel 14:7... a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají:...
2. Samuel 14:9...věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na ...
2. Samuel 14:14...voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj...
2. Samuel 14:20...to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi."...
2. Samuel 14:24... Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domůale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale...
2. Samuel 14:28...žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva rokyale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi...
2. Samuel 14:29...králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joábaale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro...
2. Samuel 15:3...říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněnáale u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl...
2. Samuel 15:10...do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte...
2. Samuel 15:20...někam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví...
2. Samuel 15:21...Hospodin projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán...
2. Samuel 15:25...neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města....
2. Samuel 15:34..."Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám...
2. Samuel 16:8...krev Saulova domu. Stal ses králem místo nějale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma....
2. Samuel 16:13...tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil,...
2. Samuel 17:5...stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, ...
2. Samuel 17:18...je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim,...
2. Samuel 17:20...za potokem," odpověděla jim. Hledali je tedyale nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč...
2. Samuel 18:3...s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude...
2. Samuel 18:9...muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu,...
2. Samuel 18:12...pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc...
2. Samuel 18:20...Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat...
2. Samuel 18:22...poklonil a rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím...
2. Samuel 18:25... řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla dalšího běžce....
2. Samuel 18:29...Joáb posílal, viděl jsem velký rozruchale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl...
2. Samuel 19:10...nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme...
2. Samuel 19:21... Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první...
2. Samuel 19:28...služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré....
2. Samuel 19:29...dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další...
2. Samuel 19:35... V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s...
2. Samuel 19:38...kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se...
2. Samuel 19:44...Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok -...
2. Samuel 20:2...Bichriho. Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do...
2. Samuel 20:3... a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a...
2. Samuel 20:5...ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Juduale v určené lhůtě to nestihl. David proto řekl Abišajovi:...
2. Samuel 20:19...jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč...
2. Samuel 21:2...s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraeleale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim zavázali...
2. Samuel 21:15...znovu vypukla válka. David šel se svými mužiale v boji proti Filištínům se unavil. Išbi-benob, potomek...
2. Samuel 21:17...prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn Cerujiale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a...
2. Samuel 21:21... Také on byl potomek Refajců. Urážel Izraelale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito...
2. Samuel 23:12...čočkou a lid se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny...
2. Samuel 23:16...u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se  ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu....
2. Samuel 23:19...Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelemale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z...
2. Samuel 23:21...vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš...
2. Samuel 23:23...známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavnýale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou...
2. Samuel 24:3... Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid...
2. Samuel 24:4...dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od...
2. Samuel 24:10... Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký...
2. Samuel 24:17... jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na...
1. Královská 1:4...dívka. Obsluhovala krále, pečovala o nějale král s nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin...
1. Královská 1:6...a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš...
1. Královská 1:8...Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce,...
1. Královská 1:10... přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou...
1. Královská 1:19...syny i kněze Abiatara a velitele vojska Joábaale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele...
1. Královská 1:26...syna Jojadova, ba ani tvého služebníka Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána?...
1. Královská 2:2...pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a zachovávej, co ti svěřil...
1. Královská 2:6...nohou. Zachovej se tedy podle své moudrostiale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do hrobu. Synům...
1. Královská 2:7...ulehnout do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky,...
1. Královská 2:9...mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s...
1. Královská 2:15...a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a království z Hospodinovy vůle připadlo mému...
1. Královská 2:26... "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrtale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem...
1. Královská 2:30...a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil...
1. Královská 2:33...Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn  ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn...
1. Královská 2:36...si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys...
1. Královská 2:45...tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem...
1. Královská 3:7...služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je...
1. Královská 3:11...bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátelale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi...
1. Královská 3:19...my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě...
1. Královská 3:21...svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a vidím - to není můj...
1. Královská 3:22...můj syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý...
1. Královská 3:26... "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi:...
1. Královská 5:18... dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran....
1. Královská 7:31...byly rytiny. Postranice ovšem nebyly do kruhuale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi...
1. Královská 8:13...v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel ...
1. Královská 8:18...chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám....
1. Královská 8:19...jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však tyale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví...
1. Královská 8:33...by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a...
1. Královská 8:35...by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po...
1. Královská 8:38...nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o...
1. Královská 9:6... přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřilale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak...
1. Královská 9:12...si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédlAle nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za...
1. Královská 9:22... Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctvíale jako vojáky, úředníky, velitele, pobočníky, vozataje a...
1. Královská 10:7...to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou...
1. Královská 11:1...chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen...
1. Královská 11:2...srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených...
1. Královská 11:12...tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky...
1. Královská 11:21...ve faraonově paláci mezi faraonovými syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a...
1. Královská 11:22...řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi...
1. Královská 11:34...to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho život...
1. Královská 11:37...si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se...
1. Královská 11:39... a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo síměale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít....
1. Královská 11:40...'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal...
1. Královská 12:8...odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
1. Královská 12:18...vyslal Adonirama, který velel nuceným pracímale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král...
1. Královská 13:4..."Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal, mu ale odumřela, a ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. Vtom...
1. Královská 13:8...mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu,...
1. Královská 13:11...jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a...
1. Královská 13:16...ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou...
1. Královská 13:18...domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma...
1. Královská 13:22...jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůhale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o...
1. Královská 13:24...ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu...
1. Královská 14:5... oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe...
1. Královská 14:8...jsem království od domu Davidova a dal je toběale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval ...
1. Královská 14:9...a konal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko,...
1. Královská 15:14...Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněnyale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno Hospodinu....
1. Královská 15:23... píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 16:2...a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby...
1. Královská 16:22...druhá polovina stála za Omrim. Omriho stoupenci ale přemohli stoupence Tibniho, syna Ginatova, a tak Tibni...
1. Královská 16:24...let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron....
1. Královská 17:7...chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal...
1. Královská 17:13...se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řeklaale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi...
1. Královská 18:22...jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva...
1. Královská 18:23...vyberou, rozporcují ho a položí na dřívíale je nezapalují. připravím toho druhého býka a také...
1. Královská 18:25... protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohůale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhl,...
1. Královská 18:46... Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl...
1. Královská 19:7...se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu....
1. Královská 19:10..."Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupůale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé...
1. Královská 19:11...a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v...
1. Královská 19:12...něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheňale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas...
1. Královská 19:14..."Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupůale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé...
1. Královská 19:18...před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před...
1. Královská 20:9... co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešli....
1. Královská 20:19...nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich...
1. Královská 20:30...pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afekale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby....
1. Královská 20:35...rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl...
1. Královská 21:3...chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti dát...
1. Královská 21:6...mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej...
1. Královská 21:29...to neštěstí na jeho dům za jeho dnůale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a...
1. Královská 22:5...lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na...
1. Královská 22:7... "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok,...
1. Královská 22:8...král. "Skrze něj se lze ptát Hospodinaale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen...
1. Královská 22:19...mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem...
1. Královská 22:23...vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn...
1. Královská 22:28...a vodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze ...
1. Královská 22:30...řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu." A tak se král Izraele před...
1. Královská 22:32...král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že to není...
1. Královská 22:35...vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci...
1. Královská 22:49... aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu....
1. Královská 22:50...jedou na lodích i služebníci." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl...
2. Královská 1:3... jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům...
2. Královská 1:4...Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehlale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili...
2. Královská 1:6...nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehlale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy...
2. Královská 1:13...ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovi,...
2. Královská 1:14...velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k...
2. Královská 1:16...v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 2:2...Elíšovi. "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,...
2. Královská 2:4..."Zůstaň tu. Hospodin posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,...
2. Královská 2:6..."Zůstaň tu. Hospodin posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,...
2. Královská 2:10... "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní....
2. Královská 2:17..." "Nikam je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali, z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá,...
2. Královská 2:19... V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíšale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim:...
2. Královská 3:3...sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael...
2. Královská 3:5...a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král...
2. Královská 3:9...a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou  ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata....
2. Královská 3:11...proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom...
2. Královská 3:13...s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za...
2. Královská 3:17... tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšťale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš...
2. Královská 3:18...vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do...
2. Královská 3:24...povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je...
2. Královská 3:26...mečem, aby se probil k edomskému králiale nedokázal to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který...
2. Královská 4:1... Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako...
2. Královská 4:17...muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně...
2. Královská 4:19... jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k...
2. Královská 4:27...Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala...
2. Královská 4:30...hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,...
2. Královská 4:31...vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvářale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy...
2. Královská 4:39...Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil...
2. Královská 4:40... Tu pak všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!"...
2. Královská 4:43...pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví...
2. Královská 5:1...daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů...
2. Královská 5:13...tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil...
2. Královská 5:16... přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří...
2. Královská 5:18...oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán...
2. Královská 5:23... talent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si...
2. Královská 5:24...svým mládencům, aby to nesli před Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to...
2. Královská 6:9...a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš...
2. Královská 6:24...nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své...
2. Královská 7:2...namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchyale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na...
2. Královská 7:9...i odtud a znovu si to odběhli schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my...
2. Královská 7:17...pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním...
2. Královská 7:19...namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchyale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu...
2. Královská 8:10... že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně...
2. Královská 8:18...letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě...
2. Královská 8:19...očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho...
2. Královská 8:21...i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stranale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak...
2. Královská 8:28...Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby...
2. Královská 9:15...před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran,...
2. Královská 9:18...Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel k nimale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího...
2. Královská 9:20...se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nimale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn Nimšiho; jede...
2. Královská 9:24...křiknout na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu...
2. Královská 9:27... co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze...
2. Královská 9:35...to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbítale našli z jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a...
2. Královská 10:4...trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním...
2. Královská 10:9...spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné...
2. Královská 10:29...Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který...
2. Královská 10:31...trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým...
2. Královská 11:2...sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed...
2. Královská 12:4...je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 12:7...škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na...
2. Královská 12:8...Neberte od pokladníků žádné další stříbroale věnujte ho na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že...
2. Královská 13:4...krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl...
2. Královská 13:6...ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a...
2. Královská 13:11... syna Nebatova, který svedl celý Izraelale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky - co...
2. Královská 13:19...šestkrát - pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován....
2. Královská 13:23...po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na kvůli své...
2. Královská 14:3... Dělal, co je v Hospodinových očích správnéale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem...
2. Královská 14:4...řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 14:6...zabili jeho královského otce. Syny těch vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že...
2. Královská 14:9..."Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden bodlák v...
2. Královská 14:10...jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlubale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš...
2. Královská 14:11...padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal...
2. Královská 14:19...němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachišeale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli...
2. Královská 15:4... přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 15:20...měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy...
2. Královská 15:35... přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 16:3...očích správné, jako kdysi jeho otec Davidale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna...
2. Královská 16:5...vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achazeale nedokázali ho porazit. V době aramejský král Recin...
2. Královská 16:14... Bronzový oltář, který stával před Hospodinemale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým...
2. Královská 17:4...Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávkyale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance...
2. Královská 17:21...si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael odvrátil od Hospodina a svedl je k velikému...
2. Královská 17:29... jak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a...
2. Královská 17:32... K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za ...
2. Královská 17:33...svatyních na výšinách. Uctívali sice Hospodinaale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch...
2. Královská 17:41... Tyto národy sice začaly uctívat Hospodinaale nadále sloužily svým modlám. Také jejich synové a...
2. Královská 18:12...proto, že neposlouchali Hospodina, svého Bohaale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se...
2. Královská 18:18... u silnice k Valchářovu poli. Volali králeale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův,...
2. Královská 19:3...soužení, trestání a ponížení. Porod začalale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co...
2. Královská 19:11...nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi -...
2. Královská 19:18...naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohovéale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je...
2. Královská 19:19...rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou,...
2. Královská 19:29...napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
2. Královská 21:24...a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho...
2. Královská 22:19...zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdceale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a...
2. Královská 23:23...judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka....
2. Královská 23:26...by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu,...
2. Královská 23:29...k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němuale on ho zabil v Megidu, jakmile se tam objevil. Jeho...
2. Královská 24:1...král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin...
2. Královská 25:5...město v obležení. Král prchal k pláni Aravaale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na...
2. Královská 25:25...králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, z...
1. Letopisů 2:3...dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha...
1. Letopisů 2:23...měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.)...
1. Letopisů 2:34...To byli potomci Jerachmeelovi. Šešan neměl synyale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu...
1. Letopisů 4:27...syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcerale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody...
1. Letopisů 5:1...prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozenýale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo...
1. Letopisů 5:2...bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládceale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova...
1. Letopisů 9:3... Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese...
1. Letopisů 10:4...ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč...
1. Letopisů 11:5...řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David...
1. Letopisů 11:14... se vojsko před Filištíny dalo na útěk. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny...
1. Letopisů 11:18...a donesli Davidovi. Ten se však odmítl napítale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To...
1. Letopisů 11:21...byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelemale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z...
1. Letopisů 11:23...měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidloale on k němu přišel s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a...
1. Letopisů 11:25...známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavnýale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou...
1. Letopisů 12:18... spojím se s vámi celým srdcem. Pokud  ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ...
1. Letopisů 12:20...táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po...
1. Letopisů 13:13... Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidovaale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla...
1. Letopisů 16:26...ohromný! Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti,...
1. Letopisů 17:3..." odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku...
1. Letopisů 17:5...Izrael, dodnes jsem přece nebydlel v doměale putoval jsem s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhé....
1. Letopisů 18:5...přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomocale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil...
1. Letopisů 19:18... pustili se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7...
1. Letopisů 20:7...čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izraelale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito...
1. Letopisů 21:3... Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj...
1. Letopisů 21:4...na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali...
1. Letopisů 21:6...Juda čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joáb ale mezi nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu...
1. Letopisů 21:8...hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím  ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako...
1. Letopisů 21:17...jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá ruka...
1. Letopisů 21:30...zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč...
1. Letopisů 22:8...dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho...
1. Letopisů 22:9... nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj...
1. Letopisů 23:11...Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhýale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali...
1. Letopisů 23:17...vůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další synyale Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili. Synové...
1. Letopisů 24:2...Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto...
1. Letopisů 26:10...syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozenýale jeho otec ho učinil vůdcem), druhého Chilkiáše, třetího...
1. Letopisů 27:24...na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začalale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží...
1. Letopisů 28:3...nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbuale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl...
1. Letopisů 29:1... a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidiale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha...
1. Letopisů 29:14...díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý...
1. Letopisů 29:16...ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš...
2. Letopisů 1:5...do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stanale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn Uriho,...
2. Letopisů 1:11...svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádalale chtěl jsi moudrost a poznání, abys dokázal spravovat...
2. Letopisů 6:2...v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel ...
2. Letopisů 6:8...chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám....
2. Letopisů 6:9...jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však tyale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví...
2. Letopisů 6:24...by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a...
2. Letopisů 6:26...by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po...
2. Letopisů 6:29...nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o...
2. Letopisů 8:9...dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do otroctvíale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce. Král...
2. Letopisů 9:6...to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani...
2. Letopisů 10:8...odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
2. Letopisů 10:14...tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starcůale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil...
2. Letopisů 10:18...vyslal Adonirama, který velel nuceným pracímale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král...
2. Letopisů 12:1...podporu a obstaral pro mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným...
2. Letopisů 12:8... nechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to sloužit mně a...
2. Letopisů 13:6...smlouvu, že budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna...
2. Letopisů 13:10...je z něj kněz těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás...
2. Letopisů 13:11...svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službuale vy jste ho opustili. Bůh je s námi! Stojí nám v čele!...
2. Letopisů 13:13... Bohem našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadu,...
2. Letopisů 13:16... Synové Izraele se dali před Judou na útěkale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým...
2. Letopisů 13:21... Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet...
2. Letopisů 15:4...kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on...
2. Letopisů 15:17... Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšinyale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do...
2. Letopisů 16:1...válka. V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu...
2. Letopisů 16:8...s obrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou....
2. Letopisů 16:9...ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit...
2. Letopisů 16:12...nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodinaale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa...
2. Letopisů 18:4...koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na...
2. Letopisů 18:6... "a Bůh je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok,...
2. Letopisů 18:7...král. "Skrze něj se lze ptát Hospodinaale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen...
2. Letopisů 18:18...mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem...
2. Letopisů 18:22...vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn...
2. Letopisů 18:27...vodu, dokud se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze ...
2. Letopisů 18:29...řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak se král Izraele před...
2. Letopisů 18:31...král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu pomohl. Bůh je od něj...
2. Letopisů 18:34...vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před...
2. Letopisů 19:2...se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl...
2. Letopisů 19:3...tomu na tebe přijde Hospodinův hněv. Našlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil...
2. Letopisů 19:4...hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzaléměale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské...
2. Letopisů 19:6... jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověkaale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi. vás...
2. Letopisů 19:10... Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratryale i na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz...
2. Letopisů 20:12... která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělatale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty,...
2. Letopisů 20:15...nelekejte ohromné přesily. Ten boj není vášale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají...
2. Letopisů 20:17...se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou...
2. Letopisů 21:3...a cennostmi. Svěřil jim judská opevněná městaale království svěřil Jehoramovi, svému prvorozenému....
2. Letopisů 21:6...letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě...
2. Letopisů 21:7...zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřelale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že...
2. Letopisů 21:9...i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stranale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává...
2. Letopisů 21:13...otce Jošafata ani cestami judského krále Asyale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele...
2. Letopisů 21:20...ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidověale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě si...
2. Letopisů 22:5...synem Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili. Ten se pak...
2. Letopisů 22:9...nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaříale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho...
2. Letopisů 22:11...měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed...
2. Letopisů 24:5...chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchali. Král si tedy zavolal představeného Jojadu a...
2. Letopisů 24:19...proroky, aby je navrátili k němu. Varovali jeale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na...
2. Letopisů 24:21...jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří...
2. Letopisů 24:24... Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtuale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší,...
2. Letopisů 24:25... Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidověale ne na královském pohřebišti. Spiklenci proti němu byli...
2. Letopisů 25:2... Dělal, co je v Hospodinových očích správnéale ne z celého srdce. Jakmile měl království pevně v moci,...
2. Letopisů 25:4... kteří zabili jeho královského otce. Jejich syny ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je...
2. Letopisů 25:8... můžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh  ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci, ale i...
2. Letopisů 25:18..."Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v...
2. Letopisů 25:19...jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a...
2. Letopisů 25:20...padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do...
2. Letopisů 25:27...chystalo spiknutí. Utekl sice do Lachišeale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli...
2. Letopisů 26:16...neobyčejnou pomoc, získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil...
2. Letopisů 27:2... přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i...
2. Letopisů 28:2...očích správné, jako kdysi jeho otec Davidale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce...
2. Letopisů 28:9...kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko...
2. Letopisů 28:20...Asyrský král Tiglat-pilesar sice k němu přitáhlale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz vyplenil...
2. Letopisů 28:21...urozených, aby mohl obdarovat asyrského králeale nebylo mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval...
2. Letopisů 28:27...svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzaléměale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě...
2. Letopisů 29:10...synové, dcery a ženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu,...
2. Letopisů 29:34...také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné oběti...
2. Letopisů 30:10...Efraim a Manases od města k městu k Zabulonuale byli jen k posměchu a pohrdání. Někteří z Ašera,...
2. Letopisů 30:11... Někteří z Ašera, Manasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem...
2. Letopisů 30:17...kterou jim levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli...
2. Letopisů 30:18... Manasese, Isachara i Zabulona se neočistiliale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo...
2. Letopisů 31:1...výšiny a oltáře všude v Judovi a Benjamínoviale i v Efraimovi a Manasesovi, dokud je nevymýtili. Teprve...
2. Letopisů 32:8...větší nežli s ním! S ním je jenom lidská sílaale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhat a...
2. Letopisů 32:24... V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal pro něj...
2. Letopisů 32:25...němu promluvil a udělal pro něj zázrak. Ezechiáš ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak...
2. Letopisů 32:31...se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se...
2. Letopisů 33:9...ze země, kterou jsem dal jejich otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě...
2. Letopisů 33:10...vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvilale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin přivedl...
2. Letopisů 33:23...se však před Hospodinem jako kdysi jeho otecale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu...
2. Letopisů 33:25...a zabili ho v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho...
2. Letopisů 34:27...a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdceale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl...
2. Letopisů 35:13...býčky. Beránky pekli na ohni, jak je předepsánoale zasvěcené části vařili v hrncích, kotlích a pánvích a...
2. Letopisů 35:14...levité připravovali beránka nejen pro sebeale i pro kněží ze synů Áronových. Zpěváci, synové Asafovi,...
2. Letopisů 35:21...Karkemiše na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němuale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic...
2. Letopisů 35:22...mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl...
2. Letopisů 36:16...ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho...
Ezdráš 2:59... z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeruale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:...
Ezdráš 2:62...jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmenale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim...
Ezdráš 3:1...Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův,...
Ezdráš 3:12...položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném...
Ezdráš 4:3...představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu....
Ezdráš 5:12...stavěl a dokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do...
Ezdráš 8:15...jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitechale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera,...
Ezdráš 8:22...drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledajíale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí."...
Ezdráš 9:8...meč, zajetí, plenění i zjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže...
Ezdráš 9:10...a našli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá...
Ezdráš 9:13...netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužiliale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu...
Ezdráš 10:13..."Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se...
Nehemiáš 1:9...mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit ...
Nehemiáš 2:14...bráně a ke Královskému rybníku, tam  ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem...
Nehemiáš 2:17... hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je...
Nehemiáš 2:20...jsme jeho služebníci a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" ...
Nehemiáš 3:5...nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu...
Nehemiáš 5:15... Také jejich mládenci lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal...
Nehemiáš 5:18...se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížily...
Nehemiáš 6:9...si, že ochabneme a necháme dílo nedokončenéale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do...
Nehemiáš 7:4...svému domu." Město bylo prostorné a velikéale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj...
Nehemiáš 7:61... z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeruale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:...
Nehemiáš 7:64...jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmenale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim...
Nehemiáš 9:17... aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý...
Nehemiáš 9:19...z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na...
Nehemiáš 9:30...Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do...
Nehemiáš 9:31...světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh...
Nehemiáš 11:4... Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale usadili v Jeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše,...
Nehemiáš 13:2...toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli...
Nehemiáš 13:4... kdo se mezi přimísili. Ještě předtím se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha,...
a další...

Slova obsahující ale: ale (3032) alemet (2) alemeta (2) alespoň (6) alexandr (4) alexandra (2) alexandrie (2) alexandrijské (1) alexandrijskou (1) amaleckého (1) amalek (6) amaleka (5) amalekem (1) amalekitů (1) amalekovce (8) amalekovci (10) amalekovců (8) amalekovcům (1) amalekově (1) amalekovec (1) amalekovi (3) amalekovského (1) amalekovu (3) baale (1) baalem (3) baleny (1) becaleel (5) becaleela (4) dalecí (1) daleka (4) daleké (18) dalekého (1) dalekému (1) daleko (66) dalekých (2) dalekým (2) dokonale (9) dokonalejším (1) eleale (5) faleš (1) falešná (9) falešné (10) falešně (5) falešného (2) falešném (1) falešní (8) falešnost (1) falešnou (5) falešný (3) falešných (4) falešným (2) falešnými (2) haleluja (28) jehalelela (1) jehalelelovi (1) mahalalel (3) mahalalela (2) mahalalelova (1) mahalalelovi (1) mahlalelova (1) marale (1) maštale (1) nábalem (1) nalehl (4) naleštěn (1) nalevo (22) nalezen (6) nalezena (1) nalezené (3) nalezeni (1) nalezení (3) nalezeno (1) nalezeny (1) nalezený (1) naleziště (1) nalezl (24) nalezla (3) nalezli (10) nalezne (10) nalezneš (4) naleznete (2) naleznou (4) naleznout (1) naleznu (1) nedaleko (3) nedbale (1) nenalezl (3) nenalezli (1) nenaleznou (1) nezahalená (1) nezahalenou (1) nezalekli (1) nezalekneš (1) obalená (1) odhalen (1) odhalena (2) odhaleni (1) odhalení (1) odhaleno (1) odhaleny (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |