Ach

Hledám varianty 'ach' [ ach ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 44:28...porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápánach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil....
Numeri 14:2...Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli...
Jozue 7:7...stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec...
Soudců 6:22...uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl...
Soudců 11:35.... Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi ...
Soudců 16:10...nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz,...
2. Samuel 1:19...Píseň luku. Takto je zapsána v Knize UpřímnéhoAch, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak...
1. Královská 13:30...a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl...
2. Královská 3:10...pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás...
2. Královská 6:5...sklouzla sekera z topůrka a spadla do vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal...
2. Královská 6:15...a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?"...
2. Královská 20:3...obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil...
Nehemiáš 1:5...jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš...
Nehemiáš 1:11...jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou pažíAch, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého...
Job 3:7...nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešlaAch ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat...
Job 11:5...je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal do...
Job 18:21...nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha...
Žalmy 39:6...dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjímAch, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic,...
Žalmy 79:8...naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitemach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy...
Píseň 1:4...z tebe, nad víno vychutnáme milování tváach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery...
Píseň 1:15...heny je mi milý můj na vinicích v En-gediAch, jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš...
Píseň 1:16..., ach, jak krásná, oči máš jako holubičkyAch, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože...
Píseň 4:1...jeho svatební, v den, kdy v srdci veselí!  Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči...
Píseň 4:10...pohledem, řetízkem jediným na hrdle svémAch, jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad...
Píseň 4:16...z libanonských hor! Zvedni se, větříku severníach, jižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradou, její...
Izaiáš 1:4...- Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímáAch, národe hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno...
Izaiáš 1:21...požíráni mečem. Tak promluvila ústa HospodinovaAch, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je...
Izaiáš 1:24...Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelskýAch, jak si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům...
Izaiáš 3:12...ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostaneAch, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach,...
Izaiáš 16:7...kvílejí; nad rozinkami z Kir-charešet bědujteach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v...
Izaiáš 38:3...obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil...
Izaiáš 54:11... praví Hospodin, jenž s tebou soucítíAch ty ztrápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, ...
Izaiáš 55:1...a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.  Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné...
Jeremiáš 1:6...jsem ; národům učinil jsem prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece...
Jeremiáš 4:10...budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl...
Jeremiáš 14:8...jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešiliAch, naděje Izraele, náš Spasiteli v čase soužení! Proč se...
Jeremiáš 14:13... Mečem, hladem a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim...
Jeremiáš 22:18... synu Jošiášovu: "Nebudou ho oplakávat: ‚Ach bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane,...
Jeremiáš 22:29...jeho potomci, odmrštěni do země, kterou neznaliAch země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo! Tak praví...
Jeremiáš 32:17... synu Neriášovu, modlil jsem se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a...
Jeremiáš 34:5... tak zažehnou oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin."...
Jeremiáš 47:6...zbyli na pláni, dokdy se budete drásat smutkem? ‚Ach, meči Hospodinův, kdy spočineš? Vrať se do pochvy,...
Jeremiáš 48:17...okolo, všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!'...
Jeremiáš 49:25...dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestechAch, jak je opuštěno město slavné pověsti, to město...
Jeremiáš 51:41...je na porážku jako ovečky, jako kozly a beránkyAch, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak...
Pláč 1:1...po všechny dny svého života, dokud nezemřel.  Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo...
Pláč 2:1... Je příliš mého sténání, srdce mi puká bolestí!  Ach, jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe ...
Pláč 2:18...nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze srdceach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, ...
Pláč 3:51...Hospodin shlédne shůry, než se podívá na násAch, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města!...
Pláč 4:1...svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe!  Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov se netřpytí! Drahé...
Ezechiel 4:14...svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem...
Ezechiel 9:8... zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý...
Ezechiel 11:13... Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s...
Ezechiel 21:5...oheň zažehl Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá...
Ezechiel 21:20...každé z jejich bran jsem postavil meč na jatkaach ne, je vyleštěn, nabroušen, aby zabíjel! Rubej...
Ezechiel 26:17...nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento žalozpěvAch, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město,...
Ezechiel 30:2... Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den...
Daniel 9:4...k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Daniel 9:16...my jsme však zhřešili a jednali jsme zleAch Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj...
Daniel 9:19...spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucitAch Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a...
Ozeáš 6:7...než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušiliach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných,...
Ozeáš 9:12...děti odchovali, o každé z nich je připravímAch, běda jim, se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima...
Ozeáš 12:9...falešná závaží, miluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik...
Joel 1:15... svého Boha, a pojďte volat k HospodinuAch, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od...
Amos 5:16...Nářek bude znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude slyšet na všech ulicích. Rolníky povolají...
Micheáš 1:14...se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe zklamání králů Izraele! Přivedu na vás...
Micheáš 2:4...je náš konec - můj lid přišel o svůj majetekAch, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'"...
Marek 1:24...právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás...
Lukáš 4:34...posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás...
Skutky 18:14...něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin...

Slova obsahující ach: adnach (1) afiachova (1) ach (79) achab (26) achaba (6) achabem (4) achabova (10) achabově (4) achabovi (14) achabovou (2) achabovu (1) achabovy (4) achabových (1) achabovým (6) achabovými (1) achabův (9) achaikos (1) achan (4) achana (1) achanovi (1) achar (1) acharchela (1) achasbaje (1) achaštariho (1) achát (2) achaz (26) achaze (8) achaziáš (16) achaziáše (6) achaziášem (2) achaziáši (1) achaziášova (8) achaziášově (2) achaziášovi (1) achaziášovy (1) achaziášových (1) achazově (2) achazovi (3) achazovy (2) achazův (1) achbana (1) achbor (1) achborova (1) achborovi (2) achborův (1) achi (2) achiam (2) achian (1) achiáš (10) achiáše (6) achiášova (2) achiášovi (1) achiášovu (1) achiášův (2) achiem (1) achiezer (5) achiezera (1) achihud (1) achichuda (1) achikam (2) achikama (7) achikamova (3) achikamovi (2) achikamovu (2) achikamovým (2) achikamův (2) achiludův (5) achim (1) achima (1) achimaac (13) achimaace (1) achimaacova (1) achiman (2) achimana (2) achimelech (3) achimelecha (6) achimelechem (1) achimelechova (2) achimelechovi (3) achimelechu (1) achimelechův (1) achimot (1) achinadab (1) achinoam (7) achio (4) achira (4) achiram (1) achirama (1) achiramský (1) achiry (1) achisamachova (1) achisamachovu (1) achisamachův (1) achiš (9) achišachar (1) achišar (1) achiše (2) achišem (1) achišovi (7) achitofel (9) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |