Abyste

Hledám varianty 'abyste' [ abyste ]. Nalezeno 229 veršù.
Genesis 45:18...a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egyptaabyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej:...
Exodus 8:24..." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vásabyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti....
Exodus 10:2... a o znameních, která jsem mezi nimi činilabyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s...
Exodus 16:3...Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy...
Exodus 16:12...budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebemabyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal...
Exodus 20:20...se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušelabyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal...
Exodus 31:13...mezi mnou a vámi po všechna vaše pokoleníabyste věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel....
Leviticus 8:35...po sedm dní a budete držet Hospodinovu strážabyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak...
Leviticus 10:6...vlasy na znamení smutku a netrhejte svá rouchaabyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec!...
Leviticus 10:7...však neodcházejte od vchodu do Stanu setkáváníabyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání...
Leviticus 10:9...ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápojabyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 10:17...místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dánaabyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem...
Leviticus 11:43...hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimiabyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš...
Leviticus 19:5...pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji takabyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete...
Leviticus 20:22...je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádímabyste v bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před...
Leviticus 20:24...Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dámabyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. jsem...
Leviticus 20:26...jsem svatý a oddělil jsem vás od národůabyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl...
Leviticus 22:19...ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vadyabyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada...
Leviticus 22:29...přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji takabyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z...
Leviticus 23:11... Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinemabyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po...
Leviticus 26:1...sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámenabyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh!...
Leviticus 26:9...vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a způsobímabyste se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím svou...
Leviticus 26:13...Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egyptaabyste nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho,...
Numeri 10:9...napadl, budete na trubky troubit s přefukovánímabyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli...
Numeri 14:34... Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rokabyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto...
Numeri 15:2...jim: přijdete do země, kterou vám dávámabyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést...
Numeri 15:3... a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběťabyste Hospodinu připravili příjemnou vůni - zápalnou...
Numeri 15:39... připomenete si všechna Hospodinova přikázáníabyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem...
Numeri 16:26...řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patříabyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy." Vyklidili...
Numeri 20:5...dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z EgyptaAbyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo...
Numeri 27:14...Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta...
Numeri 32:14...na místo svých otců, vy plemeno hříšníkůabyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti...
Deuteronomium 4:1...pravidla a zákony, které vás učím dodržovatabyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin,...
Deuteronomium 4:5...a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřilabyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit....
Deuteronomium 4:14... abych vás učil těmto pravidlům a zákonůmabyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne...
Deuteronomium 4:16...žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoruabyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě...
Deuteronomium 4:23...tu krásnou zem. Mějte se tedy na pozoruabyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou...
Deuteronomium 6:1...Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učímabyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Chce,...
Deuteronomium 8:1...všechna přikázání, která ti dnes udílímabyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem...
Deuteronomium 11:13...přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým...
Deuteronomium 11:16...moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoruabyste se v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím...
Deuteronomium 29:5...nejedli a víno ani pivo nepili. To vše protoabyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste...
Deuteronomium 29:11...ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vodyabyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha....
Deuteronomium 31:3...před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národyabyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před...
Deuteronomium 32:51...při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou svatost. Ano,...
Jozue 1:11... neboť po třech dnech zde překročíte Jordánabyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za...
Jozue 3:4...- nesmíte se k přiblížit! Půjdete za abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou...
Jozue 4:24...země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když...
Jozue 6:18... Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatběabyste nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho,...
Jozue 22:16...jste se od Hospodina - postavili jste si oltářabyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil...
Jozue 23:6...to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silníabyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize...
Jozue 23:11...Hospodin, jak vám zaslíbil! Pečlivě dbejteabyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale...
Jozue 24:22...na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodinaabyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli....
Jozue 24:27... která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkemabyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil,...
Soudců 14:15...tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvaliabyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj s pláčem...
2. Samuel 21:3...ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířímabyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu...
1. Královská 8:61...vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohuabyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho...
1. Královská 20:28...nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do rukouabyste poznali, že jsem Hospodin." Celý týden tábořili...
1. Letopisů 12:18...se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokojiabyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud ...
1. Letopisů 28:8...všechna přikázání Hospodina, vašeho Bohaabyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým...
2. Letopisů 29:11...teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolilabyste stáli před ním a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho...
Ezdráš 6:8...Boží dům na původním místě. Tímto nařizujiabyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu...
Nehemiáš 13:27...ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchanéabyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a...
Žalmy 48:14...ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrakAbyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi:...
Žalmy 127:2...Hospodin, marně bdí jeho ochránci. Marné jeabyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč...
Izaiáš 1:12...chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojíabyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné...
Izaiáš 22:10...jste jeruzalémské domy a některé jste zbořiliabyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili...
Izaiáš 43:10...Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolilabyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný...
Izaiáš 58:4...na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnesabyste byli vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst, který...
Jeremiáš 2:7...živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sadabyste požívali dary, které plodila. Vy jste však přišli a...
Jeremiáš 7:10...mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás...
Jeremiáš 16:12...se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu do...
Jeremiáš 27:10...vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryčabyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho...
Jeremiáš 27:15...mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryčabyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke kněžím a celému...
Jeremiáš 35:7...je. Po všechny své dny bydlete ve stanechabyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.'...
Ezechiel 20:20... soboty, jsou znamením mezi mnou a vámiabyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I tito synové...
Ezechiel 36:27... Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobímabyste se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a...
Ezechiel 36:30...hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úroduabyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si...
Ezechiel 37:5...těmto kostem: Hle, do vás přivedu duchaabyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem,...
Ezechiel 37:6...masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás duchaabyste ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin."...
Ezechiel 37:14...vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Duchaabyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy...
Micheáš 5:12...věštci. Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupyabyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi...
Ageus 1:4...slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy časabyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento...
Malachiáš 2:15...jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedyabyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím...
Matouš 5:34...a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkámabyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží...
Matouš 5:39...‚Oko za oko, zub za zub.' vám však říkámabyste neodporovali zlému člověku. Když někdo udeří do...
Matouš 6:1...dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozorabyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak...
Matouš 7:1...starosti. Den dost svého trápení." "Nesuďteabyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým...
Matouš 9:6...ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět...
Matouš 18:10...uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozorabyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám...
Matouš 23:15...a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i soušabyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte,...
Matouš 24:6...válečný hluk a zprávy o válkách, hleďteabyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě...
Matouš 24:20...v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete seabyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy...
Matouš 26:41...ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete seabyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo...
Matouš 28:14...prokurátor, my ho uklidníme a postaráme seabyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak...
Marek 2:10...' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět...
Marek 7:9..."Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázáníabyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti...
Marek 13:9...biti a kvůli mně stanete před vládci a králiabyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem...
Marek 14:38..."Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete seabyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo...
Lukáš 3:8...neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může...
Lukáš 5:24...jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět...
Lukáš 16:9...penězi, které pominou, si můžete dělat přáteleabyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v...
Lukáš 21:8...času, kdy se to stát?" "Dávejte pozorabyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod...
Lukáš 21:36...kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete seabyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli...
Lukáš 22:40... Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete seabyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co by kamenem...
Lukáš 22:46...to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a modlete seabyste nepodlehli pokušení." Ještě to ani nedořekl a byl tu...
Jan 5:20... co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutkyabyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život,...
Jan 5:40... a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijítabyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí...
Jan 6:29... Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutekabyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak...
Jan 10:38... i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkůmabyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a v něm."...
Jan 11:15...zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebylabyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče...
Jan 12:36... kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světloabyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a...
Jan 13:15...vy mýt nohy jeden druhému. Dal jsem vám příkladabyste se chovali, jako jsem se zachoval k vám. Amen,...
Jan 13:19...' Říkám vám to teď, předtím než se to staneabyste, se to stane, uvěřili, že jsem. Amen, amen,...
Jan 14:3...vám místo, zase přijdu a vezmu vás k soběabyste i vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu...
Jan 14:29... Řekl jsem vám to teď, předtím než se to staneabyste, se to stane, uvěřili. s vámi nebudu dlouho...
Jan 15:16...si vybral vás, ne vy . Ustanovil jsem vásabyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám...
Jan 16:1...jste od počátku se mnou. Toto jsem vám povědělabyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze shromáždění. Ano...
Jan 16:4...nepoznali Otce ani . Předpověděl jsem vám toabyste si v době vzpomněli, že jsem vám to řekl....
Jan 16:33...je se mnou Otec. Toto vše jsem vám povědělabyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení,...
Jan 19:35...svědectví je pravdivé. On , že říká pravduabyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo:...
Jan 20:31...knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsányabyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste...
Skutky 7:43...svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělaliabyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji za Babylon.'...
Skutky 14:15...jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovatabyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který...
Skutky 19:36...Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třebaabyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli...
Skutky 20:28...stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovilabyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví...
Skutky 27:22...si toto neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývámabyste se vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z vás...
Římanům 1:13...vy mojí vírou a vaší. Nechci, bratřiabyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát chtěl navštívit...
Římanům 8:15...syny. Nepřijali jste přece ducha otroctvíabyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství,...
Římanům 11:25...do své vlastní olivy? Nechci, bratřiabyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali na...
Římanům 12:1... Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratřiabyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a...
Římanům 12:2...- raději se nechte proměňovat obnovou své mysliabyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré,...
Římanům 15:6...svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho...
Římanům 15:30...Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosímabyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za k Bohu,...
Římanům 16:19... všude! Mám z vás proto radost, ale přeji siabyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde...
1. Korintským 1:10... jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosímabyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných...
1. Korintským 4:6... použil jsem tu sebe a Apolla jako příkladyabyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co...
1. Korintským 5:7...prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasuabyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš...
1. Korintským 5:9...upřímnosti a pravdy. V dopisu jsem vám napsalabyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec...
1. Korintským 5:11...byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšuabyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to...
1. Korintským 7:2...muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, každý muž manželku a...
1. Korintským 7:32...Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rádabyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se stará o věci...
1. Korintským 9:24...ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte takabyste ji získali. Každý závodník přísnou sebekázeň -...
1. Korintským 10:1...kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratřiabyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli...
1. Korintským 10:13...lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolíabyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky...
1. Korintským 10:20...své oběti Bohu, ale démonům. A nechciabyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich...
1. Korintským 11:3...učení, které jsem vám předal. Chtěl bych všakabyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus,...
1. Korintským 11:34...jedni na druhé. Kdo hlad, se nají domaabyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní pokyny vám dám,...
1. Korintským 12:1... Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechciabyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako...
1. Korintským 12:3...modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chciabyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže...
1. Korintským 14:1... horlete po duchovních darech, nejvíce všakabyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k...
1. Korintským 14:5... ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bychabyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste...
1. Korintským 16:6...snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimuabyste mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás...
1. Korintským 16:16...a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedyabyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo...
2. Korintským 1:8...mít podíl i na potěšení. Bratři, nechcemeabyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak...
2. Korintským 1:15...V této jistotě jsem k vám dříve chtěl přijítabyste přijali další milost. Přes vás jsem chtěl jít do...
2. Korintským 1:16...do Makedonie a z Makedonie se zase vrátit k vámabyste vypravili do Judska. Myslíte, že jsem to...
2. Korintským 2:4...úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k...
2. Korintským 5:12... ale chceme vám dát příležitost chlubit se námiabyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit...
2. Korintským 6:1...jeho spolupracovníci vás však také vyzývámeabyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká...
2. Korintským 8:1...se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chciabyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v...
2. Korintským 8:9...Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatýabyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co by podle...
2. Korintským 9:8... Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milostabyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se...
2. Korintským 11:3...přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se aleabyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté...
2. Korintským 11:7...Boží evangelium zadarmo? Ponižoval jsem seabyste se vy dostali výš. Jiné církve jsem odíral - bral...
2. Korintským 12:20...abych z vás, přijdu, nebyl zklamaný a také vy abyste nebyli zklamaní ze . Bojím se svárů, nevraživosti,...
2. Korintským 13:7...poznáte, že my jsme neselhali. Modlím se k Bohuabyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal...
Galatským 4:17...nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit ode abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to...
Galatským 5:17...Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporujíabyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni...
Efeským 1:17... Otec slávy, ducha moudrosti a zjeveníabyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli...
Efeským 1:18... abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrakabyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je...
Efeským 2:22...chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujeteabyste byli Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem Pavel...
Efeským 3:13...k Bohu směle a s důvěrou. Prosím tedyabyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou...
Efeským 3:18...srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásceabyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je...
Efeským 3:19... a poznat Kristovu lásku přesahující chápáníabyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v...
Efeským 4:1...věků! Amen. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosímabyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste...
Efeským 4:17... náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývámabyste nežili jako pohané podle svých marných myšlenek....
Efeským 6:11...jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbrojabyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž...
Efeským 6:13...nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbrojabyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat...
Efeským 6:21... abych je hlásal tak směle, jak mám. Chciabyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to...
Efeským 6:22... věrný služebník v Pánu. Posílám ho k vámabyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce....
Filipským 1:10...rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostíabyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a...
Filipským 1:12...ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratřiabyste věděli, že to, co potkalo, přispělo spíše k...
Filipským 1:27...ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosímabyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k...
Filipským 1:29...záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřánoabyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli....
Filipským 2:13...spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působíabyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno...
Filipským 2:15...dělejte bez reptání a dohadováníabyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti...
Koloským 1:9... proto nepřestáváme v modlitbách prositabyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění...
Koloským 1:10...porozumění naplněni poznáním jeho vůleabyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste...
Koloským 1:11...Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávyabyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí...
Koloským 2:1...silou, kterou on ve mně mocně působí. Chciabyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v...
Koloským 4:8...a spoluslužebník v Pánu. Posílám ho k vám protoabyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce...
Koloským 4:12...krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbáchabyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré...
1. Tesalonickým 1:9...přišli a jak jste se obrátili od model k Bohuabyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe...
1. Tesalonickým 2:12...napomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahaliabyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do...
1. Tesalonickým 3:13...Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatostiabyste před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána...
1. Tesalonickým 4:1...vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíšiabyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co ...
1. Tesalonickým 4:10...všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vásabyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte...
1. Tesalonickým 4:13...život beze všeho nedostatku. Nechceme, bratřiabyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi...
1. Tesalonickým 5:27...svatým polibkem. Zapřísahám vás v Pánuabyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. ...
2. Tesalonickým 2:13...stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolilabyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni....
2. Tesalonickým 2:14... Právě k tomu vás povolal naším evangeliemabyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto,...
2. Tesalonickým 3:6...vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Kristaabyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a...
Židům 10:36...bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalostabyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť:...
Židům 12:3... jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydrželabyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste se v...
Židům 12:25...krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďteabyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli...
Židům 13:21...Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrýmabyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích...
Jakub 1:4...vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrátabyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo....
Jakub 4:3... Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zleabyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte...
Jakub 5:9...blízko. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhéhoabyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce stojí ve dveřích!...
Jakub 5:12...- ale vaše "Ano" znamená ano a "Ne" neabyste nebyli odsouzeni. někdo z vás trápení? se...
Jakub 5:16...navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhéabyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže...
1. Petr 1:17... Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďteabyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte...
1. Petr 2:2...se dožadujte neředěného mléka Božího slovaabyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak...
1. Petr 2:9... svatý národ, lid získaný do vlastnictvíabyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do...
1. Petr 2:15...ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle jeabyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči...
1. Petr 2:21...Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příkladabyste šli v jeho šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu...
1. Petr 3:17...poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlíabyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé....
1. Petr 5:4...nad svěřeným stádem, ale jděte mu příklademabyste, se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí...
2. Petr 1:4...nám byla darována vzácná a veliká zaslíbeníabyste skrze získali účast na Boží povaze a unikli zkáze...
2. Petr 1:15...náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedyabyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat...
2. Petr 3:2...vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí myslabyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a...
1. Jan 1:3... Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeliabyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které...
1. Jan 2:1...slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazíabyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce...
1. Jan 5:13...píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Synaabyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra,...
Juda 1:3...spasení, považuji teď za nutné napomenout vásabyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou...
Zjevení 2:10... Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězeníabyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní....
Zjevení 18:4...jiný hlas z nebe: "Vyjděte z , můj lideabyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!...
Zjevení 19:18..."Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Bohaabyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |