Abys

Hledám varianty 'abys' [ abys ]. Nalezeno 180 veršù.
Genesis 6:20...havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páruabys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu,...
Genesis 14:23...nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínekabys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to,...
Genesis 19:17...nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do horabys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane...
Genesis 20:6...s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadrželabys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se...
Genesis 23:6...hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobkuabys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal,...
Genesis 24:7...semeni,' ten před tebou pošle svého andělaabys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena...
Genesis 24:40...s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdarabys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z...
Genesis 27:19... Vstaň, prosím, posaď se a jez z mého úlovkuabys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi...
Genesis 27:31...slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého synaabys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však...
Genesis 28:4...Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeniabys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh...
Genesis 45:11...postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.'...
Genesis 48:20..."Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůhabys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael přednost...
Exodus 8:6..." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se...
Exodus 8:18... kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudouAbys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této zemi,...
Exodus 9:29... hromy přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví...
Exodus 17:3... "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš...
Exodus 25:40...náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleďabys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." ...
Exodus 29:1...Árona a jeho potomky." "A toto s nimi udělášabys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého...
Exodus 29:36...býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smířeníabys jej očistil od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen...
Exodus 29:37...byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltářabys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se...
Exodus 34:12... Hivejce i Jebusejce. Měj se však na pozoruabys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš....
Exodus 34:15... je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoruabys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou...
Leviticus 6:14...olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přinesešabys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn,...
Leviticus 18:17...ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučkuabys s obcoval, je to dcera jejího syna nebo její...
Numeri 16:13...nás odvedl ze země oplývající mlékem a medemabys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat...
Numeri 23:11...děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!"...
Numeri 23:27... vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbíabys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl...
Numeri 24:10...hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem abys nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen...
Deuteronomium 4:9...předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozorabys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny...
Deuteronomium 4:35... váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázánoabys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný....
Deuteronomium 4:36... vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheňabys slyšel jeho slova z prostředku ohně. To proto, že...
Deuteronomium 5:15...paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázalabys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti...
Deuteronomium 6:2...dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Chceabys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili...
Deuteronomium 6:12...pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoruabys nezapomněl na Hospodina, který vyvedl z Egypta, z...
Deuteronomium 7:2... než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydáabys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s...
Deuteronomium 7:6... svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolilabys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný...
Deuteronomium 7:25...ani zlatu, které je na nich. Neber si jeabys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to...
Deuteronomium 8:11...zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoruabys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho...
Deuteronomium 9:1... Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordánabys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká...
Deuteronomium 9:5...pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich zeměabys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou...
Deuteronomium 10:12...- co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen toabys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho...
Deuteronomium 10:13...Bohu, celým svým srdcem a celou svou dušíabys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení, která...
Deuteronomium 11:14...déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jařeabys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých...
Deuteronomium 12:13...nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoruabys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě,...
Deuteronomium 12:19...z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoruabys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi,...
Deuteronomium 12:23...nečistý stejně jako čistý. Jen se utvrď v tomabys nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s...
Deuteronomium 12:28...oltář Hospodina, tvého Boha, a maso sníš. Dbejabys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i...
Deuteronomium 14:2...Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolilabys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný...
Deuteronomium 15:4...požehná v zemi, kterou ti dává za dědictvíabys ji obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina,...
Deuteronomium 15:9...mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoruabys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý...
Deuteronomium 19:9...všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho...
Deuteronomium 20:10...čela velitele oddílů. Když přitáhneš k městuabys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý...
Deuteronomium 24:18... tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazujiabys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí...
Deuteronomium 24:22...jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazujiabys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se...
Deuteronomium 26:16...Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazujeabys dodržoval tato ustanovení a pravidla. Proto je pečlivě...
Deuteronomium 26:19...všechna jeho přikázání, pak vyvýšíabys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které...
Deuteronomium 30:12...tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebiabys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud...
Deuteronomium 30:13...nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořemabys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud...
Jozue 1:7... že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečnýabys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj...
Jozue 1:8...od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocíabys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš...
Jozue 7:7... "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes JordánAbys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo...
Soudců 5:16...velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradamiAbys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových rodech byly...
Soudců 13:4...počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozorabys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle,...
Růt 3:1... pak řekla: "Musím ti najít domov, dceroabys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi...
Růt 4:5...to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvémabys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno."...
1. Samuel 2:20...Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte...
1. Samuel 24:5...‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukouabys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a...
1. Samuel 24:12... Nijak jsem ti neublížil, ale ty na číhášabys připravil o život! s tebou rozsoudí Hospodin....
1. Samuel 28:15...proroky, ani skrze sny. Proto jsem zavolalabys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč...
1. Samuel 28:22... Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíšabys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal:...
1. Samuel 29:7... Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokojiabys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem provedl?"...
2. Samuel 7:8...zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcíabys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude,...
2. Samuel 22:36... Podal jsi mi štít své spásy, sklonil sesabys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy...
1. Královská 1:20...Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králiabys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém...
1. Královská 2:9...jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložitabys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl...
1. Královská 8:32...nebesích. Zasáhni a rozsuď své služebníky takabys viníka označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a...
1. Královská 10:9...miluje Izrael navěky, a tak učinil králemabys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi...
1. Královská 20:13...množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukouabys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?"...
1. Královská 21:20...Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodalabys páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti:...
1. Královská 22:16...ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahatabys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!"...
1. Letopisů 17:7...zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcíabys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses...
1. Letopisů 22:12...velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostíabys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti...
1. Letopisů 28:10...navždy odvrhne. Pohleď - Hospodin vyvolilabys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!"...
2. Letopisů 1:11...sis nežádal, ale chtěl jsi moudrost a poznáníabys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil...
2. Letopisů 6:23...z nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky takabys odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky, a...
2. Letopisů 9:8... jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůnabys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje...
2. Letopisů 18:15...ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahatabys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!"...
Ezdráš 7:14...s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádciabys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha,...
Job 7:12...musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drakabys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi...
Job 10:14...skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmyslyAbys hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné...
Job 40:8...mou spravedlnost zpochybnit? Chceš odsouditabys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni?...
Žalmy 8:3...nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých,...
Žalmy 10:14...Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi...
Žalmy 18:36... podepřel jsi svou pravicí, sklonil sesabys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy...
Žalmy 37:34...na Hospodina a drž se jeho cesty. On povýšíabys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem...
Žalmy 71:21...propastí! Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš seabys utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavím,...
Žalmy 80:9...přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohanyabys je zasadil. Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla...
Žalmy 82:8...tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Božeabys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! ...
Žalmy 102:11...tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva...
Žalmy 104:27... aby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejíabys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když...
Žalmy 104:30...prach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeniabys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá...
Žalmy 144:6...bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípyabys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných...
Žalmy 145:15... kdo jsou sklíčení. Oči všech k tobě vzhlížejíabys je krmil v čase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil...
Žalmy 145:16... abys je krmil v čase potřeby. Otevíráš rukuabys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý...
Přísloví 5:2... synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; takabys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci...
Přísloví 19:20...ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučeníabys byl příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plány,...
Přísloví 22:19...tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učitabys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro...
Přísloví 22:21...pro tebe sepsal - je v nich poučení a věděníabys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo...
Přísloví 30:10...otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečilabys nepykal! Je pokolení, jež zlořečí otci a svojí matce...
Kazatel 7:21...nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde říkáabys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece...
Izaiáš 42:7...dám do smlouvy, světlem národů učinímabys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z...
Izaiáš 45:3... Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatstvíabys poznal, že jsem Hospodin, Bůh izraelský, který ...
Izaiáš 48:5...předem, předtím než přišly, ohlásil jsem jeabys neřekl: "Stalo se to dík modle, socha to...
Izaiáš 48:7... a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšelabys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic...
Izaiáš 49:6...Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tomabys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl...
Izaiáš 49:8... ochráním a dám lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá dědictví, abys řekl...
Izaiáš 49:9...abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá dědictvíabys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě:...
Izaiáš 57:7...strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupalaabys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi...
Izaiáš 58:14...rozkoš nalezneš a dovedu na výšiny zeměabys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa...
Izaiáš 60:15...Hospodinovo, Sion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo...
Izaiáš 63:14...k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lidabys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívej z...
Jeremiáš 1:10... dnes ustanovuji nad národy a královstvímiabys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a...
Jeremiáš 6:27...bude tu! "Učinil jsem ve svém lidu prubířemabys ho zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich...
Jeremiáš 15:19...Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovímabys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li...
Jeremiáš 16:8...do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nimabys pojedl a popil, neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 29:26... ustanovil knězem namísto kněze Jojadyabys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který...
Jeremiáš 32:19...svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidíabys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své...
Jeremiáš 51:61...do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleďabys tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni:...
Ezechiel 3:18...‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíšabys tomu ničemovi zachránil život tím, že bys jej varoval...
Ezechiel 12:6...je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvářabys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako...
Ezechiel 33:8...‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíšabys toho ničemu varoval před jeho cestou - pak ten ničema...
Ezechiel 38:13...se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojskaabys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral stáda i...
Daniel 2:30...proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl...
Daniel 12:13... Potom odpočineš, ale v poslední den vstanešabys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo, které dostal...
Ozeáš 2:22...a milosrdenstvím. Zasnoubím si také věrnostíabys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, praví...
Abdiáš 1:14...jmění v den jeho pohromy! Nestav se na rozcestíabys hubil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den...
Jonáš 2:3... mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobíabys vyslyšel volání. Uvrhl jsi do hlubin, doprostřed...
Micheáš 6:5... Vzpomeň si, co se stalo od Šitimu po Gilgalabys znal Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám před...
Micheáš 6:8...člověče, co je dobré a co od tebe žádá HospodinAbys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se...
Sofoniáš 3:18...v den slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstíabys nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se...
Matouš 4:6...andělům přikáže o tobě a ponesou na rukouabys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je...
Matouš 7:5...trám z vlastního oka, a tehdy prohlédnešabys vytáhl třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci...
Matouš 8:4...ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozorabys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj...
Matouš 8:8..." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím siabys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj...
Matouš 18:8... usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepšíabys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě...
Matouš 26:63...Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohuabys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz....
Marek 1:44...poslal pryč s přísným varováním: "Dej pozorabys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj...
Marek 6:25... A tak hned spěchala za králem a žádala: "Chciabys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele."...
Marek 10:35...synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosímeabys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se...
Lukáš 1:4... neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumalabys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal. Za...
Lukáš 4:11...o tobě, aby chránili, a ponesou na rukouabys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je...
Lukáš 6:42...trám z vlastního oka, a tehdy prohlédnešabys mohl vytáhnout třísku z oka svého bratra. Strom, který...
Lukáš 7:4...za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží siabys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu...
Lukáš 7:6...se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím siabys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za...
Jan 17:15...světu, jako ani nepatřím světu. Neprosímabys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým....
Skutky 9:17...ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, poslalabys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle...
Skutky 13:47...Hospodin: ‚Učinil jsem světlem národůabys dal spásu celému světu.'" Když to pohané uslyšeli,...
Skutky 22:14...uviděl a on řekl: ‚Bůh našich otců vyvolilabys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel...
Skutky 23:3..."Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tuabys soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ...
Skutky 23:20...mu řekl: "Židé se dohodli, že požádajíabys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho...
Skutky 24:4... Abych však příliš nezdržoval, prosímabys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali...
Skutky 26:18...tohoto lidu i od pohanů, ke kterým posílámabys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a...
Galatským 6:1...ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozorabys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých -...
Efeským 6:3...se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobřeabys žil dlouho na zemi." Vy, otcové, nedrážděte své děti,...
Filipským 4:3...v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenčeabys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se...
Koloským 4:17...ten laodikejský. Archipovi vyřiďte: "Hleďabys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." , PAVEL,...
1. Timoteus 3:15...k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chciabys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je...
1. Timoteus 5:21...Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými andělyabys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval...
1. Timoteus 6:14...před Pontským Pilátem, ti kladu na srdceabys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez...
2. Timoteus 1:6...jsem přesvědčen, máš i ty. Proto ti připomínámabys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze...
2. Timoteus 2:7...úrodu. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z...
2. Timoteus 4:9...kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Udělej všeabys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a...
2. Timoteus 4:21...jsem nechal nemocného v Milétu. Udělej všeabys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje Eubulos,...
Titus 1:5...našeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě protoabys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů...
Titus 3:8... který očekáváme. Toto je jistá pravda a chciabys na trval: se ti, kdo věří v Boha, usilovně...
Titus 3:12... k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej všeabys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl...
Filemon 1:15...ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálenabys ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale jako někoho...
Židům 8:5...Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleďabys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře."...
3. Jan 1:2...miluji v pravdě. Milovaný, především si přejiabys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá...
Zjevení 3:18... aby sis ode koupil zlato přetavené v ohniabys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a...

Slova obsahující abys: abys (196) abyste (243)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |