Abychom

Hledám varianty 'abychom' [ abychom ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 11:4...vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jménoabychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však...
Genesis 19:13...Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslalabychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti,...
Genesis 19:32... Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s nímabychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily...
Genesis 19:34...ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s nímabychom zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily...
Genesis 26:22... Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostorabychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do...
Genesis 38:23...nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy necháabychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale...
Genesis 42:7...zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni...
Exodus 3:18... dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouštěabychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' však vím,...
Exodus 5:3... dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouštěabychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad...
Exodus 14:11...v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedlAbychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás...
Numeri 14:3...této poušti! Proč nás Hospodin vede do zeměAbychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí?...
Numeri 20:4...zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouštěAbychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli...
Numeri 21:5...vyčítat: "Proč jste nás odvedli z EgyptaAbychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a...
Deuteronomium 6:24...našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázalabychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina,...
Deuteronomium 6:25...a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tomabychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato...
Deuteronomium 29:28...však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto...
Deuteronomium 30:12...nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám jeabychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z...
Deuteronomium 30:13...moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám jeabychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi...
Jozue 7:7...Abys nás zahubil? Mohlo nám přece stačitabychom se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co...
Jozue 21:2...a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázalabychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek...
Jozue 22:23... Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltářabychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm...
Soudců 9:38...jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelechabychom mu sloužili?' Není to snad to vojsko, kterému ses...
Soudců 12:1...Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozvalabychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?"...
1. Samuel 12:19...se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohuabychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke...
1. Královská 8:58...nás nezanechá, kéž naklání naše srdce k soběabychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho...
1. Královská 18:5...zemi - snad se někde ještě najde čerstvá trávaabychom zachovali naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek...
1. Královská 22:3... že Rámot-gileád patří nám. Proč nic nedělámeabychom ho dobyli z rukou aramejského krále?" Potom se...
1. Královská 22:7...naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorokabychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je,"...
2. Královská 3:11...řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorokabychom se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze...
1. Letopisů 29:14...jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lidabychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází...
2. Letopisů 18:6...naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorokabychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je,"...
2. Letopisů 28:13...sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snadabychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše...
Ezdráš 5:10...ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jménaabychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří...
Ezdráš 9:9...nám naklonil krále Persie a dal nám pookřátabychom vystavěli dům našeho Boha, obnovili jeho trosky a...
Nehemiáš 5:2...tolik synů a dcer, že za pořizujeme obilíabychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá...
Nehemiáš 5:3...svá pole, vinice i domy dávat do zástavyabychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme...
Job 9:32... On není člověk jako , abych se mu postavilabychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil...
Žalmy 90:12...kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dnyabychom v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine - jak...
Žalmy 137:3...je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádaliabychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí:...
Píseň 6:1...nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj miláčekabychom jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady...
Izaiáš 5:19..."Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svýmabychom si je prohlédli! Jen přijde s tím, Svatý...
Izaiáš 41:26...hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od počátkuabychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli: "On se...
Izaiáš 53:2...ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosnýabychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč...
Izaiáš 63:17...z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdceabychom nectili? Vrať se zpátky kvůli služebníkům...
Ozeáš 6:2...život navrátí, třetího dne nás znovu postavíabychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát...
Ozeáš 6:3...nás znovu postaví, abychom před ním mohli žítabychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se...
Amos 8:5...zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek novoluníabychom prodávali obilí? Kdy skončí den sobotní, abychom...
Amos 8:6...k ceně přidali, abychom šidili falešnými váhamiabychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály,...
Matouš 13:28...udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chcešabychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože...
Matouš 17:27..."Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech...
Lukáš 1:74...Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátelabychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a...
Jan 6:28...Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělatabychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim...
Jan 6:30...v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak udělášabychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš?...
Skutky 4:19..."Myslíte, že je v Božích očích správnéabychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o...
Skutky 6:2...všech učedníků a řeklo: "Není správnéabychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů...
Skutky 10:33...přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváříabychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal...
Skutky 10:42...jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil námabychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten,...
Skutky 15:19... které oznamoval před věky. Proto soudímabychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže....
Skutky 16:10...do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh povolalabychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troady,...
Skutky 27:29...spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z obavyabychom nenarazili na útesy, spustili ze zádi čtyři kotvy a...
Skutky 28:20...žaloval na svůj národ. Pozval jsem vás tedyabychom se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto...
Římanům 1:12...nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jestabychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a vaší....
Římanům 6:4...jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrtiabychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou...
Římanům 6:6...ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo mociabychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece...
Římanům 7:6...tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěniabychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré...
Římanům 15:4...zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučeníabychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu,...
1. Korintským 2:12...ducha světa, ale Ducha, který je z Bohaabychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě...
1. Korintským 4:8...Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali takabychom mohli kralovat s vámi. Připadá mi, že Bůh nám...
1. Korintským 4:9...Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řaděabychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu -...
1. Korintským 9:11...jsme u vás duchovní símě; bylo by snad přílišabychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo...
1. Korintským 9:12...právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášímeabychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu. Copak...
1. Korintským 11:32... Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravěabychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže, bratři moji, když...
2. Korintským 1:4...potěšení! V každém našem soužení nás potěšujeabychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat...
2. Korintským 1:9...očekávali rozsudek smrti. To vše se staloabychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí...
2. Korintským 3:5...k Bohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše...
2. Korintským 5:8... S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustímeabychom byli doma u Pána. tedy zůstáváme doma anebo...
2. Korintským 5:9...zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o toabychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před...
2. Korintským 5:18...nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil násabychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se...
2. Korintským 5:21... který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli námabychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jako jeho...
2. Korintským 9:4...že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bychabychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě),...
2. Korintským 10:16...zvěstovat evangelium i tam dál za vámi, místo abychom se chlubili tím, co je hotové v cizím působišti....
Galatským 2:10...půjdeme k pohanům a oni k obřezaným. Chtěli jenabychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně...
Galatským 2:16...Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Kristaabychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky...
Galatským 3:14...požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohanyabychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po...
Galatským 3:24... Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristuabychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ...
Galatským 4:5...Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonemabychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh...
Efeským 1:4...V něm nás vyvolil ještě před stvořením světaabychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své...
Efeským 1:5...v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčilabychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní....
Efeským 2:10...k dobrým skutkům, které předem připravilabychom se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde o tělo,...
Efeským 4:13...k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovaloabychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání...
Koloským 1:28...moudrosti napomínáme a učíme každého člověkaabychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. To...
1. Tesalonickým 2:4... že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce....
1. Tesalonickým 2:9...naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovaliabychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží...
1. Tesalonickým 3:10...naším Bohem? Dnem i nocí se horlivě modlímeabychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru,...
1. Tesalonickým 5:10...našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřelabychom - bdíme nebo spíme - žili společně s ním....
2. Tesalonickým 3:8... Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeliabychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic...
1. Timoteus 2:2...lidi, za krále i za všechny vysoko postavenéabychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti...
Titus 2:12...milost se totiž zjevila všem lidem. Učí násabychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na...
Titus 3:7...Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněniabychom se stali dědici věčného života, který očekáváme....
Židům 4:16...přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrouabychom došli milosrdenství a našli milost, když...
Židům 12:10...svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěchabychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané...
Jakub 1:18...stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdyabychom byli prvotinou jeho stvoření. Víte, milovaní bratři...
Jakub 3:3...v každém ohledu. Když dáme koním do huby udidloabychom je zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I...
1. Petr 2:24... On sám na svém těle vzal naše hříchy na křížabychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány...
1. Jan 2:28... zůstávejte v něm. Ano drazí, zůstávejte v němabychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli...
1. Jan 3:23... co se mu líbí. A to je to jeho přikázáníabychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali...
1. Jan 4:9...Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na světabychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my...
1. Jan 5:3...a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tomabychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou...
2. Jan 1:6...od počátku: Milujme jedni druhé. V tom je láskaabychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste...
2. Jan 1:8...je bludař a antikrist. Proto si dejte pozorabychom neztratili to, jsme usilovali; nenechme se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |