Abych

Hledám varianty 'abych' [ abych ]. Nalezen 291 verš.
Genesis 9:16... Když bude na oblaku duha, pohlédnu na niabych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou...
Genesis 12:13...jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobřeabych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta...
Genesis 15:7...Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uruabych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal:...
Genesis 16:2...Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřálabych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny...
Genesis 19:20... Pohleď prosím, tamto město je dost blízkoabych tam utekl, a je maličké. Nech prosím utéct do něj...
Genesis 20:13...a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslalabych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem :...
Genesis 23:4...dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrobabych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 23:8... a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-liabych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se...
Genesis 24:3...všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klínaabych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu...
Genesis 24:14...z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbánabych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím...
Genesis 24:48...pána Abrahama, který vedl pravou cestouabych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného....
Genesis 27:4...připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi jiabych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale...
Genesis 27:7...‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutkuabych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.'...
Genesis 27:25..."Podej mi, se najím z úlovku svého synaabych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl;...
Genesis 32:6... brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem poslyabych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'"...
Genesis 45:28...řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjduabych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co...
Exodus 3:3...stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jítabych viděl tu velikou podívanou - jak to, že ten keř...
Exodus 3:8... Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupilabych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl...
Exodus 3:11... z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" "...
Exodus 5:23... sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišelabych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě...
Exodus 9:16...jsem však zachoval, a to z jediného důvoduabych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po...
Exodus 10:1... Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany protoabych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a...
Exodus 19:4...a jak jsem vás nesl na orlích křídlechabych vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu...
Exodus 25:8...do efodu a náprsníku. mi udělají svatyniabych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho...
Exodus 29:42...do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávatabych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny...
Exodus 29:46...Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egyptaabych přebýval uprostřed nich. jsem Hospodin, jejich Bůh...
Exodus 33:3...mlékem a medem, avšak s tebou nepůjduabych cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A...
Exodus 33:13...ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cestyabych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento...
Leviticus 11:45... jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egyptaabych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý."...
Leviticus 22:33... váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egyptaabych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin...
Leviticus 25:38...Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egyptaabych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem....
Leviticus 26:44...nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je takabych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť...
Leviticus 26:45... jež jsem před očima národů vyvedl z Egyptaabych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou...
Numeri 15:41...Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egyptaabych byl vaším Bohem. jsem Hospodin, váš Bůh." Levita...
Numeri 23:12...On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o toabych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval:...
Deuteronomium 1:13...svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené mužeabych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co...
Deuteronomium 4:14...dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázalabych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je...
Deuteronomium 5:5... ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámiabych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli...
Deuteronomium 9:4...pro mou spravedlnost Hospodin dovedl semabych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou...
Deuteronomium 9:9...chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupilabych přijal kamenné desky - desky smlouvy, kterou s vámi...
Deuteronomium 31:28...mně všechny stařešiny svých kmenů a své správceabych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a...
Jozue 14:7...služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barnéabych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle...
Soudců 11:9..." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátímabych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak...
Růt 1:16...Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť abych opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu...
Růt 4:10... ženu po Machlonovi, jsem získal za manželkuabych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z...
1. Samuel 7:5...dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpyabych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do...
1. Samuel 8:7... co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnouabych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne,...
1. Samuel 10:8...mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebouabych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset...
1. Samuel 11:2...s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé okoabych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho...
1. Samuel 12:3...jsem někomu? Vzal jsem od někoho úplatekabych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to...
1. Samuel 12:7..." řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupteabych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem...
1. Samuel 15:1...promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi poslalabych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto...
1. Samuel 15:6..."Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovceabych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem...
1. Samuel 15:25... ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnouabych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se s tebou,"...
1. Samuel 15:30...mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnouabych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy...
1. Samuel 18:18...mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeliabych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její...
1. Samuel 24:7... a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodinabych svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco...
1. Samuel 25:33... ty sama buď požehnána, žes dnes zadrželaabych neprolil krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože...
1. Samuel 26:11...do války a zahyne. ale Hospodin chraňabych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději...
1. Samuel 27:5...poskytnou místo v některém venkovském městečkuabych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s...
2. Samuel 12:28...tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď jeabych je nedobyl a vítězství nebylo připisováno mně."...
2. Samuel 13:5...a nakrmila . Připravila by jídlo tady u abych se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a...
2. Samuel 19:35...ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbýváabych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát...
1. Královská 13:6...u Hospodina, svého Boha, a modli se za abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se...
2. Královská 5:12...v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nichabych byl očištěn?" S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho...
1. Letopisů 4:10...by tvá ruka byla se mnou a chránila od zléhoabych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelub, bratr...
1. Letopisů 28:4... vyvolil z celého mého otcovského rodu abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v...
2. Letopisů 1:10...zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznáníabych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť...
2. Letopisů 2:5...nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před...
2. Letopisů 36:23... jenž mi dal všechna království země, mi uložilabych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi...
Ezdráš 1:2... jenž mi dal všechna království země, mi uložilabych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi...
Nehemiáš 2:5...Judska, do města, v němž jsou hroby mých předkůabych ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se ...
Nehemiáš 2:12...jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdceabych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě...
Nehemiáš 6:13...mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili muabych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal...
Nehemiáš 7:5...domy. Můj Bůh mi proto položil na srdceabych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k...
Job 1:15...a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil...
Job 1:16...mládence a všichni shořeli. Unikl jsem jenom abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil...
Job 1:17...je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil...
Job 1:19... Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a...
Job 2:3...ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi podnítilabych ho bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život...
Job 6:11...Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám síluabych to vydržel? Copak ještě něco čeká v životě? Copak...
Job 9:14...se tedy před ním obhájil? Jak najdu slovaabych ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem nevinný, u...
Job 9:32...plášti budu odporný. On není člověk jako abych se mu postavil, abychom společně k soudu šli. Kéž by...
Job 9:34...položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátilabych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvil a...
Job 29:7...oleje. Když jsem chodíval k městské bráněabych své místo na prostranství zaujal, mládenci ustupovali...
Job 32:20...nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvitabych si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu...
Job 33:28...jsem však, co jsem zasloužil. Bůh vykoupilabych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše...
Žalmy 5:8...díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smímabych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém...
Žalmy 9:15... z ruky protivníků, z bran smrti vytrhniabych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery...
Žalmy 26:7... ke tvému oltáři, Hospodine, přicházímabych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých...
Žalmy 27:4...o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestalAbych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života...
Žalmy 30:4... duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi abych do jámy nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrní,...
Žalmy 39:2...jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa podržím, dokud je se...
Žalmy 41:11... Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dejabych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš ...
Žalmy 56:14...jsi zachránil od smrti, nohy od zvrtnutíabych směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! ...
Žalmy 71:8...pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplníabych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem...
Žalmy 78:2... všímej si. V podobenstvích k tobě promluvímabych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme,...
Žalmy 84:11...V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je...
Žalmy 86:11...Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž miabych se držel tvé věrnosti. srdce se soustředí,...
Žalmy 118:13...jménu jsem je porazil! Doráželi na abych pad, Hospodin je však pomoc . síla, píseň je...
Žalmy 119:5...se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněnyabych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů...
Žalmy 119:11...nenech ! V srdci si ukládám tvé výrokyabych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým...
Žalmy 119:15...bohatství. O tvých pravidlech přemítámabych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší -...
Žalmy 119:17...neztrácím z paměti! Dopřej svému služebníkuabych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych...
Žalmy 119:18...žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevřiabych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen...
Žalmy 119:27...rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se, svým slovem...
Žalmy 119:31... Tvých svědectví, Hospodine, držím se, nedejabych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce...
Žalmy 119:33...svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonůabych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych...
Žalmy 119:34...je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozumabych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen....
Žalmy 119:56... toužím naplnit. Tento úkol mi náležíabych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým...
Žalmy 119:60...jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchámabych se nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I když jsem...
Žalmy 119:77...zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštívíabych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou...
Žalmy 119:101...pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržujiabych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se,...
Žalmy 119:116...Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbilabych žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř...
Žalmy 119:117... abych byl zklamán ve své naději! Podpoř abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl...
Žalmy 119:125... Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebníkabych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat, Hospodine, ...
Žalmy 119:134...žádný hřích! Vysvoboď z lidského bezprávíabych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad...
Žalmy 119:144...jsou tvá svědectví - dej mi porozuměníabych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci...
Žalmy 119:146...tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s...
Žalmy 119:148...s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdímabych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš v lásce...
Žalmy 119:175... tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žítabych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce...
Žalmy 142:8...silní - na nestačím! Vyveď mou duši z vězeníabych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí,...
Přísloví 8:21...spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírámabych své milovníky obdařila jměním, jejich pokladnice...
Přísloví 30:9...ani chudobu. Syť pokrmem tak, jak potřebujiabych přesycen nezradil a nikdy neřekl: "Kdo je...
Kazatel 1:13... Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrostabych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem -...
Kazatel 2:3... nadále se však v srdci řídit moudrostíabych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech...
Kazatel 2:12...smysluplného pod sluncem! Zaměřil jsem se na toabych posoudil moudrost a také hloupost a třeštění. (Co asi...
Kazatel 7:25...v hlubinách? Všechno jsem v mysli probralabych poznal a prozkoumal moudrost a dopátral se smyslu,...
Kazatel 7:27... praví Kazatel: Jedno jsem porovnával s druhýmabych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale...
Izaiáš 8:11... když pevně uchopil svou rukou a varoval abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada...
Izaiáš 22:4...daleko utekli. A proto říkám: "Nechte abych se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte - můj lid...
Izaiáš 43:20...způsobil vody na poušti a na pustinách potokyabych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si...
Izaiáš 45:1...pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za praviciabych mu podmaňoval národy a krále před ním odzbrojil,...
Izaiáš 48:9...hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotímabych nezničil. Hle - přetavil jsem , nejsi...
Izaiáš 49:5...praví Hospodin - ten, který v lůně zformovalabych byl jeho služebník a přivedl k němu nazpět Jákoba,...
Izaiáš 50:4... Panovník Hospodin mi dal jazyk učenýchabych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem ...
Izaiáš 57:15... ale i s tím, kdo je sklíčený a pokornýabych oživil ducha pokorných, abych oživil srdce sklíčených...
Izaiáš 60:13... aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě přistoupí synové těch, kdo...
Izaiáš 61:1... Duch Panovníka Hospodina na mně spočíváabych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat srdce...
Izaiáš 66:18...jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijduabych shromáždil všechny národy a jazyky; přijdou a moji...
Jeremiáš 1:8...přikážu. Neboj se jich - vždyť jsem s tebouabych vysvobozoval, praví Hospodin." Tehdy Hospodin...
Jeremiáš 1:12...mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovemabych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co...
Jeremiáš 1:19... ale nepřemohou - vždyť jsem s tebouabych vysvobozoval, praví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 7:22...vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi protoabych jim dal přikázání o zápalech a obětech, ale přikázal...
Jeremiáš 8:23...by hlava byla studnicí a oči slzí pramenyabych oplakával dnem i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! ...
Jeremiáš 9:1...někde na poušti místo, kam se poutník uchýlíabych mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť...
Jeremiáš 9:15...oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi mečabych je vyhladil." Tak praví Hospodin zástupů: "Pochopte...
Jeremiáš 15:20... ale nepřemohou - vždyť jsem s tebouabych zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin. Z...
Jeremiáš 17:10...Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomíabych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své...
Jeremiáš 18:20...jsem se stavěl před tebe a přimlouval se za abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto...
Jeremiáš 20:18...těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčinaAbych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi život v hanbě...
Jeremiáš 26:3...poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cestyabych i upustil od zla, které jsem na chtěl dopustit...
Jeremiáš 26:15...krev. Opravdu k vám totiž poslal Hospodinabych vám vyřídil všechna tato slova." Velmoži a všechen...
Jeremiáš 27:15... praví Hospodin. Prorokují mým jménem lžiabych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi...
Jeremiáš 31:28...oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bdělabych vyvracel a podvracel, bořil, ničil a pustošil, právě...
Jeremiáš 36:3... snad se každý z nich odvrátí od své zlé cestyabych jim odpustil jejich hříchy a zločiny." Jeremiáš tedy...
Jeremiáš 38:26... aby neposílal zpátky do Jonatanova domuabych tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za...
Jeremiáš 40:10...se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpěabych vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli....
Jeremiáš 42:9...Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste poslaliabych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této...
Jeremiáš 42:11...se ho, praví Hospodin - vždyť jsem s vámiabych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji...
Jeremiáš 45:4...naříkáním a nedocházím úlevy.' Hospodin mi řeklabych ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co jsem...
Jeremiáš 49:37...hněv, praví Hospodin. Pošlu za nimi mečabych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych...
Jeremiáš 49:38...je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamemabych odtud hubil krále i velmože, praví Hospodin. V...
Pláč 2:13... čemu se jenom podobáš? K čemu připodobnímabych potěšil, panenská Dcero sionská? Tvá rána je...
Ezechiel 14:21...kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a morabych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v něm ale...
Ezechiel 20:26...všechny své prvorozené projít plameny. To abych je naplnil zděšením, aby poznali, že jsem Hospodin...
Ezechiel 22:30...a postavil se přede do trhliny za tu zemabych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto...
Daniel 9:3...let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohuabych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v...
Daniel 9:22..." promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď protoabych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit,...
Daniel 10:14...se tedy u perských králů, ale teď jsem přišelabych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech....
Daniel 10:16...člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústaabych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede...
Daniel 10:20...za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátitabych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže...
Daniel 11:1... v prvním roce Darjaveše Médského povstalabych jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu:...
Ozeáš 2:5... mezi prsy nechová - jinak ji svléknu donahaabych ji obnaženou ukázal jako v den, kdy se zrodila, a...
Ozeáš 11:4...jho, které nosí na šíji; skláněl jsem se k nimabych je nakrmil. Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim...
Joel 4:12...do Jošafatského údolí, neboť se tam posadímabych soudil všechny národy v okolí. Uchopte srp, sklizeň...
Jonáš 4:3... Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš...
Jonáš 4:8... Bylo mu na umření. Říkal: "Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se...
Micheáš 3:8... Duchem Hospodinovým, spravedlností a smělostíabych Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hřích....
Micheáš 6:13...jazykem! Právě proto jsem ranil trápenímabych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst, ale nenasytíš se...
Abakuk 2:1...svoji stráž, na baště budu stát a sledovatabych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na ...
Sofoniáš 3:8... čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanuabych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národy,...
Zachariáš 2:14...a vesel se, Dcero sionská! Hle - přicházímabych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé...
Zachariáš 11:10...Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal jiabych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy....
Zachariáš 11:14... Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednotaabych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. Tehdy mi...
Malachiáš 3:5...tak jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedyabych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky,...
Malachiáš 3:24...obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcůmabych přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše...
Matouš 2:8...to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi toabych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile vyslechli...
Matouš 10:34...Otcem v nebesích. Nemyslete si, že jsem přišelabych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj,...
Matouš 10:35...jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsemabych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a...
Matouš 13:15...neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili seabych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a...
Matouš 19:16...muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělatabych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se ...
Matouš 27:17...zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chceteabych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?"...
Marek 1:38...odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městečekabych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v...
Marek 10:17...ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělatabych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš...
Marek 15:9...jako obvykle. Pilát se jich zeptal: "Chceteabych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž, že mu...
Lukáš 1:19... který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslánabych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu....
Lukáš 10:25...a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělatabych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co...
Lukáš 12:51... dokud se nevykoná! Myslíte si, že jsem přišelabych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale...
Lukáš 15:29...tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzleabych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj...
Lukáš 18:18...přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělatabych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl:...
Lukáš 19:23...Proč jsi tedy nedal peníze směnárníkůmabych si je po návratu vybral i s úroky?' Tehdy řekl své...
Lukáš 19:27...i to, co . A ty nepřátele, kteří nechtěliabych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede...
Jan 5:36...svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otecabych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí...
Jan 6:38... jistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. A...
Jan 6:39...poslal. A toto je vůle Toho, který poslalabych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil...
Jan 9:36...v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to jeabych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš....
Jan 10:17... Otec miluje, protože pokládám svůj životabych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám....
Jan 12:40...neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili seabych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl...
Jan 12:47...neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totižabych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítá a...
Jan 14:3... Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jduabych vám připravil místo. odejdu a připravím vám místo,...
Jan 16:7... Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepšíabych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když...
Jan 18:36...z tohoto světa, moji služebníci by bojovaliabych nebyl vydán židovským vůdcům. království ale není...
Jan 18:37...Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na světabych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, ...
Jan 18:39...na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chceteabych propustil židovského krále?" Tehdy začali křičet:...
Skutky 7:34...slyšel jsem jejich nářek a sestoupil jsemabych je vysvobodil. Nyní tedy pojď, pošlu do Egypta.'...
Skutky 8:36...vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co bráníabych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i...
Skutky 10:28...nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázalabych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného,...
Skutky 11:12... Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řeklabych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest...
Skutky 11:17...uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl abych bránil Bohu?" Po těch slovech se upokojili a začali...
Skutky 16:30...je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělatabych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš...
Skutky 20:24...na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od...
Skutky 22:5...pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravilabych i tamější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma...
Skutky 23:18...s hlášením: "Vězeň Pavel zavolal a požádalabych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti něco říci."...
Skutky 24:4...a všeobecně přijímáme s nejhlubší vděčnostíAbych však příliš nezdržoval, prosím, abys nás krátce...
Skutky 24:16...i nespravedlivých. Proto se snažímabych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po...
Skutky 24:17...lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzalémaabych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří...
Skutky 25:26...před vás a zvláště před tebe, králi Agrippoabych po tomto slyšení měl co napsat. Zdá se mi totiž...
Skutky 26:6...našem náboženství jako farizeus. Teď tu stojímabych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim...
Skutky 26:16... Zvedni se však a stůj. Ukázal jsem se tiabych učinil služebníkem a svědkem toho, co jsi viděl, i...
Skutky 26:28...Vím, že věříš." "Téměř jsi přesvědčilabych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa. "Kéž by Bůh...
Skutky 28:19...byl nucen odvolat se k císaři - ovšem ne protoabych žaloval na svůj národ. Pozval jsem vás tedy, abychom...
Skutky 28:27...neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili seabych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása...
Římanům 1:11...z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkatabych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu...
Římanům 1:13...(ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno), abych přinesl užitek i mezi vámi tak jako mezi ostatními...
Římanům 9:17...přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihlabych na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo...
Římanům 11:19...tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly vylomenyabych byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře...
Římanům 15:20...evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeliabych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým...
Římanům 15:25...chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzalémaabych posloužil svatým. Církve v Makedonii a Řecku se totiž...
Římanům 15:31...mi pomohli v mém boji. Modlete se za k Bohuabych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí...
1. Korintským 4:14... za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to protoabych vás zahanbil, ale abych vás napomenul jako své...
1. Korintským 4:21...totiž není v řeči, ale v moci. Co chceteAbych k vám přišel s holí, anebo s duchem lásky a mírnosti?...
1. Korintským 7:35... aby se líbila svému muži. Neříkám to protoabych vás nějak omezoval, ale abych vám pomohl vést...
1. Korintským 8:13...k hříchu, nedotknu se masa nikdy v životěabych snad svého bratra nesvedl. Nejsem snad i ...
1. Korintským 9:19...svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrokabych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych...
1. Korintským 9:20...jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Židabych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod...
1. Korintským 9:21... Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákonaabych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez...
1. Korintským 9:22...podléhám zákonu Kristovu). Pro slabé jsem slabýabych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli...
1. Korintským 9:23...zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliuabych na něm získal svůj podíl. Copak nevíte, že všichni...
1. Korintským 9:27...jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňujiabych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci...
1. Korintským 13:3...rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní těloabych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je...
1. Korintským 16:4...je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřebaabych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu...
2. Korintským 2:3...jsem zarmoutil? Proto jsem vám o tom napsalabych se, přijdu, nemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych...
2. Korintským 2:5...někoho zarmoutil, nezarmoutil mne, ale zčásti (abych nepřeháněl) vás všechny. Takovému stačí trest, který...
2. Korintským 2:9...že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž protoabych vás vyzkoušel a poznal, zda jste ve všem poslušní....
2. Korintským 9:1...naší chlouby vámi. Je vlastně zbytečnéabych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu...
2. Korintským 10:2...z dálky si na vás troufám: Nenuťte , prosímabych vás, přijdu, musel přesvědčit, jak směle si mohu...
2. Korintským 11:8...církve jsem odíral - bral jsem od nich výplatuabych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzi,...
2. Korintským 11:9...jsem se střežil a budu se střežit i nadáleabych pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda...
2. Korintským 11:12...ano. V tom, co dělám, budu pokračovat i nadáleabych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou...
2. Korintským 11:16... A i kdyby, přijměte aspoň jako bláznaabych se i trochu pochlubil. Pokud jde o chlubení,...
2. Korintským 12:7...do těla osten, satanův posel, který srážíabych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu...
2. Korintským 12:20... a to všechno pro vaši posilu. Bojím se totižabych z vás, přijdu, nebyl zklamaný a také vy abyste...
2. Korintským 13:10...vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryčabych budu u vás, nemusel přísně užít pravomoci,...
Galatským 1:16...milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Synaabych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit...
Galatským 1:18...po třech letech jsem přišel do Jeruzalémaabych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny,...
Galatským 2:19...viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvýabych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji...
Efeským 3:8...ze všech svatých, byla dána ta milostabych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a...
Efeským 3:9...pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatstvíabych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté...
Efeským 6:19... Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovoabych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství...
Efeským 6:20...(jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci, abyste věděli,...
Filipským 1:17...však z lásky a s vědomím, že jsem tu protoabych obhajoval evangelium. Ale co na tom! Hlavně že se...
Filipským 2:16...světla ve světě. Pevně se držte Slova životaabych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha...
Filipským 2:19...naději, že k vám brzy budu moci poslat Timoteaabych se také potěšil zprávami o vás. Nemám nikoho, jako...
Filipským 2:27...ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnouabych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho bezodkladně;...
Filipským 3:8...jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůjabych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní...
Filipským 3:11...utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrtiabych, jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že...
Filipským 3:12...dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpředabych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen...
Koloským 1:25...služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělilabych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po...
Koloským 4:3...nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slovaabych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě...
Koloským 4:4...tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), abych je odhaloval tak, jak mám. K těm, kdo k vám nepatří,...
1. Tesalonickým 3:5...tedy nemohl snést, poslal jsem k vám Timoteaabych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší...
1. Timoteus 1:12...Ježíši, našemu Pánu - že poctil tou výsadouabych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač,...
Židům 10:9...nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsemabych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to...
Židům 11:32... Mám pokračovat ještě dál? Není dost časuabych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi...
Židům 13:19...správně. Velice vás tedy prosím o modlitbyabych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který...
1. Petr 5:12...bratra, jsem vám napsal tento krátký listabych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží...
Zjevení 1:12...a do Laodikeje." Obrátil jsem se tedyabych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se...
Zjevení 19:10...pravá Boží slova." Padl jsem tedy k jeho nohámabych se mu klaněl, ale on mi řekl: "Pozor, nedělej to!...
Zjevení 22:8... Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsemabych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci...
Zjevení 22:12..." "Hle, přijdu brzy a odplata se mnouabych odplatil každému podle jeho skutků. jsem Alfa i...

Slova obsahující abych: abych (313) abychom (117)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |