Hledám varianty '' [ ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:3...a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je...
Genesis 1:6... Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!"...
Genesis 1:9...a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže...
Genesis 1:11... A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod...
Genesis 1:22...a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci  se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka,...
Genesis 1:26...člověka k našemu obrazu, podle naší podoby panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad...
Genesis 6:3...v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a...
Genesis 8:17...z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi se hemží na zemi a se na zemi plodí a množí." Noe...
Genesis 9:2...a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno...
Genesis 9:7...učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také:...
Genesis 9:27...bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!"...
Genesis 13:8...a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není...
Genesis 16:5...uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl:...
Genesis 17:13...obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak...
Genesis 18:19... aby přikázal svým synům a své budoucí rodině zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a...
Genesis 18:30..."Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham...
Genesis 18:32..."Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou,"...
Genesis 19:5...přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel...
Genesis 23:9...jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře...
Genesis 23:13... Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 24:14...se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak  je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka....
Genesis 24:19...mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu,...
Genesis 24:44... zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak  je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A...
Genesis 24:49... sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu...
Genesis 24:51...dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin."...
Genesis 24:55...mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom...
Genesis 24:56... Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a...
Genesis 24:60...staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě  vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky...
Genesis 26:28... že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou...
Genesis 27:21... tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau,...
Genesis 27:25..." odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal...
Genesis 27:28...mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno...
Genesis 27:29...rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých...
Genesis 30:3..."Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu...
Genesis 30:25...Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za...
Genesis 30:33...takto: přijdeš přehlédnout mou odměnu se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo strakaté, a...
Genesis 30:34... počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a...
Genesis 31:32...násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si,...
Genesis 31:37...svého domu? Polož to zde před i své druhy nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé...
Genesis 31:44...Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal...
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla  je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 31:49...také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým...
Genesis 34:15...hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak...
Genesis 34:21...měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je...
Genesis 34:23...a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho...
Genesis 38:23...prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem...
Genesis 38:24...smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému...
Genesis 41:34...ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti...
Genesis 41:35...vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci  během těch nadcházejících dobrých let shromažďují...
Genesis 42:2...je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset...
Genesis 42:25...a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle...
Genesis 43:8...toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! ...
Genesis 43:9...ho k tobě a nepostavím ho před tebou za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleli,...
Genesis 43:11...vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do...
Genesis 43:14...bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také...
Genesis 44:9...zlato? U koho z tvých služebníků se to najde zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá....
Genesis 44:21...jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten...
Genesis 44:32...zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, ...
Genesis 44:33...před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a...
Genesis 47:6...Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné...
Genesis 47:19... a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda nezpustne!"...
Genesis 48:9...dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně jim požehnám." (Izraelovy oči byly zesláblé stářím,...
Genesis 49:1..." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích....
Genesis 49:8...ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce  před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí...
Exodus 2:5...mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko -...
Exodus 5:7... jim k výrobě cihel slámu jako dosud si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné...
Exodus 5:9...obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a...
Exodus 5:19...viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od...
Exodus 5:21...jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás...
Exodus 6:11...znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu...
Exodus 6:13...i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich...
Exodus 7:19...'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k...
Exodus 8:4...a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid...
Exodus 8:12...řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to...
Exodus 8:25...faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit...
Exodus 9:8..."Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš  jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Vznikne...
Exodus 9:19...máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z...
Exodus 9:22...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi,...
Exodus 10:7...ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s...
Exodus 10:12...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi...
Exodus 10:17... Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona...
Exodus 10:21...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat...
Exodus 10:23...nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal...
Exodus 11:2...vás nadobro, přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu každý muž požádá svého souseda a každá žena svou...
Exodus 12:3...celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce  každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina...
Exodus 12:19...něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného;...
Exodus 12:48...Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může...
Exodus 13:3...Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto  se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci avivu...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a...
Exodus 14:12...ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než...
Exodus 14:15...řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl...
Exodus 14:26...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i...
Exodus 16:19... kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše...
Exodus 16:29...dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den  nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval...
Exodus 16:32..."Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer je to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm,...
Exodus 16:33...jej omerem many a postav jej před Hospodina je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej...
Exodus 17:2...Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte?...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Oni  běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale...
Exodus 19:10...řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť...
Exodus 19:13...ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na...
Exodus 19:21... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili....
Exodus 19:22...padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže...
Exodus 19:24...se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid  se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby...
Exodus 20:12...den a posvětil jej. Cti svého otce i matku jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj...
Exodus 20:19..."Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale  s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu...
Exodus 21:2...jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo...
Exodus 21:16... musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo...
Exodus 21:31...výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním...
Exodus 22:3... Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když...
Exodus 22:8...ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za...
Exodus 22:12...dostane náhradu. Jestliže bylo rozsápáno přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si...
Exodus 23:13... co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš...
Exodus 23:15...avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo  se přede mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost...
Exodus 23:17...z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 23:18...s čímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní oběti  do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines...
Exodus 24:2... K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni  se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním."...
Exodus 24:14...a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu...
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od...
Exodus 25:8...a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich....
Exodus 25:10...uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl...
Exodus 25:20...ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové  mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici....
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů  je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů....
Exodus 26:5...koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka  leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon,...
Exodus 27:1...také čtvercový oltář z akáciového dřeva pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na...
Exodus 27:8... aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře."...
Exodus 27:20...nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení,...
Exodus 28:3...řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi...
Exodus 28:6... modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 28:7...látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích  připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak...
Exodus 28:20...řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí  jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct,...
Exodus 29:42...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto  je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před...
Exodus 30:2...dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku...
Exodus 31:11... olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin...
Exodus 31:14...Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo...
Exodus 31:16...v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují...
Exodus 32:10...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe...
Exodus 34:3...a tam, na vrcholu hory, staneš u mne. Nikdo  ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani...
Exodus 34:9... Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to...
Exodus 34:19... včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však...
Exodus 34:20...prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo  se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale...
Exodus 34:23...a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 34:25...s ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti  do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines...
Exodus 35:5...Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce přinese Hospodinu příspěvek - zlato, stříbro, bronz,...
Exodus 36:1... Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány.   tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným...
Leviticus 1:2...někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li...
Leviticus 1:3...bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu...
Leviticus 1:6... který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom  zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží,...
Leviticus 1:10...darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u...
Leviticus 1:12...pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom  rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná...
Leviticus 1:14...Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kněz...
Leviticus 2:1..." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni...
Leviticus 2:5... Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji...
Leviticus 2:7...tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku je připravena z jemné mouky s olejem. Když takto...
Leviticus 3:1... "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží...
Leviticus 3:3... pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom  z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk...
Leviticus 3:6...Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem...
Leviticus 4:3...se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu...
Leviticus 4:12... kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví je spálen na místě, kam se sype popel. Prohřeší-li se...
Leviticus 4:32... Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti...
Leviticus 5:4...nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom...
Leviticus 5:5...se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích,...
Leviticus 5:6... Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako...
Leviticus 5:15...a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak  přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o...
Leviticus 5:23...se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit to ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to...
Leviticus 6:2... Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť  zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde...
Leviticus 6:3...v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz  si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky....
Leviticus 6:5...a vynese popel na čisté místo ven za tábor na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz...
Leviticus 6:6...oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je...
Leviticus 6:16...obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem  celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k...
Leviticus 6:19... Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání....
Leviticus 6:21... Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso je rozbita. Pokud se vařilo v mosazné nádobě, je...
Leviticus 7:2...na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví  se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován...
Leviticus 7:12...Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené...
Leviticus 7:13...olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání  přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z...
Leviticus 7:15...díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na...
Leviticus 7:21...Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli...
Leviticus 7:23..."Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého...
Leviticus 7:26...ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli...
Leviticus 7:29...Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma...
Leviticus 7:30...oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama  přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím,...
Leviticus 11:10...i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro...
Leviticus 11:32... Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či...
Leviticus 11:42... Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách...
Leviticus 13:2...skvrnu jevící se jako rána malomocenství je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů,...
Leviticus 13:9... Když se na člověku objeví rána malomocenství je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži...
Leviticus 13:33...a není napohled hlubší než okolní kůže, pak  se postižený oholí; však neholí místo zasažené...
Leviticus 13:36...prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži kněz již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený je...
Leviticus 13:52...to rána zhoubného malomocenství - je to nečisté je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený...
Leviticus 13:55...když se nerozšířila), je to nečisté - spálíš to je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kněz ránu...
Leviticus 14:54..." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě...
Leviticus 15:3...nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho těle zadržuje,...
Leviticus 15:33... Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s...
Leviticus 16:2...Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za...
Leviticus 16:17...vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde....
Leviticus 17:5...ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi je obětují Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz pokropí...
Leviticus 17:15... Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován. Kdokoli domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo...
Leviticus 18:9...bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve...
Leviticus 18:17... Neber si ani její vnučku, abys s obcoval je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si...
Leviticus 19:6... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den...
Leviticus 19:24...jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku  je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby...
Leviticus 20:2...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by...
Leviticus 20:9...zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev  padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého...
Leviticus 20:11...svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí...
Leviticus 20:12...musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev  padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou,...
Leviticus 20:13...spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to...
Leviticus 20:14...by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte!...
Leviticus 20:16...ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru...
Leviticus 20:17... padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona...
Leviticus 20:18...obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba  jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své...
Leviticus 20:27... musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev  padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím,...
Leviticus 21:6...vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha....
Leviticus 21:9...znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší,...
Leviticus 22:2...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele...
Leviticus 22:9...zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili...
Leviticus 22:19... aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste...
Leviticus 22:21... aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby...
Leviticus 22:27..."Když se narodí tele, jehně nebo kůzle zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým...
Leviticus 22:30... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem...
Leviticus 24:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení,...
Leviticus 24:3...setkávání, před oponou zastírající Svědectví o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od...
Leviticus 24:4...je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z...
Leviticus 24:8... jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den  jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu...
Leviticus 24:14...rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje....
Leviticus 24:16... Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře je to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří...
Leviticus 25:4...a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však  země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své...
Leviticus 25:5...a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí,...
Leviticus 25:9...měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření  celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak...
Leviticus 25:25...tak, že musel prodat část svého vlastnictví přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek...
Leviticus 25:27...vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí...
Leviticus 25:40...ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe...
Leviticus 25:50...svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena  je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li...
Leviticus 27:12...postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková...
Leviticus 27:14... aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při...
Leviticus 27:26...prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li...
Leviticus 27:28...ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to...
Leviticus 27:30...být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu;...
Numeri 2:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod...
Numeri 3:9... Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele z tábora vykážou každého malomocného, každého trpícího...
Numeri 5:14...Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke...
Numeri 5:21...zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak  Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a...
Numeri 5:22...dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé...
Numeri 6:3...žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení...
Numeri 6:24...budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou...
Numeri 6:25...ti Hospodin žehná a chrání Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti...
Numeri 6:26...nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!'...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to...
Numeri 7:11...je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po...
Numeri 8:2...Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron...
Numeri 8:8...břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky...
Numeri 8:12...Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité  pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako...
Numeri 9:2...promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte...
Numeri 9:4...všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne...
Numeri 9:10...poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za...
Numeri 9:11...cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. ...
Numeri 9:12...s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou...
Numeri 9:13...na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl...
Numeri 9:14...Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka....
Numeri 9:21...do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál. ...
Numeri 9:22...oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok...
Numeri 10:35...na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, ...
Numeri 11:16...a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání se tam postaví s tebou. sestoupím a budu tam s tebou...
Numeri 12:12...hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s...
Numeri 12:14...plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude...
Numeri 13:2...otcovského pokolení vyšlete po jednom muži to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště...
Numeri 15:3... abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni zápalnou nebo pokojnou oběť, jako splnění slibu...
Numeri 15:4...slavnostech, ze skotu nebo z bravu, pak  ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž...
Numeri 15:8...jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu,...
Numeri 15:12...býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s...
Numeri 15:30...hříchu. Pokud však někdo hřeší opovážlivě je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se...
Numeri 15:35...pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů...
Numeri 16:34...se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a...
Numeri 17:2...Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté....
Numeri 17:25...si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vr Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako...
Numeri 18:2...z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene se připojí k tobě a slouží ti. Budou držet stráž a...
Numeri 18:22...dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání,...
Numeri 18:23...hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání  konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto...
Numeri 18:29...darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim...
Numeri 19:2... jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není...
Numeri 20:8...shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek...
Numeri 21:7...Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil....
Numeri 22:18...rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím...
Numeri 24:9...jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti...
Numeri 26:53...promluvil k Mojžíšovi je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu...
Numeri 26:56...pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich...
Numeri 27:21... aby jej celá izraelská obec poslouchala se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude...
Numeri 28:2...Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou...
Numeri 28:15... Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby  je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích."...
Numeri 28:19... jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 28:24...pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby....
Numeri 28:31...oběti a moučné oběti, která k náleží; hleďte jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." ...
Numeri 29:8... jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 29:13...13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 31:3..."Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu...
Numeri 32:5..." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům....
Numeri 35:2...Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení;...
Numeri 35:4... Předměstské pastviny, které dáte levitům obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti...
Numeri 35:14...města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta  slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům...
Numeri 35:15... slouží jako útočištná města. Těchto šest měst  synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za...
Numeri 36:8...která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si...
Deuteronomium 1:16...své bratry a budete soudit spravedlivě půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a...
Deuteronomium 3:25...podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory...
Deuteronomium 4:10... mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého...
Deuteronomium 4:16...a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli...
Deuteronomium 5:14...dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách  si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou....
Deuteronomium 5:16...i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti...
Deuteronomium 5:30...dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne....
Deuteronomium 6:1...a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete...
Deuteronomium 6:6...svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém...
Deuteronomium 6:7...tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš....
Deuteronomium 8:14... se všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak  se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na...
Deuteronomium 9:14...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe...
Deuteronomium 10:11...mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům...
Deuteronomium 11:19...na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš....
Deuteronomium 12:2...národy, které vyháníte, sloužily svým bohům na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým...
Deuteronomium 13:6...se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů  je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina,...
Deuteronomium 13:17...jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu je z něj navěky hromada sutin, nikdy není...
Deuteronomium 14:21...ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid...
Deuteronomium 15:4...máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen  u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě...
Deuteronomium 15:12...zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví, odslouží u tebe...
Deuteronomium 15:18...navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti...
Deuteronomium 15:22...sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji...
Deuteronomium 16:4...den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní  se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi...
Deuteronomium 16:16...práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Deuteronomium 16:17... se před Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý  přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal...
Deuteronomium 16:18...každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti  soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď...
Deuteronomium 17:6...a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků....
Deuteronomium 17:7...popraven na základě jediného svědectví. Svědkové  na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se...
Deuteronomium 17:8...něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit půjde o vraždu, spor či napadení, v těchto sporných...
Deuteronomium 17:12...službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak  ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom...
Deuteronomium 17:16... jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta...
Deuteronomium 17:17...řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte."  nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také...
Deuteronomium 17:18...a stříbra. dosedne na svůj královský trůn si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona....
Deuteronomium 17:19...kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu  stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života....
Deuteronomium 18:3...dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě čelisti...
Deuteronomium 18:6... Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil...
Deuteronomium 18:10...se jednat podle ohavných způsobů oněch národů se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl...
Deuteronomium 18:16... na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten...
Deuteronomium 18:20...slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok  zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů."...
Deuteronomium 19:15... Proti nikomu nepostačí jediný svědek se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích...
Deuteronomium 19:18...a soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci  věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý...
Deuteronomium 20:5...postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nenastěhoval se...
Deuteronomium 20:6... Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její ovoce...
Deuteronomium 20:7...se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nevzal si ji...
Deuteronomium 20:8...ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on...
Deuteronomium 21:3...je k mrtvému nejblíže. Stařešinové toho města  vezmou jalovici, která ještě nebyla použita k práci a...
Deuteronomium 21:4...k práci a ještě netahala jho. Tu jalovici  stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo,...
Deuteronomium 21:5...se neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom  přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 21:17...syna milované namísto syna nemilované přizná prvorozenství synu nemilované a mu...
Deuteronomium 21:21...nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města  jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo!...
Deuteronomium 21:23...zločin a bude popraven pověšením na kůl jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě...
Deuteronomium 22:2...anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát....
Deuteronomium 22:6... ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech...
Deuteronomium 22:15...s spojil, zjistil jsem, že není panna", pak  otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství...
Deuteronomium 22:16...ke stařešinům do městské brány. Otec dívky  stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto...
Deuteronomium 22:21... kdyby se u dívky nenašel důkaz panenství ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho...
Deuteronomium 22:22...někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena....
Deuteronomium 22:25...venku na poli, znásilní ji a vyspí se s , pak  zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt....
Deuteronomium 23:11...se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se...
Deuteronomium 23:15... aby vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele je tedy tvůj tábor svatý! u tebe nevidí žádnou...
Deuteronomium 23:17... jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě,...
Deuteronomium 23:18... Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele  není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný...
Deuteronomium 23:20...Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává...
Deuteronomium 24:5...Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil nechodí do boje a není povoláván k žádné službě. Na...
Deuteronomium 24:7... synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak  ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor!...
Deuteronomium 24:14... Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé...
Deuteronomium 25:1...činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají...
Deuteronomium 25:5...se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže se s spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu,...
Deuteronomium 27:12...dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví...
Deuteronomium 28:25...nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi...
Deuteronomium 29:17...dřevo a kamení, stříbro a zlato, jichž se drží se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen,...
Deuteronomium 31:26...ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši vzpurnost a...
Deuteronomium 32:38...jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen  vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem!...
Deuteronomium 33:6...když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben  žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O...
Deuteronomium 33:13...v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi  žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny...
Deuteronomium 33:17...všech zemských končinon těmi rohy porazí. Takové  jsou desetitisíce Efraimovy, takové tisíce Manasesovy!"...
Deuteronomium 33:24..."Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry  je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu...
Deuteronomium 33:25... své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu  jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo...
Deuteronomium 33:29...je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství se tví nepřátelé před tebou krčí a ty jim šlapeš po...
Jozue 1:8...se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona  se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí...
Jozue 1:17...Mojžíše, budeme poslouchat i tebe. Jen  je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem!...
Jozue 1:18...proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!" ...
Jozue 2:5... Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu a...
Jozue 2:16...bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny,...
Jozue 2:21...vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s...
Jozue 4:16..."Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím přikázal:...
Jozue 6:4...dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží  před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne...
Jozue 6:5...na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak  všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se...
Jozue 6:6...a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží  před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů...
Jozue 6:7...pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci  jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu...
Jozue 6:17...řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm!...
Jozue 7:2...u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj....
Jozue 9:21...jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců...
Jozue 10:27...do večera. Když slunce zapadalo, Jozue přikázal je sejmou z kůlů a hodí je do jeskyně, kde se předtím...
Jozue 15:18...za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se...
Jozue 22:22...bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to to i Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu...
Jozue 22:23...zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak  nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy,...
Jozue 24:15... vyberte si dnes, komu budete sloužit bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo...
Soudců 1:2...Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen...
Soudců 1:14...za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se...
Soudců 5:31...dvě vyšívané látky co kořist na ramena. Takto , Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo...
Soudců 6:30...města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl...
Soudců 6:31...ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy...
Soudců 6:32..." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal se Baal hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu hájí,...
Soudců 6:39...se na , když ještě jednou promluvím. Prosím mohu to rouno zkusit ještě jednou. je, prosím, sucho...
Soudců 7:3...k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se...
Soudců 9:7...volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás  slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si...
Soudců 9:19...oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on  se raduje z vás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha...
Soudců 9:20...a on se raduje z vás! Ale pokud ne, pak  z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťany i...
Soudců 9:54... který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy...
Soudců 10:14...si volat k bohům, které jste si zvolili; jen  vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to...
Soudců 11:27...křivdíš, když proti mně válčíš. Soudce Hospodin  dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!"...
Soudců 11:37..."Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým...
Soudců 13:8...se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví...
Soudců 13:13...Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: ...
Soudců 13:14...se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno...
Soudců 16:19...Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a...
Soudců 16:25...byli v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona je zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil...
Soudců 16:28...se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak...
Soudců 16:30...se o , pravicí o jeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší...
Soudců 19:22..."Vyveď toho mužského, co přišel k tobě domů si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To...
Soudců 20:13...věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale...
Soudců 20:32...Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme je odlákáme od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců...
Růt 1:17... Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto  mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!"...
Růt 2:9...sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu se ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám...
Růt 2:16...klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen  sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli paběrkovala ...
Růt 2:19...zeptala se tchyně, "kde jsi to pracovala je požehnán, kdo se ujal!" "Pracovala jsem dnes u...
Růt 3:13...Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ...
Růt 3:14...druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také:...
Růt 3:17..."Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero,...
Růt 4:4... vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a jsem hned po...
Růt 4:14... který ode dneška nenechá bez příbuzného v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se...
1. Samuel 2:36...a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího...
1. Samuel 3:17...ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš...
1. Samuel 3:18...mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl...
1. Samuel 4:3...si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel."...
1. Samuel 4:9...na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám....
1. Samuel 5:11..."Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po...
1. Samuel 7:8...za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno...
1. Samuel 8:5...po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále nás vede - tak je to přece u všech národů." Když ale...
1. Samuel 8:6...u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k...
1. Samuel 8:20... ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, ...
1. Samuel 9:5... kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?"...
1. Samuel 9:23... kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co...
1. Samuel 9:26...pak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej se s tebou rozloučím." Saul tedy vstal a společně se...
1. Samuel 10:24...lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla...
1. Samuel 11:3...z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo...
1. Samuel 11:12...‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude...
1. Samuel 12:12...amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš...
1. Samuel 12:23...se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne  ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás...
1. Samuel 13:3...po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že...
1. Samuel 14:6...při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na...
1. Samuel 14:41...Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak ...
1. Samuel 14:44...to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane...
1. Samuel 16:16...mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali...
1. Samuel 16:22...jeho zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň."...
1. Samuel 17:8...a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho přijde sem ke mně. Jestli v boji přemůže a zabije,...
1. Samuel 17:32... Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi....
1. Samuel 18:17...a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to...
1. Samuel 19:4..." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu....
1. Samuel 19:15... Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla...
1. Samuel 20:3..., že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději  o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ...
1. Samuel 20:13... Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak  Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to...
1. Samuel 20:15...nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin  vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan...
1. Samuel 20:16...uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin  zúčtuje s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z lásky k...
1. Samuel 20:23...odejít, neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin  je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl...
1. Samuel 20:29...koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím...
1. Samuel 20:42... "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho  je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším...
1. Samuel 21:3...odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám a čím jsem pověřil...
1. Samuel 22:15...se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne král svého služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť...
1. Samuel 24:11...v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi zabiju, ale mně bylo líto. Řekl jsem si, že na...
1. Samuel 24:13... ale ty na číháš, abys připravil o život s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu,...
1. Samuel 24:16...to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí s tebou. ...
1. Samuel 25:22... a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh  Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k...
1. Samuel 25:26...prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit,...
1. Samuel 25:27...dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána....
1. Samuel 26:8...do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána,...
1. Samuel 26:19... Pokud proti mně podnítil Hospodin tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé,...
1. Samuel 26:22...zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí...
1. Samuel 27:5..."Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych...
1. Samuel 29:4...na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do boje!...
1. Samuel 30:22...Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale...
2. Samuel 1:20...leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové se to v Gatu nikdo nedozví, to neohlašují v...
2. Samuel 1:21...Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl...
2. Samuel 2:14...na druhé. Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou...
2. Samuel 2:26...jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že...
2. Samuel 3:9... A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:29...nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna Nerova padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v...
2. Samuel 3:35...se ještě za světla najedl, ale David přísahal: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo...
2. Samuel 5:8...prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten  na ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice...
2. Samuel 10:12...Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým...
2. Samuel 11:3... Ta žena byla překrásná. David někoho poslal zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to Batšeba, dcera...
2. Samuel 11:15...Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města...
2. Samuel 13:9...mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal...
2. Samuel 13:17...neslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle  odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven...
2. Samuel 13:32...promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni...
2. Samuel 13:33...ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli...
2. Samuel 14:9...žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez...
2. Samuel 14:24... Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale  mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale...
2. Samuel 14:32...Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil...
2. Samuel 15:21...můj pán a král - kdekoli bude můj královský pán mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník." David na to...
2. Samuel 15:26...však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi...
2. Samuel 15:27...Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vr se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba...
2. Samuel 16:4...lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu...
2. Samuel 16:11...o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázal. Snad Hospodin...
2. Samuel 16:16...i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému...
2. Samuel 17:1... Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se...
2. Samuel 17:5..."Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k...
2. Samuel 17:11...hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu;...
2. Samuel 17:12...ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na něj se schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na zem,...
2. Samuel 18:32...Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí...
2. Samuel 19:14...Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš...
2. Samuel 19:31...ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně...
2. Samuel 19:38...Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého...
2. Samuel 19:39...zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš...
2. Samuel 20:1...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen  se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od...
2. Samuel 20:16..."Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena,...
2. Samuel 21:17...Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další...
2. Samuel 24:14...mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději  padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je...
2. Samuel 24:17...jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne...
2. Samuel 24:22...rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen  si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí....
1. Královská 1:25...kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze...
1. Královská 1:31...tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze...
1. Královská 1:34...na moji mulu a dovezte ho k prameni Gíchon. Tam  ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad...
1. Královská 1:37... Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak  je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než...
1. Královská 1:39...na beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel...
1. Královská 1:51...Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka...
1. Královská 2:17...prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla...
1. Královská 2:23..." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta...
1. Královská 2:33... Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn  ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn...
1. Královská 5:21...slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého...
1. Královská 11:2...synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a oni  se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k...
1. Královská 12:16...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen  se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A...
1. Královská 13:18...promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž...
1. Královská 15:19... Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal...
1. Královská 17:21...volal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin Eliáše...
1. Královská 18:23...je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na...
1. Královská 18:27...si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak  se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se...
1. Královská 18:37...tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich...
1. Královská 18:40...jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný  neunikne." A když je zajali, Eliáš je odvedl k potoku...
1. Královská 19:2...mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou...
1. Královská 20:10...pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří...
1. Královská 20:11...trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji...
1. Královská 20:18...nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od...
1. Královská 21:10...lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a...
1. Královská 22:17...svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal,"...
1. Královská 22:50... Achaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na lodích i služebníci...
2. Královská 1:10...jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak  z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát."...
2. Královská 1:12..."Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak  z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát."...
2. Královská 2:9...mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša....
2. Královská 4:3... "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými...
2. Královská 4:10... Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam...
2. Královská 4:28...jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti nepodvádíš?!" Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se...
2. Královská 4:41... Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem se najedí." A v hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž...
2. Královská 4:42...a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám...
2. Královská 4:43...stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě...
2. Královská 5:7... který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si...
2. Královská 5:8..."Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil...
2. Královská 5:16... nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl...
2. Královská 5:17...nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou....
2. Královská 6:9...muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor neprocházíš tímto místem; skrývají se tam Aramejci."...
2. Královská 6:10... o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu....
2. Královská 6:17...Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl...
2. Královská 6:20...Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděli, že jsou...
2. Královská 6:22...teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu."...
2. Královská 6:29... Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král...
2. Královská 6:31... lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli...
2. Královská 7:13..."Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na...
2. Královská 8:6...jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních...
2. Královská 9:17...na to řekl: "Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil...
2. Královská 10:19...všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo  nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť Baalovi....
2. Královská 10:25...strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte je. Nikdo  neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam...
2. Královská 11:12... Když ho pomazali, začali tleskat a volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla...
2. Královská 12:6...chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz  vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj...
2. Královská 12:14...ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu zlatého či stříbrného. Používalo se totiž na platy...
2. Královská 19:19... Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi...
2. Královská 19:27...plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám....
2. Královská 20:10...snadnější, aby stín o deset stupňů postoupil se tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak...
2. Královská 22:4...chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které...
2. Královská 22:6...pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu je dávají tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za...
2. Královská 23:18...ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi  nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka,...
1. Letopisů 12:18...vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch...
1. Letopisů 13:2...kněží a levitů v jejich městech a předměstích se k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha -...
1. Letopisů 15:16...ramenou. David také řekl levitským vůdcům ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně...
1. Letopisů 16:10...Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce  se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte...
1. Letopisů 16:31...svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země  raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře ...
1. Letopisů 16:32...se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře  burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se...
1. Letopisů 16:33... celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem  zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!"...
1. Letopisů 16:35...nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno  oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je požehnán...
1. Letopisů 16:36...jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!"  je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků na věky!...
1. Letopisů 19:13...Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým...
1. Letopisů 21:13..." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi...
1. Letopisů 21:17...ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána...
1. Letopisů 21:18...anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny...
1. Letopisů 21:23...cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen  můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám...
1. Letopisů 21:27...padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že...
1. Letopisů 22:12... svému Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně  Hospodin, ti velet Izraeli, obdaří rozumností a...
1. Letopisů 29:18... zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu...
2. Letopisů 6:41...s Truhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože jsou spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé...
2. Letopisů 7:11...i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho palác, se zdařilo....
2. Letopisů 8:6...Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit v Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé své říši....
2. Letopisů 10:16...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen  se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A...
2. Letopisů 15:13...by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým...
2. Letopisů 16:3... Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal...
2. Letopisů 18:16...svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal,"...
2. Letopisů 19:7...pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě,...
2. Letopisů 19:10...k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona,...
2. Letopisů 20:9...tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám...
2. Letopisů 23:6...zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a...
2. Letopisů 23:11...ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali krále,...
2. Letopisů 24:9...chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat všichni přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš...
2. Letopisů 29:21...a sedm kozlů. Kněžím z Áronových synů přikázal je obětují na Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčky a...
2. Letopisů 29:30...se. Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa....
2. Letopisů 30:1...totiž dopisy také do Efraima i Manasese),  přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit...
2. Letopisů 30:5...po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele,...
2. Letopisů 30:25...všemi příchozími z Izraele i se všemi cizinci dorazili z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V...
2. Letopisů 31:2...všichni plnili své kněžské či levitské úkoly šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o...
2. Letopisů 31:21... svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal...
2. Letopisů 32:3...poradu svých hodnostářů a velitelů. Navrhl se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili....
2. Letopisů 33:16...na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem nadále...
2. Letopisů 35:21...proti národu, se kterým válčím. A Bůh mi řekl si pospíším. Bůh je se mnou, proto se mu nestav do cesty...
Ezdráš 5:17...ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit vyhledat v babylonském královském archivu, zda král...
Ezdráš 6:1...svou vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil jsou prohledány záznamy uložené v babylonské archivní...
Ezdráš 6:9...práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes,...
Ezdráš 6:11... na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům  se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v...
Ezdráš 7:25...budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni  znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte....
Ezdráš 8:17...a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad...
Ezdráš 10:3...i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s...
Ezdráš 10:7... Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě. Kdo...
Ezdráš 10:14...dva. věci se dopustilo příliš mnoho z nás tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se...
Nehemiáš 1:11... kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho...
Nehemiáš 2:17... Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade...
Nehemiáš 3:35...Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen  klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po...
Nehemiáš 3:36...Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obr tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v...
Nehemiáš 3:37... Nepřikrývej jejich hanebnosti, jejich hříchy  nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti...
Nehemiáš 4:16...nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni  přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v...
Nehemiáš 5:13...a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví....
Nehemiáš 7:3...více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku...
Nehemiáš 9:5... Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné jméno  je požehnané, nad všechno požehnání i chválu vyvýšené....
Nehemiáš 9:15...žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš....
Nehemiáš 9:23...jsi je do země, o níž jsi řekl jejich otcům ji obsadí. Synové pak do země vešli a obsadili ji;...
Nehemiáš 9:29...a vždy znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli...
Nehemiáš 13:19...začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí...
Ester 1:8...omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v...
Ester 1:11...sedmi eunuchům, kteří ho obsluhovali, nařídil před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby...
Ester 1:20...po celé jeho veliké říši: Všechny manželky  ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i...
Ester 1:22... každému národu jejich jazykem: "Každý muž  je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po...
Ester 3:9...je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc...
Ester 3:13...měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé...
Ester 4:5... který byl osobně přidělen. Přikázala mu od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová....
Ester 4:8...vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení ho ukáže Ester a všechno poví. vzkáže, že ...
Ester 4:11...zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní...
Ester 4:16..."Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne...
Ester 5:5...Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co žádá!" Král i Haman pak přišli na...
Ester 5:14...na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele...
Ester 6:1...kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z králi...
Ester 6:5...čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal:...
Ester 6:8...odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou...
Ester 6:9... s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně  svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů. ...
Ester 6:10...Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal...
Ester 8:4...proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem vstane. Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li...
Ester 8:5...to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel...
Ester 8:11...jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe...
Ester 9:14...synů nechť pověsí na kůly." Král přikázal se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset...
Ester 9:31...Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a  se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas....
Job 1:4...domech hostiny a zvali také své tři sestry přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů...
Job 1:12...dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s...
Job 1:21...k zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job...
Job 2:6...zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan...
Job 10:20... Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu...
Job 12:4...ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle, spravedlivý a...
Job 12:7...jako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se...
Job 12:8...na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí poučí, ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden...
Job 13:13...splácaná! Mlčte, teď promluvit chci , pak  se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a...
Job 13:17...Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad  vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom...
Job 13:20... když umlčí! Žádám , Bože, jenom o dvojí se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni,...
Job 13:21...tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi, se...
Job 13:22...nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik...
Job 14:6... dal jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvr svůj pohled, nech ho být, si užije život jako...
Job 15:31...plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane nikdo marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho...
Job 16:18...poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik  odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam...
Job 21:19...Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' -  raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu...
Job 21:20...děti.' - raději odplatí jemu, aby se poučil vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího ...
Job 24:18...temno svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich...
Job 24:19...Jako sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak  hrob pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene matčin...
Job 24:20...sníh, tak hrob pohltí ty, kdo hřešili na zapomene matčin klín, jsou pochoutkou pro červy...
Job 24:21...ty zlosyny, jsou jak stromy větrem zlomeni obcují s neplodnou, která nerodí, vdovu opustí bez...
Job 31:6... jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak  Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí o ...
Job 31:8...za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak  co zaseji, sní někdo jiný, jsou ratolesti...
Job 31:10...svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak  žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele!...
Job 31:22... protože jsem viděl, že soud na - pak  mi vyrvou paži z ramena, je ruka v lokti zlomena!...
Job 31:35...by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce předloží svůj spis!...
Job 31:40...plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak  mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!"...
Job 32:7...bál jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale...
Job 32:13...‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk  ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však...
Job 33:24...smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože do jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo...
Job 34:10...‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží oblibu!'  slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá...
Job 34:36... v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen  je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako...
Job 36:18... soud a spravedlnost se zmocňují! Pozor se nedáš zlákat hojností, nesvádějí veliké úplatky...
Job 36:19... Myslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze...
Job 37:13... aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby...
Job 40:2... kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha na to odpoví!" Job na to Hospodinu...
Job 40:13...ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit ...
Job 41:3...se tedy proti mně postavil? Kdo chce vyzvat mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím!...
Job 42:8...za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job  se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně...
Žalmy 5:11...jejich jazyky. Odsuď je, Bože, na svoje plány  doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti...
Žalmy 5:12... Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš...
Žalmy 6:11...moje žádosti, Hospodin přijímá modlitby! Jen  se stydí a se děsí, všichni odpůrci ustoupí, ...
Žalmy 7:6...zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak  honí a chytí protivník, pošlape můj život na zemi,...
Žalmy 7:8...se, Bože, nastol pořádek! Shromáždění národů  obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin...
Žalmy 9:11...utlačených, útočištěm je v dobách soužení v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš,...
Žalmy 9:20... Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem  stanou národy! Vyděs je, Hospodine, jsou zastrašeni,...
Žalmy 9:21...soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine jsou zastrašeni, poznají pohané, že jsou...
Žalmy 12:4...pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné...
Žalmy 13:4...mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho...
Žalmy 13:5...Bože můj! Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé ...
Žalmy 17:2...- vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého  vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals...
Žalmy 17:14... před lidmi, jejichž odplatou je život na světě se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil, ...
Žalmy 19:14...Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy  nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své...
Žalmy 22:9...se, hlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina, tak  mu pomůže, jen ho zachrání, když ho tak rád!" To...
Žalmy 22:27... chválit Hospodina budou, kdo jej hledají vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se...
Žalmy 24:7... brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin,...
Žalmy 24:9... brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin...
Žalmy 25:2...pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej se zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji...
Žalmy 31:18...svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní volání!...
Žalmy 31:19...oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě,...
Žalmy 32:6...a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla  k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout;...
Žalmy 34:3...navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své duše to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina...
Žalmy 34:14...tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech  není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o...
Žalmy 35:4...proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!"  jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo chtějí o život...
Žalmy 35:5... se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je...
Žalmy 35:6... Hospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta  je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá je. Bez...
Žalmy 35:8... bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí  na přijde znenadání, síť, kterou políčili, je...
Žalmy 35:19...budu chválit, před početným lidem oslavím nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez...
Žalmy 35:24...právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme...
Žalmy 35:25... Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: "...
Žalmy 35:26...jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!"  jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radují z mého...
Žalmy 35:27...mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí prozpěvují zvesela, navždy říkají: "Veliký je...
Žalmy 35:28... jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk  mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po...
Žalmy 36:12... znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků ...
Žalmy 38:17...naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým...
Žalmy 39:5... Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj...
Žalmy 39:6...věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí,...
Žalmy 39:9...spočívá! Vyprosti ze všech mých provinění se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa...
Žalmy 39:14...přece u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvr svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu...
Žalmy 40:15...vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi jsou zahanbeni, se stydí všichni, kdo o život...
Žalmy 40:16... se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou...
Žalmy 40:17...hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo ...
Žalmy 41:14...nevinný, do své přítomnosti stavíš navěky je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky!...
Žalmy 44:27... naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv...
Žalmy 45:18...Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení na věky věků chválí národy! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 48:12... Pravice tvá je plná spravedlnosti - hora Sion  se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími!...
Žalmy 49:3... poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova...
Žalmy 51:16... Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři ...
Žalmy 51:17...o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři rty ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení,...
Žalmy 57:9...konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero vzbudím ranní zář! Chválit , Pane, chci mezi lidmi,...
Žalmy 58:8... rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej se rozplynou, zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili,...
Žalmy 58:9...jako vody, šípy, jež vystřelili, ztratí se jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený...
Žalmy 59:14...lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen  se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla...
Žalmy 61:7... Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta  věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ...
Žalmy 61:8...dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří  trůní navždycky, dej, ho provází láska s věrností!...
Žalmy 66:1... zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu...
Žalmy 66:20... však vyslyšel a popřál sluch modlitbě! Bůh  je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi...
Žalmy 67:3...požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla  je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá!...
Žalmy 67:4...cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá národy, Bože, slaví, oslavují všechny národy!...
Žalmy 67:5... Bože, slaví, oslavují všechny národy všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě,...
Žalmy 67:6...lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla  národy, Bože, slaví, oslavují všechny národy!...
Žalmy 68:30...tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí...
Žalmy 68:32...rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci  přijdou z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát!...
Žalmy 68:36...Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh  je požehnán! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie"....
Žalmy 69:7... viny před tebou se nikam neskryjí se kvůli mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe,...
Žalmy 69:16... dej mi uniknout jako před vodní hlubinou nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina,...
Žalmy 69:23... ocet mi dali pít, když žíznil jsem! Jejich stůl  se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim...
Žalmy 69:24... se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra...
Žalmy 69:25...na své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti  je zachvátí. Jejich příbytek zůstane pustý, v jejich...
Žalmy 69:26...tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek  zůstane pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho...
Žalmy 69:28...jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti  nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni, mezi...
Žalmy 69:29...tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života  jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni! ...
Žalmy 69:33...rozveselí, to uvidí - vám, kdo hledáte Boha srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky,...
Žalmy 69:35... nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země  jej oslavují, též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž...
Žalmy 70:3... vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilují o život!...
Žalmy 70:4... se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!"...
Žalmy 70:5...vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo ...
Žalmy 71:13... nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi jsou zahanbeni, zmizí ti, kdo proti mně chrlí...
Žalmy 72:2...svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu....
Žalmy 72:3...lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu hory přinesou lidu blahobyt, pahorky spravedlnost...
Žalmy 72:4...lidu blahobyt, pahorky spravedlnost skýtají chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a...
Žalmy 72:5... ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc...
Žalmy 72:6...všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž...
Žalmy 72:7...louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt,...
Žalmy 72:8...a rozhojní se blahobyt, dokud měsíc nezmizí panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj....
Žalmy 72:9...od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou...
Žalmy 72:10...obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i...
Žalmy 72:11...pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou se mu všichni králové klaní, všechny národy slouží...
Žalmy 72:15...a vydírání, jejich krev totiž draze cení si žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho...
Žalmy 72:16...se za něho stále modlí, celý den mu žehnají hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na horských...
Žalmy 72:17...se vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas...
Žalmy 72:18...všechny národy, za blaženého jej prohlásí je požehnán Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který...
Žalmy 72:19...ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno  je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá zem!...
Žalmy 74:21... země je plná tmy, stala se doupětem násilí utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní...
Žalmy 75:11...žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý  své rohy pozvedá!" Pro předního zpěváka, na strunné...
Žalmy 78:7...se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky v Bohu skládají svoji naději, nezapomínají, co učinil...
Žalmy 78:8... co učinil, a dodržují jeho příkazy nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé,...
Žalmy 80:19...vychoval! Neopustíme nikdy více; oživ nás můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať...
Žalmy 81:3... naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citera!...
Žalmy 83:12... na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži  jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich knížata jak Zebach...
Žalmy 83:14...pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítané....
Žalmy 83:16...hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením,...
Žalmy 83:18...tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy  se stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby...
Žalmy 85:9...(on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen  se nevracejí k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko...
Žalmy 86:11... ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce  se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím , Pane...
Žalmy 87:7... sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla  proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe...
Žalmy 89:53...pomazanému se rouhali a jeho šlépějím! Hospodin  je požehnán navěky! Amen! Amen! Modlitba Božího muže...
Žalmy 90:14...Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím  zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak...
Žalmy 90:15... štěstím zpíváme do konce života! Naše radost  trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v...
Žalmy 90:16...léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům  je zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé...
Žalmy 90:17...kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha  s námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi rozkvétá,...
Žalmy 96:11...bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země  raduje se, moře burácí se vším, co je v něm! Celý...
Žalmy 96:12... burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj  se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před...
Žalmy 97:1...kraluje, raduj se, země, množství ostrovů  zajásá! Hustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost...
Žalmy 98:7...zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! Moře  burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo...
Žalmy 98:8...kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory  k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází soudit zem...
Žalmy 99:1...- národy, chvějte se! Trůní nad cherubíny - země  třese se! Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad...
Žalmy 99:3...nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné  velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje,...
Žalmy 101:4... nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce  je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého...
Žalmy 102:19...trpícího, tehdy nepohrdne jejich modlitbou je to zapsáno pro příští pokolení, slaví Hospodina ti...
Žalmy 104:31... abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva  trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod...
Žalmy 105:3...Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce  se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte...
Žalmy 106:5...tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem  se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo ti...
Žalmy 106:47...Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno  oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je požehnán...
Žalmy 106:48...jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky!...
Žalmy 107:2...Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení  o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že...
Žalmy 107:22...lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť  mu přinášejí chválu, o tom, co učinil, zpívají! Ti,...
Žalmy 107:32...za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej...
Žalmy 107:43...musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý se tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí! ...
Žalmy 108:3...a hrát. Probuď se konečně, loutno a citero vzbudím ranní zář! Chválit , Hospodine, chci mezi...
Žalmy 108:7... Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí,...
Žalmy 109:6... Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici  mu stojí žalobce! bude souzen, je za zločince, i...
Žalmy 109:7... po pravici mu stojí žalobce! bude souzen je za zločince, i jeho modlitba hříchem je! jeho...
Žalmy 109:8...je za zločince, i jeho modlitba hříchem je jeho život trvá jen krátce, jeho pověření jiný...
Žalmy 109:9...trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví! jeho...
Žalmy 109:10...jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin!...
Žalmy 109:11...po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou...
Žalmy 109:12... co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho...
Žalmy 109:13...měl rád, není, kdo by jeho sirotky litoval jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno v...
Žalmy 109:14... jejich jméno v příštím pokolení vymizí na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky...
Žalmy 109:15...pamatuje, hřích jeho matky není zahlazen je Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze...
Žalmy 109:17... kdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak  ho raní, nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv...
Žalmy 109:19...mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast ho to prokletí zahalí jako plášť, ho vždy obepíná...
Žalmy 109:20...jako plášť, ho vždy obepíná jako pás! Takto  Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik...
Žalmy 109:27... můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto  poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to...
Žalmy 109:28... jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí se zastydí ti, kdo napadli, se zaraduje tvůj...
Žalmy 109:29... kdo napadli, se zaraduje tvůj služebník se žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm...
Žalmy 113:2... služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od...
Žalmy 115:8...nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ...
Žalmy 115:14... kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od...
Žalmy 116:2...hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání k němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy...
Žalmy 118:19... ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána...
Žalmy 119:34...odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po stezce...
Žalmy 119:37...srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvr oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím...
Žalmy 119:42...láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém...
Žalmy 119:73...Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, ...
Žalmy 119:122...! Zaruč se ve prospěch svého služebníka pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou...
Žalmy 119:133...jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích neovládne žádný hřích! Vysvoboď z lidského...
Žalmy 122:6...pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých...
Žalmy 122:7..."Ti, kdo milují, žijí pokojně! Pokoj  vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!"...
Žalmy 129:5...je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají...
Žalmy 129:6...táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste,...
Žalmy 129:8...nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání...
Žalmy 132:9... společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží  jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro...
Žalmy 135:18...mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ...
Žalmy 135:21...Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! Ze Sionu  je Hospodin veleben - Jeruzalém je jeho domovem!...
Žalmy 137:5...Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak  mi uschne pravice! mi i k patru jazyk přiroste, pokud...
Žalmy 137:6... Jeruzaléme, na tebe, pak mi uschne pravice mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na...
Žalmy 138:4..., když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy , Hospodine, všichni králové slaví, uslyší, co jsi...
Žalmy 138:5...králové slaví, uslyší, co jsi zaslíbil opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je...
Žalmy 140:9...Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány  nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo obkličují, hlavy...
Žalmy 140:10... hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů  jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé, padnou do...
Žalmy 140:11...- zrádností vlastních rtů jsou smeteni na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo...
Žalmy 140:12...řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky ...
Žalmy 141:4...prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit se neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří jsou...
Žalmy 141:5...jsou zločinci - ani neokusím jejich lahůdky spravedlivý třeba i bije, jen jsem napomínán...
Žalmy 141:10...nastražili, před léčkami těch zločinců! Ničemové  padnou do svých vlastních sítí - zatím uniknu! ...
Žalmy 143:7...ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé -...
Žalmy 143:10...nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch  vede po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno...
Žalmy 144:5... Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své...
Žalmy 144:12...lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové  jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše...
Žalmy 144:13...jako sloupy stavbu paláce zdobící. Naše spižírny  plné jsou, oplývají veškerou potravou; naše ovce ...
Žalmy 144:14... desítky tisíc na naše pastviny. Náš dobytek  je obtěžkaný, nejsou vpády ani vyhnanství, není...
Žalmy 145:4...hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy ...
Žalmy 145:5...tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím...
Žalmy 145:6...velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti...
Žalmy 145:7...moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti...
Žalmy 145:10...Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!"  , Hospodine, všechna stvoření slaví, ti dobrořečí...
Žalmy 145:11...ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království  vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří. Všichni...
Žalmy 145:12... o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé  se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království....
Žalmy 145:21... všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála  z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník...
Žalmy 148:5... nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli...
Žalmy 148:13...spolu s dívkami a staří s mladými všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece...
Žalmy 149:1...Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných  chválí jej! Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové...
Žalmy 149:5...chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve svých...
Žalmy 149:6...si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla  Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají, aby...
Žalmy 150:6... chvalte ho činely zvučnými! Všechno, co dýchá chválí Hospodina! Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna...
Přísloví 1:5...chytrost, mládeži prozíravost a vědění. Moudrý  poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný si...
Přísloví 1:31...neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto  snědí, co si navařili, vlastními plány se nasytí!...
Přísloví 3:3...přidá, zajistí ti to klid a mír. Láska a věrnost  neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce!...
Přísloví 3:21... oblaka rosu skýtají. Soudnost a prozíravost  nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj....
Přísloví 4:25... ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči  vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe....
Přísloví 5:8...moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od   vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou...
Přísloví 5:17...na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě  patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech....
Přísloví 5:18...jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané  je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta...
Přísloví 6:4...Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka  ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni...
Přísloví 7:25...mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty  nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej...
Přísloví 9:4...a volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte...
Přísloví 9:16...svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda...
Přísloví 20:13...oko - obojí učinil Hospodin. Nemiluj spánek nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc...
Přísloví 20:28...- vše, co je skryté, prozkoumá. Láska a věrnost  opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavost. Chloubou...
Přísloví 23:25...moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i matka  tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj...
Přísloví 27:2...tím, co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí,...
Přísloví 27:11...vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a...
Přísloví 31:31... Dejte odměnu za její úsilí, její činy  ji v branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova,...
Kazatel 5:11...pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je...
Kazatel 5:18...bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění -...
Kazatel 7:2... Každého člověka čeká konec - kdo je naživu na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích, smutná...
Kazatel 7:24... moudrost mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je je jakákoli! Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách?...
Kazatel 8:15...spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné...
Kazatel 9:1...moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před...
Kazatel 9:8...víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy...
Kazatel 11:3...zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje...
Kazatel 11:8... Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let  se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v...
Kazatel 12:14... Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň...
Píseň 4:16... přijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy  zavanou. Můj milý přijde do své zahrady, její...
Píseň 7:1... Dokola, dokola, Šulamitko! Dokola, dokola si prohlédnem! Copak vidíte na Šulamitce, když mezi...
Píseň 7:9... Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech  voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K...
Píseň 7:10...vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky  jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno proudí,...
Izaiáš 4:1...vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvem, jen  se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den...
Izaiáš 5:6...bodláčím celá zarostlá. Navíc i mrakům poručím na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský,...
Izaiáš 5:19...vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen  si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým, abychom si je...
Izaiáš 7:11...řekl: "Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách."...
Izaiáš 8:13...se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů  je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte...
Izaiáš 8:20...K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak  si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom...
Izaiáš 12:5...Zpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide -...
Izaiáš 13:2... hlasitě na křikněte, rukou jim pokyňte vtrhnou do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem...
Izaiáš 14:20...zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte jatka...
Izaiáš 14:21...tom zlém plemeni! Připravte jatka pro jeho syny jsou poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby...
Izaiáš 14:31... Kvílej, bráno, město, křič! Všichni Filištíni  se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým,...
Izaiáš 16:4...běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští běženci  pobudou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí...
Izaiáš 16:7...a zlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto  Moáb kvílí nad Moábem, všichni kvílejí; nad rozinkami...
Izaiáš 19:12...učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen  ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl...
Izaiáš 21:6...války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se...
Izaiáš 21:7...se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal:...
Izaiáš 23:16...nevěstko! Hraj líbezně, zpívej, zpívej si na tebe vzpomenou! Po sedmdesáti letech Hospodin...
Izaiáš 24:15...Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z...
Izaiáš 25:3...odstranil - nebude vystavěna znovu navěky! Proto  ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí,...
Izaiáš 26:2...spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Člověka s...
Izaiáš 26:11...rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny...
Izaiáš 27:5... vstoupím s ním do války a úplně je vypálím se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se...
Izaiáš 28:13...a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Jen  si jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti,...
Izaiáš 28:22...úkol. A proto přestaňte se svou drzostí vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů,...
Izaiáš 30:8...to pro do tabulky, zaznamenej to do knihy je to pro budoucí dnyvěčným svědectvím: Toto je vzpurný...
Izaiáš 34:1...tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy to slyšíte, pozorně to, lidé, sledujte! poslouchá...
Izaiáš 35:1... aby ji navždy ovládli, aby v žili navěky.   se raduje poušť a suchopár, s jásotem kvete pustina!...
Izaiáš 35:2... s jásotem kvete pustina! Jak z růže květ   rozkvete, rozezní se jásotem! Bude dána sláva...
Izaiáš 37:20... Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi...
Izaiáš 37:28...plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám....
Izaiáš 40:4...v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí  je vyvýšeno, každá hora a výšina poklesnou; co je...
Izaiáš 40:20...dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka postaví modlu, co se nehýbá? Copak to nevíte? Copak...
Izaiáš 41:1...a nejsou znaveni. Zmlkněte přede mnou, ostrovy národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví -...
Izaiáš 41:7..."Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj služebník, tebe,...
Izaiáš 41:20... Pustinu osadím cypřiši a jilmy spolu s jedlemi to všichni vidí a poznají, to uváží a pochopí, že to...
Izaiáš 41:22...se přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to dopadne. Nebo...
Izaiáš 41:23...řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je to dobré...
Izaiáš 42:11...i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských,...
Izaiáš 42:12... z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu  vzdají čest, ho chválí na ostrovech. Hospodin vyrazí...
Izaiáš 42:18... Hluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako...
Izaiáš 43:9... všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé  se shromáždí, se společně sejdou národy. Kdo z nich...
Izaiáš 43:26...a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn....
Izaiáš 44:7... kromě není žádný Bůh. Kdo je jako to ohlásí! mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem...
Izaiáš 44:11...stoupence - vždyť i umělec je jen člověkem! Jen  se všichni shromáždí, jen předstoupí, aby se děsit a...
Izaiáš 44:23...to učinil; radostně křičte, zemské hlubiny hory zvučně zpívají i lesy a všechny stromy v nich,...
Izaiáš 45:8...to všechno působím. Nebesa, sešlete shůry rosu spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, země, spása...
Izaiáš 45:22...Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mne! Obrte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny -...
Izaiáš 47:3... Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta! Pustím se...
Izaiáš 47:13...vystrašíš! Vyčerpána jsi všemi těmi radami! Jen  se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci se svou...
Izaiáš 49:20...bezdětnosti zplození: "Je mi tu těsno, uhni mi se tu zabydlím." Tehdy si v srdci pomyslíš: "Kdo mi je...
Izaiáš 50:8...postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo...
Izaiáš 50:10...Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten  v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale...
Izaiáš 51:23...ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se přejdeme!" a tys jim nastavovala hřbet jako zem, jako...
Izaiáš 55:7... volejte k němu, dokud blízko je. Ničema  svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se...
Izaiáš 56:3...neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k...
Izaiáš 64:1...když oheň zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak  tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou...
Izaiáš 65:15...vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: " Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům však ...
Izaiáš 66:5... kteří vás pro jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" -...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak...
Jeremiáš 2:25...zatouží, najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor si neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne ne,'...
a další...

Slova obsahující : (1873) mlať (1) navrať (11) navraťme (1) navraťte (1) obrať (15) obraťte (11) odplať (4) odplaťte (2) odvrať (8) odvraťte (9) vrať (46) vraťme (1) vraťte (36) vyplať (2) vyplaťte (2) zaplať (3) zatrať (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |