Ačkoli

Hledám varianty 'ačkoli' [ ačkoli ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 18:27...prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánuačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch...
Genesis 28:19...vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží důmačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil...
Genesis 31:50...nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženyačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým...
Genesis 41:21...pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly...
Genesis 48:14...byl mladší, a svou levici na hlavu Manaseseačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh,...
Exodus 6:3... Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám...
Exodus 13:17... Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zemačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že...
Exodus 24:11... Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraeleačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin...
Exodus 34:9...zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed násačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích...
Leviticus 5:1...Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to....
Leviticus 26:44...a zošklivili si pravidla. Přes to všechnoačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a...
Numeri 11:26...byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden...
Numeri 14:44...Přesto se opovážili vyrazit k horskému hřebenuačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili...
Numeri 35:23...kámen, který může zabít, a dotyčný zemřeačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic...
Deuteronomium 1:33...jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohuačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k...
Deuteronomium 28:62... svého Boha, zůstane vás jen nepatrný početačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako...
1. Samuel 1:5...dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanuačkoli Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji...
1. Samuel 2:32... Uvidíš soužení, jež dolehne na můj PříbytekAčkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se...
2. Samuel 13:25...jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. "A...
2. Samuel 16:6...po Davidovi i všech jeho služebnících kameníačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i...
1. Královská 2:5...je, prolil jejich krev jako ve válečné řežiačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých...
1. Královská 2:28...k Joábovi, který se také přiklonil k Adoniášovi (ačkoli k Abšalomovi se předtím nepřidal). Joáb proto utekl...
1. Královská 8:41...jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinecačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země...
1. Královská 11:10... Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázalAčkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun...
2. Královská 3:2...let. Páchal, co je v Hospodinových očích zléačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka - odstranil...
2. Královská 17:12...a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným modlámačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval...
2. Královská 17:15...se stali. Následovali národy ve svém okolíačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna...
2. Královská 25:4...utekli brankou mezi zdmi u královské zahradyačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Král prchal k...
1. Letopisů 12:18... Pokud ale chcete vyzradit mým nepřátelůmačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!"...
2. Letopisů 6:32...jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinecačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země...
2. Letopisů 30:18... ale přesto jedli velikonočního beránkaačkoli to nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za ...
2. Letopisů 30:19...hledat Boha - Hospodina, Boha svých otcůačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak...
Ezdráš 3:6...začali přinášet od prvního dne sedmého měsíceačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle...
Nehemiáš 6:1...hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi...
Ester 4:16...se takto budeme postit. Potom půjdu ke králiačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj...
Job 2:3...všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnostiačkoli jsi podnítil, abych ho bezdůvodně trápil." "Kůži...
Job 14:16...ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužilAčkoli teď kroky počítáš, pak bys na můj hřích...
Žalmy 53:6...k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšeníačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli ,...
Žalmy 78:22...vzplanul plamenem, vykypěl hněvem na IzraelAčkoli Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasení, přesto dal...
Jeremiáš 10:2...se neučte a nebeských znamení se neděsteačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou...
Jeremiáš 14:15...o prorocích, kteří prorokují mým jménemačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi...
Jeremiáš 23:38...Hospodin: Používáte slovaortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď...
Jeremiáš 31:32...je z Egypta - tuto mou smlouvu totiž porušiliačkoli jsem byl jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto...
Jeremiáš 44:14...a nepřežije, aby se vrátil do judské zeměAčkoli v duši prahnou, aby se do vrátili a žili v ,...
Jeremiáš 51:5...Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako vdovuačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému...
Jeremiáš 52:7...z města brankou mezi zdmi u královské zahradyačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Prchali k pláni...
Ezechiel 13:22...Protože svou lží rmoutíte srdce spravedlivýchačkoli je netrápím, a protože povzbuzujete ničemy, aby...
Ezechiel 20:21... nedodržovali zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali ...
Ezechiel 39:28...Tehdy poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůhačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím...
Daniel 8:3...rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhýačkoli vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat na...
Daniel 9:9...tobě! Náš Pán Bůh však soucit a odpuštěníačkoli jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme...
Daniel 11:23...spojenectví, která uzavře, vystoupá k mociačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání přitáhne do...
Ozeáš 4:13...stromem, v jejichž stínu je tak příjemněAčkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu...
Ozeáš 7:10... Hlavu mu pokrývají šediny a on to netušíAčkoli pýcha Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejí...
Nahum 2:3...hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli náležíačkoli jej plenitelé plenili a jeho ratolesti zlámali. Rudé...
Matouš 26:60... aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašliačkoli předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec...
Marek 6:17...a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženilačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi...
Marek 7:24...odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domuačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to...
Lukáš 1:6...byla z dcer Áronových a jmenovala se AlžbětaAčkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně...
Jan 4:2..."Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil...
Jan 6:17...na loď a plavili se na druhý břeh do KafarnaumAčkoli se setmělo, Ježíš k nim nepřišel. Jezero se...
Jan 6:71... synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zraditačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po...
Jan 7:22...a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu...
Jan 8:14... tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí, neboť vím,...
Jan 12:37...to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimiAčkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj...
Skutky 1:17...o Jidášovi, který na Ježíše přivedl strážeačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš...
Skutky 13:28...hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotuAčkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na...
Skutky 17:27... zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt hoačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme,...
Skutky 20:23...Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čekáačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že čekají...
Skutky 28:17...představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratřiačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti...
Římanům 1:21...postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvuAčkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli...
Římanům 9:22...na ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůhačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s...
1. Korintským 2:15... Kdo však je duchovní, může rozumět všemuačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu...
1. Korintským 5:3...vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého středuAčkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a...
2. Korintským 3:7...pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavnáačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 4:16...tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdávámeAčkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme...
2. Korintským 8:2...milosti, které se dostalo církvím v MakedoniiAčkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich...
Filipským 2:6...tak, jak smýšlel Kristus JežíšAčkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval....
Koloským 2:5... aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmiAčkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a...
1. Tesalonickým 2:7...o lidskou chválu, od vás nebo od jinýchačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat...
Filemon 1:8... bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří,...
Židům 5:8...před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšenAčkoli byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl,...
Židům 12:17...když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel...
1. Petr 4:6...evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou mrtvíačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u...
2. Petr 1:12...věci vám chci i nadále bez přestání připomínatačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |