Zuřivost

Hledám varianty 'zuřivost' [ zuřivostí (2) zuřivosti (6) zuřivost (13) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 27:44...Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a...
Numeri 25:11... syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich...
Deuteronomium 19:6...mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti,...
2. Letopisů 28:9... se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukouZuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k...
Job 18:4...dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí...
Žalmy 7:7...séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádek!...
Žalmy 78:38... Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to, že jsou...
Žalmy 89:47...se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň...
Žalmy 90:7...skosena usychá! Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše...
Žalmy 90:11...letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom...
Žalmy 119:53...pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěšímZuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé...
Přísloví 21:14...dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost. Poctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky...
Izaiáš 66:15...s ohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozby v plamenech....
Jeremiáš 10:25...ve svém rozhněvání, nezdrtíš. Vylij svou zuřivost raději na národy, které se k tobě neznají, vylij...
Jeremiáš 51:45...Prchejte všichni o život, vzplane Hospodinova zuřivost! Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem...
Ezechiel 13:13...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím...
Daniel 11:44...vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní...
Lukáš 4:28..." Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města na okraj hory,...
Efeským 4:31...ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněvzuřivost, křik i urážky vás opustí spolu s veškerou...
Koloským 3:8...kdysi jste takto žili. Teď ale to všechnozuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze...

Slova obsahující zuřivost: zuřivost (13) zuřivosti (6) zuřivostí (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |