Zruš

Hledám varianty 'zruš' [ zrušte (1) zrušit (6) zrušíme (1) zruším (1) zrušili (6) zrušila (1) zrušil (15) zruší (6) zrušeno (2) zrušena (3) zruš (2) ]. Nalezeny 42 verše.
Leviticus 26:30...maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky,...
Numeri 6:12...beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon...
Numeri 30:3...slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá žena,...
Numeri 30:9...manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin ...
Numeri 30:13...Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyšízrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích...
Numeri 30:14...závazek, jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic...
Numeri 30:16...v den, kdy o nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která...
Numeri 33:52...kameny, zničte všechny jejich lité sochyzrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete...
Deuteronomium 31:16...se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mnezruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti...
Deuteronomium 31:20...jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude...
1. Královská 12:24...ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovozrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl...
1. Královská 15:19...otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlatoZruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode ...
2. Královská 16:18...podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do Hospodinova chrámu....
2. Letopisů 11:4...ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slovazrušili tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlil v...
2. Letopisů 16:3...naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlatoZruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode ...
Nehemiáš 10:32...v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustanemezrušíme každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu...
Žalmy 89:40...ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na zem zahodil. Všechny jeho...
Izaiáš 24:5...zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé...
Izaiáš 28:18...smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopíZrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s...
Jeremiáš 33:20...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den...
Jeremiáš 33:21...den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže...
Ezechiel 16:59... neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů...
Daniel 8:11...dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni. Vojsko i...
Daniel 11:31...Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnostzruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou...
Ozeáš 6:7...Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí...
Ozeáš 8:1...dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš,...
Sofoniáš 3:15...se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj rozsudek a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král...
Zachariáš 11:10...jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. Toho...
Zachariáš 11:11...jsem uzavřel se všemi národy. Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří pozorovali, tehdy...
Zachariáš 11:14...jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. Tehdy mi Hospodin...
Matouš 5:17...Otci v nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale...
Matouš 5:19...ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil...
Matouš 15:6...rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně...
Jan 10:35...Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a poslal na svět,...
Římanům 3:3...byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý...
Římanům 4:14...lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není...
1. Korintským 6:13... "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a...
Galatským 3:17...říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak...
Efeským 2:15...hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních...
Koloským 2:14...úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a...
2. Timoteus 1:10...příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a...
1. Jan 3:8...od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích,...

Slova obsahující zruš: nezruším (1) rozrušen (5) rozrušení (4) rozrušil (3) rozrušila (1) rozrušilo (1) vzrušení (2) vzrušením (1) zruš (2) zrušena (3) zrušení (2) zrušeno (2) zruší (6) zrušil (15) zrušila (1) zrušili (6) zruším (1) zrušíme (1) zrušit (6) zrušte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |