Zmizelo

Hledám varianty 'zmizelo' [ zmizí (20) zmizely (2) zmizelo (6) zmizeli (6) zmizela (5) zmizel (11) zmiz (1) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let,...
Genesis 31:40... stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let....
Exodus 9:15...tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z...
Leviticus 13:16...nečisté - je to malomocenství. Jakmile živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho...
Leviticus 13:58...či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o...
Numeri 16:33...i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřelazmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se...
Numeri 24:11...hle, ty jim potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale...
1. Samuel 1:18... a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu,...
2. Samuel 20:6...ho, než si najde nějaká opevněná městazmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži,...
Nehemiáš 9:11...do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak...
Job 20:7...a hlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát....
Žalmy 37:10...však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní ale...
Žalmy 58:8...těch lvů, Bože, vylámej! se rozplynou,  zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ztratí se! ...
Žalmy 71:13... na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni,  zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou ...
Žalmy 104:35...přece mojí radostí! Kéž by hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč, duše ,...
Přísloví 22:10...i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzounazmizí rozepře - konec hádek i urážek! Kdo z čistého srdce...
Kazatel 6:4...je šťastnější než on! Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o...
Píseň 5:6... Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše opustila spolu s ním! Hledala jsem...
Izaiáš 15:6...pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou...
Izaiáš 16:4...totiž pomine, zhouba přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v...
Izaiáš 16:10...tvou sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkneZmizelo veselí a jásot v zahradách, na vinicích přestal...
Izaiáš 17:11...ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale najednou zmizí v den choroby a hrozné bolesti. Běda bouřícím davům...
Izaiáš 33:4...povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich kořist zmizí, jako by ji spolkly housenky, lidé se na ni vyrojí...
Izaiáš 33:8...pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěnézmizeli poutníci, smlouva porušena, svědci v opovržení,...
Izaiáš 59:15... Hospodin vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není...
Jeremiáš 4:25...jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna...
Jeremiáš 14:5... I ta laň opouští v kraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako...
Jeremiáš 14:6...napínají zrak, jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému...
Jeremiáš 36:29...babylonský král a zničí tuhle zem, takže z  zmizí lidé i dobytek?'" A proto tak praví Hospodin o...
Jeremiáš 48:33...zralé hrozny, na tvé vinobraní vpadl ničitelZmizelo veselí a jásot v zahradách po celé zemi moábské....
Ezechiel 11:24... k vyhnancům v Babylonii. Potom mi to vidění zmizelo a jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin...
Ezechiel 24:11...se ta nečistota v něm roztaví a ta připálenina zmizí. Marné snažení. Hrnec je plný spáleniny, která...
Ozeáš 5:6...vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti...
Joel 1:9... když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící se...
Joel 1:16...očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod hroudami,...
Joel 2:10...nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí sezmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své...
Joel 4:15...je, v Údolí rozsudku! Slunce a měsíc zatmí sezmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude...
Abdiáš 1:16...národy. Budou pít a pít k zalknutí,  zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta...
Abakuk 3:17...plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, se však...
Zachariáš 9:4...však vyžene, jeho hradby strhne do moře a město zmizí v plamenech! Spatří to Aškelon, zděsí se, Gaza se...
Zachariáš 14:7...Bude to nebývalý den - jen Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas...
Lukáš 24:31...jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo...
Skutky 1:9...těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůruzmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak...
2. Tesalonickým 2:7...bezbožnosti ale působí; čeká jen na to,  zmizí ta překážka. se pak objeví ten bezbožník, Pán...
Židům 11:5...Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst...
Židům 11:29...suché zemi; když se však o to pokusili Egypťanézmizeli v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když je...
Zjevení 6:14...velkým větrem shazuje své pozdní fíky. Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i...
Zjevení 16:20...dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe...
Zjevení 18:14...lesk a nádheru jsi ztratila, vše nenávratně zmizelo!" Obchodníci s těmito věcmi, kteří na zbohatli,...
Zjevení 20:11...trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom...

Slova obsahující zmizelo: nezmizelo (1) zmizelo (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |