Zlí

Hledám varianty 'zlí' [ zlými (2) zlým (18) zlých (28) zlý (37) zlou (9) zlí (16) zlému (4) zlém (10) zlého (59) zlé (122) zlá (8) ]. Nalezen 301 verš.
Genesis 6:5... jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se...
Genesis 8:21... i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud...
Genesis 13:13...své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho...
Genesis 19:7...dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže;...
Genesis 26:29...s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti...
Genesis 31:52...tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce...
Genesis 42:4... Řekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s...
Genesis 42:38...on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi...
Genesis 44:29...mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď...
Genesis 48:16...život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť ...
Genesis 50:15...stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj...
Genesis 50:17...bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám,...
Genesis 50:20...copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co...
Exodus 32:22... pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo...
Exodus 33:4...jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu...
Leviticus 5:4...se. Také když nerozvážně pronese přísahuzlou či dobrou - nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž...
Leviticus 26:6...spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele,...
Numeri 11:11...Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto...
Numeri 14:27...a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele,...
Numeri 14:35...říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na této...
Numeri 24:13...rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů...
Numeri 35:23...viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem...
Deuteronomium 1:35...přísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem...
Deuteronomium 1:39...synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobrézlé - ti do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se...
Deuteronomium 4:25...podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Bohazlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a...
Deuteronomium 7:15...odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi...
Deuteronomium 28:20...počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil....
Jozue 23:15...váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo, dokud vás nevyhubí z této krásné země, kterou...
Soudců 19:23...se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou...
1. Samuel 12:19... "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se,"...
1. Samuel 15:23...beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpourazlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo...
1. Samuel 16:14...Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To ...
1. Samuel 16:15... Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům,...
1. Samuel 16:16...na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým...
1. Samuel 16:23...se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a...
1. Samuel 18:10...vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení....
1. Samuel 19:9...seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm...
1. Samuel 25:28...boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl pronásledovat a usilovat...
1. Samuel 30:22...muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z...
2. Samuel 11:27...co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel...
2. Samuel 12:9...slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis...
2. Samuel 13:22...s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru...
1. Královská 1:52...hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře....
1. Královská 11:6... Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na...
1. Královská 13:33..." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin...
1. Královská 14:10...za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do...
1. Královská 14:22...Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k...
1. Královská 15:26...dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl...
1. Královská 15:34...čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl...
1. Královská 16:19...Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní...
1. Královská 16:25...Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se...
1. Královská 21:20... abys páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za...
1. Královská 21:21...očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista...
1. Královská 21:25... aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel. Páchal...
1. Královská 22:53...dva roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty...
2. Královská 3:2...dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka -...
2. Královská 8:18...dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl...
2. Královská 8:27...Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu...
2. Královská 13:2...let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který...
2. Královská 13:11...let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 14:24...jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 15:9...měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:18...deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů...
2. Královská 15:24...dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 15:28...dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 17:2...devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl...
2. Královská 17:11... které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným modlám,...
2. Královská 17:13...své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte přikázání a ustanovení! Tak to...
2. Královská 17:17...se, páchali, co je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně...
2. Královská 21:2...Chefciba. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin...
2. Královská 21:15...nepřátel, protože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta...
2. Královská 21:16...hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký...
2. Královská 21:20...Jotby. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého...
2. Královská 23:32...z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho...
2. Královská 23:37... Páchal, co bylo v očích Hospodina, jeho Bohazlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů...
2. Královská 24:9...Jeruzaléma. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém...
2. Královská 24:19...z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na...
1. Letopisů 4:10...Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelub,...
2. Letopisů 7:14... bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích...
2. Letopisů 21:6...dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin...
2. Letopisů 22:4...hanebnostem. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k...
2. Letopisů 29:6... našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova...
2. Letopisů 33:2...pět let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin...
2. Letopisů 33:22...roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám,...
2. Letopisů 36:5...let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Bohazlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a...
2. Letopisů 36:9...a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do...
2. Letopisů 36:12...let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Bohazlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech...
Ezdráš 4:12...k nám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a...
Nehemiáš 6:2...na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na...
Nehemiáš 9:35... kterou jsi jim dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci...
Job 2:10.... "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil....
Job 2:11...ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili...
Job 15:16...nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím,...
Job 22:15...chceš držet staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy...
Job 24:6... které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí...
Job 34:10... slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému...
Job 35:12...a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je...
Žalmy 5:5... Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v...
Žalmy 7:5...lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak honí...
Žalmy 10:15... ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál!...
Žalmy 23:4... I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl...
Žalmy 27:5... Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu ...
Žalmy 37:19...bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí...
Žalmy 41:2...Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu...
Žalmy 49:6...tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se...
Žalmy 50:19...ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš,...
Žalmy 52:5...svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lestZlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež....
Žalmy 58:5... od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané,...
Žalmy 64:3... před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky...
Žalmy 64:6...zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti...
Žalmy 94:13...učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece...
Žalmy 101:4... je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím....
Žalmy 109:2...přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy ...
Žalmy 109:6...a nenávistí za přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude...
Žalmy 112:7...otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina...
Žalmy 119:101...starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. ...
Žalmy 121:7...ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i...
Žalmy 125:3...jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce...
Žalmy 129:4...je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu...
Žalmy 140:2... Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi,...
Žalmy 140:9...boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo obkličují,...
Přísloví 3:29...mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za...
Přísloví 6:14... prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí...
Přísloví 8:13...je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenostzlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a...
Přísloví 11:15...upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je...
Přísloví 11:21...hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěšíZlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však...
Přísloví 14:19...obdařeni tupostí, korunou rozvážných je věděníZlí lidé se pokloní dobrým, darebáci u bran spravedlivého....
Přísloví 15:3...samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života...
Přísloví 15:26...strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevníZlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova...
Přísloví 16:4...učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu...
Přísloví 17:4...na zlato pec, lidské srdce však zkoumá HospodinZlý člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky....
Přísloví 21:27...je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo ...
Přísloví 24:1...? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti...
Přísloví 24:20...nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a také...
Přísloví 26:23...na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, se v řeči přetvařuje, hluboko v...
Přísloví 28:5... se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší...
Přísloví 29:6...bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síťZlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný...
Přísloví 31:12...užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí...
Kazatel 3:17...zlo. Pomyslel jsem si: Spravedlivéhozlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i...
Kazatel 7:14... co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý,...
Kazatel 7:15...Spravedlivý umírá i se svou spravedlnostízlý žije dlouho i se svou špatností. Nebývej příliš...
Kazatel 7:17... Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je...
Kazatel 7:25...moudrost a dopátral se smyslu, abych pochopilzlou tupost a hloupou bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco...
Kazatel 8:5...Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný...
Kazatel 8:11...ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnostZlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť...
Kazatel 9:2...Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobrézlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoli....
Kazatel 11:2...vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž...
Kazatel 12:1... dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti...
Kazatel 12:14...se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň...
Izaiáš 1:13...Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky...
Izaiáš 9:16...sirotky a vdovami, neboť jsou všichni bezbožnízlí a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv...
Izaiáš 10:1...se ještě chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili...
Izaiáš 14:20...svůj vlastní lid. navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte jatka pro jeho syny, jsou...
Izaiáš 32:6...říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmyslyzlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké...
Izaiáš 41:23...jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec...
Izaiáš 58:9...středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé, hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše...
Izaiáš 65:12...a vy jste neposlouchali, ale páchali jste, co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže,...
Izaiáš 66:4...jsem, ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo...
Jeremiáš 3:17... se nebudou řídit svým zarputilýmzlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a...
Jeremiáš 4:15...z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste...
Jeremiáš 7:24...nevnímali. Řídili se záměry svého zarputiléhozlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy...
Jeremiáš 8:3... A kamkoli zaženu tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než...
Jeremiáš 8:6... ale nikdo se o tom nezmínil. Nikdo nelituje, co zlého spáchal, neříká: ‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí...
Jeremiáš 11:8...a každý se raději řídil svým zarputilýmzlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v...
Jeremiáš 11:17...zástupů, který sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci:...
Jeremiáš 12:4...i ptáků ubývat, protože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!"...
Jeremiáš 13:10...pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který odmítá poslouchat slova, který se řídí...
Jeremiáš 13:23...i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako plevy unášené pouštním vichrem...
Jeremiáš 14:20... a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlí; naši otcové se provinili a i my jsme proti tobě...
Jeremiáš 15:21...a vysvobozoval, praví Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů tyranů vykoupím." ...
Jeremiáš 16:12...otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilýmzlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této...
Jeremiáš 17:17...tebou. Nebuď mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a mně ...
Jeremiáš 17:18...se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně...
Jeremiáš 18:10...pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i upustím od dobra,...
Jeremiáš 18:11...‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své...
Jeremiáš 18:12...plánů, každý se budeme řídit svým zarputilýmzlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi...
Jeremiáš 21:10...jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou...
Jeremiáš 21:12...se a nezhasne, protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní...
Jeremiáš 23:10...vyschly, zbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou...
Jeremiáš 23:17...se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby...
Jeremiáš 23:22...s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když...
Jeremiáš 25:5...nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi,...
Jeremiáš 26:3... Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které jsem na ...
Jeremiáš 32:30...Izraele i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele pořád jen urážejí...
Jeremiáš 35:15...proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a...
Jeremiáš 36:3...dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny."...
Jeremiáš 36:7...prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a...
Jeremiáš 39:12...k sobě a postarej se o něj, se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel...
Jeremiáš 39:16...slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe...
Jeremiáš 44:11...zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy -...
Jeremiáš 44:17...jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit...
Jeremiáš 44:27... budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a...
Jeremiáš 49:23... O Damašku: "Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze...
Jeremiáš 51:2...jeho zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani...
Jeremiáš 52:2...z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na...
Ezechiel 3:18...život tím, že bys jej varoval před jeho zlou cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho...
Ezechiel 3:19...a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš....
Ezechiel 7:26...pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromouzlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat...
Ezechiel 11:2... "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď...
Ezechiel 13:22...povzbuzujete ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění...
Ezechiel 20:44...s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví...
Ezechiel 28:15...ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro...
Ezechiel 33:11...a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí,...
Ezechiel 36:31...hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě...
Ezechiel 38:10...V ten den napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými...
Daniel 6:23...nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, ...
Daniel 9:25...i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a...
Daniel 12:10...čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeniZlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí....
Ozeáš 10:15...tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben. ...
Amos 5:13... Rozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh...
Amos 5:14...mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak...
Amos 6:3...tato království? Mají snad větší území než vyZlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí....
Amos 9:4...nich svým pohledem - avšak ne v dobrém, ale ve zlém! Panovník, Hospodin zástupů, se dotkne země a ta se...
Jonáš 3:8...ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ?...
Jonáš 3:10... jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží...
Micheáš 2:3...chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám posměšný...
Abakuk 3:13...svůj lid, svého pomazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy po...
Zachariáš 1:4...praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale...
Matouš 5:11...a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože...
Matouš 5:37...slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za...
Matouš 5:39...za zub.' vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když někdo udeří do pravé tváře, nastav...
Matouš 5:45...dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou...
Matouš 6:13... A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí...
Matouš 7:11... dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec...
Matouš 7:17...dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako...
Matouš 7:18...strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce...
Matouš 9:4...a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny...
Matouš 12:33...dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak...
Matouš 12:34...Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze...
Matouš 12:35...člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobrézlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé. Říkám vám ale, že z...
Matouš 12:39...tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné...
Matouš 12:45...hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle,...
Matouš 13:19...slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten...
Matouš 13:38...jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec...
Matouš 13:49...bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude...
Matouš 16:4...úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíteZlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné...
Matouš 18:32... co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh,...
Matouš 22:10...do ulic a shromáždili všechny, které našlizlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty....
Matouš 24:48...vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkemZlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho...
Matouš 25:26...máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem...
Matouš 27:23...Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc:...
Marek 6:19...manželkou je nezákonný!" Herodias mu to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana...
Marek 7:21...člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství,...
Marek 7:23... závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a...
Marek 15:14...ho!" vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj...
Lukáš 6:22...vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte a jásejte,...
Lukáš 6:35...Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčnýmzlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec...
Lukáš 6:45...vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobrézlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co na srdci, to...
Lukáš 7:21...hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápenízlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl:...
Lukáš 8:2...a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo...
Lukáš 9:39...nad mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u...
Lukáš 11:13...mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš...
Lukáš 11:29...davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě...
Lukáš 16:25...sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc...
Lukáš 19:22...mu řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slovzlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že...
Lukáš 23:22...Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt....
Lukáš 23:41...odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na , ...
Jan 3:19...světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke...
Jan 7:7...o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě...
Jan 17:15...abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani nepatřím světu....
Skutky 19:12...z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštělyzlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští zaklínači se...
Skutky 19:13...vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak...
Skutky 19:15...sedm synů židovského vrchního kněze SkévyZlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale...
Skutky 19:16... ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho...
Skutky 23:9...a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka...
Skutky 25:5...vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo...
Skutky 28:5...naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo...
Skutky 28:6... Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh. V...
Římanům 9:11... Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení...
1. Korintským 5:13...kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze svého středu." Jak se někdo z vás...
1. Korintským 10:6...se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako...
2. Korintským 5:10...to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto...
2. Korintským 11:7...vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo?...
Galatským 1:4...za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva...
Efeským 4:29...tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je...
Efeským 5:16...lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli...
Efeským 6:13...sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte...
Efeským 6:16...jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je...
Koloským 1:21...jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkamizlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském...
Koloským 3:5...pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeňzlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť...
2. Tesalonickým 3:2...jako u vás a jsme vysvobozeni od podivnýchzlých lidí; neboť ne všichni věří. Pán je však věrný - on...
2. Tesalonickým 3:3... Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi...
1. Timoteus 6:4...které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážekzlých domněnek a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou...
2. Timoteus 3:13... kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět...
2. Timoteus 4:18...ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu buď...
Titus 1:12...vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lhářizlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je přísně...
Titus 2:8...každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům, jsou...
Židům 3:12...Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha....
Židům 5:14...zkušeností vycvičené k rozeznání dobréhozlého. Nechme tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k...
Jakub 1:13...je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen...
Jakub 4:16...ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích....
1. Petr 2:18...svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, alezlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí,...
1. Petr 3:17...trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za...
1. Jan 2:13... Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal...
1. Jan 2:14...slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce...
1. Jan 3:12...jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil?...
1. Jan 5:18...se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží...
3. Jan 1:10...přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám...
3. Jan 1:11...je z církve. Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná...
Zjevení 2:2...práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale...
Zjevení 16:2...těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To...

Slova obsahující zlí: kozlí (1) kozlích (1) kozlíky (2) mazlí (1) pomazlíš (1) prolezlí (1) rozlícen (1) rozlícení (7) rozlítil (11) rozlítili (1) rozlítilo (2) vyvázlí (1) zlí (16) zlíbal (1) zlíbí (14) zlíbilo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |